םיריילפ - םיטפט - ךסמ רמוש - תונכות
(!םניחב לכהו)


:תונכות

ןידרבייס לש (!האלפומה) הירטמיגה תנכות -


:הנש תוחול

2009-2010 ע"שת'ה הנש חול -

הנשה שארל "שפוח תנש" הכרב סיטרכ -


:ךסמ ירמוש

(1.2 MB) רמות לש (!ביהרמה) ךסמה רמוש -
.ךסמה רמוש תריצי ךרוצל הנכות תיינק ןמימש ,ןונמאל םידומ דאמ ונחנא
רמותל חולשל אנ תורעה / תואמחמ


:PowerPoint תגצמ

(400 KB) םות לש היפהפיה תגצמה -

םותל חולשל אנ תורעה / תואמחמ


:םיריילפ

שפוח תעדומ -

שפוח ריילפ -

"הבושתב הרזחה" לש םיסנכב הקולחל םיריילפ -


:(לשמל התיכב) היילתל םירטסופ

קר אל לבא ,תוחרזא ירועישל םיאתמ - לצרה רטסופ -

?םצעב ,ך"נת הז המ -

הנומאה לעו תדה לע םימכח םישנא ורמא המ -

(2) הנומאה לעו תדה לע םימכח םישנא ורמא המ -


:םיטפט

וקא בציע הזה אלפנה טפטה תא
:(םכלש עקרה םג תויהל ךלוה הזש םיווקמ ונחנא)


Aco's Wallpaper

םיאבה םיקנילהמ דחא לע וקילקה ,םכלש טפטל הז תא תושעל ידכ
:(םכלצא םילסקיפה רפסמ יפל)

1024x768   800x600   640x480

,רבכעב ינמיה רותפכה לע וצחל ,הילע ועיבצה ,תגצומ הנומתהש ירחא)
("Set as Background" וא ,"הדובעה ןחלוש עקרכ עבק" וא ,"עקרכ עבק" ורחבוןייטשדלוג קירא בציע הזה אלפנה טפטה תא
:(םכלש עקרה םג תויהל ךלוה הז םגש םיווקמ ונחנא)


Eric's Wallpaper

םיאבה םיקנילהמ דחא לע וקילקה ,םכלש טפטל הז תא תושעל ידכ
:(םכלצא םילסקיפה רפסמ יפל)

1024x768   800x600   640x480

,רבכעב ינמיה רותפכה לע וצחל ,הילע ועיבצה ,תגצומ הנומתהש ירחא)
("Set as Background" וא ,"הדובעה ןחלוש עקרכ עבק" וא ,"עקרכ עבק" ורחבוןיד בציע הזה אלפנה טפטה תא
:(םכלש עקרה תויהל ךלוה הז םגש םיווקמ ונחנא)


Dean's Wallpaper

םיאבה םיקנילהמ דחא לע וקילקה ,םכלש טפטל הז תא תושעל ידכ
:(םכלצא םילסקיפה רפסמ יפל)

1280x1024   1024x768   800x600   640x480

,רבכעב ינמיה רותפכה לע וצחל ,הילע ועיבצה ,תגצומ הנומתהש ירחא)
("Set as Background" וא ,"הדובעה ןחלוש עקרכ עבק" וא ,"עקרכ עבק" ורחבותואמצעה םויל ןיד בציעש טפט דוע


Dean's Hag Wallpaper

םיאבה םיקנילהמ דחא לע וקילקה ,םכלש טפטל הז תא תושעל ידכ
:(םכלצא םילסקיפה רפסמ יפל)

1280x1024   1024x768   800x600   640x480

,רבכעב ינמיה רותפכה לע וצחל ,הילע ועיבצה ,תגצומ הנומתהש ירחא)
("Set as Background" וא ,"הדובעה ןחלוש עקרכ עבק" וא ,"עקרכ עבק" ורחבוףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא