תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


31.5.01

יאסרו ןוסאו םיהולא ,יול ןבואר ברה
רורד תאמ

:31.5.01 -ב "ץראה" ןותיעב העיפוה האבה הבתכה


,םילמ המכ ול בותכנש יול ןבוארל עיגמ לבא ,"תולפשו שנועו רכש" ב רבכ יתבתכ לכה טעמכ
.ואל ברל םילמ המכ םגו ,םשו הפ ימצע לע רוזחא םא וליפא

:דיגת ,רקיה יול ןבואר

זא ,"הרותה יפל התימב םיבייח םהינש הלעב אל אוהש רבג םע תדקור השא" םא ,לכ םדוק -
?הלאכ םיעשפ םישוע םישנאשכ הפוח ךרוע ללכב התא ךיאו ?םתוא גרוה אל התא המל

הפצר ליפמ ,חארטו םיברועמ םידוקיר ?חומ םומח ךכ ידכ דע םיהולא ,דיגת ,תינש -
תוקוניתה םימשא המ ?םיברועמ םידוקיר םידקורש םיעשופה םע דחי םידליו תוקונית גרוהו
?תוירזכאב ךכ לכ המלו ?ללכב דלוויהל םהל ןתנ המל זא ?תומשנ לוגלג הז ,הא ?םידליהו

תויהל זועה תא יול תמגודכ םישנא םיבאוש דציכ יתניבמ בגשנ" רמאש ואל ברל םילימ יתשו
םיהולא המ בוט עדוי התא ,ואל ברה דובכ ,דיגת ."אוה ךורב שודקה לש תונובשחה ילהנמ
בלחו רשב לכאת אלש ,חספב ץמח לכאת אלש ,תבשב עסית אלש) ךייחמ היינש לכב ךממ הצור
ךמצע תא לאוש אל התאו ?עדוי אל התא אוה ךורב שודקה לש תונובשחה תאו ,('וכו 'וכו
?הלאה םיארונה תונוסאל םרוגו םיימשב "םימחר אלמ לא" ול בשוי ךיא


?םיהולא ןיא טושפ ילוא ,ואל ברה דובכו יול ןבואר ברה ,םצעב ילוא
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא