םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


:ןמאנ דתי ידרחה ןותיעה
"םימעה רבח תונידממ םיניירבעהו םימשיטנאה תיילע"
3-4.5.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


"לכל ףתושמ לוכשה באכ"

ורמאנש ,ס"ש םעטמ הלשממה ירש ירבד תא עובשה ונוילגב איבמ "םויל םוי" ס"ש ןואטיב
באכהו ןוגיה תשוחת" :יכ רמא ישי ילא רשה .ל"הצ יללחל ןורכיזה םויב ןימלעה יתבב
תוחפשמה תא קר אל הזה השקה םויב תפפוא ,לכמ רקיה ןדבוא לע ,לדח וניאש ארונה
תודחא איה תמלוהה הבושתה ...לכל ףתושמ לוכשה באכ ...ולוכ לארשי םע תא אלא ,תולוכשה
תמוקת לע םשפנ תא ופריחש לארשי ינב תא סנ לע הלעה הסיווס ילא רשה ".ונכותב תימינפ
וליגש םיליגר יתלבה תוריסמהו הברקהה תא םעה דבכמו ריקומ וז תודחייתהב" תדלומה
:ןהד םיסנ ."םעה תאו תדלומה תא ליצהלו ןגהל - הרטמה תא גישהל ידכ לכהו ...ונינב
,םכילע םיבשוח ונא ובש םוי .ימואל שפנ ןובשח לש םוי אוה ל"הצ יללחל ןורכזה םוי"
.דועו דועו "..םכתא םיכוב .םכתא םיקבחמ

הינייעמ שארבש הגלפמ םיגציימה םירש ,ס"ש ירש .תועשרלו הפצוחל ,תועיבצל לובג ןיא
הרובסה הגלפמ ,םדל םד ןיב הלפמה הגלפמ ,יאבצ תורישמ םיריעצ םירוחב לש םתוטמתשה
םידמוע - לארשי תנידמ יחרזא רתי לש םמדמ רתוי קומס הרות לש הלהואב םיטתשמ לש םמדש
םע" ,"הבהא" ,"תודחא" לע ההובג ההובג םירבדמו תולוכש תוחפשמ לומ ,ןורכזה םוי יסקטב
תובובנה םהיתולמב ונל עצב המ ?תאז תושעל םבל םאלמ ךיא .תוקיר םילמ ראשו "דחא
ונאש הווצמה תמחלמב ,ללוכה ימואלה ץמאמב קלח לוטיל הנכומ הניא ס"ש םא רפשה ירמאבו
?תעכ הב םייוצמ


"תימשיטנא היילע"

היילע" :התרתוכש םידומע השלש תב הבתכב אצוי "ןמאנ דתי" לש "עובשה דתי" ףסומ
תיילע םג ומכ ,םייוגה אוביי ךשמה" תא ןותיעה םישאמ וז המויא הבתכב ."תימשיטנא
ירמוש םידוהי יפלכ תוימשיטנא תועפותב "םימעה רבח תונידממ םיניירבעהו םימשיטנאה
עובשב טקלב המסרופ ויתודוא הבתכש) ידוהי לאגי רמ תא טטצמ ןותיעה .תווצמו הרות
םיימשיטנא ,םיניירבע םה לארשיל םיעיגמה הכלהה יפ לע םידוהי םניאש הלאש ךכב (רבעש
- תויסורה תוגלפמה - העפשה ילעב םיגוח וליאו ,וטנ םייוג םיאב תעכ" :עשפ ינתיוולו
...הנידמב ןוטלשה ןמ םיכלוהו םילודג םיחתנ סופתל ידכ ,הזה אובייה ךשמהב תונינועמ
התוליעפ תא קיספהל שיש ,תקתקתמ ןמז תצצפב רבודמ ...עשפ לש םוהת ךותל תעקוש הרבחה
היסולכואל םיידוהי אלה םיסורה םילועה ועייסי םינש רפסמ דועב - תרחא ,רהמ רתויש המכ
."הנידמב לודגלו לודגל תיברעה

.רלטיה לש הלומעתה רש ,סלבג ףזוי לש הלומעתה תא הריכזמ "ןמאנ דתי" לש וז הלומעת
לש םימויאה םיאלחה לכב ,ותדו ואצומ יפ לע קר ןייפואמה רוביצ םיצימשמ ,םויה םג ,זאכ
הכלהה יפ לע םידוהי םניאש םילועה - םויכ םגו "ןמז תצצפ" םידוהיה ויה זא םג .הרבחה
לש םקלח לע "תוקיטסיטטס"ו "תודבוע" יאלמ םימוסרפה ויה זא םג ."ןמז תצצפ" םה
יאדכ ."ןמאנ דתי" קוידב לעופ ךכו - העישפבו הינמרג תזיבב ,ימואלה ןוהב םידוהיה
יעגפנל עויסו עדימ זכרמ םקוה" :ןורחאה ישימח םוימ ונוילגב ,ןמאנ דתי" יפ לע .תעדל
רוביצה גיהנמ לש ותמיתחב אצי הז ינעזג טקיורפב הכימת בתכמ ."לארשיב תוימשיטנא
טקיורפ לש םינקסעה םישוע לודג רבד" :רמאנ ובו ,בישיילא םולש ףסוי ,םויהד יאטילה
תאבה דגנ ללכבו הז דגנ קבאיהל הלודג הווצמ .תוימשיטנא יעגפנל עויסו עדימ זכרמ
."הזל םיעייסמהו םיקסועה לכ וכרבתיו םהל רוזעל הלודג הווצמ .הפל םייוג


תואמצעה תמחלמב םיהולא תולילע

תינויצה הירוטסיהה תא בתכשמ ,"ידרחה הנחמה" זלעב תודיסח ןואטב ךרוע ,רלכייא לארשי
לע המיאו דחפ ליטה ימ" :בתוכ אוה "הנומא הערו ץרא ןכש" :ותרתוכש רמאמב .לארשיב
שורחל םיירצמה םיקנטהמ ענמ ימו ,ז"כשת תומחלמב םתוא סינה ימ וא ,ח"שתב ץראה ייברע
םהילע ה"בקה ליטה אלמלא ,הירבטל עיגהל םירוסה םיקנטה תאו ביבא לת דע בגנה תודש תא
.'ה רמא יחורב םא יכ חוכב אלו ליחב אל יכ םיעדוי רבכ םלוכ םויה !?דחפו התמיא
,תוומה ןמ אל םידחופ אל טושפ םיברעה .המיאהו דחפה תא םהינפמ 'ה ריסה רבכ ונימיב
ןאכל םיאבומש םייוג יפלא תואמ לש בר ברעה ןמ אלו םילארשיה ןמ אלו םידוהיה ןמ אלו
ל"צאהו הנגהה ,ח"מלפה אל .שממ לש הירוטסיהה בותכש ןכא ."םירז םידבועו םירגהמכ
ןמזבש ךכ לע רפכל שקיב הארנה לככש םיהולא אלא ח"שתב ץראה ייברע לע המיא וליטה
שממ ינודא אלא ,םימיה תשש תמחלמב חצינ ל"הצ אל .םירחא םיניינעב קוסע היה אוה האושה
תא .ירצמה ריוואה ליח יסיסב תא ץיצפהו ריוואה ליח לש םיסייטה יאת ךותל ומצעב סנכנש
אל .םתוא רצע ה"בקה אלא ריעצה רמושה לש הבגנ ץוביק ימחול ורצע אל םירצמה םיקנטה
.תואבצ םיהולא אלא םיירוסה םיקנטה תא הרצעש איה עבש הביטח

תפסונ הבתכב םייסל יוארה ןמ תומדא ילע ויחישו ה"בקה לש תוממורו תולדג חור התואבו
ןוידה תא ריבעהל ןוילעה טפשמה תיב אישנ תטלחהב הנדה ,ישש םוימ "ןמאנ דתי" לש
הטלחה לע ביגה ץיבר כ"ח .השולש לש בכרהל תובישי ינב לש םתוטמתשה ךשמה דגנ הריתעב
תא החיכומ ,םירתועה תשקב יפל יאנת לע וצ איצוה ומצעב קרב ןורהאש הדבועה" :ורמאב וז
תיטרפה ותעד תא יבמופב עיבהש ךכ לע קרב תא תופירחב לומתא רקיבש ןמאנ דתי לש ותמצע
תואשמ בחסו םויה לכ למעו חרטש רושל ,בולירק לשמב ,בובזה רמא ךיא ."ןוידה ינפל
"?אה םויה השק ונדבע" :ובג לע םידבכ

ר"וי לש דיקפתה לע ןמציל כ"החל שורופ כ"הח ןיב םיקבאמ ,תולפט תונומא םג שי ליגרכו
קוזיחל ,םימש םשל םלוכש םירבד דועו םילשוריב תיתדה הצעומב םיככת ,םיפסכה תדעוו
.ךכב םכתא האלנ אל .םעה תודחאו לארשי תבהא

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא