םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"תונויצהב םוחלל הדלונ (לארשי תדוגא) י"וגאה"
עובשה ףוס - תידרח תונותיע
24.3.2001 ,תבש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


דוד ידרחה יאמוסרפה לש ותכירעב (םניח קלוחמ) ןומניח אוה "הליהקב" ןועובשה
רודמה תרגסמב הבתכ - ןושארה .עובשה וב ומסרפתה ןויצל םייוארה םירבד ינש .גלשרבליז
רמ רחב ובש טע םש והז .םייק וניא הז ןמדלוג לאומש .ןמדלוג לאומש לש "םינימה תסנכ"
בתוכ ךכו .וב רדהתהל ,ס"ש ןותיע לש םדוקה וכרועו ,ס"ש תעיס ריכזמ ,ןוסבקעי יבצ
הנווכה) םהיתופקתמ יאושנו ,יקצירפ ותואו דיפל ותואש אוה םיהדמה" .ס"ש תעיס ריכזמ
ינפל ,תוריחבה תטיש יוניש לע חוכיוב ,סרתימה לש דצ ותואב םמצע תא ואצמ (.פ.י ס"של
הרישיה הריחבה לוטיבמ (.פ.י "יוניש"ל הנווכה) ודרחנ דציכ עובשה וניארשכ ...םייעובש
."הנשיה הטישה תרזחהל דגנתהל אל הרותה תודהיל וקספש ולא וקדצ המכ דע ונבה

דגנו הרישיה הריחבה תטיש לוטיב דגנ העיבצה הלש םיכ"חה 17 לכ לע ס"ש - רוכזל יאדכ
רתויב םיבורקה םישנאה ןמ ,ס"ש תעיס ריכזמש ןכתייה .דחא קתפב העבצהל קוחה תעצה
ףפוכמו ףסוי הידבוע ברה ובר דגנכ םינפ ףיצחמ ,יערד הירא ןיירבעה ,יקולאה לבוקמל
אלא וניא ס"ש תעיס ריכזמש ןכתייה ?ס"ש לש םשפנ יאונש - םיזנכשאה םינברה ינפב ושאר
.םינורתפ םיהולאל ?וז העיסב "ינאיורט סוס"תונויצל ,הנידמל ותאנשב ,סחו הלילח ,לפונ וניא "הליהקב" ןותיעש תוארהל ידכ
ולעהו בואב םש ושפשפ ,הרותה לגדו לארשי תדוגא לש םיימשרה םינואטיבה ןמ םינוליחלו
םתסינכ יא לע לארשי תדוגא תא ,זא ,םיכרבמה ל"ז ןוזלדנמ ןימינב ברה לש םיבתכמ ינש
:הז לארשי אנוש בתכ ךכו .(תועובש רפסמ דוע היצילאוקל וסנכי םה ,הגאד לא) היצילאוקל
בויחו ,תסנכה םצע דצמ ,תסנכהל אלו הלשממהל אל תוכייש םוש ונל ןיאש ותמאל תמאה"
הרותה) ק"הותה קוזיח ןעמל תושעל ונילע הלחש תולדתשהה תווצמ דצמ קר אוה תוריחבה
ןמזה הזש היתואצותו תונויצהב םוחלל הדלונ י"וגאה ...(שדוקה ץראב) ק"הראב (השודקה
."חישמה תאיב דע ,וישכע לש


.תידרחה תונותיעב אצמי לבו הארי לב רבד איה - הב םילגרומ תוברת ישנאכ ונאש תוניגהה
ךל םיבושחה ,תמאב ךל םיבורקה םירבדה תא רקבל תלוכיה איה תוניגהה לש ןפ ?תוניגה יהמ
רבד לכל תלפטנ תידרחה תונותיעה ,דגנמ .רתוי םייוארו םיבוט םתושעל תנמ לע ,דואמ דע
יחס לכה - םינוליחה - ונלצאש היתונעט תא םיצעהל ידכ בר ללש תאצומכ ינוליח תרוקיב
םיפוצ תפונ לכה - םלצאש דועב םאיקב םישלפתמו םיזחופו םיקיר ,חור תוערו לבה ,סואמו
לע ,זמורמב ולו ,איהשוזיא תרוקיב תולעהל זעמ ידרח אוהד ןאמ סחו הלילח םא .ןדע ןגו
דימ (ריבכמלו עפשב םש היוצמה) העישפ וא תומילא ל"חר :ןוגכ תידרחה הרבחב םייוקיל
.םהמ ואיצוהלו ואיקהל הדעה ינבר וילע םימק

תליפנ תא "ןמאנ דתי" ףסומב "השדחה הלקלקה" :ורמאמב ,ןמסורג באז ןתנ ראתמ ךכ הנה
תדחוימ תועמשמ שי ,םינימאמ ינב םינימאמ םידוהיכ ,ונרובע" :ב"הראב תוינמה קוש
רשפיאש ינרדומ ינרמוח לילאל ךפה קט-יהה .הלא ןיעמ תוימואלניב תוילכלכ תוכופהתל
תונרמויה ."הזה ליחה תא יל ושע ידי םצועו יחוכ" לש המודמ המצוע השוחת תושונאל
ורבסש לבב לדגמ ישנא לש תינרפכהו תבזוכה הילשאל וספתנ םיברו םיקחש העיקרה תיצראה
תלחנ אוה הז לכ ונדידל ...תושעל ומזי רשא לכ םהמ רצבי אלו םיימשל ליפעהל ולכוי יכ
םהיתונויערו םהירבד לכל לוטיבב םיסחייתמ ונא .ינוליחה רוביצה לש לבהה תובשחמ
הנוכנה תידוהיה הפקשהה ...לוכיבכ רהוזה עוצקמה תא םיריקומו םיצירעמ ,םילילאמה
."ךרע אלו תואיצמה חרוכ ,רתויה לכל ,איה הסנרפב תוקסעתההש איה תיתימאהו

םידרחל םג ומכ ,הרותה לגד ישנאל העירפה אל קט-יהה תליפנ לע וז תעשורמ הפקתה ,ןבומכ
הפקתה .ילארשיה קשמל קט-יהה תיישעת הריבעהש םיסמהמ סובאה אולמ ןופחל ,םירחאה
םלצא ,רומאכ ,יכ הנידמה תפוק לע "קלעתהלו" ךישמהל םידרחל העירפמ אל םג וז תעשורמ
םהל המל - םליבשב םידבועש םיריירפ שי םאו ךרע אלו חרוכ - רתויה לכל איה הדובעה
אל ה"בקה ?רתוי ביזכה אל ה"בקהו .אחינ ?ביזכה קט-יהה לילא .וז אלא וז אל ?דובעל
תופרשמב ןשעב ולע ותיערמ ןאצש העש םירחא םיניינעב הנש םישימחכ ינפל קוסע היה
.ריכזהלמ סה ,ןבומכ ,תאז לבא ?הקנילברטו ץיוושוא


רמאמב ,לארשי תדוגא ןואטיב "עידומה" ןותיע הלגמש הארונו המויא הילפאב םייסנ ףוסבלו
םלוכש) םיתפומבו תותואב ענכשל הסנמ רמאמה ןבומכ ."ביצקתה תגועמ הנהנ ימ" :ותרתוכש
.הלא םירבד דחוימ ןויצל םייואר .ביצקתה תקולחב םיחפוקמ םידרחה יכ (תוטשו לבה ירבד
6905 םינומ לארשי יחרזא םניהש םיילילפהו םינוחטבה םיריסאה ,הרטשמה ינותנ יפ לע"
וז הנשב דמוע ודבל רהוסה יתב ביצקת .ןלוכ תובישיה לכ ירגוב םניה דבלב הנומש םכותמו
".ח"ש דראילימכ לע

יתב תורישב ח"ש דראילימ העיקשמ הנידמה .המויא הילפא .םירבחו תורבח הז תא םתנבה םתא
הרומח הילפא םידרחה תעידיל איבהל יאדכ .םיששב לטב - םש םידרחה רפסמש דועב רהוסה
םיששב לטב םרפסמ םש םגו הנשב ח"ש דראילימ םיעבראכ ל"הצב העיקשמ הנידמה .רתוי דוע
תובישיה ידימלת ירה יכ וזה הרומחה הילפאה תא ןקתלו השעמ תושעל ףכת ךירצ ןכלו
יפל ,יכ ןוחטיבה תכרעמ לש הזל ההז בוצקת תובישיה תא בצקתנש יוארה ןמ .ל"הצ ילייחכ
רתוי דוע לארשי םע לע םיניגמ תובישיה ידימלת ,ףסוי הידבוע לש ןורחאה הכלהה קספ
תכרעמ ביצקתכ תובישיה ובצקותי .דימו ףכת ןויווש גיהנהל יוארה ןמ ןכלו ל"הצ ילייחמ
.חופיקלו הילפאל יד .ןוחטיבה


.הז לע ובשחת
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא