םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


:"עובשה" ידרחה ןותיעה ךותמ
,תוללכושמ תומהב ילוא .תומהב םהש" (םיינוליחה לע)
"םדא תרוצ תינוציחה םתרוצ ירהש ,דיגהל םיענ אל


- תידרח תונותיע
5-6.4.2001
יקצירפ יסוי י"ע שפוח רתאל חלשנ


ידרח לאמשמ ,ינוליח ןימימ
יזכרמ ידרח ןותיעב רמאמ והז ,החידב אל וזו


םידלי תובורמ תוחפשמל הנונראב תוחנה ןתמ לע רסא רשא ,צ"גב לש ןידה קספ ררוע ,יופצכ
שולגל יאדכ .תידרחה תונותיעב םידה - הריבס יתלב הילפאב רבודמש םעטה ןמ םידרחלו
םויב רשבמ "ןמאנ דתי" .ואולמב ןידה קספ תא םשמ אורקל תנמ לע ןוילעה טפשמה תיב רתאל
יטפוש ועבק םעפהו ,הרותה ירמוש רוביצ דגנ צ"גב לש הטלחה דוע" :ךכ ויארוקל ישימח
תוכורב תוחפשמלו םיכרבאל םילשורי תיריע הקינעמש הנונראב החנהה יכ ןוילעה טפשמה תיב
,ולש תכרעמה רמאמ תאו "ןמאנ דתי" ירחא קיזחה הרחה "עידומה" ."תיקוח הניא - םידלי
ארקמש בלה באוכ" ."ץורפי ןכו הברי ןכ ,ותוא ונעי רשאכ" :תרתוכב ריתכה ,ישימח םויב
דגנכ ורמאלו וליאשהל ןתינ ,םהינפמ וצקו םירצמב וניתובא תא ודבעישש םירצמה לע רמאנש
םיאריל וקיצי םאש ,תווצמו הרות ירמושל ולכנתי םאש ,המ םושמ םירובסה ,וניחאמ ימ
םא םג .םייח ונא הלילח םכמ אל :רמאי הלאל ןכבו .םלצנל וחילצי םה - 'ד רבדל םידרחלו
...םכל ליעוי אל רבד םוש - םידעצ רצהל תוסנלו קיצהל ופיסות םא ,תויולכנתה וברת
תא םייקל לארשי ינב ופיסוה ,םדמעמ תניחבמ הנותחתה אטוידב םתויהב םג ,דובעישה אישב
וכזו הלואגל וכז וזה תושקיעה תוכזב קר ,רמשמ לכמ הילע ורמשו תידוהיה החפשמה
ה"בקה- ונילע םידמוע ובש בצמ לכבו רודו רוד לכב הזה ןמזב םהה םימיבכ ...דרשיהל
."ונליצי

םתאש תובטהה ,םכתותיחש ןיב ןיא .וינפוא לע רובדו רורב רבד םידרחה וניחאל רמאל ךירצ
אלו תודהי ןיבו תירוביצה הפוקה לע םכתוקלעתהו לארשי תנידמ תא םכתטיחס ,םילבקמ
וא יקוח יתלב השעמב ,התלקלקב תספתנ איהש םעפ לכ - תידרחה תונקסעה .אוה ךופהנ .םולכ
יררוצ תא הזולנה התוגהנתה תקדצהל תסייגמו םיימשל היניע תלגלגמ - תעוושמ היילפאב
הלכו יקצינמלחו הרוילטפ ךרד רובע ,יאמורה ןוטלשה ןמ לחה ,םהיתורודל םידוהיה
.דבוע אל רבכ הז ונילע !קיפסמ .םיצאנבןיא ,ליגרכו ,תסנכה לע השענש רקסל סחייתמ ישימח םויב ולש תכרעמה רמאמב "ןמאנ דתי"
:תרתוכה תחת .םידרחה תא הליכאמה דיה תא ,בוש ,ךושנלו תונמדזהה תא לצנל ססהמ אוה
לע ססובמה ןוטלש וגיהנהש תוירכנ תומוא תוקחל ןויסנה" :ךרועה בתוכ "תסנכב ןומא יא"
הכירצ התייה וכרדש ,לארשי םעל םיאתמ וניאש ימכ בושו בוש חכוה ,תירטנמלרפ היטרקומד
םדו רשב םישנא לש עבצא ףניהב אלו ,הכלההו הרותה ןוטלש יפ לע קרו ךא תכרדומ תויהל
לש המויק םצעב תונומטה תויעבה ,ונדידל .הרותה ילבקמ םע לש וכרד תא עובקל םירמייתמה
יפכ .ןורחאה רקסב עיבהל ילארשיה רוביצה שקיבש רסמהמ רשאמ רתוי תורומח ןניה ,תסנכה
תובר םימעפ 'העירק' םיבייחמ וז המיבב םירמאנה םירבדה ,ל"צז 'זבינופמ ברה ןרמ רמאש
,הז ינוליח דסומל דובכ ונשחר אל םלועמ ...היסהרפב םירמאנה הריפכהו לבהה ימואנ לשב
טנמלרפה ונניעבו וילעמ הפחיר תיתרקוי הליה רשאכ הנידמה לש תונושארה היתונשב אל םג
םיעבוקה םה הרותה יקוח קר ונניעב יכ הוואגלו דובכל רוקמ ותליחתמ היה אל ילארשיה
."לארשי םעב

הנידמ שקבמ ילארשיה רוביצהש עבוק להק תעד רקס היה ול .ספא ןיא ,םירבח ,ספא ןיא
.רקסה יכרועבו ילארשיה רוביצב חלתשמ קפס אלב ןותיעה היה - תיתד הייפכמ תישפוח
םא ?שומיש וב תושעל אל המל - ויתורטמ תא תרשמה רבד ונשי םא ,םידרחה גהנמכ ,לבא
אברדא - הכלה תנידמל ךופהל הכירצ לארשי תנידמש תוארהל ידכ רקסב שמתשהל רשפא
.אברדאוידרח לאמשמ ,ינוליח ןימימ
יזכרמ ידרח ןותיעב רמאמ והז ,החידב אל וזו

האנש .יהמ הטושפ האנש ונדמלמו ,ןמרקוצ רשא רמ אב ,ןניקסע תינוליחה תונויצב םאו
,רתיה ןיב ,ףיטהש הז שיא .םינוליחל תימוהתו תדקוי האניש .תובכע לכמ הפח הכזו הרוהט
ירבד תא "ןיבק העשת" רודמב "עובשה" ןותיעב בתוכ ,ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר חצרל
,תאז לכבו .ןוכנ םג הזו יגולואידיא אל רודכ בשחנ הזה רודה" :ןלהלכ עלבהו תופרחה
.היגולואידיא אוה םלועב ימהב יכהו ירמוח יכה רמוחה םג ,היגולואידיא לכה
,'רתיה' ילב ,היגולואידיא ילב .ימהב תויהל הריתמש וא תרמואש וז איה היגולואידיאה
םג םהל םיארוקש םייגולואידיאה םיטוסה ...רבד תושעל לכוי אל םדא ,ז"עלב היצמיטיגל
וילע םילח זא ,היח םדאה םא .דבל תואב רבכ תואצותה .יונישל םיסחייתמ אל , םיינוליח
םלועב רבד לכ יתייחה סיסבה םע .ךתלוכי יפכ ףורט ,רקיעבו דרוש קזחש ימ :רעיה יקוח
.הזה םלועב רבכ ירטנמלרפה םדיקפת תא םימייסמ ירה המהבהו היחה .הנוש תועמשמ לבקמ
בוט םלוע לש תונויער ןעמל לובסתש תמאב המל זא ,הפ ךלש היצנדקה תא םייסמ התא םאו
אוה .הרושה ןמ ידוהי ןיכמש יפכ ,ילכ וניא ירה ךלש ףוגה ...וב היהת אל התאש רתוי
לכ תא .הרקויה תודעסמ הפקה יתב ,תוללזמה לכ תא סנרפמ הזה יגולואידיאה ןויערה .דעי
.המיא דע תפרוטמ תיארנ ונלש תכלה בכוכמ אבש םדא יניעבש תכרעמה

תדובע לש םינצינ םיארנ םשו הפ .ונתוא תבבוסה הריואב םיקבדנ ונחנא םגש איה היעבה
דחא ףא לש היגולואידיאל םיאתמ אלש ימהבה רמוחה ...למיירטש ,תויציצ ,הפיכ הילעש ףוג
.םהיתואטח לכמו םהמ לדבהל בושח ךכ לכ ןכל ...ביואה יווקל רבעמ ונילא בנגתמ ,ונתאמ
אל .דחיב תבשל המ ןיא םהלו ונלש .תומרה ילדבה לש הנוכנ הנבה ידי לע ?תאז םישוע ךיא
ונל רמא םלוע ארובש המ יפ לע םילעופ ונחנאש ללגב אלא ,חוכיו ונניב שיש ללגב
םיענ אל ,תוללכושמ תומהב ילוא .תומהב םהש ,ןידה תא םמצע לע וצרח םה וליאו ...יניסב
םה ,הוושה ץלחופל רבעמ .ןאכ דע .והז לבא .םדא תרוצ תינוציחה םתרוצ ירהש ,דיגהל
ופוסבש םיכרדה תשרפ תאז .םדא ינב ונדבל ונרתונ ונחנאו םייח ילעב יניד םמצע לע ועבק
וליפא תוליחתמ ןאכמ ...רקבה תפרב המהבהו תיבב ורוגי םדאה ינבש הביתכמ רבד לש
תודשל תכלל המל זא .םולכ ןיא .םע ןיאו הנידמ ןיא המהבל ירהש .תוינידמה תויעבה
םויה םידמועש הלא ןכלו ...םיברעה םע ברקב דיספהל םיחרכומ םה ןכל ...בירל המל ,ברקה
םג םויה אובב ןכלו .הנוש ןבומכ םהלש יגולואידיאה סיסבהש תווצמ ירמוש םבורב תיזחב
.ףוגה ןחלופ ידבוע ,היגלואידיאה ירסח ,םיקינ'זוב'זבה תא ,םתוא חצננ ,םידרחה ,ונחנא
תאז לכב ונחנא ךיא םיקוחר ךכ לכ םינוליחהו ונחנא םא ..דיתע ןיאו רחמ ןיא םהל יכ
םיאצוי םיווק ינש רשאכ ?ףתושמ ידרח אבס וא אבא םע תחא אל ,םע ותואל םינב ,םיבורק
תוצקל םיקחרתמ םה ךרדה ךשמהב ,םיבורק םהינש ךרדה תליחתב ,תיסיסב הדוקנ התואמ
.(.פ.י ילש תושגדהה) "םלועה

ןמרקוצ רשאש ינמוד .רלטיה לש הרבסהה רש ,ימשיטנאה ,סלבג ףזוי דימעה הברה םידימלת
.םהבש םיבוטה דחא אוה
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא