הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

49 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


הנפד
:21.2.2001

תואבה תוריחבל פיט

,עיבצהל אב אל שיא םיוסמ יתד בושיב :תוריחבה םוי ךלהמב יתעמשש רופיס
אל האמט השיא התואש ןוויכ .השיא התייה בושי ותוא לש יפלקה תדעובש ןוויכ
!ועיבצה אל םישנאה (יפלקה תדעוב התייה איה) םוקמה תא בוזעל המיכסה
!תואבה תוריחבל קנע ןויער
!םישנ ןווכתמב חלשנ ידרח בושי לכב


Forum Hofesh
ימולש
:16.2.2001

יניס רה דמעמל תוכרפה שולשו םינועיט השולש

המכ הנשמ אל .תיסקודותרואה תודהיה לש ךוותה דומע אוה יניס רה דמעמ
תוחכוה המכ הנשמ אל ,םיסותימ רפס אוה ך"נתהש םהל ונתת תוחכוה
םידוהיה ,יטסיאת לא לש ומויק-יאל תוחכוה המכ הנשמ אל ,היצולובאל
הרותה ךכיפל ,יניס רהב ודמע וניתובאש םיעדוי ונא" :ורמאי םיסקודותרואה
ךירפהל שי םתנומא תודוסי תא טטומל ידכ ."דגנכש םינועיטה לכ תורמל ,תמא
.יניס רה דמעמ תא

:השולש םה יניס רה דמעמ תחכוהל םינועיטה
.יניס רהב ודמע ייתובאש יל עודי .1
.ונבל רקשי אל בא - ןבל באמ הרבע דמעמה תדבוע .2
לע בתכנ םא .יבמופ סנ תודבל רשפא-יא :יולה הדוהי יברל ירזוכה ןועיט .3
,לארשי םע לכ יניעל השענ יניס רה סנ .הרקש אוה יאדו זא ,יבמופ סנ
.שיא 600,000

:ןועיט לכל הנעמ יתאצמ
,תולגתה התייה ךיתובאל זא ?המ זא ,יניס רהב ודמע ךיתובא זא ,רדסב .1
תולגתהה :"הנובתה ןדיע" ורפסב בתוכ ןייפ סמות .העומש קר שי ךל וליאו
.העומש יהוז ראשה לכ יבגל ;וילא הלגתמ לאהש ימל קר איה
ןימאמ ינא" :ךל רמואש יוג ,רקי ידרח ,ךל ירה ?ונבל רקשי אל בא ?תמאב .2
םא ."תושונאה לכ תונווע תרפכל בלצנ רשא אוה ,םיהולאה ןב חישמה ושיב
יכ רמאת אמש .ויבא יפמ דמל ךכ יכ ךל הנעי ,ןימאמ אוה ךכ עודמ ותוא לאשת
דמלמ התא :ונבל רקשמה באל אמגוד ,ידרחה ,התא םגו ?ול רקיש אל ויבא
ריתסמ התא תאזבו ,תונושלה לכ םא איה תירבעהש ,לבב לדגמ תדגא יפל ,ותוא
.תונושלה אצומ לע תיעדמה תמאה תא ונממ
רשא יבמופ סנ אוצמל אוה תושעל יילעש לכ ,ירזוכה ןועיט תא ךירפהל ידכ .3
רפס תא וחתפ !ומצע ך"נתה רשאמ רחא אל רפסב הזכ יתאצמ .שחרתה אל ךא בתכנ
:'גי ,'בי םיקוספ ,'י קרפ ,עשוהי

יניעל רמאיו .לארשי ינב ינפל ירומאה תא 'ה תת םויב 'הל עשוהי רבדי זא
םוקי דע ,דמע חריו שמשה םודיו .ןולייא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש :לארשי
אלו םיימשה יצחב שמשה דומעיו .רשיה רפס לע הבותכ איה אלה ,ויביוא יוג
.םימת םויכ אובל ץא


םידמלמ םהש ןוויכמ ,םיירטנצואיגה םיקוספה םתוא הנכמ ינאש) וללה םיקוספה
:יניס רה דמעממ הברהב יבמופ סנ לע םירפסמ (שמשה תמועל ונמלוע תועיבק לע
ךשמל םישבתשמ הלילו םוי ירדסש האר םלועה לכ !םלועה לכ ינפב השענש סנ
בותכ הזה סנה יכ םיאצומ ונא ,הירוטסיהב םירקוח ונא רשאכ ,הנהו .םלש םוי
.שחרתה אל עשוהי סנ יכ קיסהל רשפא ןאכמ .רחא רוקמ םושב אלו ,דבלב ך"נתב
אל יניס רה דמעמ םג יכ תורשפאה תחתפנ זא ,שחרתה אל הזה יבמופה סנה םאו
יפמ הרסמנ יכ ןכתיי אל ירהש ,שחרתה אל יניס רה דמעמש ינויגה ךאו .שחרתה
,הרג הלעמ תבנרא ,םיימשה תובורא) תויועט הברה ךכ-לכ הליכמ רשא הרות לאה
.(םינינפ ינימ לכ דועו םיילגר עברא לעב לוגרח

לש םיסנה ומכ שממ ,ךרפומ ערואמ דוע איה יניס רה דמעמב לארשיל לאה תולגתה
לאהמ הבותכ תולגתה םוש ןיא ,ייבגל .דמחומל תולגתהה ומכ שממ ,ושי
.עבטה איה הדיחיה תולגתהה - תושונאל

.ימולש טסיאדה םכרבח - החלצהב

:הז אשונב שפוח רתאב דוע
יניס רה דמעמ
.הבושתב םיריזחמה ינועיט סקדניא ךותמ רוקמה תונימא
.הבושתב םיריזחמה ינועיט סקדניא ךותמ הדיעמ הדירשה
.תמא תעד לש 9 סרטנוק ב תונורחאה תואקספה יתש - תיתכלה תודע םגוForum Hofesh
יבא
:19.2.2001

הבושתב הנכ הרזח לע תובתכתה

תוסחייתמ תובושתה .הנושלכ ןאכ תאבומ "הלאכ םישנא דגנ םג םתא םאה" הלאשה
.םישנאל אל ,תונויערל ןבומכ

.15 ןב ינאו יבא יל םיארוק ,שפוח תכרעמ םולש
בהוא אל ינא םג) חומה תא םישנאל םיפטושש הבושתב םיריזחמ שיש עדוי ינא
ומכ קוידב ורבע םהש ימינפ ךילהתמ הבושתב םירזוחש םישנא שי לבא ,(םתוא
.הלאשב רוזחל לוכי יתדש
?הלאכ םישנא דגנ םתא םג םאה
יבא


:הנפד לש הבושתה
,יבא םולש
לוכיו ךירצ דחאו דחא לכ ונתעדל .ונא ןכ ונמשכ ,"שפוח" רתא תכרעמ ונחנא
אל דאמ ונא ןכל .וייחב ויתועדו וכרד תא רוחבל (ךכ םשל ץמאתהל םג יאדכ)
םה .ןגוה אל הז ."חומה תא םישנאל םיפטוש" ,תבתכש יפכש ,םישנא םיבהוא
ללכ ךרדב םהל חילצמ הזו םימכחותמ םינונגנמו םיבר םיצמאמ ךכב םיעיקשמ
ךניא הבושתב רוזחל ליבשבש םג המ .םלומ דמועש ימ לש השלוח לש םיעגרב
שרדנש המ לכ .הקזח תוישיא וא ,והשלכ עדי לעב וא ,םכח ,ליכשמ תויהל ךירצ
.ךל ביתכמ רחא והשימש המל תרוויע תונתייצ אוה ךממ
םיצחל ףא לעו תורמל ,ומצע תעד לע תאז השוע הלאשב רזוחש יתד ,תאז תמועל
תיתדה החפשמה םירקמהמ לודג קלחב .תיתדה הרבחב וילע םיליעפמש םידבכ דאמ
םיצלאנ הלאשב םירזוחהמ דאמ לודג קלח .הלאשב רזחש ןב לע "העבש תבשוי"
יפכו ,"שדוקה ידומל" תרגסמב םניאש םימוחתב עדיו הלכשה רסוח םע דדומתהל
.תינוליחה הרבחב בלתשהל ידכ קיפסמ הז ןיא םיעדוי ונאש

החלצה ילוחיא ךלש
שפוח רתאמ הנפד.שפוח רתאמ זעוב ןאכ ,יבא םולש
.ולשמ העד שי ונתיאמ דחא לכל ,הרמא הנפדש ומכ
תקרפ ךלש בתכמבו ,הבושתב הרזחבש הלילשל םיביכרמ ינש שיש איה תישיאה יתעד
ןיבל (חומ תפיטש ירחא תופחסיהה :תפקות הנפדש הז) דחא ביכרמ ןיב הפ
.המצע תדבש הלילשה - רחא ביכרמ
.חומ תפיטש ירחא תופחסיהב הלילש שיש םיכסמ שפוח רתא תווצ לכש בשוח ינא
.המצע תדב הלילש שי (יתוא ללוכ) ונתיאמ קלח תעדל
הקיטמתמל הטלוקפה ןקיד ,ינורהא ןור רוספורפ אטבל ביטיה וזה העדה תא
.ןוינכטב
. הירטמיג לע ינורהא רוספורפ לש רמאמ תליחתב הרעהכ העיפומ העדה
תופחסיהב הלילשה הדבכ המכ דע :תולוקשמה תלאש איה המצע ינפב תדבכנ הלאש
.המצע תדב הלילשה הדבכ המכ דעו ,חמ תפיטש ירחא
.תישיא הייטנל הלאש רבכ וז
םינתונ שפוח ירבחמ המכ וליאו ,המצע תדל בר לקשמ ןתונ ינורהא רוספורפ
.תופחסיהל רתוי בר לקשמ
תא ריכמ תוחפ ינאש ללגב הז ילוא ךא ,ינורהא רוספורפ לש ונוויכל הטונ ינא
.רתאל ירבח רשאמ תופחסיה

.יתינעש הווקמ

,בוט לכ
,לט-ןבול זעוב
שפוח רתא תווצ

:הבושתב הרזחה אשונב דוע
. םהיניבש המ לכו הבושתב הרזחה ,םידלי
. רבח יתדביאו טעמכ
. הבושתב הרזחהל תונגראתהה לע - דייצל םינגראתמ תושפנה ידייצ
. הבושתב הרזחה רודמב םירמאמה לכ ,ללכבו


Forum Hofesh
?"הבהאב" רמוא אוהשכ ןווכתמ אוה המ

בתכמ לש בוליש :םייתדמ םילבקמ ונאש םיבתכמהמ קלח לש ןונגסל אמגוד ,בושו
וז .הזמ תומכח תונקסמ ונל ןיא .םויסב הכרב םע ,הצאנה לובג לע ,השק
.תניינעמ תישונא הדבוע טושפ


ןמענ דג
:5.3.2001
(??? תרכוז .תודהי ,םידוהי) םידוהי םייח לארשי תנידמב
.ןאכמ ופועו םייפנכ וחימצה ,?םכל םיאתמ אל
הבר הבהאב
Forum Hofeshףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא