םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


5 'סמ שפוח תלאש
"?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה"

תובושתה
בג.ח - בתכו טבלתה ,ךרעתוירחאה .שפוח תצלוח העיגמ ימל טילחהלו תובושתה לע יתורעה תא ריעהל יתשקבתנ
םיקלחמ אלו ,ךכב המ לש רבד הניא שפוח תצלוח ,לכה תולככ ירחא .אושנמ הדבכ טעמכ
יטופישש ידכו ,המישמב שאר לקא אלש ידכו .רבכעב וא טעב זחוא לכל ךכ םתס התוא
ינפב םידמועה ינפב ודמעש םיישקב תוסנתהלו ימצעב הלאשב תוגהל ילע המוש ,ןגוה אהי
.הז ףד תיתחתב ,תואצותה .טופישלןבא
ןבא
  תיהולאה
תיהולאה

ןיב תברואה תיגולה תדוכלמה .השק הלאש וזש קפס ןיא .אורקו רוזח הלאשה תא יתארק
ידכ הקיגול ליעפהל וסינש ימ ויה ,םנמאו .ןיעל היולג ןוזפיחב תונעל הסנמש ימל םילימה
:םתכחב ולעהש המ הנהו ,ךבסה תא ריתהל


:ןצינ

?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה

תיתימאה הבושתה .ןיינעלו תורישי תונעל ףוסבל יתטלחה ךא ,חדבתהלו םכחתהל יתבשח
ןכלו ,"םיהולא" ותוא והמ הב רבסומ ןיאש ןוויכ ,תרדגומ קוידב הניא הלאשהש ,ןבומכ איה
האירקב האלה ךישמהל תיתימא תלוכי ילבמ וז הלימב םיעקתנ ונא טפשמה תא ונארוקב
.הריבס

'םיהולא' גשומה לש רתוי תוצופנה תורדגהה יפלאמ תחאב רחבנו תאז הכושמ לע גלדנ םא
אל יזא ,(תואיצמה ןיבל ןקלח ןיבו ןמצע ןיבל תורדגהה ןיבש תוריתסה לכמ םלעתנו)
גשומה תרדגהש היומסה החנהה .הלאשה לש התרדגה םצע תייעב תא ללכ ונרתפ
הלאשה לש הדוסיב תאצמנ רשא החנה - "לוכי לכ" -ה תנוכת תא הכותב תללוכה ,'םיהולא'
ןכתיי "לוכי לכ" חנומה ןיא השעמל .התרדגהב ףגנ ןבא תשמשמש תאז םג איה - הרומאה
.ךכל תוחכוהה תחא קר אוה רומאה טפשמהו ,רקיעו ללכ תיגול הניחבמ

'הצובק' לש הרדגהה וינפל הדמע ,תוצובקה תרות סוסיבב רוטנק יאקיטמתמה קסע רשאכ
וא ,הרשע-שמח רפסמה ,הננב :תויהל לוכי ןיינעה ךרוצל 'םצע' .םימצע לש והשלכ ףסואכ
ןיב ,הל תורשפאמ 'הצובק' לש תויסיסב תונוכת יתש .תעכ שמתשמ ינא הב תדלקמה
םמצעב 'תוצובק' תויהל הלא םימצעמ קלחל תורשפאמו ,םימצע "ףוס-ןיא" ליכהל ,רתיה
.(האלה ךכו ,םימצע ,ןרותב ,ןה םג תוליכמש)

,ךכ לע בושחנ םא ...םצעב אל עודמ ?"תוצובקה לכ" לש "תיהולאה" הצובקה תמייק םאה
דחא רותב המצע תא הליכמ איה ןכלו 'הצובק' המצעב איה תוצובקה *לכ* תצובקש ירה
תוצובקה לכ תצובק" יבגל המ ,ךכ םא .תיטמיתמ ירשפא יתלב אל ךא ,הנושמ .הירביאמ
?אל וא ,רביאכ המצע תא הליכמ איה םאה ?"רביאכ ןמצע תא תוליכמ ןניאש

.םיעגושמ תיבב וייח תא םייס ,ינמודמכ ,רוטנק

בלב הכורא ןיכס ץענ ח"וגג ןצינ דמולמה ברה .הנושארה הצלוחה ונתיאמ תכלוה הנה
,םיקוחר םימימ תחכשנה יתבוהא ,הקיטמיתמה תא ריכזהשכ יבלל עגנ םג אוה .היעבה
.תונשגרל יד ךא .םיקוחררוטנק גרואג
1845-1918 ,רוטנק גרואג
  תוצובק
תוצובק

:יחצ

.קר אל - םג

תוכרעמב תויטנטסיסנוקה רסוח לע רבדמה לדג טפשמ לש יטרפ הרקמ והז :תוניצרבו
הרימאב וחוכ תא תוסנל םג לוכי תאזה הלאשה לע תונעל תמאב ןיינועמש ימ .תוילובמיס
:ינורכה ןרקשה יפמ אבה

."טלחומ רקש אוה יפמ אצויש רבד לכ"

תיגול תכרעמ לכב הלאכ םיטפשמ תונבל רשפא .המצע תא תרתוס תאזכ הרימאש ןבומ
:ינממ הצעו ,ףוסניאה גשומב תשמתשמש

.םוקמב בוט רפס וארקת וכל .הזמ םכל אצי אל בוט רבד םוש


םידש ףודר םלוע
בוט רפס

:ינד

ידמ הדבכ ןבא רוציל לוכי - לוכי לכ אוהש החנהב - לוכי םיהולא םאה :םכתלאש ןיינעב
.המרהל

:איה הבושתה

ןונגסב הלאש לואשל ומכ הז .תומכחתה יהוז ןכלו ,תיגול הניחבמ ןורתיפל תנתינ הנניא הלאשה
ןוויכמ - אלש איה הבושתה .ינבלמ תויהל לכוי הזה רודכה םאה זא - לוגע דימת אוה רודכ םא:
.לוגע תויהל ותוא ונבייח הנושאר החנהבש

םא ,ינבלמ תויהל לוכי רודכה .רודכה לצא אלו ,ונלש הפשב תיגול איה היעבהש - רוכזל שי לבא
.שארמ תוטלחומ תורדגה רידגנ אל

(ינבלמ רודכ : איה לשמב האוושהה) הצריש רבד לכ םירהל לוכי אוה :םיהולא לצא רבדה ותואו
חינהל םיצור םתא המ ורחבת - הקיגולב ומכו .(לוגע רודכ :לשמב האוושהה) לוכי לכ אוה :םגו
.םירתוס םיעובק םינתשמ ינש םע ואובת לאו ,(עובק הנתשמ=) דוסי תחנהכ

.לאושה לש אלא ,(לוגעה רודכה לש וא) םיהולא לש אל איה היעבה

ונל שי .יתוא תסרוה תאזה תשפוטמה הלאשה לבא ,םיהולאב ןימאמ אלו ,האג ינוליח ינא ,בגא
תא .האנשו תונלדבל הפטה ומכו - תיתד היפכ ומכ - תדב םהל דגנתהל םיבשוח רתוי םירבד
.דצב בוזעל רשפאש תמאב הקיגולה


םגו ,תוניצרב ךכ לכ םייחה תא חקול אל תמדוקה הבושתהמ יחצ וליפא .ינד ,עגרית
תא תוירבה םיכרושו םילעונ ובש רדסה ירחא בקעמב הלבמ אוה ונמז בור תא :אל םיהולא
.ינבלמ לוגיע ןתרוצש םינבא םירמ אוה ,המודמכ ,ןמזה ראשו ,ןהילענ.טעמכ .םיינבלמ םירודכ
.טעמכ .םיינבלמ םירודכ

:ביני

?םירהל לוכי אל םיהולא וליפאש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה :הלאש
!!!תחאמ רתויו ,יאדווב :הבושת

:תילמרופ החכוה ןתינ

.תידוהיה תדב חטבומש המ לכ תא םייקמו םייק םיהולאש המויסקאהמ אצנ

.הווחו םדא תא ארב םיהולא :1 רזע תנעט

.תישארב רפס ואר : החכוה

.(רזועו) הליפת עמוש םיהולא :2 רזע תנעט

היה וקה דימתו ,םויב םימעפ 3 ,רפסמ ותואל םוי לכ רשקתהל והשימל םינתונ ויה םא : החכוה
לק .רשקתהל קיספיו םימי המכ ךות ןורקיעה תא ןיבי ,שפיט אוה םא וליפא ,םדא לכ ,קתונמ
...ללפתהל םיקיספמ ויה םישפיט םניא םבורבש ,םייתדהש רמוחו

לש וזמ םינומ תורשע הקזח (סרוקיפא וליפאו) ינוליח לש הליפת :3 רזע תנעט
.ןימאמ ידוהי

".םידמוע םניא םירומג םיקידצ - םידמוע הבושת ילעב ובש םוקמב" :החכוה
.(ינמודמכ ל"זח)

.תסנכה תו/ירבח תא ארב םיהולאש עבונ (1) הנעטמ

שיש ןתניהב ,קסרתת ס"שש ידכ תסנכל םג ויהי ויהש תוריחבהש וללפתה םינוליחה בורש ןתניהב
,רתוי הקזח םתליפת (2) יפלש ןויכמו (...ךפיהה וללפתה יאדובש) םידרחמ םינוליח רתוי הברה
תסנכב םיבשויה ם"יכח 120 םתוא םינהכמ ןיידעש ןוויכמו ,תונעיהל רומא םיהולא (3) יפלו
- "ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ"

                  ל.ש.מ


יודיו) .הצלוח םג הל העיגמ ,ךשמהב רתוי תופי תובושת יתש ואובי אל םאו ,הפי הבושת
("!תחאמ רתויו" תא יתבהא דחוימב :ןטק ישיאםימעפ 3 ,רפסמ ותוא
םימעפ 3 ,רפסמ ותוא
  "תחטבה התאש אצלוחה"
הצלוח

:דעיל

?התוא םירהל לוכי אל םיהולאש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה

:ינוליחה ןקיגולה תבושת

וניא םיהולא זאו ,םירהל לוכי אל םיהולאש ןבא שי זא ,ןכש חיננ םא
והשמ שי זא ,אלש חיננ םא ."םיהולא" גשומל הריתס וזו לוכי לכ
.ןפוא ותואב הריתס בוש וזו ,רוציל לוכי וניא םיהולאש
תוחנהה תחאש ןאכמ - אל הניאו ןכ הניא וזה הלאשל הבושתה רמולכ
.םייק םיהולאש וז איה לטבל רשפאש הדיחיה החנהה .תיעטומ
.םיהולא ןיאש ןאכמ

:יתדה ןקיגולה תבושת

.תוחנהה תחא תא לטבל ךרוצ שיש ,ינוליחה יתימע םא םיכסמ ינא
ינא ןאכמ .וזה החנהה תא לטבל םילוכי ונניא ןכל ,םייק םיהולא לבא
.תומייק םינבאש תיעטומה החנהה וז הריתסל םרוגש המש קיסמ
.םינבא ןיאש ןאכמ

:יברעמה ףוסוליפה תבושת

יונבה יגול ןועיט אוה טפשמהש םיחינמ ונא .טפשמב תאצמנ היעבה
.אוהשלכ תמא ךרע לבקל בייח ,ןוכנ אל וא ןוכנ תויהל בייח ןכלו ,בטיה
ומכ .יגול ןועיט וניא והז - םילממ בכרומש טפשמ לכה ךסב והז לבא
?המ זא .הריתס רצוי הז טפשמ םג ."רקש אוה הזה טפשמה" טפשמה
ונתוא ליבוהל בייח הריתס רצוי תירבעב טפשמש הז ?והשמ רמוא הז
םינועיט םה תירבעב םיטפשמה לכ אל ?תכל תוקיחרמ תונקסמל
.יניצר ןויד הווש תירבעב טפשמ לכ אלו ,םייגול

:יטסיהדובה ףוסוליפה תבושת

.ינש דצמ םייק אלו ,דחא דצמ םייק םיהולא .תניינעמ הריתס ,ןכא
םיהולא ילוא .ןיבהל ונתלוכיב ןיאש תוריתס םיאלמ ןכא םייחה
.הריתס שי זאו ,םייק םיהולא ילוא .הריתס ןיא זאו ,םייק אל
.הז לע ובשחתו

לע הלוע ,טעמ קחורמ טבמב .רחשה הלעש דעו יניעב תועמד ולעש דע יתבשחו יתבשח
דבלמ ירהש ,הקיזיפה םוחתמ הלאש םא יכ ,ללכ תיפוסוליפ הלאש וז ןיא ילואש תעדה
,ירק ,ראשה לכ - היפוסוליפה לש םיקבואמה םיפדמה לע ומוקמש גשומ - "םיהולא"
.רפורפ ילקיזיפ קסע אוה ,לע לא ןתמרהו םינבאהז לע ובשחת
הז לע ובשחת

:ליג
pressf1@attglobal.net

רורד םולש

הצוענ הבושתה .םירהל לוכי אל אוהש ןבא רוציל לוכי םיהולאש הנקסמל יתעגהו יתבשח
חוכ דגנ רמולכ ,ץראה רודכל ידגנה ןוויכב עינהל"כ םגרתמ ינא התוא ,"םירהל" הלימה תועמשמב
,ןאכמ .יפוסניא אוהש ,לאה לש וחוכל תיסחי ספאכו ןיאכ אוה הכישמה חוכ ,עודיכ ."הכישמה
ץראה רודכלש ןוויכמ .ןמזה לכ הלדג איה רמולכ ,רתויו יפוסניא תויהל ךירצ ןבאה לש הלדוגש
לשמ לודג היהי ןבאה לש הכישמה חוכ ,ןייטשנייא לש תוסחיה תרותל םאתהבו ,רתויב יפוס לדוג
התלידג ללגב ךא ,הביבס לולסמב היהי םיוסמ בלשב ילוא ,ןבאל ךשמי ץראה רודכ .ץראה רודכ
לדחי ץראה רודכ .הילע קסרתי ץראה רודכו ,הלש הכישמה חוכ םג לדגי ןבאה לש הדימתמה
תעכ .הרידאה ןבאה ינפ לע תיסחי ןטק חטש לע רזפתיו ,םויכ םיריכמ ונאש הלגלגעה הסמה תויהל
ינפמ ,ץראה רודכל דגונמה ןוויכב התוא עינהל רמולכ ,ןבאה תא םירהל בוטה וניהולא לכוי אל
ויקלחל דגונמה ןוויכב ןבאה תא עינהל לכוי אל םג - ןירדהמלו .רתוי םייקתי אל ץראה רודכש
.רחא ןוויכל התוא עיני - םהמ דחאל דגונמה ןוויכב ןבאה תענהש ינפמ ,ץראה רודכ לש םירזופמה
.ללכב ,םירהל רתוי רשפא יא השעמלש בצמל עיגנ ךכ

.תאז םג תושעל לוכי םיהולאש הרומג החכוה ,תידוהיה הנומאב םיקפקפמה לכל תחצינ הכמ ,ןכא
רותב) תיאדווה ונתדמשה ינפל עגר ,זאו ,יוסינה תא ךורעיו הבוט השעי אוהש קר רתונ וישכע
םשה תרזעב ,אבה םלועל עיגנו עמש תאירק ונלוכ ארקנ ,תמאה תא עדנ ,(ץראה רודכ יבשות
.ךרבתי

לבקל לכואש ידכ ,הבושתה םע דחיב ילש ליימ-יאה תבותכ תא םג ומסרפת םא ךל הדוא ,רורד
.םיארוקה לכמ הילע תובוגת

(ןולוחמ טסיאתא) ליג ,הדות

ףא לע .ל"קז ליג ברה ,ץרמנה הל"כנמלו ןולוחמ םיטסיאיתאה תדוגאל דובכה לכ
רורד םעו .ידמל הובג ןויצ תלבקמ איה ,הזכ יניא ינאו ,רורדל רוריבב תנעוממ הבושתהש
.(יתוכזל רמאי ,ידיקפת תרגסמב) ולש ראודה תא ארוק ינאש לע החילסהחוטש ,ץראה רודכ
חוטש ,ץראה רודכ

חגנל וסינו ,היפוסוליפה לע ,הבר הדימב ,ףאו ,הקיזיפה לע שארמ ורתיו םיארוקהמ םידחא
בינה רומאה יאוריהה ץמאמה .תוקיר םיידיב ,ךכ שממ - רשיה לכשה תועצמאב ישוקה תא
:תואבה תובושתה תא


:.א.י

?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה

אל וליפאו ןבא ףא םירהל אלו אורבל אל לוכי ונניא ןכלו םדאה ןוימד ריצי ונה םיהולא
.לוח רגרג

הלוכי הנניא םינימאמה יפל םיהולא ןוגכ תושי םגש תוארהל הנה הלאשה תרטמ ,םלוא
לכ .ןויגהה יקוח ידי לע תולבגומ תויהל תובייח היתולוכיו תויפוס ןיא תולוכי תלעב תויהל
:הלוכי הנניא ,םיהולא ללוכ ,תושי

.התוא םירהל לכות אלש ןבא רוציל .1

.שולשל דחא דועו דחא ךופהל .2

.שש םגו שמח םג הארתש היבוק ליטהל .3

.(הבוגתל הביסב ךרוצה סקודרפ) האושה תא לטבל ידכ רלטיה תא גורהלו רבעל עוסנל .4

.שמשה םויק אלל ברעל רקוב ןיב ץראה רודכ תא אורבל .5

.עבטה יקוח תריבש אלל סנל םורגל .6

.האושה רחאל םוחר לאכ בשחהל .7

םתוא איצות תילנויצר הבישחש םושמ ,ןויגהב בושחל רוסא םייתדה לאה ידבעל ,םלוא
שפוחל םינברו ינוימד לא תודבעמו הלואגל דובעשמ


לוח ירגרג
לוח ירגרג

,ודיע

םולש

.םוי לכ וב רקבמו ,םכלש רתאה לש בהלנ בבוח ינא
.הלועמה רתאב וכישמתו ץמאו קזח לכ םדוק
.יתד ריעצ ,םענ תא תאזה הלאשה תא יתלאשו ט'צב אצמנ ינא ,הלאשל רשקב ,ינש רבד
:ךרעב התייה ,קיודמב רכוז ינניאש תורמל ,ולש הבושתה
.התוא םירי אוה הלמנכ הילא סחייתמ אוה םא ,ןבאה לע סחייתמ םיהולא ךיא יולת
...הזכ והשמ
."ללכב סחיב יולת אל הז לבא" לש יופצ דוכלמל סינכמ הז ,הרקמ לכב
"יסחי לכהש רמא ןייטשנייא לבא"
אוה המל יתנבה ינא הקיזיפ דמול ינאש ןוויכו ,הקיזיפב תוסחיל ןווכתה ןייטשנייאש ןבומכ
.םינבאל םדא ינב וא םירוצי ינב סחיל ןווכתה אל אוהש יאדווב ןווכתה
.הלאשה לע הבושתל םכלשמ הבושת ובתכת םא חמשא ,הרקמ לכב
.םכלוכל דובכה לכ ,בושו

                .15 ןב ,ודיעהלמנ
הלמנ

:יש

;לכה תושעל ירה לוכי םיהולא םינימאמה יפ לע

.םירהל לוכי אל אוהש ןבא אורבל לגוסמ אוה ןכ זא

...םירהל לגוסמ אל אוהש ןבא שיש תוארל רמרוממ יד היהי אוה תאז השעי אוה םא לבא

.םירהל לגוסמ אל אוהש ןבא אורבל וליפא הסני אל אוהש םכח ךכ לכ םיהולא זא

ןבא אורבל לגוסמ אל אוהש רמואש המ ....ךכ לכ לוכי לכ אלל םיהולא תא ךפוהש המ
.םירהל לגוסמ אל אוהש

.ןיטולחל יתלבלבתה בוט ....לכה אורבל לוכי אוה לבא ...התוא םירהל בייח אוה ירה יכ

?םייקתהל םילוכי םתלאשש םירבדה ינש ךיא

!תבשה תא רמוש ךניא דוע לכ תולאש לע תונעל ךל רוסא התא :ידרחה ףיטמה תבוגת


(תבש םג) רמוש
(תבש םג) רמוש

:רימא

.וזה הלאשל תורגפמ תובושת המכ שי

:רדסה תבישי רוחבמ יתעמש הנושארה הבושתה תא

.םיינויגה אל םירבד תושעל לוכי אוהש ,לוכי לכ ךכ לכ אוה ,לוכי םיהולאש רורב

:ילשמ תובושת המכל וישכעו

.הלאשה אל וז .1

.ץראה םעו רוב התא .2

!?םינבא !?תווצמ םייקל ךממ ענומש המ הז .3

.הרקי המ הארת התא ,חישמה אובישכ .4

.WTF לבא ,םינבר י"ע שומישב תואצמנ רבכ וללה תובושתהש בשוח ינא

(הנובנה) הריחבב ךמותו ,ףוסבש הווסומה הפה לובינ לע דבכנה בתוכה ארוקל חלוס ינא
התיה וליאו ,רקיעו ללכ תרגפמ הנניא הבישיה רוחב תבושת ,ינש דצמ ."תורגפמ" הלימב
רוחב :רבדה תועמשמ תא םכשפנב ווש .סרפב הכוז התיהש ןכתי ,ומשבו ומעטמ תחלשנ
...שפוח תצלוחב שובל אוהשכ ןיליפת חינמ רדסה תבישיםוי לכב תוקד 5 - רגפמ
םוי לכב תוקד 5 - רגפמ

:ריש

הידבוברה םאה" :לואשל םיכירצ םתייה .הנוכנה הלאשה הנניא םכלש הלאשה ,רורד ןכבו
םוש השוע אל םיהולא ירה יכ ,"םירהל לוכי אל אוהש ןבא רוציי םיהולאש הצור (ףסוי)
...תאז תושעל ול רמוא אל ברה םא רבד

אלה תולאשה תא לואשל אוה שפוח תלאש רודמ לש יזכרמה וקוסיע .ריש ,תרביד תמא
ךכב ןיחבהש לע קידצה רישל םידבועה תווצו הלהנהה םשב הדומ הטמ םותחה .תונוכנ
!יחל הכ .יוארה דובכה תא ונל ןתנוםוי לכב תוקד 5 - הידבובר
הידבובר

:םולשבא

?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה

.לוכי לכ וניה םיהולאש תעבוק תיתדה אצומה תדוקנ :הבושת

ןוויכמ לבא ,לכ תלוכי הייהתש יהשלכ תושי לש המויק תא תיגול הניחבמ תלסופ וז הלאש
,הקיגולהמ תויטנגלאב םלעתה םהמ לודג קלחו ,םיהולא לע תודגא הברה ךכ לכ יתעמשש
,םירהל לכוי אלש ןבא רוציל םיהולא לוכי ,ותולוכי לכ תרגסמבש חינהל אלא יל רתונ אל
.קפסהמ תונהיל ול ןתינ ?אל המל ,םצעב .ותולוכי לכב עוגפל ילבמ

רבד לכמ וא קפסה ןמ תונהל םיהולאל תתל יאדכש יתענכתשה אל ךא ,תונברדכ םילמ
?והשממ תונהל ונל ןתונ אוה ,המ המל .רחא


תונברוד
תונברוד
  םילימ
םילימ

:זרא

רורד םולש

.דיגהל והשמ יל שי לבא םכל בותכל הדמחנ הבושת יל ןיא עגרכ

םג הארנכו רבעב התיא הלקתינ אל דורחיתה תכרעמש הלאש ,המוד הלאש יתילעה רבעב
:ךכל הבושת הל ןיא

?ונממ רתוי םכח םדא רוציל לוכי םיהולא םאה

.םכלש הלאשהמ תיתייעב רתוי תאזה הלאשה


:תאזכ איה דורחיתה תכרעמ לש רתוי וא תוחפ הבושתה

לגוסמ םדא םא לואשל ומכ הז .םירהל לכוי אל אוהש ןבא אורבל טלחהב לוכי םיהולא
.דיה תא ומצעל ךותחל

ומצעל רצוי םא םגו םלשומ אוה תונורסח ומצעל אורבל ןינועמ אל לבא לוכי םיהולא
.היהש המ תויהלו רוזחל לכוי אוה תונורסח


:ילש הלאשה יבגל

ןורסיח ול שי זא ,ונממ םכח רתוי םדא אורבל לוכי אל םיהולא םא

םירזומ םירבד ינש םירוק זא לוכי אוה םא

םוקיב םכח יכה חוכה אל אוה םיהולא .א

תאזש דע ותמכוח תא םיצעמ אל אוה המל ,ונממ רתוי םכח םדא רוציל לוכי אוה םא .ב
?ההובג יכה המרל עיגת

:תובשחמ תררועמו תניינעמ הבושת

?"לוכי אל לבא ,הצור" תניחבב ,ןיינועמ ןכ אוה ילואו ?ונל ןיינמ ?"ןיינועמ אל לבא לוכי"
שממ ילוא ?תאז השע םג אלא ,ןיינועמ קר אל ילואו ?"תדחופ לבא ,הצור" וליפא ילואו
?המירהל לוכי וניאו ארב םיהולאש ןבא תחנומ ונילגרל תחתמ

הלאשבש ךכ לע רבדל אלש ?ןכ אוה ילוא "...אל אוה המל" - 'ב ףיעסמ הלועה ןיינעלו
.ןוכנ חרכהב אלש רבד ,ההובג יכה המרה תמייקש תיווסומ החנה היוצמ


רתוי םכח םדא
רתוי םכח םדא

,רחש

...וזה הלאשה לע תונעל לוכי אוה םא קר

."קר אל - םג" :(הלעמל תובושתה תחאב האר) ד"יה יחצ 'ר רמא רבכ ךכ לע


יתוא ואיצוה יתכחב יתילעהש העווזה תוארמ ."תונעל" הלימל םיאתתש הנומת יתשפיח)
םע הבושת היהתש ,האבה םעפב ,רחש (?תינבר) ברה ,אנא .העש יצח ךשמל רוזחמהמ
(?בוט ,םילמ רתוי


40,000BC ,לגרודכ
ןבא דוע

:דדוע

:1 הבושת

,םייק אל אוה יכ ,רבד םוש תושעל לוכי אל םיהולא
.הלאשבש ןבאל וליפא ידוחיי ביצקת גישהל תולוכי תוידרחה תוגלפמה לבא

:2 הבושת

.ך"נתה ףוסב היה הז .הזכ רבד הסינ םיהולא םעפ
,חילצה טעמכו ,ןבאה תא םירהל הסינ אוה ךכ רחא
.שארה לע ול הלפנ ןבאה זא קוידב לבא
.ץויצ וליפא םיהולאמ םיעמוש אל זאמ הז ללגב

,ליעל ו"חח רימא 'ר י"ע הרדגוהש הירוגיטקב תלפונ 2 רפסמ הבושת ,בילעהל הנווכ ילב
הבושת .הצלוחב אל ךא ,תחא הנועבו תעב זוב תואירקו תומר תואושתב התוא הכזמה רבד
.הלא תורוש בתוכ תא הביצעמ דואמש תידוסיו תיחצנ תמאב תעגונ ,תאז תמועל ,1 רפסמ
.דדוע ,הדות
:יעור

.ןכ איה הבושתה

היהי תוטש שממש רבד המכ דועו חורה דגנ ןיתשהל (בילעהל ילב) לוכי םג אוה לוכי
.תאז השע אל אוה םויה דע ןכלו םתוא תושעל

...שפיט וניא 'ה יכ עודי ירהו

?ונתוא רצי אוה המל זא עגר

....תחא םעפ תוחפל םיעוט םלוכש רבתסמ בוט


חורה דגנ
חורה דגנ

:לבוי

תללוכ "התוא םירהל לכוי אל אוהש הדבכ ךכ לכ ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה" הלאשה
.הלוכי לכ תושי אוה םיהולאש החנהה תא הכותב

יבתכ .תיחרכה הניא איה ,םייק םיהולאש ןימאמש ימל וליפא לבא ,הריבס תיארנ וז החנה
לבא ,תושעל לוכי םיהולאש םיבר םירבד םינייצמ (הרותה ,תודהיה לש הרקמב) שדוקה
.לכה תושעל לוכי םיהולאש םינעוט םניא

.השעש םירבד לע ("םחינ") טרחתה םיהולאש תומוקמ רפסמב ך"נתב בותכ אמגודל ךכ
.תאז השוע אל םיהולא לבא ,םתוא ןקתלו ןמזב רוזחל טושפ הלוכי התייה הלוכי לכ תושי

תלוכיה ינורקע ןפואב ילוא לבא ,םיסנכ וניתובאל םיארנ ויה םישוע ונחנאש םיבר םירבד
,הבר תלוכי ?םלוע אורבל םיהולא לש תלוכיהמ הנוש הניא םוטא תצצפ ץצופל םדאה לש
.תלבגומ יתלב אל לבא ,םנמוא

לכב .לגוסמ וניאש ןכתייו ,םירהל לוכי וניאש םינבא אורבל לוכי םיהולאש ןכתיי ךכיפל
הלא לע םילועש תוחוכ ול שי (יטסונגא ינא ןכלו ,אלש החכוה יל ןיא) םייק אוה םא הרקמ
.םדאה ינב לש


םוטא
םוטא

תא םג סייגל הסינש ימ שי .הברה ונמדקתהש הארנ אל ךא ,םייאוריה תונויסנ ,רומאכ
:קוחרה חרזמה תמכח


:ירוג

,ןורקעב וליפא הילע תונעל רשפא-יאש הלאש לכל הבושתה וז "ומ" - עדוי אלש ימל) !ומ
(ןירדבייסל הדות - תועמשמ תרסח איה ונייהד

הירחאלש הארנ אל ,וז הבושת לש רוערעל תנתינ יתלבהו ןיעל תטלובה התונוכנ ףא לע
?הווקת ןיא תמאב םאה .הנתינש ינפל ונעדישמ רתוי םיעדוי ונחנא


Moo
Moo
  Moe
Moe


:בג.ח

ימי לש םייגולואיתה תוחומה יבוט תא הקיסעה ןבאה תלאש ,יתוא העטמ וניא ינורכז םא
,ינש דצמ לבא ,םויה םיעדויש הממ םלועה לע תוחפ ועדי םייניבה ימיבש ןוכנ זא .םייניבה
ןיינעה תא וחקל זאש הדבועה תא ךכל ףיסונ םא .םולכ םיעדוי אל ןיידע ונחנא םיהולא לע
םיטוש ,םינציל קר ול םישרדנ םויהש דועב ,אשונב וניינעתה ם-ל-ו-כו ,תוניצרב
המ ררבל יאדכש הנקסמל עיגנ ,(ימצע לע רזוח ינא םא םיארוקה יל וחלסיו) םיאידבוברו
.ךחוגמ רואב ונתוא גיצתש תלוויא טולפנש ינפל םייניבה ימי ימכח םחומב ולעה

יעונמל ירבכע תא וא הטיסרבינואה תיירפסל ילגר תא תתכל ידכמ ןלצע ינאש רחאמ ,ןכבו
.םייניבה ימי לע יל עודי המ רכזהלו בגה לע בכשל טושפ יתיסינ ,שופיחה

רקחמב םיקסוע םיחקיפה םויה .םויה ומכ קוידב םיחקיפ םישנא ויה םייניבה ימיב .הככ זא
תולאשב וקסע םיחקיפהו ,יעדמ רקחמ היה אל םייניבה ימיב .תוחפל םקלח .יעדמ
.קוידב וזה הלאשה תא םג ,ראשה ןיב ,םמצע תא ולאש םה .תוחפל םקלח .תויגולואית
הפוקתה לע רכוז ינא דוע המ זא .הבושתה התיה המ ןורכיז לש ץמש יל ןיא ,לזמה עורל
הלאשה יחומב הלוע המ םושמ .םתוא וקיסעהש תופסונ תולאש ויה ,ינמודמכ ?איהה
.הכיס שאר לע דוקרל םילוכי םיכאלמ המכ ,רתוי טעמ הלק הארנכ יכ םא ,לקשמה תדבכ
ינא םעפה .רותפל וסינ םיניבה ימיב םיגולואיתהש הבושח הלאש התיה וז םג .תוניצרב
םילוכי הכיס שאר לע .שולש התיה איהש יל המדנ .הבושתה יבגל והשמ רכוז ןכ אקוד
.קוידב םיכאלמ השולש דוקרל

?רוזעל לוכי הז ךיא

התוא וזש ןכתייה ?ןהיניב רשק שיש העידימ עבנ תולאשה יתשב ליבקמה קוסיעה םאה
תיביטקפא דואמ הקינכט ,ןורתפל ידמ השק הלאשב םילקתנשכ ?הנוש שובלב הלאשה
,תחאל ןורתפ םיאצומשכ .הנושארה הלאשל הלוקשה ,רתוי הלק ,תרחא הלאש שפחל איה
:התעמ רומא .הלאשל ןורתפה תא יתאצמש ירה ,ךכ םא .הז והז .תרחאל ןורתפ םג שי דימ
הבושתה .הבושת שי "?םירהל ותלוכיב היהי אלש ןבא אורבל לוכי םיהולא םאה" הלאשל
."3" איה

יתנוטק .םיקדוצ םה םג ,ןוכנ ?רבדה ןכתי דציכה .הבג ומיריש םינקפס םתסה ןמ ויהי
יבתכב יקבה םיארוקה ןיבמ ימ אצמיי ילואו ,הבושתל שממ לש ןיכומיס איבהלמ
לכוא םג לכוא תאז םע דחי ךא .ףסונ רוא ךופשל לכויש םייניבה ימי ינב םיגולואיתה
יאדוב רכומה גולואית השדחה תעב הקיסעהש ,בורק םוחתמ היעבל םיארוקה תא תונפהל
גולואיתל יתנווכ .ילע ביבח אוהש יפכ םהילע ביבח ףא אוהש רשפאו ,םיארוקהמ םיברל
אורקל ןתינש יפכ ,רוערעל ןתינ יתלב ןפואב חיכוהש ,א"בבות ד"יה סמאדא סלגוד ה"ה
,ראשה לכו םוקיה ,םייחה תועמשמ לע הלאשל הבושתה יכ ,ולש תחבושמה היגולירטב
.42 איה

תוירפסמ תובושתב תוכובס תויגולואית תולאש לע תונעל ןתינש הארנ ,ןכ יכ הנה
רבכ דשחש יפכ ,היבוקב קחשמ וניא םנמא םיהולאש ךכ לע ,ילוא ,דיעמ רבדה .תוקייודמ
.אמיכחל ידו ד"ונגג ל"צז ןייטשניא טרבלא ן"רמה

תמאב וענכתשה ירמגל אל רשא ימ הלא תורוש ארוקה שודקה להקה ןיב ורתונ םא
ול ןכתשנו דריש הניכש-סיסר ןיעמ ,ןויזיח ןיעמ יל הלגנו ץצ הנה ,ןהיניבמ הלועה תרהוזה
םיימעפ םהש ,14-ב םכתסמ קוליחהו ,3-ל קוידב קלחתמ 42 ירה :בוזעל הבא אלו יחומב
םייחה תלאש תא תוריאמ וידחי ןלוכש תולאש ד"ימ תחא אלא הניא ןבאה תלאשש ןאכמ .7
תוגוז תורודס ולא תולאשש אלא ,דבלב וז אל .רבע לכמ התוא תופיקמו ראשה לכו םוקיה
יהיו ,ברע יהיו" רמאנש ,עובשה תומי 'ז-מ םוי לכל גוז - חנ תביתב תויח ןתואכ ,תוגוז
...הכיסה שאר לע םיכאלמה 'ג תלאש איה איה ןבאה תלאש לש התגוז תבו ,"רקוב

םיחיכומה ,םיארוק יבתכמ לבקאש ינפל םיבר םימי ופקני אל יכ ,חוטבו ךומס ינא התע
לכ יכ (םישוערפ תובנזבו ,אירטאמיגב ,הרותה תויתוא יגולידב :ירק) םיתפומבו תותואב
.םייח םיקולא ירבד אוה ליעל רומאה

*       *       *

רפסל לכוי רשא ארוק ,הירוטסהה יזרב יוצמה ליכשמ ארוקל הפצמו רתסב הווקמ ינא דוע
:אבה בתכמה תומדב םולב רצוא ידיל לפונ הנהו ,םייניבה ימי ימכח ועדי המ ונל


:השימ

.הריפסל 13 -ה האמב (St. Thomas Aquinas) הניווקא שיא סמות י"ע רבכ הנודנ הלאשה

"?אורבל לוכי אל אוהש םירבד אורבל לוכי םיהולא םאה" הלאשל הלוקש ל"נה הלאשה

.רבד תרתוס אלו רבד החיכומ אל איה .תועמשמ לכ וז הלאשל ןיא

יאשומ לכ זא םייגולה קחשמה יללכ תא ונמצע לע םילבקמ ונחנא םאש הארמ קר איה
אשומ אוה רשאב ,םיהולא ,קחשמ ותואב .קחשמ יללכ םתואל םיפופכ ויהי ילנויצרה חישה
.םייגולה םיקוחל ףופכ אוה םג ,החישה

לעב רבד םוש רמול ןתינ אל זא ,הלא קחשמ יללכל לעמ אוה םיהולאש דיגהל םיצור םאו
.םיללכ םתוא לע הרימש ךות ויתודוא תועמשמ

:ב אורקל ןתינ ולש הבושתה תא .הלאשל סמות לש תירוקמה הבושתה הניא וז .ב.נ

St. Thomas Acquinas
Quaestiones Disputatae de Potentia, 1265
(Marietti edn., Turin, 1953)

:תילגנאב ויבתכ תפוסאב ןיפולחל וא

Acquinas
Selected Philosophical Writings, page 242
Oxford University press,
ISBN: 0-19-282946-7

תיירפסל םיילגר תותיכ קר .םיילענ אלו בגה לע הביכש אל ."הווקת היהת אל םינלצעלו"
.הירטיפקלו אשדל תוחפל ,הבושתל אל םאו .הבושתל ,ילוא ,ונתוא ברקי הטיסרבינואה

בצעב ,םיצלאנ ונא ,השימ לש ותבושתב הלימ לכמ תצבצבמה תבאוכה תוניצרה תורמל
.םייתימאה עדיה תונייעמל ונתוא הנפהש לע תישילשה הצלוחב ותוכזל ,המסניוקאמ סמות
St. Thomas Aquinas (c. 1274-1225)

לכל רבעמ הצלוחל תויאכזה ,תורחא תובושתש לע םיארוקה ינפב לצנתמ ינא ,םויסלו
רבד" שודקה ןותיעב םעפ ועיפוהש תויחצנה םילימב ומחנתי םה ילוא .הל וכז אל ,קפס
."הנוכנ רתפ אלש דחא לרגוי הנוכנ םירתופה ןיב" :"רחא

        .ל"קוצז בג.ח -ונתייעב לע תכפוש איהש ךושחה רואה טעמ ךא ,המ רוחיאב העיגה הז ףדל האבה תפסותה
.הבושחה ותמורת לע םתס ךרבא רמל הדות .המוסריפ תא ,םעפמ רתויו ,קידצמ

.ןאכ וצחל ,דרפנ ןולחב ותוארל ידכ .ןאכ ותוא ונללכ אל רומאה ףדה לש ולדוג בקע

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא