הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


דועו תודהי ,העבש ,תרוסמ

רתאה תווצמ זעוב ןיבל שפוח רתאב רקבמ ,לט ןיב םיבתכמ תפילח

:לט לש ןושאר בתכמ

העבשה גהנמו חספב ץמחה תרוסמ לע

:הלאש םתס
?חספב ץמח םילכוא אל המל עדוי התא
.תבש רמוש אל ףאו הפיכ שבוח אל,תרוסמ רמוש יתד ינניא ינא םג
לבא ,ןוראב טקשב הפי הפי םיחנומ םה זאמו הווצמ רבב קר יתחנה ןיליפת וליפא
חוכיו יל היה םיימוי ינפל קוידב .ץמחה םע ןיינעה ירוחאמ םיוסמ רבד שי
איהש הרמא ילש הדידי :תידוהיה תרוסמה ןינע לע יירבח םע יתוברתו דואמ דמחנ
אל איהו ,ץמח לכאת התאש הביס התואמ קוידב ץמח לכאת איהו םיהולאב הנימאמ אל
.תווצמה לכ תא תמייקמ
?העבש בשת אל התא - הלילחו סח -רטפי ךלש החפשמהמ והשימ םא : ךילא יל הלאש
?המל - (הבושתה תא עדוי ינאש בשוח ינא)
???העבש בשת המל
.תצק הז לע בושחת

אל וז ,ןוכנ .גהנמ הזו םישרושב רושק הזש הביס התואמ חספב ץמח םילכוא אל
הנשב םעפ קר ץמח יכ ,דלוקושל תוושהל יתעדל םוקמ ןיא לבא ,אטח אל הזו הבוח
.תמיוסמ תובישח הזל שיו ,לוכאל רוסא
.הביס ןיא - ?ןתוא םילכוא המ םוש לע -תרכזהש תוינגפוסל תאז תמועל
קר יכ ,חספב קר הארת התא -תוצמ לבא ,הטלפומה לע רמול לוכי התא רבדה ותואו
.תוצמה לש ןמויקל הביס שיו ץמח םילכוא אל המל הביס שי חספב
לכאמ) תוינגפוס ןיב האוושהל עגונב םירבדה ינפ תא תצק הנשמ הזש בשוח ינא
.תוצמו חספ לש ץמחה ןיבל (תמיוסמ תילכת אלל יממע
אל םגו ללכב תרמוש אל איהש הרפיס הדידי התוא :היהש חוכיול רזוח ינא בושו
.רמול המ העדי אל איה ,תיטסיאתא תויהל אל המל התוא יתלאש .רופיכ םויב המצ
?התוא רמשל אל המל זא (ךל םגש דיגת חטב התא) הל הבושח ןכ תדה
לוכאל אל וגהנ חספבש ועדי אל רבכ םישנא םינש המכ דועב :תצק הז לע בושחת
ונחנא ןאלו ונאב הפיאמ רוכזל דימתו ונמצע לע רומשל םיבייח והשכיא .ץמח
התא ןאל עדת אל תרחא יכ ,התא הפיאמ רוכזת ,םישרושהמ אב לוכה -םיכלוה
.ךלוה

,ךלש
תצק םעפ ידימ םלוכל ריכזהל הווקמו ואצומב ריכמש והשימ ךא יתרוסמ והשימ אל
.תרוסמ:זעוב לש ןושאר בתכמ

תרוסמהמ םיגהנמ לש תילאודיוידניא הריחב לע

.שפוח רתאמ זעוב ןאכ ,לט ךל םולש

תליכאמ ענמיהל ילבבה גהנמה תא וצמיא לארשי ינבש ללגב חספב ץמח םילכוא אל
.ביבאב עובש ךשמל םחל
.זומת לאה תומחלמ לע ךנתהמ רתוי המודק הדגאל רושק הזה גהנמה
.תמ אוה ךכו ,חמק תנחטב ותוא ונחט םהש דע ודימשהל וחילצה אל זומת לש ויביוא
םע םייחל רזוח דוע אוה םיוסמ ןבומב זא העוט אל ינא םאו ,ץראה לע הרזנ ורפא
.המקה תחימצ
.םיירצמ תאיצי תרוסמל הזה יממעה גהנמה תא הקיבדה תידוהיה תרוסמה

:ילאודיוידניא רבד איה לבא ,בושח רבד ילוא איה תרוסמ ןפוא לכב
רתסא תינעתב אלו והילדג םוצב אל לבא םירופיכה םויב םצ דחא
  o 
חספב ץמח תליכאמ ענמנ לבא םירופיכה םויב םצ אל ינשה
  o 
בלח םע רשב לכוא אל לבא חספב ץמח לכוא רחא
  o 
ריזח לכוא אל לבא בלח םע רשב לכואש ימ שי
  o 
םיבברעמ אל יכ ,האמח ילב לבא - ריזח תלכוא התיהש יהשימ לע םג יתעמשו
.בלחו רשב
  o 

."ומצעל" הלמה לע שגדב ,תולובגה תא ומצעל עבוק דחא לכ
.יתמו לכוא התא המ ךמצעל עבקת התאש הז םע היעב םוש יל ןיא
.יתמו לכוא אוה המ ומצע ליבשב עבקי ישי ילא רשהש הז םע היעב םג יל ןיא
.יתמו לוכאל המ יליבשב עובקל הסנמ ישי ילאש הז םע השק היעב יל שי
ןוגכ) םירופס םיגירחב ,ימיטיגל אוה טרפה תושרב תיתד הנומא לש םויק לכ
טרפה תושר ןיב העפשהל םירושק םיגירחה לכ .הגיהנ ינפל לוהוכלאב שומיש
.(םיברה תושרל
וניא - רחא םדא לע דחא םדא ידיב םייתד םיגהנמ םויק לש היפכל ןויסנ לכ
.ימיטיגל
.זועמ תורח תאמ תיתד היפכ רמאמה תא הז ןיינעב האר

,בוט לכ
,לט-ןבול זעוב    
שפוח רתא תווצ    :לט לש ינש בתכמ

לעו תרוסמה תריסמ לע ,תודהיה תסיפת לע
העבשה גהנמ

,רקיה זעוב
אלא עובקל םדאל תתל ןיאש העדב ינא םגו ןיטולחל קדוצ התא ישי ילא לש ןיינעב
??העבש בשת םאה :הלאשה לע יל תינע אל ךא ,ומצעל

וז .תיללכ הנומת לבקלו ימצעל ריהבהל ידכ קר לואשל הצור יתייהש והשמ דועו
:תונעל בייח אל התאו תישיא הלאש
?תדה תא ספות התא ךיא
?םוי םויה ייחב ךלצא תאטבתמ - ךלש םואלה םג איהש תדה - תידוהיה תדה ךיא
?ךלש םידליל האלה התוא ריבעת םאה
?ושפחתי םה םירופב םאה
?רדס ומייקת חספב םאה

.תודהיה ייבגל ךלש הסיפתה תא ןיבהל הצור קר ינא ,תונעל בייח אל התא

(: םתס ,ךכ לע החיש ךמע להנל חמשא

,ךלש
.לט    

.ב.נ
:תרוסמה ץומיא לש ןיינעה ייבגל
חופתל קיפסה אל םחלה תודהיה יפ לעש ןוכנ .רבדמב הנש 40 וכלה לארשי ינב
תעב וניתובא ולכאש תוצמה רכזל -תוצמ לכוא לארשי םע ןכלו תוצמ ואצי תוגועהו
.םיירצמ תאיצי
אל וליפא םהש םיטרפ - הרותה לע םיעדוי םניא םישנאש םיבר םירבד דוע םנשי
:םדוק תרכזהש ץומיאה לש עטקל רבחתמ ינא הפו ,םהילא בל םימש
רכזל םה ךא ,םיידוהי אל רוקמב םה ולש םישרושה - ומצע גהנמהש תויהל לוכי
םה םהלש םישרושהש םיידוהי אל םירבד הברה דוע אצמנ שפחנ םאו ,ידוהי השעמ
.ידוהי היה ושי ירה ,תודהיהמ האציי תורצנה לכ - אמגודל .תודהיב
... (דלונ ושי הב השודקה תרצנל הנכשה ריעה-תיליע תרצנב רג ינא הרקמב)
היה אל םאש ערואמל ללכבו ידוהיה םעל למס הזש אוה ןיינעה ,הרקמ לכב לבא
יכה תוערואמה דחאל רכז הז .ללכב הפ ונייה אל ,ינאו התא ,ונחנא ,הרוק
!לארשי - שדוקה ץראל תולגהמ הבישה :לארשי םעל בושח יכה אל םא םיבושח
?הז תא רוכזנ אל םאו
?תוימואלו תוהדזה םלצ לכ דבאנ
תא םייקי אל רבכ טעמכ דחא ףא םינש הרשע-שמח דועב םא הרקיי המ לע תמאב תבשח
?עיגנ ןאל ?תווצמה

...הבשחמל תודוקנ המכ הפ שי

.תוארתהל:זעוב לש ינש בתכמ

תודהי חנומה לש םינבומה ינש לעו העבשה לע

.לט םולש

העבשה לע

,הרשעו העשתו הנומש םג ילואו העבש בשא ינא (ךשמהב םיגדאש) םימיוסמ םירקמב
.תדה יפל אלו ,בלה יפל .השימח וא השיש קר ילוא וא
ןיא תידוהיה תדה יפלש תורמל ,תבשב העבשה תא קיספא אל ינא זא העבש בשא םא
.תבשב העבש תבשל
.העבש בשא אל ינא (םיגדא םתוא םגש) םימיוסמ םירקמב

:העבש בשי יתד םגו העבש בשא ובש הרקמל אמגוד
.העבש וילע בשא ינא - םויה תומי יתחפשמ ינבמ דחא םא

:אל יתדו העבש בשא ינאש הרקמל אמגוד
.החפשמ ןב אל אוהש תורמל ,העבש וילע בשא ינא תומי ילש בורק רבח םא

:ןכ יתדו העבש בשא אל ינאש הרקמל אמגוד
טאל טאל וכעדי תונורחאה םינשה רשע ךשמבו ,האמ ליגל ועיגי ילש םירוהה םא
ירחא ,הכיעדה לש ךשמה ןיעמ קר היהי תוומהו ,(החפשמב םישנא המכל הרק הז)
.העבש בשא אלש חינמ ינא - םתועמשמ תא ודביא םייחהש

יל דיגי ילש בלה םא העבש בשא ינא יכ ,םישוחינ ןה ךל יתתנש תואמגודה לכ
.העבש תבשל אל יל דיגי בלה םא העבש בשא אלו ,העבש תבשל
.ברה תא לאוש וא רפסב לכתסמ יתד :יתד םדא ןיבל יניב לודגה לדבהה הזו
.בלה יפל העבש בשא אל וא העבש בשא ינא
.ברה אלו רפסה אל ,בלה הז - "תרוסמל תייצת הזה הרקמב" רמוא ילש בלה םא םג
ינוליח תויהל זוע - רתאב רהזי .ס לש ורמאמב תינוליחה השיגה לע דוע

תדכו םעכ תודהיה לע

רויפיפאהש ומכ אל ,ינלופ רויפיפאהש ומכ ידוהי ינא :תדו םע ןיב דירפמ ינא
.ילותק
.ילש תידוהיה תוימואלה יל הבושח
.ינוליח ינא יכ ,תידוהיה תדה יל הבושח אל
.תידוהיה תדל תידוהיה תימואלה העדותה ןיב הדרפהה תא קוחמל הסנמ יתדה דסממה
.תד רסח ,ינוליחו ,םואלב ידוהי ינא :יוכיס ול ןיא
לש היעב איה ילע םילח היקוחשו הנממ קלח ינאש הריהצמ תידוהיה תדהש הדבועה
.םייתדה
.ילע םילח םלסיאה יקוחש זירכהל לוכי םלסיאה םג ידיצמ
.היפכב םתוא ליחהל וסני אלש קר
םירפס רודמב רתאב םירמאמב אוצמל לכות תידוהיה תינוליחה תוהזה לע דוע
.ידוהי והימ קרפ ,םירמאמו
ירמגל םירושק םניא רשא הנבל דדוע לש םירמאמ המכ ךינפב ןייצל יל השרה טרפב
:ידוהיכ ילש תימצעה תוהזל קזח םירושק לבא ,הילע ונרבידש היגוסל
החנהה תפישח - ינוליחה לש תידוהיה ותוהזו דימתלו תחא םעפ - תינוליחה תוהזה
.תרתסנה

"תושפנה ידייצ" רפסה ךותמ ,ידוהי והימ קרפב אשונב רמוח אוצמל רשפא ןכ ומכ
.רלמ היפוצו ןד לש

,בוט לכ
זעוב    :לט לש ישילש בתכמ

תודהיה תוהמ לעו תודהיל העבש ןיב רשקה לע

,זעוב
:יתיצרש הבושתה תא יתלביקש חינמ ינא
.בשיי אל יתדש םירקמב וליפאו ,בלה יפל העבש בשת התא
.תודהיב קרו ךא אצמנש גהנמ - העבש
הלילחו סחש הרקמב העבש בשתש ךל חיטבהל םג לוכי ינאו העבש בשתש תרמא התאו
.יתד ידוהי גהנמ םייקת התא םצעבו ,תומי/גרהי ךתחפשמ ינבמ והישמ
.ידוהי יתד גהנממ קלח ןיידע הז ,רתוי וא םימי השיש -םימי השימח בשת םא םג
.הקיתעה תודהיב ורוקמש גהנמ תרחא וא וז הרוצב םייקת התא הרקמ לכבש ךכ

:תוימואלהו ידוהיה םעה יבגל
.ידוהי ךכ םש לע ,הדוהי טבשמ תמאב יכ ידוהי התא
.םייכנתה תורוקמה יפ לע ידוהיה םעה לש תדה םג וז ידוהי
?טסיאתא תויהל אל המל ךכ םא זא ךתדב ינוליח התאש תרמא

לט:זעוב לש ישילש בתכמ

םיאשונ העברא לע

.לט םולש
:םיאשונ העברא לע תרביד
תולבאה יגהנמ
  .1 
ידוהי הלמה תועמשמ
  .2 
םואלו תד
  .3 
.ינוליח וא טסיאתא - ילש תדה
  .4 
.םלוכ לע הנעא ינא

תולבאה יגהנמ

.םינוש םימעב םימייק םינוש תולבא יגהנמ ,ןיבמ ינאש המכ דע
.םייק הז לבא ,"העבש" הזל םיארוק אל ילוא
היהי אוהש ומכ יתדה ידוהיה לש תולבאה גהונל המוד היהי ילש תולבאה גהונ
.יארטסותרזה לש וא ירצונה לש תולבאה גהונל המוד
רבתסי םא היעב יל ןיאש םשכ ,תודהיב ורוקמש גהנמ םייקל היעב יל ןיא ,בגא
.רושאמ וא לבבמ וא רמושמ תודהיל עיגה הזה גהנמהש
אבא לש גהנמה היה הז יכ ,ילש גהנמה הזש הדבועה אלא ,יל בושח גהנמה רוקמ אל
.ותיא םיכסמ ינא יכו ,ילש
ותוא דמל וא ,ולש אבאמ ותוא לביק ,דבל ותוא איצמה ילש אבא םא יל בושח אל
.ץראל אב רשאכ
.תירבע רביד אל ילש אבא לש אבא לש אבאש תורמל ,תירבע רבדמ ינא ,לשמל ,ךכ
,יתלדג ינא ךיא יל בושח .תורוד השולש ינפל היה המ יתוא ןיינעמ אל שממ הז
.יתכנחתה םרואלש םירבדה המו

ידוהי חנומה

הדוהי טבשמ ינניא ינא .הדוהי טבשל רשק םוש ילב ,ילש םעה ללגב ידוהי ינא
אוה םא חוטב תויהל לוכי וניא הדוהי טבשמ אוהש בשוחש ימ םג .יול טבשמ אלא
וא ינממ תוחפ אל םידוהי םהו ,ןד טבשמ םה היפויתא ידוהי .ןועמשמ וא הדוהימ
.ךממ
.טבש םושמ אל אוהו ,ידוהי אוה ,רויגה רחאל ,ירפ יסלוא םג ,הזמ רתוי

תועמשמה ךא ,הדוהי לש הירוטירטהו טבשה םש אוה "ידוהי" הלמה רוקמש ןוכנ
.תמיוסמ תישונא הצובק ראתל הכישממ הלמהו ,הקחשנ תירוקמה

תידוהי תדו ידוהי םע

:ילגעמ ןועיט לש הרקמ ןאכ ונל שי
.ידוהיה םעה לש תדה איה תודהיה םייכנתה תורוקמה יפל :תבתכש המ ןוכנ
תורוקמה לש םתוכמס תא ילע לבקמ אל ינאש איה הזה ןועיטב תפפורה הדוקנה
.םייכנתה

:ןוכנ אבה טפשמה תידוהיה תדה יפלש ,רמול םג ןוכנ
תדב תויהל םיכירצ םידוהיה לכו ,ידוהיה םעה ינב לש םתד איה תידוהיה תדה"
"וזה
.תידוהיה תדה תוכמס תא לבקמ אל ינאש איה תפפורה הדוקנה ,בוש

לבקל ךירצ אוהש הזל ,ךנתה ךרד ,ילגעמ שושיא לבקמ תדה תוכמס תא לבקמש ימ
:תדה תוכמס תא וילע
.תמא ךנתהש תרמוא תדה
  o 
.םיהולא תירב תא לבקל ידוהיכ ילע ךנתה יפל
  o 
.תדה תוכמס תא לבקל ילע ןכלו
  o 

.החכוה וניא "ךנתב בותכ הז" ומכ ןועיט .ספות אל הזה ילגעמה ןועיטה

.תד יל ןיאו ,ידוהיה םעה אוה ילש םעה :הנתשמ אל בצמה
:אביקע ינב לש קתינ יתלבה שולישה לע ךנוחש ימל לבקל השק הזש עדוי ינא
,(אביקע ינבמ התא םא עדוי ינניא) .לארשי תד - לארשי ץרא - לארשי םע
.(םעה בור לע אל םג הארנכו) ילע לבוקמ אל הזה שולישהש ןיבהל ךירצ לבא
.אל - לארשי תד וליאו ,ןכ - לארשי םע יתניחבמ

ינוליח וא טסיאתא - ילש תדה

.טסיאתאל םוגרתה הז ינוליח - עדוי ינאש המכ דע
.תירבע הלמ םג וזו ,תדלקמהמ עגר ותואב אציש המ הז יכ ,ינוליח יתבתכ
.טסיאתא חנומה םע היעב יל ןיא
.והמ יל ריבסתש ךירצ ינא זא לדבה שי ךיניעב םא
.תונוכנ תורימאה יתש .ינוליח ינא ,טסיאתא ינא ,ןפוא לכב

,בוט לכ
,לט-ןבול זעוב    
שפוח רתא תווצ    ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא