םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג?םידרח דגנ 'ה ינוריע

תיבב .רהוז ירוא ברה לש האצרהב רואה תא התאר ,'ה ינוריעב ב"י תדימלת ,ראואבלימ הרש
לש הנומאה תא .השק םינפ תלבק הל התכיח ,תינוליח תורואנו םזילרולפל למס ,הלש רפסה
איהש תאזה הרוחשה הלמשה לבא ,'ה ינוריעב לכעל םילגוסמ דוע םלוע ארובב ראואבלימ
הסוד"ל ראואבלימ תא ךפוה רבכ הז .םייניעב ךלכולמ םידימלתל השוע רבכ הז ?תשבול
."החירסמ


-----

.'ה ינוריע לש םירומה תווצ ידיב תודהיה יכרעל ךוניחה תא ריאשת אל ראואבלימ הרש לבא
הז .םייניעה תא םידימלתל וריאיש םינבר רפסה תיבל איבהל הסנמ איה םינורחאה םיישדוחב
שיאהו הלש הלודגה הארשהה ,רהוז ירוא .תוסנל הכישממ איה לבא ,םייתניב ךלוה ךכ לכ אל
ינוריעב אל לבא ןוכית לכב רבדל ןכומ אוהש הל רמא רבכ ,הלש הרזחה ךילהת תא הוולמש
.רהוז הל רמא ,"הפה תא וב חותפל יל ונתי אלש םוקמל עיגמ ינאש םעט ןיא" .'ה

האמה ףוסב ןוכית רפס תיב .האילפב תאזה הבתכה לע ביגי חריהמ התע הז לפנש ארוק
םינש רפסמ רבכ ןאכ םייחש ,ונחנא !שממ םיעזעזמ תונלבוס רסוחו תוחיתפ רסוח ?םירשעה
דחפ ,הבושתב םיריזחממ םידימלתה לש דחפה תא םיניבמ ונחנא .םיאלפתמ אל שממ ,תובוט
ךתוא ךופהל ידכ חומה תא ךל ופטשי הבושתב םיריזחמ ."השק םינפ תלבק" התואב אטבתמש
ינפל רהוז ירואב שגופ תייה וליא .יביטימירפ ידרח םלועב רוגס ,םינבר ידי לע טלשנל
ךתוא םמסל הסנמ אוה םויה ,םימס ןושיעל וילא ףרטצהל ךתוא ענכשמ ירוא היה הנש םירשע
.םירחא םימסב

לבא ,םירואנו םיחותפ תויהל םיכירצ :םירמוא ונחנא ,םידימלתו םירומ ,'ה ינוריעל
.המרוח תמחלמ םהב םחלהל ךירצ ,םיידרח םיפיטמ וא םימס ירחוסב רבודמשכ

(יתד יתכלממ וליפא וא) ידרח ןוכית רפס תיבל אובל ונל ןת :םישקבמ ונחנא רהוז ירואמ
.תוחיתפ לע רבדנ ךכ רחאו ,םש תוצרהלו

ינבב תועדומה תוחול תא חרמנש ןמזה עיגה אל :םירמוא ונא ונלש םינמאנה םירקבמה ראשלו
,ןאכש םידרחל םיריבסמש תוטלקו םירקיטסו םירטסופב םילשוריב תוידרחה תונוכשבו קרב
םג ועמשיש ןמזה עיגהשו ?חומה תא םהל םיפטוששו ?םירשעה האמב םישנא םייח ,םהילא בורק
?אל ,תוחיתפ דעב ירה רהוז ירוא ?ינשה דצה תא
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא