הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

51 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


:1.3

ל"הצב ןובקיר


,םולש

ןיצק לש וירבד תא ןותיעב יתארק ,1/3/2001 ,םויה .ןולוחמ לייחו טסיאתא ,.ג ינא
לבא .םיבוט תוחפ םילייח םה םידוהי אל םילייחש ןעוטה ,ןרטש רזעלא ל"את ,ישאר ךוניח
םיסקר'צה ,םיזורדה ותניחבמ ,םידוהי-אלה םילייחה לכל ןווכתה אל אוה ,וגאדת לא
.רדסב םה םיאודבהו

.לילכמ אל ,רואנ ןעזג אוה .הדות תמאב

השדחה תירבה םהידיבשכ ל"הצל עבשהל םילייחהמ קלח תשקב תובקעב ךכ אטבתה ןרטש ל"את
רייגל ךירצ ןכלו ,אבצב ותרשי אל םידוהי-אלה םילייחה ידלי ותעדל .ך"נת רפס םוקמב
תוהזה תדועתבש רקיעה לבא ,ינוליח םייח-חרוא ומייקיו תבש ורמשי אלש ודיצמ .םתוא
םיישיאה ונחלופו ותנומא לע רתוול ךירצ לייח - הרורב ןאכ המזגהה ."ידוהי" בותכ היהי
רמוא היה (רסח אל הלאכו) טוידיא רטוז ןיצק םתס םא אלימ ?ל"הצ כ"דס תלדגה ןעמל
- תאזכ תונעזגב אטבתמש ,ףולא-תת ,ישאר ךוניח ןיצק לבא - תישיא המינב ולאכ םירבד
.תיאבצ-ללכ תוינידמ גציימ רבכ אוה

אל האחמ ןכש ,םיהובגה םיגרדה ינפב יתאחמ תא עיבהל ששוח ינא טושפ לייח ינאש ללגב
הזה ןיינעה לע תוחמל ,"שפוח" תווצ ,םכמ שקבמ ינא ןכל .אבצב תופי םינפ רבסב תלבקתמ
ךוניחה ךרעמ ללכ לעש ןכתי אל .ודיקפתמ ןרטש ל"את לש ותחדה תא שורדלו ,םיעצמאה לכב
!רנויסימ ןעזג דקפי ל"הצב


:תולאש המכ שי םורופה ךרועל

?להצ ילייחל ןרטש ףולא-תת ןתונ תיכרעו תישיא אמגוד וזיא

?המחלמל וירחא ךלי אוה םאה ,ןרטש ףולא-תת לש וירבד תא עמוש ידוהי וניאש לייח רשאכ
וירבח ייח תא בישחמ אוהש ומכ וייח תא בישחמ ןרטש ףולא תתש חוטב תויהל לוכי אוה םאה
?דודגל םיידוהיה

?המחלמל הזכ ןיצק ירחא ךלי ידוהי אל לייח םאה

:תפסונ האירקל

ןרטש ףולא תתמ עזעוזמ ואלילג
(תועידיה תחא) ןרטש ףולא תת לש תויואטבתהה תא קודבל ל"כטמרל הרומ קרב


Forum Hofesh

ןור
:17.1

םישרחב תללעתמ תונברה

.בר םולש יתויחאו יחא

ןבומכו אירב ינא וישכע ךא ,הלוח יתייהש םושמ המ ןמז הזמ םכל בותכל יתלכי אל ירעצל
.רתאב םסרופש שדח עדימ לכ יתרסחה אל

הברה תוללעתהה לע תניג יפר םע קטובלכ תינכותב ריקחת עצוב רבעש עובשב :וניניינעלו
.ןתחתהל ולכויש תנמ לע תונברב םיכנ םישריח םירבועש

דוע יל חקלו םיימוי ינפל קר תינכותה לש הטלקהב יתיפצש םושמ וישכע קר ביגמ ינא
.םש הרקש המ תא לכעל םיימוי

םישנאל איה הנווכהו) םילילאה ידבוע ,וללה םישנאהש ןמואי אל ,ילאטוט םלהב ינא
הזה ראותב ריכמ אל ינאש םושמ "יבר" ראותב םהל אורקל ברסמ ינאו ,תונברב םידבועה
יפ לע םיכנ םהש םישריחב םיללעתמ (הזכש "ראות"ב ריכהל הכירצ אל הנידמה םג יתעד יפלו
ודמל םיסמ םימלשמ םיאולימ םישוע ,אבצב ויה וללה םילילאה ידבועל דוגינב רשאו ,קוח
אלו ,םילילאה ידבועמ אל ,הזכ סחי םהל עיגמ אל .קוחה לע םירמוש רקיעבו הטיסרבינואב
.דחא ףאמ

לע ועמש אל תונברבש הארנכ .םיכנל רוזעל תנמ לע תדחוימ הקיקח תמייק לארשי תנידמב
.םילגלג תואסיכב םיכנל השיג תורשפא לכ ןיא תונברב ,הזמ ץוח .ךכ

ינא המל ןיבי תינכותה תא הארש ימו) ,תדרל םילגוסמ םה לפש הזיאל דע םלהב ינא
.ןמאי אל טושפ הז (ןווכתמ

.םיהולא ןיאש ךכלו ,ירסומ רבד הניא תדהש ךכל החכוה דוע וז ,בגא

.םינבר םתוא תמאב ולא ימו ,םידמוע ונא ימ לומ תעדל םיבייח םלוכ

.םידמחנ םישנא םתואל תנתינש 'ב גוס הבותכה דחוימבו .בושח אשונ הז יתעדל

עזעדזהלו תוארל לכוי האר אלש ימש תנמ לע תטלקה תא קחומ אל ינא ,שרדייו הדימב
.תרתסנ המלצמב המלוצש ,הבתכהמ

בר דובכב
"שפוח" רתא חלצהו הלעו חוכ רשיי תכרבבו

ןור


:תפסונ האירקל

.םיריקפמ ימ רכז תאו םיריקומ ימ רכז תא תעבוק תיאבצה תונברה
.(טסופ םלסור'גה ךותמ ,תילגנאב ,ןגר ימענ תאמ) ידרחה ןידה תיבב קדצ
.םינבר לש תורוכשמה


Forum Hofesh

(תכרעמב רומש אלמה םשה) .י ןרס
:5.3.01

הלשממה שארל בתוכ לצונמ דחא קינמיאולימ

,ןורש לאירא רחבנה הלשממה שאר דובכל

.לט קוח תא ריבעהל תסנכה לש הבורקה הטלחהה דגנ תוחמל הצור ינא

הבר תוריהבב תגצה ךמצע התאש תוביסה ללוכ ,ינסרה קוח והז ןללגבש תובר תוביס ןנשי
םכסהב םיפסונ םיטרפ המכ םע דחי ,הז קוח תרבעהש ןימאמ ינא .ןמזמ אל תסנכב ךמואנב
לע רתי .לארשי לש ףוסה תלחתה םה ,ס"ש -ל רודיש תושר ןוניכ ומכ ,שדחה ינויצילאוקה
חלשא תאז םוקמבו ,םיאולימב תרשל ביוחמ ימצע תא הארא אל ינא ,רובעי הזה קוחה םא ,ןכ
.ותיא תושעל המ התא טילחת .הלשממה שאר דרשמל ילש םיאולימה סקנפ תא

,רתוי בוט דיתעל הווקתב
.י (לימ) ןרס


:תפסונ האירקל
.תירוטסיה הריקס - תובישי ינב סויג
.ריחמ לכב סויג
.תובישי ינב סויג לע רבדיהל אל עודמ


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא