םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants
םהיניבש המ לכו ,הבושתב הרזחה ,םידלי
יש תאמ
.םירחאל רוזעי ילוא הזש הווקת ךותמ ןאכ אבומ ישיאה ירופיס
.רחא דחא לכל תורקל לוכי הזש הארנכ הרק הז יל םא

.הווצמ רב םישועו םהלש םירוהה םע םיחכוותמ אל םידלי ללכ ךרדב

.חכוותהל יתבשח אל וליפא ינא

אוה .ןיטולחל םיליגר םיינוליח םייח םייקמ אוהש תורמל תדב ןימאמש םדא ןב ילש אבא
.הזל רשקב יתוא לאש אל וליפא

םייחהמ עדוי אלש 13 ןב דלי .אורקל יילעש הרטפהה תא דומלל יתכלה ינאו ןנכות עוריאה
.ול םינתונש המ תא 'הלבי' אוהש חטב זא ."הרותה תואלפינ" תא דומלל וילע םיקרוז ולש

ירחא םג הככ .רמה ריחמה תא ךכ לע יתמליש הזה אשונל רשקב העד רסח יד יתייהש ינאו
םיניינועמ אל םה םויהש םידרח םישנא המכ םע שגפיהל יתכשמה ילש הווצמ רבה םויס
רב תיישע דגנ אצוי אל ינא :תונבה יא ויהי אלש) .("דובא הרקמ" רבכ ינא) יתיא שגפיהל
ללגב אל ;רחא רבד םושמ אלו בלבש םילוקישמ הווצמ רבה תא השעתש רמוא ינא .הווצמ
םיקוחה תא עבוק התא ךלש הווצמ רבבש הככ .תרוסמ וזש ללגב אלו םירמוא םירוההש
(.ךלש

.הברה ורזע אל ילש הווצמ רבל יתלביקש תונתמה םג

תבשוי איה ;ילש םינוילעה םיפדמה דחא לע קבא הלעמש "האלמה תודהיה תידפולקיצנא"
רבדה ראשיי רבד לש ופוסבש המ .ירדח ןולח לע םיקבדומש שפוח לש םירקיטסה לומ קוידב
.ילש הווצמ רבהמ ראשינש דיחיה

דלונש דלי ומכ םירופיסל יתנמאה .היתורתסינלו תדל הלודג הבהא לדגל יתלחתה טאל טאל
וליפא יתבשח אל .החמישב יל ורמאש המ לכ יתעלב .תמ אובי חישמהש רמאו רביד רשיו
לבקמ יתייה ובש בצמל יתוא איבהש אוה תקצומ העד רסוח !הזה אשונה לע חכוותהל רשפאש
הז .םירמוא ויה םהש הלימ לכל ןימאמו רדחב ילצא םהל ןיזאמו הבושתב םיריזחמ לש תוטלק
הככ !ףיכה ליבשב ןמזה לכ ילש השדחה הידפולקיצנאה תא ארוק יתייה וב בלשה היה רבכ
םהש הזב תדחוימ הרטמ םהל שיש תצק וליפא דושחל ילב יל ורמאש המ לכ תא לבקל יתכשמה
!יתוא םישגופ

Religion Merchants

רתויב המח הנמזה יתלביק ןבומכ ינאו ןויצל ןושארל קחצי ןונמא ברה דחא םוי עיגה זא
יתטלחה .ברה לע רפסמו קחצי ןונמאל דגנתמה ןולע יתלביק יתסנכינש ינפל .אובל יתמכסהו
אל ינאש תורמל םלואב םלוכ תא קתיר קחצי ןונמא .השענה תא תוארלו סנכיהל תאז לכב
םדא ןבכ ומצע לע תוארהל ליבשב תויכ"נת םילימב שמתשה אוה .ךכ לכ וירבדמ הברה יתנבה
.םלואב היהש ימ לכ תא טנפיה אוה .םכח

?רואה תא תוארלו הבושתב רוזחל ןכומ ינא םאה :ימצע ךותב יתסנכתה ,יתבשי תועובש ךשמ

םיעגעגתמ אל םהש יתבשח .םיינוליחל םייקש המ לכ רסח יל הארנ היה אל הלאה םישנאל
ימצעל יתבשח רבכ .יתיעטש המכ .הלאכ םירבד וא הליגר הקיסומ עומשל וא םיטרס תוארל
.הבושתב רוזחל ןיינועמ ינאש ילש החפשמל דיגא ינא ךיא

ךשמש הז אוה הפיה למסה .שפוח רתאל רושיק יתאצמ טנרטניאב יל יתשלגש םימיהמ דחאב
.סנכיהל יתוא

הנושארה םעפב .רתאה יפדב יל ףדפדל יתטלחה החיתפה ירבד תא יתארקו יתסנכנש ירחא
רתוי הברה ידגנ ןועיט שיש יתיאר .הבושתב םיריזחמהמ יתעמשש המ לכ דגנ םינועיט יתיאר
לש ומויק לש הזה אשונה תא הלעה ללכב והשימש הנושאר םעפ .יתעמשש המ לכל ינויגה
םגו רתאה יפדמ הברה יתארק הבש הפוקת ירחא .וילאמ ןבומכ אשונה תא חקל אלו םיהולא
.רירגש תויהלו שפוח רתאל ףרטצהל וליפא יתטלחה רתאה ירבחמ דחא םע רשק יתרצי

הווצמ רבה ירחא םידלי הברה .קחצי ןונמא דגנ םינולעה תא קלחמש הז ינא םויכ
.םהמ תאצל השקש םיבצמל איבמש אוה העדה רסוח .תודהיה לע עדימ דוע לבקל םיניינועמ
חק !הקצומ הדמע חתפל ןיינועמ אל התאש דיגת לא !'הרקי אל הז יל' דיגת לא !הדמע סופת
ךילהתב היהש דחא רותב הז תא רמוא ינא !ךל הרקי הזכ והשמש ינפל םיידיב ךמצע תא
רבד לש ופוסב תאז לכבו לכה יתארק לכה יתעמשש דחא רותב ינא !יתלחתהה הבושתב הרזחהה
"הבושתב הרזחה"ל סנכיה הז ףד תאירק ירחא ?ךתיא המ וישכעו .תויוטש לכהש יתענכוש
.החלצהבו .הבושתב הרזחהה לע הרצקב קר ארקו שפוח רתאב

Religion Merchants
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא