הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

47 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

:(םורופה ךרוע ידיב םגרות) רפוע


תדה לש לידה


!םויה הבושתב ורזיח
רתויו רתוי .הנומא ילב דובא שיגרהל ירמגל ילאמרונ הז םויה לש תוריהמב הנתשמה םלועב
.םיישונא יתלבהו םירקה ,הלאה םיינרדומה םינמזב םישדח תונויער רחא םירת םישנא

:םכיתויעב לכ תא רותפיש ןויערה תא גיצהל ידכ ןאכ ונחנא
!תד

תא ריבסהל ידכ םהה םינמזב הב ושמתשה םימכח םישנא רשא הקיתע הטיש לע תססובמ תדה
.ןבומ יתלבה םלועה

תונומאה תוכרעמ לכמ ורטפיה .םוקיב טיבהל ןמזב תינוכסחו החוטב ,הריהמ ךרד איה תדה
הככ" החונה הבושתב ושמתשה .הירפסב תוכורא תועש קירל וזבזבת לא !םכלש תונשוימה
!רצק ןמזב לכה ןיבהל ליבשב "טילחה םיהולא

ךל רוחבל ךל תרשפאמה ,ךלש-םיהולאה-תא-אצמ תכרע תללוכ תד קר !םייוקיחמ ורהזיה
!קחצי ןונמא ברה לש הכרדה תטלק ללוכ ,תונוש תויורשפא םישולש ךותמ הנומא
!לכה אל דוע הזו

!ןארוקהו ךנתה ללוכ ,םייתדה םיטסקטה ףסוא תא העש ךות לבקתו ,רשקתה

םיטסקטב הלמ לכ ךופהל לגוסמ רשא ,םילילמתה תוועמ תרזעב ,הזחנ ךייחב עורא ךיא הלג
!תקייודמ האובנל םישודקה

"טילחה םיהולא הככ " תבושת ,יתדה אלפה ןורתפ תא לבקל ידכ ישפוחה רפסמל וישכע רשקתה
,םילילמתה תוועמ תאו םייתדה םיטסקטה ףסוא תא ,ךלש-םיהולאה-תא-אצמ תכרע תא ,החונה
!דבלב ךשפנ תרומת לכה
:26.12


ידרח שיט סקטב ינוליח לש ויתויווחמ

וב עוגפל הצור אל ינאש ןוויכמ) תמיוסמ תודיסחל ךייתשמה ידרח ריעצ םע יתשגפנ רבעש עובשב
שיגפהל הסנמ ,הרבעב תידרח התייהש ,ילש תיסקאהש ןמז הברה ירחא תאז ,(הזיא רמוא אל
.(הלש הרבחל יושנ אוה) ותיא יתוא
תניינעמ התייה החישה .םייתעש הכשמנו הכראתה רשא תוקד המכ לש החישל םתס ונשגפנ
רמואו ילא הנופ (יודב םש) לאומש החישה ףוסב .הנידמה לש םייטילופה היניינעב םיחוכיו הללכו
.יופצ היה אל הז ,ולש םירבדהמ תצק עתפומ יתייה "?שיטל תבש ברעב אובת ילוא יחא" יל

ישיש םויב .תכלל יתחמש רבד לש ופוסב לבא ?יל םמעשמ ,המ .אל יתרמא הנושאר הבשחמב
עסא אל ינאש ול יתחטבה טושפ) ולש הנוכשל ונלש הנוכשהמ לגרב ילש רבעשלהו ינא ונכלה ברעב
יד יתייה ונעגהשכ .שיטל ונאצי םירבגה ונאו תיבב וראשנ םישנה התיבה וילא ונעגהשכ .(וילא
דע הצוחה אצנש עיצהו הזב שיגרה הארנכ אוה .תכלל ידכ ץורית לע יתבשחו "יתוברת םלה"ב
.יתימאה סקטה ליחתה ונרזחשכו ,יתעגרנ ,תצק ונאצי .רבדל םייסי ברהש

לכב תבש ברע לכב ךרענש סקט אוה ,(-: רומג רדסב הזו) וישכע דע וילע עמש אלש ימל ,סקטה
לש ינשה היצח תא לכוא ברה ,ברה לש ותיבב וא תסנכה תיבב כ"דב ךרענש סקטב .תידיסח רצח
תולכהו ויתונב ותשא וליאו ר"ומדאה לש םירכזה םינבה קר םיחכונ הזה יצחבשכ תבשה תחורא
.םידיסח ינומה םיעיפומ םמוקמב .םוקמהמ תומלענ ולש

רחאל .בוט המ תיטילופ תפסות םע רשפא םא ,עובשה תשרפ לע השרד תאשל רומא ברה סקטב
יתוא ודמיל היגולויצוסב .םידיסחה ללכל ולש תויראשה תא קלחמו לוכאל ךישממ ברה השרדה
ברה ...סקטה לע תיטרפה יתעד המ רמולמ ענמא ןכל ,ןמזו םוקמ יפ לע אלא תוברת םיטפוש אלש
ברה לא הז רחא הזב ושגינ ברה לש ונחלוש תא לגעמב ובבוסש םידיסחה לש תיליעהו רבדל םייס
.רשבהמו רזגהמ ריאשהש הממ טעמ דיה ךותל םהל ךפשו ףכ חקל ברה .ולש תויראשה תא לבקל
רבד לש ופוסבו ,בער תכומ ץרא הזיאב םהש וליאכ ברה תויראש לע הקיקשב ולפנתה םידיסחה
לארשי תיב ינומה זא םגו ברה לש וניימ וגזמ ברעה ךשמהב .ופרטצה םלוכו רישל ליחתה ברה
.םהימימ ןיי ואר אלש וליאכ וצפק

לשמל םא .ףסכמ עיבג ברל הנקי ימ םהיניב םיחכוותמ םידיסחהש הרזח ךרדב יל ריבסה לאומש
ךרבמ ברהש הכרבהו שודיקה לש סוכה תא ברל איבמ אוה זא ותוא ךרבי ברהש הצור והשימ
טושפ לאומש .ןוזמה תא ימו ןייה תא ברל הנקי ימ םיחכוותמ םידיסחה .ומש לע תמשרנ וליאכ
םיינעה תותיחנל תודע הזב יתיאר ינא ,ברה ידי לע תוכדזהל רשפאש הזב םיהדמ רבד הזב האר
רבתסמ .םירישעל תופידע ןיא םידסח םילמוג לוכיבכ ובש םוקמב אקוודש יתבשחו הרבחב
ירעצל לבא עצמאב ונאציש חונב שיגרה אל לאומש ,םייתעש ירחא סקטהמ יתשרפ ינא .יתיעטש
.דוע יתלוכי אל

.היזנודניאב םיטבש לע יגולופורתנא רקחמב ףתתשהל ומכ ,ינויסינ ברע היה הז יתניחבמ
ומכ היה הז יתעדל .הנוש שובלב ינוליח ריעצ םשל איבהל ץימא דעצ היה הז לאומש לש ותניחבמ
םירחאה םידיסחהש יתשגרה םגו ,(הביסמל ותוא ןימזמ יתייה אל וניניב) 17 ןמואל ותוא תחקל
סנכנש רזומה ףועה ימ תוארל לכתסה אלש םדא היה אל .יתוחכונ תא ,הטעמה ןושלב ,ובהא אל
.עגר לכב םהל שרדנ לאומשש "הז ימ" לש הלאה םישושחלה לכו ,םהלש תסנכה תיבל

-ןיאהו םישיטב םינוליח ירוקיב לע תובתכ רופס-ןיאה איה שיטל תכלל יתוא האיבהש הביסה
איהו הרוגס איה הילא יתכלהש תודיסחה ."וזה המיהדמה תינחורה היווחה" לע תועומש רופס
.רז םוחתל שלופ ומכ יתיארנ רתוי דוע ןכלו םירעש האמב אל

ןיאמ ההובג תינחור היווח םוש יתיווח אל ,םירבח םע תויהל ףידעמ יתייהש הזב םכסמ יתייה
הגצה ףידע .עגנ אל אוה יב םוקמ לכמ הרבחה לש םיוסמ קלחב קר עגונ הזה רואהש הארנכ ,הומכ
...המיבהב.ס ןרוא
:1.2.2001

"ינוליח" הלמה :תירבע לש עגר

!בר םולש
.םכרתאב יתרקיבש הנושארה םעפה וזו ןרוא ימש
לעו "ןאכמ לחתה יתד התא םא" אוהש ןטק קלח קר יתארקש פ"עא םכדי תא קזחל ינוצר תישאר
.ןטנטק ןוקית יל שי ךכ
,ירכנ אלא הניא איה ירבעה ןולימה פ"ע "ינוליח" הלמה ,יתד שיא יפמ יתעמשו ,יל עודיש המ פ"ע
.םעה יפב וז הלמ הרוגשש פ"עא ,תאז ןקתל שיו ,ינוליח הלמה תא רמול תועט ןכל "רז שיא
.דואמ םיבושח יתעדלש ולא םיניינע ץיפהלו עונמל םיכירצש ולא םה שפוחה ישנא ,ונחנא אקווד
,טעמב ולו יתרזעש הווקתבו ,הדותב

.ס ןרוא

:דהוא לש הבושתה

םירבדל ךלש תונרעה לעו ,רתאב ךרוקיב לע הדות .שפוח רתא תווצמ דהוא ןאכ ,ןרוא ךל םולש
הלמה יבגל ךתרעה לע ךל בישהל שקבמ ינא .עיצהלו בותכל ,תונפל המזוילו ,וב םיבותכה
התא עודמ :הלאשב ליחתא בוט ידוהי לכ ומכ .ונלש םוי-םויה ייחב התועמשמלו ,"ינוליח"
?בתוכ אוה המ ארוקו ,ירבע ןולימל הנופ ךניא עודמ ?"יתד שיא" יפמ תעמשש המ לע ךמתסמ
הבה .םדא םתס לצא אלו ,ןולימה בתוכ - ירק ,ןעוצקמה ידיב היוצמ הבושתה רבד לש ופוסב
םהרבא תאמ "שדח ןולימ"- תירבעה הפשב רתויב בוטכ םויכ רכומה ןולימה תא ,ןכ םא ,חתפנו
:םיאבה םירבדה תא בתוכ אוה "ינולח" ךרעב .(*) ןשוש-ןבא
םיאיבנה" :המודכו הנומאה תשודקב ,תדב רושק וניאש ,שודק אל .1 (ןילוח ,לח ןמ) ינוליח ,ינולח
.(108 ןויערה ,רנזולק) "לארשי יכלמ לש תינוליחה תוינידמבו שוביכה חורב ומחלנ םהימי לכש
,רז . 2 .םיינוליח םייח .תיתד הקיסומ תמועל - תינוליח הקיסומ ,רפסה-יתבב םיינוליח םידומיל
הבר ארקיו) "דחא ינוליח ול ןמדזנו ךרדב ךלהמ היהש לודג ןהוכל לשמ" :טוידה ,ןהוכ וניאש
."(דכ

,רתוי לבוקמה שוריפה תא (1) ןושאר םוקמב עבוק ןשוש-ןבא :םירומא םירבד המב ךל ראבא ינאו
הילא תועמשמה תדמוע ינוליח הלמה שוריפב ןושארה םוקמב .תפסונ תועמשמ (2) ינש םוקמבו
,רנזיולק ףסוי 'פורפ לש ורפסמ אמגוד ונל איבמ םג ןשוש-ןבא .יתד אל םדא :םינווכתמ ונחנא
.לארשי יכלמל דע וז הלמ םע עיגהו ,ונמע לש הירוטסיהל סחיב וז הלמב ותביתכב שמתשהש

לבא ,הזה רבסהה תא תעמש ,םנמא ,התא ."רז"- הנוש תצק שוריפ ןשוש-ןבא איבמ ינש םוקמב
אל ,ןכבו .(בתוכ התא ךכ) "ירכונ" תועמשמב "רז"ב רבודמש ,רמאש ימ ךל רמא "רז" הלמה דצל
לע ל"זח םירבדמ םשש ,הבר ארקיו ,ילבבה דומלתה לע ךמתסמ ןשוש-ןבאו ,הנווכה הזה "רז"ל
,ןולימב תרכזומ אל ללכ "ירכונ" תועמשמה .ןהוכ ונניאש ידוהי - ירק ",טוידה" אוהש ינוליח
."ינוליח" הלמל ,אופא ,תכייש הנניאו

הנניא "ינוליח" הלמה םא םג :ישעמה טביהה םייק תאזל רבעמ .הלמה לש יטנמסה טביהה הכ דע
ונניאש םדאה תא בטיה הרידגמש הלמכ התוא לבק בחרה רוביצהש ירה ,והשימ יניעב תיארנ
ונלש תורדגהה ןולימל סנכיה אנא ,שפוח רתאב בוש רקבת םא .יתד ונניא - ירק ,םיהולאב ןימאמ
.הנומאה-רסוחו הנומאה םוחתמ תורדגה לש לולכימ איבהל וניסינ וב

תחאה הלמב שמתשהל וכישמי שפוח ישנא .ונילע תלבוקמ הנניא "תאז ןקתל" ךתעצה ,ןכל
שפחל םינוש םישיא דצמ תונויסינ טעמ אל ויה רבעב .םהלש הפקשהה תא תנייצמה הדיחיהו
הלמל דוגינ-תלמ וזו ,"לוח" הלמב הרוקמ "ינוליח" הלמהש ,התיה םתנעט .וז הלמל ףילחת
יתד ונניאש םדאה םג ןכלו ,"שודק" ונניא יתדה םדאה ,םתנעטל .("לוחו שדוק" האר) "שדוק"
הלמל ,תחלצומ ,תרחא תיפולח הלמ האצמנ אל :"םתס" תניחבב היה הז לכ לבא ."ינוליח" ונניא
איה ,תיתרגש הרוצב הב םישמתשמ םיאנותיעהו םירפוסה ,וז הלמל לגרתה רוביצהו ,"ינוליח"
.הירוחאמ תבצינש תיכרעה תועמשמה תא בטיה תאטבמ יתעדלו ,תמשונו היח הלמ

,הדות בוש
שפוח רתא תווצמ דהוא


ט-ה :ינש ךרכ , 1983,םילשורי ,רפס-תירק תאצוה (*)


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא