תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


29.6.01

תולוקה תא םיאור םעה לכו ,םולח ףסוי םולחיו
לארשי תסנכב חישמה לש ירטנמלרפה רזועה תאמ

:ynet -ב םייח ןב ישיבא בתכ ,לשמל ,ךכ ."ס"שב תושגרתה" לע םינותיעה לכב העידי העיפוה 28.6.01 -ב)
תושגרתהב ויברוקמל חוויד ס"ש לש ינחורה הגיהנמ .םולחב הידבוע ברל הלגנ חישמה :ס"שב תושגרתה
הידבוע ברה ."הרות דמלל וסייגתי םיכרבאה לכש הצור ינא" :זירכמו לתוכל עיגמ חישמה תא הארש
,ויה אל לארשי ערזמ םניאש םירזה לכו .ןיבי ןיבמהו ,םידוהי קר ויה םילשורי לכב" םולחבש רפיס
(."הבורק שממ הלואגהש הארמ הז" :ס"שב םינברה יבושחמ ,יפצומ ןויצ ןב ברה ."לארשי ץראמ ושרוג רבכו

הנה ...יתמלח רשא הזה םולחה תא ועמש םהילא רמאיו ויחאל דגיו םולח ףסוי םולחיו
.(5-9 / ז"ל תישארב) יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו דוע םולח יתמלח
םולחב יתיאר תבש לילב (28.6.2001 בירעמ) הלילה םולחב ילא אב חישמה :ףסוי םלח דועו
לכ תא יתיאר (28.6.2001 ץראה) םישנא ןומה הבחרב םש שיו ,יברעמה לתוכל עיגמ חישמהש
םיתמה תייחתמ ,תויולג ץוביקמ ואבש םידוהי אלמ ,ןדריה רהנ דעו יברעמה לתוכהמ ,חטשה
ינפ םע ןקז םדא יתיאר ...םידוהי לש םיבר םינוילימ יתיאר .םלועה תורוזפ לכמו
וסייגתיש םיכרבאה לכ תא הצור אוהש רמא חישמה ...ריכמ אל ינאש תושדח םינפ ...ךאלמ
,תונורחא תועידי) והמ 'לארשי עמש' עדיי אלש דימלת היהי אלש דע ,הרות דמלל
.(28.6.2001


(1626-1676) יבצ יאתבש
,1669 םדרטסמא ,ןנוק סמות לש ורפס ךותמ תשוחנ טירחת
.יבצ יאתבש לש הדיחיה תיתימאה הנומתכ בשחנ
;ידוהיה םעה תודלותב רתויב הלודגה תיחישמה העונתה ללוחמ ,ידוהי רקש חישמ
.חישמה אוה יכ ןימאהו תותוא האר ט"ת-ח"ת תוערפב
.תושדח תוליפת גיהנהו תונוש תויתד תונקת ןקית ,םידוהי ינומה ברקב תובהלתה ררוע
,תינמותועה הירפמיאב םידוהיה תוליהק ברקב תיחישמה תובהלתהה הרבג רשאכ
.םלסאתהל יכרותה ןטלושה ותוא ץליא

לכב םיזחואה ףאה-ירחו ןורח סעכ לע תועידי לבת-יבחרב וצופנ רבכו ,ףסוי םלוח דוע
ץיבבולמ חישמה ךלמ לש וינפ ירהש ,ןילקורב הצקל דעו דנומ-לת הצקמ ד"בח תובשומ
ףסוי והימו ,םייקנעה תוצוחה-יטלשמו בוחרה-תונרקמ בר-יב-רב לכל תורכומ חצנל יחה-תמה
ול ורמאיו ???"ריכמ אל ינאש תושדח םינפ יתיאר" רמול וינפ זעיש ,הזלה תומולחה שיא
לעו ויתומולח לע ותוא אונש דוע ופיסויו ונב לושמת לושמ םא ונילע ךולמת ךלמה ויחא
.(8 / ז"ל תישארב) וירבד

קזח רפוש לוקו רהה לע דבכ ןנעו םיקרבו תולוק יהיו רקובה תויהב ישילשה םויב יהיו
רפושה לוק תאו םידיפלה תאו תולוקה תא םיאור םעה לכו ...הנחמב רשא םעה לכ דרחיו דאמ
תואמ-ששש ,עדוי ונניאש ,הדלי אל םג ,לארשיב דלי דלונ אלו .('כ תומש) ןשע רהה תאו
,ףטו םידלי ףלא תואמ-שש םימעפ המכ דועו ,םישנ ףלא תואמ-שש תוחפל דועו ,םירבג ףלא
אנפלוא לכבו ,םידיפלה-רוא תא ועמשו ,תולוקה תא ואר ,בורל םילמגו רקבו הנקמו ןאצו
,תוצראה-ימעו םירובה לכל וז הרות םיציברמ ורפ הצקל דעו ודוה הצקמ הבושתב הרזחהל
.ורמא אל "לארשי עמש" ףאו ףסוי תא ועדי אלש

ואר םהיניע ומבו ,יברעמה לתוכה לומ ,הבחרב ,םש ודמעש םישנאה ןומה ,םידוהיה ינוילימ
לש םיבר םינוילימ םה ,ול תורכומ ןניא וינפש חישמה ךלמ לע םלחש ,ףסוי לש ומולח תא
ךלמ תולגתהש ,רתויב לקה קפס לש וליצ-לצ םג ולו ןהב ןיאש ,תויתימאו תוכתוח תויאר
ךלמ לש לגד םש היה .ןיררוע הילע ןיאו תמייקו ארירש איה תומולחה שיא ףסויל חישמה
שיש ללגב :ולא םילימב יל בישה חישמה ךלמ ...עשר תימי ויפא חור בותכ וילעו חישמה
.(ל"נכ ,ץראה) אב אל ינא הז ללגב ,'לארשי עמש' םירמוא אלש םידוהי םידלי ןוילימ

ונניאו ,הב ןיא רקשו תמא הלוכש הדבועכ ףסוי לש ומולח-רשפ תא לבקמ ונניאש ימ לכ
עמשי חישמה ךלמש תנמ לע ,"לארשי עמש" םר לוקבו דימ רמוא אלו ,הבושתב דימ רזוח
שודקה םש דובכ ללחמו רקיעב רפוכ והירה ,תפסונ הייהש לכ אללו רתלאל ,דימ אוביו
יהי ןכ ןמא .הליקס ונידו ,םיכלמה יכלמ ךלמ ודוה םורי וניקולא ינודא אוה ךורב
.ןוצר
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא