םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


:רעונה ףגא תושדח
ביבא-תמר ןוינקב "יל ףיכ"


שפוח רפוס תאמ....םייחהמ רופיס


הסינכה רעש ןווכל ימותל יתכלה ,ךרעל ברעב הנומש העשב ,.ז.ש ילויל 6 -ה ,ישימח םויב
.בייבל בל ידרחה םיקסעה שיא לש ותולעבבש ראופמה ביבא-תמר ןוינקל ("לדגמה רעש")
םע (ולש םירשעה תונשב) ריעצ ידרח ןוינקה רעשל ליבומה שישה ליבש לע דמע ,לכ יניעל
יתדמענ .(קפס אלל ןיטק היה הז ךא ,יתכרעהל) 13-15 ןבכ דלי םע חחושו ,יגני'ג ןקז
רקבל דליל עיצה ידרחה :החישה לש םינורחאה היבלש תא יתעמשו םהמ םירטמ 7 -כ לש קחרמב
שקעתה ידרחהו ,בושו בוש בריס דליה .הז גוסמ תועצה ראשו ,וילא תוולתהל ,ולצא
- עגרה ול הרק קוידב המ ןיבמ אוהש יתקדבו דליל יתנמיס .ידרחה ךלה ףוסבל .שקעתהו
חסונב חומה תפיטש לשו היופכה תודרחתהה לש קלקלחה ןורדמה ךותל ותוא תותפל הסינ ידרח
.ןיוצמ ןיבה דליה .םתחפשממ םידלי לש םתעירק הליחתמ הלאכ םיעגרמ .םייניבה ימי
.ונדרפנו ,הליגש הדימעה רשוכ לע ותוא יתכריב


םינוליח רתויו האמ םיבשוי םירטמ 20 -ל 10 ןיב לש קחרמב רשאכ הרק הז לכש ןיצל רתומל
תוידרח תומרונ םהילע הפוכ אוה םינוליח ויתוחוקל לכ יכ םאש) ראופמה "Arcaffe" הפקב
ישארה הסינכה ליבש לע ורבידו ודמע דליהו ידרחה .(הקודא תבש תרימשו תורשכ לש
שיא ז"כבו ,ןאכ ךלוה המ ןיבהל ידכ דחוימ עדימ וא חתופמ ןוימד םוש שרדנ אל .ןוינקל
.ידרחל עירפה אל

Kids hunting

לע ךכ םילפנתמ םידרחה רשאכ םג .ןמזה לכ םירוק הלא םירבד .דדוב הרקמ אל ןבומכ והז
םירדגתמ םהב ןירדהמל םיינוליחה תונורקעה ראשו 'יוטיבה שפוח' יוזיב והז ,ריגב
.עשפ והז - ןיטקל השענ הז רשאכ .תינוליחה לארשי תא לסחל ידכ םידרחה


רמשיי תוידדהה ןורקעש גואדל ונילע הבוחש ןבומכו .ונידלי תא ףוטחל ןתינ דוע אל !יד
!קרב-ינבל י-ר-ח-או ,'תמא תעד' לש םיסרטנוק וחק :('דלי תחת דלי' ,ץוחה רש רמאמכ)
הכוזה חומ תפיטשבו הייפכב ,לארשי ידלי לע תויביטימירפו ךשוח חירכמה - יאמ אלא
תילנויצפואה העצהה ךרד-לעו סומינב ,איבמה .ול עירפמ וניא שיא - םיסמה םלשמ ןומימל
,םידרחה לש םיאכודמה םהידליל ינוליחה םזילרבילה תרושב לש שפוחהו רואה תא ,אדירג
האר) םינוא תרסח תדמוע הרטשמהו ,האכהל הכוז - ילמרונ ךוניח םוש םילבקמ םניאש
.(14.6.2000 ,קרב-ינבב 'תמא תעד' רוקיב לע חווידה


!השוב !השוב !השוב !הפרח !הפרח !הפרח
:ףיסומ שפוח רתא

םירוה לע הבוחו ,יקוח אל השעמ אוה םתעדל דוגינב וא םהירוה תעידי אלל םיניטק לודיש
םירז םישנאמ רהזיהל םהידלי תא םיכנחמ םירוהש יפכ .ולאכ םישעמ לע הרטשמב ןנולתהל
עגמ רוציל אלש םידליה תא ךנחל הבוחה תמייק ךכ ,תורחא תומילא וא תוינימ תויטס ללגב
לכמ שקבמ שפוח רתא .תורחא תותכ ישנא וא םייתד ,םהשלכ "םיינחור" םיפיטמו םילדשמ םא
ברימ תא רוסמל ,ונילא תונפל הבתכב הראותש וזל המודה היעבב לקתנש חרזא וא הרוה
לכ ןכו ,תומש רשפא םא ,לדשמה/ףיטמה רואית ,עוריאה רואית ,םוקמ ,העש ,םוי) םיטרפה
תא םלצל ץלמומ - רשפא םא .קוחה תויושרל םיטרפה תא ריבעהל גאדי רתאה .רחא טרפ
ראודה .61652 ביבא-לת ,65227 איה ונלש ראודה תבית .לדשמה/ףיטמה תא דוחייב ,עוריאה
.webmaster אוה ונלש ינורטקלאה

ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא