םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכת ו י ע ד מ ה   ת ו ב ו ש ת ה

"שפוח" תווצ


עדמ הז המ   
.עבטה לע םהלש עדיה תא ביחרהל ידכ םילעופ םדאה ינב הב תרגסמ אוה עדמה
ינימ יופימ ,לשמל) והשלכ םינותנ רגאמ תלדגה י"ע תויהל הלוכי עדיה תבחרה
תא םימאות רשא ,עבטה תוגהנתהל םירבסה תאיצמ י"ע וא ,(םינושה םייחה ילעב
.וילע ונל שיש עדיה
רשא "לודגה ץפמה" תירואית :לשמל) "הירואית" וא "הנעט" םיארקנ ולאכ םירבסה
.(םוקיה תריצי ךרד תא הריבסמ
רשא תויזחת היפ-לע עצבל ןתינ םא קר תיעדמ איה הירואית/הנעט
.ןחבמב התוא ודימעי

התוא קודבל לכוי דחא לכ ,עבטה תלועפ ךרדל תיעדמ הרבס םדא הלעה םא ,ןכל
וחכוהו וקדבנ רשא ,תויזחת הקפיס רשא הירואית .התוא ךירפהל וא ששאלו
הנימא הירואיתכ הכרעהל םישנאה ברקב הכוז ,הכירפהל וחילצה אלו ,תונוכנ
החותפ דימתו ,התותימאל שממ לש החכוה וז היהת אל םלועל ,םלוא ."תחכומ"ו
.רתוי הבוט הירואית תאיצמל וא/ו התכרפהל ךרדה
תויהל בייח יעדמ יוסינ .יעדמ יוסינ ךלהמב תעצבתמ הירואית לש הקידב
בוש קייודמב ועצבלו ,םינוש םישנא וילע רוזחל םילוכי ןכלו ,ןיטולחל יביטקייבוא
.תואצותה ןתוא תלבק ךות ,בושו
,תורורבו תוטושפ ןה רתויב תובוטה תוירואיתה :תוטשפה אוה עדמב ליבומ ןורקע
טושפה רבסהה ,תמייוסמ העפותל םיירשפא םייעדמ םירבסה רפסמ םנשי רשאכו
.ףדעומה אוה

רשא עבצאהמ םיצוצמו םייתורירש םירבסה תועיצמ תונוש תותד :בל ומיש
םושב םידמוע םניא ולאש קר אל .םלועה תא םלשומ ןפואב ראתל םירמייתמ
.תולקב הכרפהל םינתינ ףא םה ,ןיכומית םהל ןיאשו יעדמ ןוירטירק

?תיעדמ הנעטמ םישרדנה םיאנתה תא תומייקמ ןניא רשא תונעט יבגל המו
תרגסמהמ תוגרוח ןהש ןוויכמ ,םייעדמה םילכב שמתשהל ןתינ אל ולא תונעט יבגל
תוירואית ןנשי ,לשמל .תונוכנ ןניא ןה יכ חרכהב רבדה תועמשמ ןיא ךא .תיעדמה
וא רותסל ,חיכוהל ןתינ אל רשא ,היפוסוליפב תונודנה ,םדאה תוינחור יבגל תומלש
.ךרד לכב ןתוא ששאל
םיאתה רוזיאב אצמנה הז) ןויגהב שמתשהל ןתינ ?הלאכ תונעט לע רמול ןתינ ןכ המ
הנעטש ךכל תורבתסהה .תוריבס תדימ ןהל םיאתהלו (...חמב ונלש םירופאה
ספא ךרעב איה - הרקמב ךא - הנוכנ איה ,יתדבוע סיסב םוש אלל ,תיתורירש
.(תומשנ תולגלג :לשמל)
,ישחומה םלועה) עבטה לע רבד רמול תרמייתמ הניא וזכ הנעט דוע לכ ,הרקמ לכב
תיעדמ הניאש הנעטש עגרב םלוא .יתבשחמ עושעשל רבעמ רבד הב ןיא יזא (יסיפה
ןתינ זא וא - ליגרה וכלהממ תונשלו ברעתהל תרמייתמו ,ישחומה םלועה לא תגרוח
.התוא ךירפהלו םייעדמה םילכב שמתשהל
.לא ידי-לע ארבנ םלועהש ,הנעט שי יכ חיננ :אמגוד
יהוז ןכלו ,הריתס םוש ךכב ןיא ,םלועה לע ונל עודיה םע רדתסמ רבדה דוע לכ
לא ותואש ןוויכמ שודיח לכ ךכב ןיא ,ינש דצמ .(תיעדמ אל יכ ףא) תימיטיגל הנעט
עושעש דבלמ תועמשמ ומויקל ןיא ןכלו ,ונל םירכומה עבטה יקוחל תייצמ השעמל
.יתבשחמ
,הנש 5,000-כ ינפל ,השיאו שיא ארב לא ותוא יכ תסרוג הנעטה יכ חיננ ,םלוא
בר ןמז םגש ,ךכל תויעדמ תוחכוה איבהל לקנ זא וא .םדאה ינב לכ ודלונ םהמ רשא
.בורל םדא ינב ץראה רודכ ינפ לע םימייק ויה (םינש יפלא תואמ) ןכ ינפל

םייתורירש תונויער רחא ףחסהל אלו ,םייעדמה תונורקעל םידומצ תויהל ידכ
:"תיעדמ הבישח" לע רומשל ונילע ,סיסב ירסחו
ןויער לכל םיחותפ תויהל
לכה לע תרוקיב ריבעהלו םינקפס תויהל
הקיגולה יללכב ינדפק שומישו תויביטקייבוא לע דיפקהל

ףדה שארל

םיהולא שי םאה   
:םינוש םירבדל "םיהולא" םשב םיסחיתמ םינוש םישנא
זא ,ונלש יסיפה םלועה לע העפשה הל שי רשא תיעבט-לע תושייל הנווכה םא
לש ויתובשחמב תמייק רשא ,תינחור תושייל איה הנווכה םא .תילילש איה הבושתה
םא .ךכ בושחל הצורש ימ לכ לצא תמייק יאדוו איה יזא ,דבלב ןימאמה םדאה
אורקל רשפא ,ןכ - יזא ,םוקיה תא םיבצעמו םיטלושה עבטה תוחוכל איה הנווכה
."םיהולא" םג םהל

ףדה שארל

םיתמשכ הרוק המ   
,רתוי םעופ וניא בלה .דקפתל תוקיספמ ףוגב תויגולויבה תוכרעמה םיתמ רשאכ
הנוכמל המוד רבדה .חמל םירסמ רתוי םיריבעמ אל םיבצעה ,רתוי םרוז וניא םדה
.לועפלמ הרצעש

םיתמשכ תועדומל/חורל/המשנל הרוק המ   
תושוחת ןיב רישיה רשקל תויעדמ תויודע דועו דוע תורבטצמ ןמזה רבועש לככ
ונלש תונורכזהו תובשחמה ,תושגרה .ונפוגב םייסיפ תוערואמ ןיבל "תוטשפומ"
השק תצק הדבוע וז .ףוגב םירבוע רשא םיימיכו םיילמשח םירסממ םלוכ םיעבונ
.ךכ טושפ הז לבא ,"לוכיעל" החונ אלו
הז םע הז םירשקתמ רשא ,םינוריונ םיארקנה םיאת ידראילמ ליכמ ונלש חמה
תונוש תושוחת ."הבשחמ"ה תלוכי תאו "ןורכז"ה תא םירצוי דחיו ,םיימיכ םירשקב
(רועה ינפ לעש םיבצעה ןוגכ) םהינימל םינשייח םיריבעמ רשא םירסממ תועבונ ונלש
לש םייתועמשמ םיזוכיר לש הדלות ןה םישיגרמ ונאש תונוש תושגרה .חמה לא
.(םימסהמ קלח םידבוע ,לשמל ,ךכ) ףוגב םינוש םיימיכ םירמוח

,תורחא םילימב ?"רמוח" לכה ךסב איה "חור"הש דיגהל ןתינ ךיא   
!?תושגרו הנובת תלעב איה םירמסמ תמרע םג םאה
,חמב .המצע ןיבל הניב םימכחותמ םירסמ הריבעמ הניא םירמסמ תמרע ,אל
רתי .םהיניב םירסמ תרבעהב םינוריונה ידראילימ קספה אלל םיקסוע ,תאז תמועל
תא םיעבוק רשא םירשק - םהיניב םירשקה ביט תא ףרה אלל םינשמ םה ,ןכ לע
בשחמ תכרעמ לע ,לשמל ,ןורתי םהל שי ךכב .הבישחה ךרד תאו ןורכזה
.תועדומ חתפל יוכיס םוש הל ןיא רשא ,היהיתש לככ תמכחותמ ,תילנויצנבנוק

םייסיפה תוערואמה םאה ,הלאשב הערכה - היהת אל םג הארנכו - ןיא יכ ןייצל שי
.םמצעב "םיישפנ"ה תוערואמה םה םהש וא ,"םיישפנ"ה תוערואמל םימרוגה קר םה
אשונב ביחרהל ץלמומ ,םיניינעתמל) "תיסיפוכיספה הייעבה" תארקנ וז הלאש
תרדסב רואל אציו ,'ץיבוביל והיעשי בתכ רשא הז םשב ןורפס ךרד שפנ-ףוגה
.(להצ ילג לש "תרדושמה הטיסרבינואה"

אבה םלוע וא תומשנ לוגלג שי םאה   
תדבועב ריכהל םדאה ינבמ קלח לש ןוצרה יאו ישוקה לשב וצצ ולא תונומא .אל
.םייחה תקספה

ףדה שארל

םלועה רצונ דציכ   
תולוע ןלוכש איה תובושתה יובירל הביסהו ,תובושת רפסמ עדמה ןתונ וז הלאשל
.תוימיטיגל ןלוכ ןכלו ,ונל עודיה םע דחא הנקב
<ןלהל האר> "לודגה ץפמה" תיירואית אוה םויכ לבוקמה רבסהה ,ןהיניבמ
ןווכמ ,םיירשפאה םירבסהה םע תינמנ הניא תיכ"נתה האירבהש ,ןייצל רתומל)
.(תולקב ,התוא רותסל ןתינש

(Big Bang theory) "לודגה ץפמה" הז המ   
.בר ןמז ינפל ,תחא תזכורמ הדוקנ ךותמ ,םוקיה תריצי יבגל תיעדמ הירואית יהוז
אוהו םיבכוכה וב ורצונ הגרדהבו וז הדוקנמ טשפתהל םוקיה לחה וז הירואית יפ לע
הירואיתב תוכמותה תויתועמשמ תויודע ורבטצה הכ דע .יחכונה ובצמל דע בצעתה
.וז

םירוציה ראשו םדאה ינב ורצונ דציכ   
ינפמ םיחוקל רשא םיפסונ םיביכרמו (תולוקלומ) םיימיכ תודוסימ יונב ונפוג
וא ,ותורצוויה זאמ רודכה ינפ לע עפשב םימייק ויה הלא םיביכר .ץראה-רודכ
ןוגכ עבט תועפות י"ע תיארקא הרוצב תונושארה םינשה ינוילימ ךלהמב ועיפוהש
.'דכו הבל תויוצרפתה ,םיקרב תורעס
,דועו ונימא תוצמוח ,םינובלח לש םתורצוויהל םייחה תליחת תא סחייל ןתינ
.םייחה םימזינגרואה לכ לש ןיינבה ינבא םה הלא םיביכרמ .ליעל וראותש םיכרדב
רשא םייפוקסורקימ םייאת דח םימזינגרוא - םינושארה םייחה םירוציה ורצונ םהמ
.רתויב טושפ םהלש הנבמה


םיכילהת ,השעמל) םיירקיע םיכילהת ינש י"ע חתפתהו בצעתה יחה םלוע הז בלשמ
:(םויכ םדאה ינב ונילע םגו עבטה לע םיעיפשמ ןיידע ולא
רתוי םימאתומה ולא תא םירוציה ןיבמ םיררוב רשא ,תיעבטה הרירבה ינונגנמ
םהלש (יטנגה ןעטמה) םינגה תא ריבעהל וכזי רתוי םימאתומה .םתביבסב םויקל
."קחשמהמ ואצי" תוחפ םימאתומה דועב ,אבה רודל
אל םישלחהו ,רתוי םיקזחה קר הב וכזי ,תלבגומ ןוזמ תומכ לש בצמב ,לשמל
תורפהל וכזי ,תובקנה תיירפה לע םירכזה ןיב תורחת שי רשאכ ,לשמל וא .ודרשי
.אבה רודה תונוכת תא ועבקי ךכבו ,רתוי םייביטקרטאה וא םיקזחה םירכזה קר
ןימ ותואמ םירוצי ןיב ןוויגו רשוע דימת היהיש ךכל םיגאוד רשא ,ןוויגה ינונגנמ
לש הריצי י"ע איה תחא ךרד .(לועפל תיעבטה הרירבה ינונגנמל םירשפאמ ךכבו)
תונוכתה לש גוזימ לבקמ אצאצהש ךכ (םירוה) םיטרפ ינש לש גוויז ךותמ םיטרפ
םילק םייארקא םייוניש לש םתושחרתה י"ע איה תרחא ךרד .םהלש תויטנגה
.(תויצטומ) םעפב םעפמ

ןוויג .היצולובאה ךילהת תא םיווהמ דחיבו ,ליבקמב םילעופ ל"נה םינונגנמה ינש
ןפואב ומצע תא רפשל עבטל םירשפאמ לולידו תורחת םויק םע בלושמב יובירו
.םלועב םישחרתמה םייונישל לגתסהלו דימתמ

םדאה ינב לצא םג .םלשומ חמצ וא יח לעב ןיאו ,רפשל המ הברה שי דוע יכ קפס ןיא
:ישוק אלל םיבר םימגפ תונמל ןתינ
(בגה תויעב יוביר ךכ לשבו) םייתש לע הכילהל םימאתומ ונניא -
(ףוזיש ןמש שרודש המ) הלוגס-הרטלוא הנירקל תועיגפ -
(!ףרוחב ונל רקו ץיקב ונל םח) םילקאה יאנתל המאתה יא -
("םידקש"ה ,בנזה םצע ןוגכ) םירתוימ םירביא -
(םימורע וכלה םדאה ינב רשאכ ,רבעב תלעות וב התיה) רתוימ רעיש -


םישוע םניא חומה יאת בור וליאכ ,דומעב העיפוהש הנעטמ גייתסהש ליגל הדות
היגרנאה דרשמ לש היגולויבה ןויכראב רמאמל ונביל תמושת תא הנפה ליג .רבד
םירושק םניאו הנגה תורטמל םידעוימ חומה יאתמ קלח יכ ןעוטה ,יאקירמאה
לכ חומה יאת לכב םישמתשמ אל ונאש דועבש ךכ ,םיבצעה תכרעמ תולועפל
,היאר ,העימש) תויחומה תולועפל ודעונש חומה יאת לכב םישמתשמ ןכ ונא ,ןמזה
.('וכו הבשחמ
םינוקיתו תורעה ,דומעל תופסונ תולאשל תועצה לבקל חמשנ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא