םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


5 'סמ שפוח תלאש
"?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה"

...תחא הבושת דוע

ןאכ - תובושתה ףדל הרזחונתייעב לע תכפוש איהש ךושחה רואה טעמ ךא ,המ רוחיאב העיגה הז ףדל האבה תפסותה
.הבושחה ותמורת לע םתס ךרבא רמל הדות .המוסריפ תא ,םעפמ רתויו ,קידצמ

?המירהל לוכי וניאש ןבא רוציל םיהולא לוכי םאה

:שפוח רתא תווצ ,דהוא

:הנושל וזו ,ילאוטריו ךרבאמ תילאוטריו ךרדב יתלבק אבה ילאוטריוה בתכמה תא

הכרבהו םולשה שפוח-שיא רורדל

רקוב דעו רקובמ ימצע גרוה ינירהו ,קרב-ינבמ םתס ךרבא ינא
היחרזאו הנידמה םולשל הרתי תוקבדב ללפתמו הרות לש הלהואב
ועמש .ל"קוצז םידמולמה וניתובר תווצמב איה הלודג הווצמ ירהש
רבדב הדמולמה םכתלאשו שפוח םכרתא לש ומשמ והנמ ץמש ינזוא
יתרכזנו תולרע-אלה ינזוא לע הלפנ ךרבתי םשה םיקולא לש ותלוכי
לכמ םייניע עבשב ויתרמשו ידיל םעפ עיגהש םולע הנשימ-ףדב
דאמ ומגפ ןמזה תותואש אלא ,הבישיב ינורא-תוריגממ תחאב רמשמ
תא קיזחמה ץמוקכ אלא ונממ רתונ אלו ,םיקולאה ינרמשי ,ותוכיאב
ףדה גיצהל ילא םכידיב חלשנש םימשמ אוה תוא םתסה ןמ .הבורמה
ונתנש הבושתה יהוזיאו יהמ ץראה םעו רוב לכל ריהבהלו שודקה
אנ ארק .ךרתאב תלאשש תולאשה תלאשל הכרבל םנורכז וניל"זח
והמו ורמואל שיש םשה רבד והמ ודמילו וליכשהו ךידידיו התא
.םחוננ חישמה תאיבבו ,ותושעל ןוכנה םיקולאה-השעמ

ךרוצ יל ןיא ירה יל חולשל ךממ אתוטמב תחטבה התאש אצלוחה תאו
בשויש ,ןופצה לובגב לייחל ימשב התוא אנ חלש .םירפוכ תצלוחב
ןוטקה ,ינומכ ,הנידמה םולשל ללפתהל םוקמב הלופע יניערג חצפמו
.לארשי-ינבב

    ,ךלש
    םתס ךרבא


.Gmara Page


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא