םיישפוח םירצומ

."תורשכ" רודמב תעכ אצמנ םיישפוח םיירצומ לע עדימםיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח


www.hofesh.org.il - שפוח רתא