םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגידרחה הפטהה ךרעמ תא םימלוב

?תושעל רשפא המ עקר תצק


תא וארק - והשמ םישוע םתאש ינפל !דאמ בושח
"תיביטקא תוליעפל םיאצויל ךירדמ"

?תושעל רשפא המ

םיקלחמ םאה ?הנוכשב רפסה יתב דיל הבושתב םיריזחמ םילעופ םאה !םיינרע ויה
"תוררועתה יברע" םינגרואמ םאה ?םיקפקופמ םינולע ?ראודה תוביתב תוטלק
?םכרוזיאב

קלחל ידכ "הבושתב הרזחה" יעוריאל עיגהלו ,תוצובקב ןגראתהל ץילממ "שפוח"
םינפב רמוחה תקולחש םג המ) !עוריאל סנכיהל אל בטומ .ידגנ יתרבסה רמוח להקל
עוריאה תליחת ינפל רצק ןמז םלואל ץוחמ תוהשל קיפסמ .(תויוכבתסהל איבהל הלולע
.םיסנכנה ןיב עדימ יפד תורשע המכ ץיפהלו?קלחל רשפא המ
תובילעהו ךוחיגה תגצה - ינוליחה זורכה
הזכ ךמסמ .הירטמיג לע תוכמתסמה "תוחכוה"בש
להקה הלעיש תוקיעמ תולאשל סיסב שמשל לוכי
.הלאש ינמיסל חתפו ,האצרהה ןמזב
Click to enlarge!

זורכה לש Word ץבוק

םיסנמש עדימה תא םילשמ - הרבסה ןולע
רבודמש :ךרדה תליחתב תוחפל ,להקהמ ריתסהל
תואנוה ,םירקש הפוצר ,בטיה תננכותמ הגצהב
.תודרחתה ידכל האבה התרטמש ,תודחפהו
Click to enlarge!

ןולעה לש Word ץבוק

קחצי ןונמא ןולע
םיסנכב הקולחל ץלמומ
קחצי ןונמא ףיטמה לש
Yitzchak flier

ריילפה לש Word (zipped) ץבוק

ינפל הקולחל םיאתמ - ףסונ הרהזא ןולע
הצרמל הנתמהה ןמזבו ברעה תליחת
Click to enlarge!

ןולעה לש Word ץבוק

םישנל הנופה ןולע
(םידומע 2)
Click to enlarge!

ןולעה לש Word ץבוק
םיריזחמ") םיידרחה םיפיטמה סרוק לש הכרדהה תרבוח :םיהדמ ךמסמ
."גוג" ינורטקלאה ןיזגמה לש #2 ןוילגב - "םיכרע" ןוגרא תאצוהב ("הבושתב


ףדה שארל


עקר תצק

םיריעצ דועו דוע לש דובעש איה םתרטמ לכש םיבר םינוגרא םילעופ ידרחה םלועה ךותב
.םיידרחה הטילשה ידקומלו ידרחה יתדה גלפל
תואמ תלגלגמה ,תחתופמו המלש היישעת הניה "הבושתב הרזחה"ה .םינבבוחב רבודמ ןיא
םיסוניכ תנגראמ ,"הבושתב םיריזחמ" תרשכהל םיסרוק הליעפמ ,הנשב םילקש ינוילמ
ירטה דרחתמל תגאודו ,תוטלקו םינולע ,תורבוח ,םירפס הקיפמ ,םיינומהו םייתרגש
.ןיאושינל השיא דעו לענ ךורשמ וכרד תישארב

,תוימרבו תואנוהב תויוור ("הבושתב הרזח") תודרחתהה דודיעל תוטקננה תולועפה
ךלהמב .ךכב ריכיו ןיחבי ללכבש ילבמ ולש הריחבה תלוכי תא ןרקסה ריעצה ןמ תולטונו
םיעדומ יתלב םיצחל רוציל ידכ תויתרבחו תויגולוכיספ תוקינכטב שומיש השענ ךילהתה
תוכבתסה ומכ .תוריהמב הרזח וכרד תמסחנ דכלנש עגרמו ,ןברוקל ךפהנ רחובה .ריעצה לע
.םימסב

don't try us!

תודבועה .הבושתב םיריזחמה לש םתשרב ,םיריעצ יפלא אל םא ,תואמ םידכלנ הנש לכב
םישנא םג .ךכל םיתפתמ ךומנה ילכלכה דמעמה ינב וא םירוב ,יפוא ישלח קר אלש תוארמ
םיצחל .תמכחותמה הפטהה תשרב לופיל םילולע תילכלכ תלוכי ילעבו םיליכשמ
,(ב"ויכו תויתחפשמ תויעב ,םיקסעב תורצ ,תואירב תויעב ,לבא) הקוצמ יעגרב םילעפומה
םיצחלל םינותנהמ קלח תא םיליבומ ,םייעוצקמ םיפיטמ ידיבו ,הגרדהב ,בטיה םינווכמה
.הבושתב הרזחל בייחתהל

'ב גוס חרזא לשכ אוה הכותב םדמעמו ,תידרחה הרבחב םירעתמ םניא הבושתב םירזוחה
.(הדילמ םייתד םע רידנו ,לשמל ,ולא םע ולא קר דימת טעמכ םינתחתמ הבושתב םירזוח)
םתדל רתויב םיקודאל םיכפוה םה ,םהייח תוחרוא לכב ועציבש ינוציקה יונישה לשב
עדיה ,ישיאה םרופיס .הבושתב הרזחהה ךרעמל םיירט םיפיטמכ םיפרטצמו ,השדחה
.וז הרטמ ןעמל םהידיב םיליעי תיחשמ-ילכ םיווהמ ינוליחה םרבעב ורבצש תולוכיהו

don't try us!

לכ לש הריהמה הפלחהה לשב ,םיריעצ םתואל םרגנש ישפנה קזנה לע ונרביד אל דועו
ריהמו דח רבעמ ךות ,םיישיאה םהירשקו םתוברת ,םהיקוסיע לכמ קותינהו ,םהייח תוחרוא
תוחפשמה לע המו .ישונאה עבטל םידגונמה םיבר םהיניב ,םירוסיא ולוכש םלועל
.(דרחתמה ןוצרמ אלא) ןנוצרמ אלש "תולוכש תוחפשמ" ןיעמ ?רוחאמ תורתונש ,תועוגפה


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא