םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקה ה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

יתוקוחב
ז"כ - ו"כ ארקיו

רלמ ןד תאמ
רמוע :ףדה תא ךרע

יתיברהו םכתא יתירפהו ...םתעב םכימשג יתתנו :םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתקחב םא
תפחשה תא הלהב םכילע יתדקפהו ...הלאה תווצמה לכ תא ושעת אלו יל ועמשת אל םאו ...םכתא
םאו ...השוחנכ םכצרא תאו לזרבכ םכימש תא יתתנו ...םכביוא והולכאו קירל םתערזו ...תחדקה תאו
...םכתא הלכשו הדשה תיח תא םכב יתחלשהו ...יל עומשל ובאת אלו ירק ימע וכלת
.(44-3 / כ ארקיו)

הנומאה ןיב רושיקה דוחייב ,ויתווצמ לכ תא תונדפקב אלמלו םיהולא לש ומויקב ןימאהל בויחה
עונכשה תכרעמב ידוסי ביכרמ םיווהמ ימשרה וקהמ הטוסה לש וקלח תנמ ויהיש םינוש םישנועל
,תוירנויסימ וז ירה ,תורחא תותדב רבודמשכ .הלוכ השרפה ךרואל תודחפה תכסמב הוולמה ,תיתדה
ךילהתל תמדקומ המגוד איה יתוקוחב תשרפ ."הבושתב הרזח"ל הפטה וז ירה תידוהיה תדב רבודמשכו
םויאה ארקיו רפסב .תודרחתהל םודקה ףיטמה היה ארקיו רפוסש הארנו ,וניתומוקמב םויכ םייקתמה
םויה םגו ,השק תרוצבבו םיאטוחהו םיררוסה תא ופרטיש הדשה תויחב ,תפחשבו תחדקב אוה
.דוע אל המו תוומב ,םיילכלכ םירבשמב ,תרוצבב ,תולחמב רוביצה תא םיפיטמה םידיחפמ

יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,םהיתורודל ידוהיה םעה ינב לע יהולאה שנוע תלחה איה הלא לכמ הרומח
אבומכ ,וא .וקמי םתא םתובא תונוועב ףאו םכביוא תוצראב םנוועב וקמי םכב םיראשנהו :39 קוספב
לשב עשפמ םיפח תשנעה .ולכאת םכיתונב רשבו םכינב רשב םתלכאו :ותוירזכאב עזעזמה ,28 קוספב
ךיהולא הוהי יכונא יכ :םייאמ תומש רפס רבכ .םינושה וירפס ךרואל ארקמה תא הוולמ םתלוז יאטח
תא סינכמ ךכבו ,(5 / כ תומש) יאנושל םיעביר לעו םישליש לע םינב לע תובא ןווע דקופ אנק לא
תוירחא לשב לומגה תרות לש ירסומ יתלבהו ןגוה יתלבה ,ךבוסמה םוחתל תידוהיה הרבחה
.תורודל תוירחאה ףצר לשב וא תיביטקלוק

הסנמו לתפתמ אוהו ,ויהולא לש תירזכאה השיגה תא לכעל השקתמ וננמז ןב ןותמה יתדה ןשרפה
רודיבא לאומש ברה ונל ריבסמ ךכו .שיר ףוק-ןישב םידליה יקחשמ חסונ ,הכרבכ הללקה תא ץרתל
םהו ,תוכרב וז השרפבש תוללקה לכב םיאורה םינשרפה ןמ שי :(1) תבש תארקל ורפסב ןהוכה
קוספה תא םישרפמ םה ,ןכל .הכרבל הללקה תא ךיהולא הוהי ךל ךופהי קוספה לע םיכמתסמ
לצא רשב לוכאל ולכותש - אלא ,הדירחמו הארונ הללקכ אל ולכאת םכיתונב רשבו םכינב רשב םתלכאו
,תילבינק העווזב היה רבודמ אלמלא ...רשכ אוה ןיא אמש שושחל וכרטצת אלו םכיתונבו םכינב
.עובשה תחידב :איה תאזכ תונשרפל היואר התיהש הדיחיה הרדגהה

,ןיטולחל הכופה הדמע םג גיצמ (והישאי ימיב הארנכ) רתוי רחואמ רבחתנ קפס אללש ,םירבד רפס
םינב לע תובא ותמוי אל :"אל" הנטקה הלימה תא תומש רפס לש תיהולאה תואנקה תסיפתל ופיסוהב
םג םירבדה םיעיפומ חסונ ייונישב .(16 / ד"כ םירבד) תמוי ואטחב שיא תובא לע ותמוי אל םינבו
.דועו (4 / ה"כ) 'ב םימיה ירבדב ןכו (2 / ח"י) לאקזחיבו (29 / א"ל) והימריב - םיאיבנה ירפסב
ןמפיוק 'פורפ .ארקמה בכרומ םהמ םירפסה ןמו םינושה תורוקמה ןמ ,ןבומכ ,םיעבונ ולא תועד-ידוגינ
םיעטקו תוליגממ גראנ ארקיו רפסש קפס ןיאש ,עבוק (2) תילארשיה הנומאה תודלות ורפסב
,הרותה ירפס לכמ ורודיסבו ונונגסב רתויב דיחאה אוהש ,םירבד רפסב םג לבא .םמצע ינפב םידמועש
םיאב םהש יפכ ,םחורב הזל הז םידגונמה םיקוספה ינש ומכ ,םינוש תורוקמ-יעטקו תורוקמ ועקתשנ
.16 / ד"כ-ו 9 / ה םיקרפב יוטיב ידיל

המרג ,יהולא-וצל תישונא תונשרפכ וא יהולא-וצכ תורודל המשאה תאישנו תיביטקלוקה תוירחאה
םילדחמב המלש הרבח םישאהל תדה יסנרפל דאמ חונ .לילעב ירסומ יתלבו ישונא ןווע תמרוג הנדועו
ןתינש ,בצמ וא םישנא ,םדא הווהב ואצמיי חרכהב אלו ,ושחרתי םלועל תונוסאש םושמ ,רבעה ןמ
תלהוקב רמאנכ ,םלוכמ לודגה קידצה וליפא ,אטח אלש םדא ןיאש ,םג המ .םהב םמישאהל היהי
םדא ןיא יכ :(46 / ח) 'א םיכלמ רפסב וא .אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ :(20 / ז)
םינהנ םיעשר דועב ,לוכיבכ ,"םישנענ"ו םיעגפנ םיקידצש איה תומסרופמה ןמ ירהש .אטחי אל רשא
וקדצב דבוא קידצ שי
,(15 / ז) תלהוק רמא ילבה ימיב יתיאר לכה תא !שנועמ םירוטפו םהיללעמ ירפמ
,לוכיבכ ,"םיאטח" ןיגב אל םא סרה וא ןוסא ,תוומ ירקמ ,אופא ,וצרותי דציכ .ותערב ךיראמ עשר שיו
ךרוצ ןיאש טרפב ?םהיתורודל ,םילבוסה לש םהיבסו םהיתובא וא ,ורבע תורודב םדא ינב ואטחש
יתלב ,תימתס המשאה חירפהל ידו ,םילבוס וא תובא םתוא ידי לע והשלכ עשפ עצוב ןכאש חיכוהל
.תיאדווכ לבקתתש ידכ ,תחכומ יתלבו תבייחמ

עיבציו ,תלהוק לש ותגרדל הלעתיש תנמ לע הבגשנו האלפנ תישונא שפנ ,תדה-שיאל ,ול היהתש ךירצ
קידצ יהת לא :תעדה לע תלבקתמ םייח ךרדכ ,הנכה - רקיעבו ,הנובנה ,תישונאה הרשפה ךרד לע
רשא בוט .ךתע אלב תומת המל לכס יהת לאו הברה עשרת לא .םמושת המל רתוי םכחתת לאו הברה
:שיגדנו רוזחנ .(17-18 / ז תלהוק) םלוכ תא אצי םיהולא ארי יכ ךדי חנת לא הזמ םגו הזב םג זחאת
םניא ,תידרחה הדעה ברקמ רקיעב ,ונימיב תדה יסנרפ תיברמש אלא !!םלוכ תא אצי םיהולא ארי יכ
תשרפב יוטיב ידיל האבש יפכ ,תיביטקלוקה תוירחאה ,םהיבגל .תלהוק לש ותמרל תולעתהל םילגוסמ
.םויאו ארונ יהולא-ישונא דרוסבא איה התועמשמ םא םג ,םויה דע תדמועו הפקת ,עובשה

יברה לש ונתח) ץיבבולמ צ"יירה לש ,ך"ש ברה לש םתדמע איה וז השיגל רתויב תפלאמה המגודה
הרומחה המשאההו ,האושה אשונב םירחאה לאה-יקידצמ לשו (ץיבבולמ ןאהסרואינש לדנמ םחנמ
.ביטקלוקכ ,ולוכ ידוהיה םעה ינב ,ונב וחיטהש תומשאהב
ץיבבולמ צ"יירה לש וירבדמ עטק
1991 ראוני ,עובשה דתי

תבישי לכיהב אשנש האצרהב ,וננמז תב תידרחה תודהיה לש יאטילה גלפה גיהנמ ,ך"ש ברה רמא ךכו
:שדוח ותואב "ןמאנ דתי" ידרחה ןותיעב המסרפתה םגש יפכ ,א"נשת תבטב 'זבינופ
תגירה לש הזכ רבד ירה ,החגשהב ונא םינימאמ אלה ?וניתולכל ררוצה ונילע דמע הביס אלל יכו
םולשתל עגר עיגהש דע ,האסה האלמתנש דע ךורא ןובשח ףסאתה אלא ?םינש תואמ היה אל םידוהי
רפוכ אוה ירה ,ךכ ןימאמ וניא םאו .ןימאהל ךירצ ידוהי ךכ .האוש תויהל היה חרכומש ןובשחה
.'וגו ...שדח ןובשח ליחתה םידוהי ןוילימ השש וגרהנש רחאלו !רקיעב


ך"ש ברה לש וירבדמ עטק
1991 ,'זבינופ תבישיב השרדב ורמאנש יפכ
1991 ,ןמאנ דתיב ומסרופו

דקופ ב התישארש ,תיביטקלוקה תוירחאה !השיגבו םירבדבש המיאהו העווזה לכ לע ,ךכ ידכ דע טושפ
תשרפב ולכאת םכיתונב רשבו םכינב רשב םתלכאו ךרד רובע ,תומש רפסב םינב לע תובא ןווע
לש הדלות אלא הנניא וז - הפוריא תאוש יבגל ך"ש ברה תסריגל ךורא ןובשח ב הלכו ,יתוקוחב
הבותכה הדחפהה חסונב ,ונוצר-ישרפמ וידיסח תעדל לארשי ומע םע םיהולאה השעש "רק ןובשח"
."האסה האלמתנ" הלאה תווצמה לכ תא ושעת אלו יל ועמשת אל םאו - ארקיובש יתוקוחב תשרפב
."האסה האלמ" ירהש ,"בוחה" תא עורפל טילחה ך"ש ברה לש ויהולא

םינברה תסריגל ,אופא ,וז התיה םיהולא לש ותטלחה אלא ,הלילח ,יצאנה ררוצה לש ותועשיר אל
...לאה ןוצר תא ואלימ קר ,הרואכל ,ירהש ,המשאמ ,רבתסמ ,םירוטפ ויערמ רבחו רלטיה .וימודו ך"ש


הפוריא ידוהי תאוש
םידוהי לש םיילענ 800,000 -מ קלח
ןילופ ,קנדייאמ תוומה הנחמ יחצרנ
ידוהיה םעה םלישש ריחמה :םיידרחה וירבחו ך"ש ברה תסריגל
םהיתובא-תובא-תובא-תובא "יאטח" ןיגב "האסה האלמשמ"
(סעוכ דאמ אוהשכ השוע םיהולאש תואלפנה הלא)

לש ויתוצע ןה ולא םא :ךמצע תא לאושו םומה בצינ ,ישילשה םוינלימה ףס תא רבעש ידוהי ,התאו
- ךפשנ אטח לכמ םיפחו םינטק םידלי לש םמד ?ןטש ךירצ ללכב ימ ,"ןונחהו םוחרה" םיהולא
!םהיתובא-תובא-תובא-תובא "ואטח"ש םיאטח לש םינש תואמ לע שנועכ - םיארונ םירוסיי וליאבו
?ארקי קדצ-ןיד הזלה

ונימי-רסומ ,ונתלכשה ,ונתוברת ,ונתפוקת לש הירלקפסאב אל יאדווב .קדצ ןיד ונניא טלחהב הז !אל
הדמעה םג .םינב לע תובא ןווע לש ןיד-תלחהל םוקמ רבעב םג היה אלו ןיא .ונמלוע-תפקשהו
הבישחה ,רסומה םוחתב הפקת הנניא תמוי ואטחב שיא יכ ד"כ קרפ םירבד לש רתוי תמדקתמה
םלוע תפקשה וא הנוש הבישח לשב תומל יואר וניא שיא םוש :ונימיב רואנ םדא לש םלועה תפקשהו
ינמוהה םדאה לש ותבושת היהת היחי ותנומאב שיא יכ !טועימב אוה וליפא ,תדסוממה וזל תדגונמ
!ונימיב

הווהה תוברתל רבעה תוברת ןיב תבייוחמ הדרפה איה הכלהה ינבר לש תיאכראה השיגל תואנ הנעמ
תיללכהו תידוהיה חורה יבתכ ןיבל ,ויהיש לככ םידבוכמו םישודק ,םיקיתע םיבתכ ןיב ;דיתעהו
יקוח ןיבל - םנמזל אל םגש רשפאו - םנמזל םיבוטה הכלהה יקוח ןיב ;תשדחתמהו השדחה תיללכהו
םיגהנמל ,םיקוחל הקדצה שפחל ךרוצ ןיא .ונימי ןב ישונא רסומ לש הדימה תומא יפ לע םייחה
בתכנש המ לכ אל ,ןכש ,ונימיב יקוח ףקות םהל תתלו ,םינש יפלא תשולש ינפל וחוורש תועיבקלו
יוארה ןמ הכלהה תורפסו ארקמה .םויה םג השודקב בייוחמו שודק בשחיהל יואר ןכא שדוקה ירפסב
.תוכמס לש רוקמכ אלו הארשה רוקמכ ונתוא ושמשיש

ידוהי ,רבג וא השיא ,םדאו םדא לכל רתומ ,רבעה תוברת תורצוא תא ונווג ירוחאמ ךילשהל אלב
ירפס ירבחמ לש םלועה תפקשהב םייתרבחו םיישונא םימגפ לע עיבצהל ,יתד וא ינוליח ,ידוהי וניאשו
,היקוח תא רקבל ,תידוהיה הכלהה לש היתועיבק לכ לש תפרוגו תטלחומ הלבקמ גייתסהל ,ארקמה
הלכשהל ,תוברתל ,עדיל ,םיכרעה םלועל ומיאתיש םייח תומרונ ונמצעל רורבלו ,היגהנממ קלח לולשל
.דיתעה תורוד תא םג ךנחנ םרואלשו ,ונכנחתה םהילע תיטסילרולפהו תיטסינמוהה םדאה חורלו

:תואתכמסא

,םיפשר םירפס תאצוה .עובשה תוישרפ עבראו םישימח ,תבש תארקל :ןהוכה רודיבא לאומש ברה .1
.1977 ,תונורחא תועידי תרודהמ
.1955 ,ריבד ידי לע קילאיב דסומ תאצוה .תילארשיה הנומאה תודלות :ןמפיוק לאקזחי 'פורפ .2
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא