םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


Daat Emet

2001 ,"תמא תעד" לש יתנשה סנכה

תמא תעד ישנא ידי לע שפוח רתאל חלשנ
ןאכ - תמא תעד תתומע רתא

."תמא תעד" לש יתנשה סנכה ביבא לתב "לזב" ןולמב םייקתה , 21.4.2001 ,תבש םויב
תואצרה ,םינויד לש םויל וסנכתה ,תונושה הלועפה תוצובק יגיצנ ,ןוגראה ירבח 70 -כ
.הלועפ תוטלחהו

תא איבהל ןוגראה תרטמ ."הלאשב הרזחה"ב תקסוע הנניא "תמא תעד" ,הצופנה העדל דוגינב
תפקשה לע ןורתי םוש םהלש םלועה תפקשהל ןיא יכ ךכב הרכהלו החותפ הבישחל םידרחה
תוימיטיגלב ריכהל םהילע ךכ םתפקשה לש תוימיטיגלב םיריכמ ונאש םשכ .תינוליחה םלועה
!וניתופקשה לש
ןה תוידוהיה הכלההו תדהש חיכומה עדימ ,תונושו תובר םיכרדב ,"תמא תעד" הציפמ ךכ םשל
תורפסה ןמ רשיה חוקל הזה עדימה .תרחא תיתקוח תכרעמ לכ ומכ קוידב תוישונא תוריצי
יפלא תואמב םיצפומה םיספדומ "םיסרטנוק" םה ירקיעה הצפהה ילכ .המצע תינברה
.םיקתוע

ןוגראב שי םויכ .בר אוה היתורושב לודיגהו יצחו םייתנשכ ינפל לועפל הלחה "תמא תעד"
.םינושה םימוחתב חטש יליעפ 100 -כ םהמ ,םימרותו םירבח 500 -ל בורק
ףילחהל ,ץראב םירחא םירוזאמ םיליעפ םע שגפיהל הבוט תונמדזה חטשה יליעפל התייה סנכב
ה לש לודגה םרפסמ טלב םיפתתשמה ןיב .תופסונ תויוליעפל תועצה תולעהלו תויווחו עדימ
ןויסינ ורבצש וידסיימו "ןוגראה יקיתו" םג ועיגה .ןוגראב םיליעפה "הלאשב םיאצוי"
.תונושה תויוליעפב רישע

Daat Emet

."הבישיה שאר" ונברו ונרומ י"ע תפטושה תוליעפהו תונגראתהה ,םידעיה תריקסב חתפנ סנכה
.תורחא תוידרח תוליהקו ד"בחב שחרתמה תא (ד"בחב רבעשל בר) קילומש רקס ךכ רחא

תא הרקס (יזכרמה רוגישה ןמ לידבהל) םיבדנתמ י"ע ראודה יחולשמ תא תזכרמה ,תלייא
ראודב חלשנה רמוחב העיגפ עונמל ידכ טוקנל שי ןהבש תוטישה לע חווד הרסמ ,תויוליעפה
.םיחולשמה יפקיה לע ח"וד הרסמו

רבידש ,םידרח יניינעל "ץרא"ה ןותע בתכ ,ןליא רחש יאנותיעה ידי לע הנתינ חרוא תאצרה
לודיג לע םיעיבצמ הלא םינותנ .לארשיב ידוסיה ךוניחה תכרעממ םינורחאה םינותנה לע
יפ !ידרח אוה לארשיב ידוסיה ךוניחב םידלי השמח לכמ דחא) ידרחה ךוניחה ףקיהב םיהדמ
.(תיללכה היסולכואב םידרחה לש יסחיה םקלחמ השולש

"םיסרטנוק"ה לש היומסהו היולגה הקולחה תולועפ לע הריקס ונעמש םיירהצה תחורא רחאל
.וז תוליעפ זכר ,ןתיא י"ע

תסיפת םע ישיאה ומלוע תא דחי הכרכש תיטמרד האצרה ןתנ ,'זבינופב רבעשל דימלת ,דוד
.םייקה בצמה

.םייללכ םיכרעו תד תולאשב היתויוטבלתה לע הרביד ,םיימואל-םייתדה ןמ רבעשל ,ברימ

.דיתעב תוליעפה יבגל תוטלחה ולבקתהו ינור ידי לע זכורש םכסמ ןויד ךרענ םויה ףוסב
לעו םיוסמ אשונב ןונגס יוניש לע ,םימוחת המכב תופסונ תוליעפ-תוצובק תמקה לע טלחוה
.ינוליחה רוביצל ףסונ רמוח תצפהו תקפה

ןכש ,דימתמ רתוי וישכע הבושח "תמא תעד" לש תוליעפהש העדב םידחואמ ויה םיחכונה לכ
אקווד (םימוחתה לכב) תידרחה תוליעפה לש הבר תורבגתה לע דיעמ ונלצא רבטצמה עדימה
.םיינוחטב-םיינידמה םיאשונב ךכ לכ הקוסע הנידמהש ןמזב

Daat Emet

?תמא תעדל םירזוע ךיא
הקולחל םיסרטנוק םישקבמו daatemet@netvision.net.il -ל ליימיא םיחלוש
(םיסרטנוקה םע דחיב ונתניי תובותכ) חולשלו תולייובמ תופטעמ תונקל הז תושעל ךירצש המ לכ

.ינוליחה סרטנוקה - תמא תעדל הרזעה תובישח לע
.ןאכ - תובישיב רמוח תקולח לע
.ןאכ - תמא תעד לש רתאה

Daat Emetףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא