הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

48 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

ןנור
:1.2.2001

הטובה ןונגסל אמגוד

לכ אל .םידרח וא םייתד לש םיטוב םיבתכמ םיאיבמ ונחנא םעפ ידמ :םורופה ךרוע תרעה
חיכומ ,הטוב ,ומצע ינפב ןונגס ןיעמ הז .ןכ םהמ םיבר ךא ,םיטוב םייתדה לש םיבתכמה
םינייפאמה לכ אל ךא ,םמצע לע םירזוחה םינייפאמ המכ שי הטובה ןונגסל .ינקדצו
םיליכמ ,יחכונה בתכמה ומכ ,םיבר םיטוב םיבתכמ ,אמגודל .םיבתכמה לכב םיעיפומ
ינמיס ליכה אל ונאבהש םדוקה הטובה בתכמה וליאו ,האירק ינמיס לש םיכורא םיפצר
םיבתכמ (דימת אל) םימעפל תונייפאמה תוינושל תודוקנ דוע םיגדמ הזה בתכמה .האירק
.הטובה ןונגסהמ

בותכ תויהל ךירצ היה ינשה טפשמה ,לשמל .תודוקנבו םיקיספב רסוח איה תחא הדוקנ
:ךכ

.העוט התא ,ןנור .ונינש ןיבמ ינויגהה אוה התאש בשוח התא ,ןנור

תונותמ ולאה םילימה הזה בתכמב .תוללק וא תוטוב םילימ תחטה איה תרחא הדוקנ
.תיסחי

.ונליבשב ותוא טטיצ ןנורו ,ןנור לש בתכמל הבוגתכ ,רחא םורופל ורוקמב חלשנ בתכמה
:ותבוגת וזו םיטוטיצהמ קלח םורופב יתדל יתגצה


ןנור

!!ךל םיאתמש דיחיה יוטיבה הז לבא טוידא יוטיבב שמתשהל ךירצ ינאש יל רצ

!!!!!!!! העוט התא ןנור ונינש ןיבמ ינויגהה אוה התאש בשוח התא ןנור

וא ונימאה אל םישנא םהבש םיינבה ימי ינפלש םימיב ןידע יח התא ינויגה אל התא ןנור
תמאה תא רוקחל ברסמ התא תמאה תא תוארל הרוחא טיבהל ברסמ התא הרז הדובע ודבע
!!!הרותה ךותב

!!!!םיקפוא רצ םדא םתס התא

!!!! ןמז ידמ רתוי ךילע זבזבל ןווכתמ אל טלחהב ינאש רורבש המ

              רמתיא


Forum Hofesh

סורג יש
:26.12.2001

ןושלה תניפ


Atheism is a non-prophet organizationForum Hofesh

,ליג
:4.2.2001

חמב םיאתה תלועפ יזוחא :תועט ןוקית


רמאמב העיפוהש הנוכנ אל הנעט ןייצל הצור ינא .ןולוחמ 19 ןב טסיאתא ,ליג ינא ,םולש
:ישונא םגפל המגוד רותב ,"תויעדמה תובושתה"

"(!רבד םישוע םניא ,אמגודל ,חומה יאת בור) דוקפתב תוליעי רסוח"

5, לע םירבדמ ללכ ךרדב) לצונמ חומה לש רחא וא הזכ זוחאש תונעוטה תובר תועומש ןנשי
.(םיזוחא 10 וא 7

ונעמש AM, וידר עומשל ונצלאנו לקלקתה ילש אבא לש תינוכמב וידרה רשאכ ,הרקמב
,יצחו הנש ינפל היה הז) המוד והשמ וא "חומב שומיש לע תוינש 60" לש עטק 'ב תשרב
ולאה תועומשהש ריבסה רוספורפה .היגולוריונל רוספורפ תאמ (קוידב רכוז אל ינא
שי ןשי אוה רשאכ וליפאו ,חומה יאת לכב םדאה שמתשמ השעמל .ירמגל תוכרפומ
לש םיאתה יאלמ אולמב םישמתשמ ונניאש הנעטה .תוחפל חומה יאתמ 98% -ב שומיש
.הרורב הביס אלל הצפוהש רשפ תרסח העומש איה - ונחומ

:ןיינעה תא תדדחמה ,הנבל דדוע לש ותבושת תא םג םסרפל ינוצרב
.ליג םולש

.וב םיאתה בורב שומיש השועו ןמזה לכ דקפתמ חמה ,קדוצ התא

רפסמל אל ,חמה תוליעפ לש תויביטקפאה רסוחל רשקב ןבומכ איה הנוכנה הנעטה
.םיליעפה םיאתה

.רורב אל ורוקמו ,תויביטקפאה תדידמ ןפואב יולת (10%) רפסמה םג

לדומה אוהש) FF/BP סופיטמ תבכושמ םיבצע תשרכ ,חמה לש טושפ לדומל סחייתנ םא
תוירושיקה ןפואב היולת דוקפתה תוליעיש ירה ,(רתויב ריבסה אל םא םג ,רתויב רקחנה
.םינוסקאה לע שיש תולוקשמבו םינוריונה ןיב

,יבטימה הלועפה ןפוא תמועל ליגר הלועפ ןפוא לש תוליעיה תדימ המ דומאל ןבומכ השק
:תוביס יתשמ

.יבטימה הלועפה ןפוא לע עדימ ונל ןיא .1

.תוליעי תדידמל םיבוט םילכ ונל ןיא .2

ןואגב רחב ,רחא ןואג וא ילאד וא טראצומ וא) ןייטשנייא לש חמהש חינהל רשפא ,תאז םע
.עצוממה םדאה לש חמהמ יסיסבה והנבמב הנוש וניא (ךילע ביבחה

םע עיגהל רשפא הפיא דע תעדל רשפאמ רשא םיוסמ עדימ לאכ ןואגל סחייתהל רשפא ןכל
.הזה חמה

לע ךמתסמ ונניא םא םג ,םינואגה ילודגל בושייה ןמ םדא ןיב הרשע יפ לש רעפש יל הארנ
רשפא המכ דע לש רסמה תא ריבעמה רואת והשזיא הווהמ ,תמכסומ תיתומכ הדידמ
.ףואשל רשפא וילאש םיעוציבה גג והמו חמה תוליעפ תא רפשל

.תונריעה לע ןהו הרעהה לע ןה הדות ,ןפוא לכב

              ,רתאב תוארתהל
            הנבל דדוע


תורעה יתש ףיסומ הנבל דדוע

לקו טולקל חנש ןויער ךיא :הצופנ העפות םיגדמ הזה הרקמה :תוטילק תואיגש תוטשפתה
ןה רפסל םיענו טולקל חנש תופסונ תוחוור תואיגש .תחוור האיגשל ךופהל לוכי ותוא רפסל
:אמגודל

.(תד) רחא וא הזכ לא לש ןוצר אוה הרוקש המ לכ  o

(היגולורטסא) םיבכוכב יולת הרוקש המ לכ  o

.(הלוגס םעל ומצע תא בשוח םע לכ .תוימואל) הלוגס םע ונחנא  o

.ער לזמ האיבמ יאר לש הריבש  o

.תושפיט ןה תוינידנולב  o

.םינש עבש ןתחתי אל ןחלושה לש הניפב בשויש ימ  o

.רתוי לדגת אל זא ךילעמ ךלוה והשימו בשוי וא בכוש התא םא  o

"יכונאה ןגה" אלפנה רפסב הלועמ ןפואב רבסומ הלאכ תונויער לש הצפהה םזינכמב ןוידה
.("םישדחה םילפכשמה - םיממ") 11 קרפב (תירבעל םגרותמ) סניקוד דראציר תאמ

תונורסח לש המישר העיפומ תויעדמה תובושתה רמאמה ףוסב :םדאב תויומלש-יא דוע
ןפואב רצונ אלא ,תמלשומ תושי ידי לע ארבנ אל םדאהש םידיעמ רשא םדאה ינב לש
:םג המישרל ףיסוהל רשפא .םימגפ םע ,ינויצולובא
תועבצאב םיינרופיצ ,םירבגל תומטפ ,ןתפסותה :םיפסונ םירתוימ םירבא
םה אלא ,םולכב םיליעומ םניא רבועה לש םימיזה .רבועל םימיז וליפאו םיילגרה
וחתפתה רשא םילחוזהמ וחתפתה םיקנויה ,קנוי אוה םדאה .םיגדהמ דירש
רשא דאמ הקיתע הפוקתמ דירש ןכ םא והז .םיגדהמ וחתפתה רשא םייח-ודהמ
המכ רבכ וליעוה אל םה םא םגש ךכ לע הדיעמ םימיזה תדירש .םלענ אל ןיידע
.וקיזה אל תוחפל םה ,םינש ינוילימ

םיאצמנ רתיה ןיב .אטבתמ וניא רשא רמוח לש המוצע תומכ שי ישונאה םונגב
תצורמב שבתשה הזה ןגה .C ןימטיו רוצייל דעוימה ןגה בור :ישונאה םונגב
קקזנ אוה אלא C ןימטיו רציימ וניא ,םירחא םיטאמירפ םג ומכ ,םדאהו ,תורודה
םדאב .םפוגב C ןימטיו םירציימ ,תאז תמועל ,םיבלכ .ינוציח C ןימטיו תליכאל
םעפש ןגהמ רכינ קלח ךא ,(םלענ דחא ןוסקא) הז ןימטיו רוציי ןונגנמ שבתשה
ןוילימכ ישונאה םונגב שי :תפסונ אמגוד .ישונאה םונגב רתונ ןימטיוה תא רציי
,םדאב דוקפת םוש עצבמ וניא הז ףצר .ALU repeat הנוכמה ףצר לש םיקתוע
םיטאמירפ לשו םדאה לש םונגב ןכתשה רשא סוריו לש דירש אוהש םישחנמו
.םינש ינוילימ ינפל םירחא


Forum Hofesh

.ק .א
:14.2.2001

עיתפמ בתכמ


.שפוח תכרעמב ונלביקש רתויב עיתפמה בתכמה והז
.רודמה ךרוע ידיב םגרותו תילגנאב ונילא עיגה בתכמה
.תדה תונוטלש ידיב ותפישח תא עונמל ידכ ונרתסה חלושה לש אלמה םשה תא


,בר םולש

ןריאב תיטסינומוקה םילעופה תגלפמב רבח ינא . .ק .א ימש .ימצע תא גיצהל יל ושרה
םיקבאנ ונחנא אלא ,והשלכ יטסינומוק ןוטלש וא ןיס ,האירוק וא םייסור-ורפ אל ונחנא)
.(ןריאב תיטסילאיצוס הקילבופרו ןויווש ,שפוח ןעמל

תא יתארק .םכלש רתאל יתעגהו ,לארשיב תויביסרגורפו תויטסילאיצוס תועונת יתשפיח
םיבצינ ןריאב ונחנא ,םכל עודיכ .םישיגרמ םתא ךיא ןיבמ ינאו ,רתאה לש ילגנאה קלחה
תרזעב ןריאב םילשומ רשא םיילאטורבה םיימאלסיאה םיטסישפה םע ,ההז בצמ ינפב
. (הזב אצויכו תוומל הליקס ,תועבצא ךותיח) םיירנויצקאיר םיימלסיא םיקוח

ונלש תינכותה לע אורקל םכל ץילממ ינאו ,םכלש העונתה לע דוע דומלל ןיינועמ יתייה
http://www.wpiran.org/ :רתאב ונלש תוליעפהו

,םכמ עומשל הפצמ
.ק .א

Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא