םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- רפסה תיבב היילתל םיפד
הנומאה לעו תדה לע םימכח םישנא ורמא המ

(הטאיבו ודיע ידי לע שפוח רתאל חלשנ)

התא ?ידוסי רפס תיב וא ,הבישי וא ,םייניב תביטח וא ,ןוכית דימלת התא
?רחא םוקמ לכ / הבישיה / רפסה תיב / התיכה תוריק תא םהב טשקל םיפד שפחמ

תיבב הלתו ,הזה word-ה ץבוקמ םיפד רתויש המכ ספדה :ךליבשב העצה הנה
.(תוחרזא ירועישל דחוימב ץלמומ) ירשפא םוקמ לכב רפסה

:הארנ הז ,רתוי וא תוחפ ,ךכ


.ותמכחב קפס וליטתש םתא ימ ,טסיאתא יתוא ארב םיהולא

(סמאדא קרלק) .הלחמ וז תואירב זא ,תד הז םזיאתא םא

.חותפ אוהשכ קר לעופ אוה - חנצמ ומכ הז שאר

הזב ;ומצע תא גורהי אלו םלועב היחי ןעמל ,םיהולא ול הדובו דמוע דימת היה םדאה
(יקסבייוטסוד רודויפ) .םויה דע תישונאה הרותה לכ הלולכ

(ןייטנומ) .תורשעל םילא ארוב אוהו תעלות אורבל לוכי וניא אוה ,עגתשה יאדוו םדאה

(וגוה רוטקיו) .תישונאה היצנגילטניאה ינפ לע םוקיה ליטמש לצ איה תדה

ךותמ תאז םישוע םהש העשב ומכ הבר הכ תוצילעבו תומלשב לווע ושעי אל םלועל םדא ינב
(לקספ זיילב) .יתד עונכש

(ןוסרפ'ג סמות) .תויגולותימו תוישעמ לע תוססובמ - תומוד ןלוכ תותדה

סמיי'ג) .תלצאנ המזוי לכל הרישכ יתלב התוא השועו הבשחמה תא שילחמו לבוכ תדל דובעיש
(ןוסידמ

(הטרפנוב ןואילופנ) .םדא ידי השעמ ןה תותדה לכ


(ריטלוו) .ואיצמהל היה ךירצ ,םיהולא היה אל םא

,לבה אלמ ,ביצי יתלב ,התפמ ,יאנק ,קדצ רסח ותוא ונישע .ומלצב םיהולאה תא רצי םדאה
(ריטלוו) .ונתומכ שממ ירברב

תבזילא) .םישנ לש הלפשהו דובעישל ונממ רתוי ךנחמש רפס הריכמ אל ינא :ך"נתה לע
(ןוטנטס ידייק

(ןיווט קרמ) .ןוכנ וניאש עדוי התאש והשמב ןימאהל השוריפ תיתד הנומא

(ןיווט קרמ) .ןיבמ ןכ ינאש םיעטקה םה ולא ,יתוא םידירטמש ,ןיבמ אל ינאש ךנתב םיעטקה אל ולא

(ןיווט קרמ) עשורמ ןוירב אוה ,םיהולא שי םא

הלולצ הבשחמל תלוכיה (ול התיה אל םלועמ וא) דביאש םדא אוה הנומא אלמ םדא
(ןקנמ סיאול ירנה) הלוח אוה השעמל ,רומח םתס אל אוה .תיתואיצמו

תוניגה ,תונכ ,הלולצ הבשחמ ,ץמוא - דבכמו ריקומ ינאש המ לכל הדוסיב תדגונמ תדה
(ןקנמ סיאול ירנה) .תמאה תבהא ,לכה לעמו


.םיהולאה תא םדאה ארב תישארב


אוה רידת אולה באה ףוס ףוס .ותוא וריכי אלש ויתוירבל רשפאמה הז הולא אוה רזכא המכ
(אקפק ץנרפ) .םנוקיתכ םהל םינתינ רובידהו הבשחמה ןיאשכ וינבל עדוותמ

םיריקומ ונאש המ לכל טלחומה יאנתה תא הב האורש ימכו םדאה תורח לש יאנק דיסחכ
והשימ ,םיהולא היה םאש רמואו ריטלוו לש טפשמה תא ךפוה ינא ,ישונאה ןימב םידבכמו
(ןינוקב לאכימ) .ותוא לסחל בייח היה

םויב םעפ תוחפל סנכהל םיבייח םתא ושכעמ ,םויה דע הז תא םתישע אל םא ?ןאכ דע םתארק
(שפוח רתא ,רורד) שפוח רתאל

רתוי רוכישהש הדבועהמ רתוי תיטנוולר הנניא ,ןקפסהמ רשואמ רתוי ןימאמהש הדבועה
(ואוש דרנרב 'גרו'ג) .חכיפהמ רשואמ

(ןייטשנייא) .תוניצרב תחקל לוכי ינניאש יגולופורתנא גשומ אוה ילנוסרפ םיהולא לש ןויערה

(סילא) .תיתודלי תולת איה תדה לש היפוא תיצמת

העפותל בשחית תדה ,תירוטסיה .ןיועו ירותסמ םוקיל הבוגת ,דחפ לש יאוול רצומ איה תד
לע טעומ עדי וליפא .ינשה תא דחאה גורהלו תונעל םדא ינבל המרגש עור לש
היה אל םלועמ .ישונאה עזגל ונתוכיישב שייבתהל ונל םורגל ךירצ ,לשמל היציזיווקניאה
תא שוטנל אלו וללגב תומחלמ להנל םינכומ ויה םישנא רופס ןיאש ,ידרוסבא הכ והשמ
(קראלק .יס רותרא) .םהלש תוילשאה

(דיורפ דנומגיז) .תיביטקלוק הזורבנ איה תדה


(סכרמ לרק) .םינומהל םויפוא איה תדה

(ןירגג ירוי) .הלעמל ןאכ םיהולא םוש האור ינניא

(התג) .םיסינב םינימאמ אל םירשואמה

(סייה) .ספא אוה הליפתה לש החוכ ,תיטסיטטס תואצותה תא טופשנ םא

(לגה) .תוריתסה לכ תומרוז וילא בויבה ,לוכיבכ ,אוה םיהולא

(םוי) .תויודעל ותנומא תדימ תא םיאתמ םכח םדא

(סלונק) .רוקחל ידכמ םינלצע םישנא לש הוואגה רוקמ תובורק םיתעל איה הנומא

(סניקוד) .תויגולנאמ רתי-תובהלתה איה הרקע תונוהמת לש םיקהבומה םינייפאמה דחא

(ןוירוג ןב) .ףוליסו ןוסא לארשיב תיסכודותרואה הליהקה לש המויקב האור ינא

.ךלש לאב ןימאמ ינניא עודמ םג ןיבת ,םיירשפאה םילאה לכב ןימאמ ךניא עודמ ןיבתשכ
(סטרבור)


(ןוסרפ'ג) .תורחה תא ןיוע תדה שיא ,ןמז לכבו ץרא לכב

(ךירדירפ) .ןיבמ וניאש המ לכ ץירעמ אוה ;ןומהה לש לילאה איה תדה

(ןילנייה) .אוהש רבד לכב םמצע תא ענכשל םילוכי םיגולואית

(גניסל) .ולש-ויניעב האורה םדא אוה רפוכ

.ןתוא תוארל ידכ תויוהולאב ןימאהל בייח התא

(רווילק) .המחלמה לאל טרפ ,ותמ םילאה לכ

(סנתסומד) .ןוכנ ןכא ,ןוכנ היהיש הצור אוהש המש ,ןימאמ םדאה :תימצע היימרמ רתוי לק ןיא

(ןיטרמ) .קפקפל רשאמ ןימאהל רתוי לק

(לסאר) .םיקפקפמ םימכחו ,םיחוטב םישפיטש איה םלועה לש הלודגה הרצה

(גנילפיק) .תורובמ רתוי לודג אטח ןיא


(לוסרגניא) .עדמ אוה םיעדוי ונחנאש המ .םיהולא איה ונתורוב

(סקרמ) .תדה לוטיב אוה םדאה ינב לש םרשואל ןושארה יאנתה

(סקורב) .יגולואית ףוריט אוה עודי-אלה תרזעב עודיה תא ריבסהל

(השטינ) .תמאב ןוכנ המ תעדל תוצרל אל : הנומא

(לצרה) .שאר םירהל ונלש תדה ישנא לש םייטרקואיתה םיפחדל ללכ ןתינ אל

(ןיווראד) .עדי רשאמ ןוחטיב רתוי הדילומ תורוב

(ןוקייב) .קידצ ינפ דימעמ אוהשכ עורג יכה אוה ער םדא

(שפוח רתאב םיטרפ) שפוח ירירגשכ םכתא םיכירצ ונחנא - ןאכ דע םתארק

(םהתנב) .וב תעגונ איהש המ לכ הליערמ תיטמגודה היגולואיתה חור

(גנו'צ) .םילאב הנומאל חרכהב םינופ םישנא ,תרדרדימ הרבחהשכ

(ורדיד) .תמאל ןושארה דעצה איה תונקפס

(ירבנדור) .דקפתל לדחש חומל ףילחתכ תשמשמ תדה םישנאה בורל
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא