הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

53 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,דינואיל
:4.3

רפסה תיבב תופטה

!םולש רורדל

.ירפס תיב רוזאב םינורחאה םיימויב ורקש םיעוריא ינשל סחייתהל ינוצרב הז בתכמב

םכרדב ויה םיבר םידימלת רשאכ ,2.3.01 ,ישיש םויב םידומילה םויסב ערא ןושארה עוריאה
םדא אצי תינוכמה ךותמ ,רוזמרב הרצעש םידרח לש תינוכמ העיפוה ,םהיתבל רפסה תיבמ
ףלחתה רוזמרב רואה רשאכ םג ךשמנ דוקירה ,תידיסחה הקיסומה ילילצל דוקרל לחהו ידרח
.העונתה המלבנ ךכו ,קוריל

רדסה תרפה תובקעב סנקנ אל הז םדא עודמו הרטשמה התייה ןכיה :איה תשקבתמה הלאשה
.העונתל הערפהו

.בשוי םדאב יתנחבה רפסה תיבמ יכרדב .4.3.01 -ה ,ןושאר םוי ,םויה עריא ינשה עוראה
התייה שיאלש יתנחבה רתוי יתברקתה רשאכ .םיקיטסמ רכומ דועב רבודמש יתבשח קוחרמ
םידלי דועלו יל ןתנ אוה .תוטלק ויה ודיל ודמעש תואספוקבשו תיסופיט תידרח תוזח
.דלי לכל ריינב תופוטע תוטלק יתש םוקמב ורבעש

ןוגכ םימוחת ינימ לכ לע רמוח ןימזהל תורשפא םגו תווצמל תייצל האירק התייה ריינה לע
םג ןאכ !קחצי ןונמא ברה לש תוטלק ויה ןמצע תוטלקה .חספל םילכ תלעגהו ןיליפת תחנה
.יתושרב ויהש תוטלקה תא קרזש דיחיה יתייה אל ינא יתחמשלש ןייצל םוקמה

,הדותב
.ןולקשא ,דינואיל


:רתאב תפסונ האירקל

:םידליל הפטהה ךרעמ לע
.יש תאמ הבושתב םידלי תחדהל הרטפהה דומיל תא םילצנמ ·
.םינגו רפס יתבב תידרח תוטלתשהו הפטה ·
.ביבא תמר ןוינקב םידלי דייצ ·
.הבושתב החדהל ברסמ ה ינוריע ·

:הפטהה ךרעמ םע דדומתהל ךיא

.לבוי תאמ םיידרחה תושפנה ידייצ לורטנ ·
.ידרחה הפטהה ךרעמ תא םימלוב ·
.תודרחתהה תא רוצעל ידכ ןגראתהל ךיא ·

.הבושתב החדה לע םירמאמה לכ


Forum Hofesh

ןור
:17.1

םירע ןותיעב שפוח לע הבתכ

.לודגה רלמ ןד ר"דל דחוימבו ירבחו יחא לכל םולש

התיה הבר המו זכרמהו תובוחר רוזאב עיפומ רשא םירע ןותיעה תא יתחתפ םירהצב םויה
.ותוליעפ לעו שפוח רתא לע תיטרקנוקו תיתועמשמ ,תיניצר הבתכ ףוס לכ ףוס :יתחמש

.הנוכנה ךרדה לע טא-טא םילוע ונא ,ירבח דובכה לכ

שפוח רתא תא דחאכ םירגובמו םיריעצ םירקבמ "ופיצי" הבתכה תובקעבש הווקת ילוכ
.םתלכשהלו םתאנהל וב וארקייו

.וב רקבל םירזוחש םייוכיסה בור ,הנושאר םעפ שפוח רתאל םיסנכנש עגרב ,ישיאה ינויסנמ

רפסמכ ,17 יפ תוחפל וא (י"ח) 18 יפ לפכות ונלש םידידיהו םירירגשה תבצמש הווקמ ינא
...ס"ש לש תסנכה ירבח

לודג התא ,יחא :(רתאה תא םזי ימ יתעדי אל הבתכה םצע דע) רורדל תיבבלו תישיא הדות
.ךכ ךישמת .םייחהמ

ינאו םיעלקה ירוחאמ רתאה תלעפה לש השקה הכאלמב םיקסועה לכל תודות הברה ךכל רבעמ
דובכה לכ .(והשימ יתחכש םא רעטצמ) םליעפה ראש לכו הריש ,הנפד ,רורדל ןווכתמ
תרזעב אלא םשה תרזעב אלו ,תואצות איבתו האיבמ ,האיבה םכתדובע .ךכ וכישמהו
.ונמצע

.ןותיעב ןיינעל תובושת הנעו ןייארתהל םיכסהש לע רלמ ןדל הלודג הלודג הדות ןבומכ
.רוטקוד דובכה לכ

היפוצו רלמ ןד 'רדל ןבומכו ליעל ורכזוהש םיליעפה לכל הז בתכמ תא איבהל שקבמ ינא
.רלמ

,שפוח רתאל חלצהו הלע תכרבב
ןור:היפוצ רוטקודו ןד רוספורפ - רלמ גוזה לש םירפס - רתאב תפסונ האירקל

."הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ ·
.תודרחתה ירופיס - הלפאמ םיחיגמ םידש ·


Forum Hofesh

יבא
:5.4

ידרחה ץחלל םתעינכ לע האקיאל סקפ

,לארשי האקיא דובכל

.השדחה תונחה תחיתפ לע םכתא ךרבל ינוצרב תישאר

דימת .םימעפ רפסמ IKEA תויונחב תונקלו רקבל יל אצי ב"הראב יתרג ןהב םינשה ךלהמב
.דיתעב רוזחאש העידיבו הצורמ יתאצי

תונחה תריגס .ידרחה ץחלל םתענכנ רבכ לארשיב םכדמעמ תא םתססיבש ינפל דוע ברה ירעצל
.הנידמב בורה אוהש ,ינוליחה רוביצב םגו םכיתוסנכהב םג ,הלופכ העיגפ הווהמ תבשב
!תוינק ךורעל יתמ רוחבל שפוחה תא יטרפה םדאל ונת

החותפ היהת איה םא אלא םכתונחל עיגא אלש תואדווב רמול לוכי םייתעבג בשותכ ינא
.תבשה ךלהמב

...בותכלו תבשל םילצעתמ םה ךא ינומכ םיבשוח ירבחמ םיבר

,החלצהבו חמש גח תכרבב

.םייתעבג ,יבא


:תפסונ האירקל

.תישפוח תונכרצ ·
.םיישפוחה םינוקה ·


Forum Hofesh

.א םייח
khaim100@hotmail.com

םיכאלמ יקוספ

.םבילל בורק תדה תא םיחקולש הלאל דעוימ וניא רפסה
.לאל תוחבשת רפס אל הז


תוהז ליבשב עזג וא תד ךירצ אל דחא ףא
םדא ןב תויהל קר ךירצ תוהז ליבשב


:תידוהיה תינוליחה תוהזה אשונב תפסונ האירקל

.הנבל דדוע תאמ הבושתב םיריזחמה ינועיט סקדניא ךותמ - תידוהיה תוהזה תאוושה ·
.הנבל דדוע תאמ דימתלו תחא םעפ - תינוליחה תידוהיה תוהזה ·
."הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ רפסה ךותמ תידוהיה תוהזה ·
. הנבל דדוע תאמ תרתסנה החנהה תפישח - ינוליחה לש תידוהיה ותוהז ·
. ריאמ רוא תאמ תידוהיה תוהזה לע ·
.לזרב רדנסכלא רוספורפ תאמ התעו ןאכ - תודהי ·
. שמש ישי תאמ ?ןיליפת הז המ עדוי אל התא ,המ ·
. םתור תאמ דחא ·
. םיפסונ םירמאמ ·


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא