םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- רפסה תיבב היילתל רטסופ
לצרה באז ןימינב ירבדמ

התא ?ידוסי רפס תיב וא ,הבישי וא ,םייניב תביטח וא ,ןוכית דימלת התא
?רחא םוקמ לכ / הבישיה / רפסה תיב / התיכה תוריק תא וב טשקל רטסופ שפחמ

תיבב הלתו ,הזה word-ה ץבוקמ םיפד רתויש המכ ספדה :ךליבשב העצה הנה
.(תוחרזא ירועישל דחוימב ץלמומ) ירשפא םוקמ לכב רפסה

:"רטסופ"ה הארנ ,רתוי וא תוחפ ,ךכ

Hezrl

:"םידוהיה תנידמ" ורפסב ,הנידמה הזוח ,לצרה באז ןימינב בתכ ךכ

הנומאה !אל ?היטרקואית ףוסבל ונל היהת םולכ ןכבו"
אל ,ןכ לע .םיישפוח ונתוא השוע עדמה ,ונתוא תדכלמ
םירהל ונלש תדה ישנא לש םייטרקואית םיפחדל ללכ ןתינ
קיזחנש םשכ ,םהלש תסנכה יתבב םקיזחהל עדנ ונא .שאר
". . . םיניטקרסקב ונלש עבקה אבצ תא

Hofeshףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא