הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח רתא תווצמ רורד םע ,רתאב רקבמ ,ילא לש תוחיש

ןעטש רקחמ תובקעב הליחתה החישה
,תואירבל םינכוסמ עונצ שובלו רשכ לכואש
"?הרקת האושהש השריה םיהולא ךיא"ב הכשמנו

("הנומאהו האושה לע" תא םג וארק)


Letters
לע הבתכל רתאב עיפוהש קנילב הליחתה האבה םיבתכמה תפילח
לע הדפקהה ,רדחב דומילה"ש הליג רקחמה .ב"הראב םסרופש רקחמ
םידרח םיריעצ ;תואירבל םינכוסמ - עונצה שובלהו רשכה לכואה
ידוהיה םייחה חרוא ;תומצעב םילרנימ לש הכומנ תופיפצמ םילבוס
תוליעפ תמועל תידומיל תוליעפ דדועמ יסקודותרוא-ארטלואה
תא םיניטקמ ריעה זכרמב םירוגמהו עונצה שובלה ,ףסונב .תיסיפ
שש תב הגופהה יכ ףיסוה רקחמה .רקחמב בתכנ ,"שמשל הפישחה
.ןדיסה תכירצל העירפמ בלח ירצומ תליכאל רשב תליכא ןיב תועשה

cheese meat

:ילא ונל בתכ הזה קנילל הבוגתכ
letterםא םג) תותכמסה ילבו ,םש ילב םירקחמ םתס םימסרפמ םתאש ינפל
רהוז ר"ד לש הבוגת ןלהל ,(תאז קודבל םכילע רחא רתאל link קר הז
:רקחמ ותוא לע הסדה םילוח תיבמ
קיזמ םבוליש , רשבו בלח ןיב דירפהל ךירצו יואר םירקחמה לכ יפל
לש הכומנ תופיפצ שי םלוכל .תואירבלו לוכיעה תכרעמל דאמ
תיביטרופס תוליעפ קר הז רוזעל לוכיש המו תומצעב םילרנימ
.בלחל רשב ןיב ןמזה תרימשל רושק אל ןפואו םינפ םושבו
??? רקחמה תא השע קוידב ימ רורב אל ,תאז ןיבהל יאדכ

:הנפד התנע
letter!ילא םולש
לכ קודבל םילוכי ונניא ?"םירקחמ םתס" הז המ .ךתבוגת לע הדות
רתא ,עדימה תורוקמ ןיב ךא ,אל וא קיודמ ןכא אוה םא קניל
הזב שיש איה תישיאה יתעד תאז םע דחי .ןימא ללכ ךרדב "הלאוו"
ענומש "עונצה" שובלה ,טרופסב קוסיע טועימ לש בולישהש ןויגה
תועפותל םורגל םילוכי טלחהב רשכה לכואהו שמשל הפישח
תיסחי הצובק ,ץראה רודכ ינפ לע םדאה ינב לכ ןיבמ .םש ורכזוהש
זא .םיידוהיה תורשכה יקוח לע תרמוש ןוילימ 10-מ תוחפ לש ,הנטק
תויסולכואמ האירב רתוי וז היסולכואש חיכוהל לוכי והשימ
לבקל חמשנו רתאב רקבל ךשמה סיסב לכ ךכל ןיא יתעדל ??תורחא
.תופסונ תובוגת ךממ

:רורד בתכ דועו
letter!ילא םולש

רקחמה הזש בשוח אל טלחהב ינאו ,קנילל רתאה תא רשיקש הז ינא
,םישדח םירבד ואצמי םישדח םירקחמש חינמ ינא .יביטמיטלואה
םתוא םירתוסש םקלחו םייתדה םיגהנמב םיכמותש םירבד םקלח
.ןיטולחל
ומכ .עיצמ ילוא התאש ומכ ,תוריהזב הזל סחייתהל רשפא ,רוציקב
םירבד שי םא .השוע ינאש המ הזו ...הרותב בותכש המ לכל
אל ללכ ךרדב ינא תויוטשו ,םתוא ץמאמ ינא יניעב ןח םיאצומש
.(ללכ ךרדב קר) ץמאמ

רוסיא רסוא היה אוה ,םויה יח היה הרותה תא בתכש ימ לשמל םא
יכ ,הלא םימיב גהונ ינא הככ) ריזחה תא ריתמו הרפ לוכאל רומח
.(ינויגה דאמ הז יתעדל

madcow


:ילא
letterרתוי הברה ליכמ ןיידע אוה ריזחהו רחאמ ,תועט ךל שיש יל הארנ
לוכאל וירבח לע רוסאי םדא ןבש ללכב המלו .הרפהמ םיקדייח
?ריזח

:רורד
letter!ילא םולש

,תוינויגה ןהש םושמ תווצמ םייקמ התא :והשמ ןיבהל הצור ינא ,עגר
?וויצ הככש םושמ וא

םירבח" אל הלא - ריזח לוכאל וירבח לע רוסאי םדא המל יבגל
ריזחה :(..הזב החמומ אל ינא) הטושפ הביסה ."םעה" הז הלא ,"ולש
.ךלכולמו ץובב שלפתמ

?הז תא תחקל הפיאמ ..."הרפהמ םיקדייח רתוי וב שי ןיידע" יבגל
תלחמ" לע יתעמש אלו "תעגושמה הרפה תלחמ" לע יתעמש ינא
,רקב לוכאלמ תלהובמש הפוריא לכ לע יתעמש ."עגושמה ריזחה
.ריזחל רשקב הייעב שיש יתעמש אלו

יתלביק אל ןיידעו םייתד םישנא הברה לואשל יתיסינש רבד דועו
םרג אוה המל ,םייק וב ןימאמ התאש םיהולא םא :תקפסמ הבושת
?שחרתהל האושל:ילא
letterםהלש הנעטהו םשהב םינימאמ םניאש םירקיה םידוהיה לכ ,תישאר
קזח היה וניאו רחאמ ,ץורית איה השחרתה האושהש ללגב איה
יידע האושה תא ורבעש םיברש הדבועו ינפל הנומאב קיפסמ
ן.תווצמ םימייקמ םייתד םשה ךורבו ,םשהב םינימאמ

ארוב לש ומויקב ונימאה אלש הלא םתוא לע רבדמ אל ןיידע ינא
תוכז םוש ללכב םהל ןיא םהש האושה השחרתהש ינפל דוע םלוע
ונימאה אל םהו רחאמ ,םלוע ארוב דגנכ תורחאו הלאכ תונעט ןועטל
תוללובתהה לכ לע ךל רפסל ךירצ אל יאדווב ינא .הליחתכלמ
ארוב תא וסיעכה יאדוובש םיפסונ םירבד דועו ,הפוקת התואב
.םלוע

םע בכוש ךנה השמ לא םיקלא רמאיו" :םירבד רפסב בותכ הככ זא
המש אב אוה רשא ץראה רכנ יהלא ירחא הנזו הזה םעה םקו ךיתבא
םויב וב יפא הרחו .ותא יתרכ רשא יתירב תא רפהו ינבזעו וברקב
תוער והאצמו לכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו אוהה
"...תובר

תויתוא גולידב בגא ךרד .ךשמהה תא אורקל ךנוצרב םא םש ןייע
.רחא ןוידל הז לבא "האושה" הלימה העיפומ

םשה רשאכו ,וינפ תא ריתסה טושפ םשה ,ליעל בותכש ומכ זא
.ונילע ןגיש ימ רתוי ןיא לארשי םעמ וינפ תא ריתסמ

םימעה לכ לע רובגל החילצה לארשי ךיא לאוש אל התא המלו
???םימיה תששו םירופיכה םוי תמחלמב ונב ומחלנש

.הרקמב ,יל דיגת לא ןכ

:רורד הנע
letter!ילא םולש

,כ"חא .םדוק האושה ןיינע תא בוט בוט ןיבהל הצור ינא ךתושרב
השקבב יל ריבסת ,בוט בוט הזה ןיינעה תא ןיבאש ירחא קר לבא
.םירחא םירבד

רמוא התאש ומכש םירבד דוע ויהו וללובתה םידוהי :ןיבהל יל ןת
םיהולא "ותירב תא רפה" םעהש ללגבו ,"םלוע ארוב תא וסיעכה"
םיניארקואה םהירזועלו םיצאנל ןתנו וינפ תא ריתסה טושפ
ןוילימ םהמ ,םידוהי ןוילימ 6 תוירזכאב חוצרל אל ימו םינלופהו
המל םיאתמ אל ךכ לכ עמשנ "תוירזכאב חוצרל" .תוקונית יצחו
.םש הרקש

תא תיארו "םשו די"ב תייה ?האושב ומלוצש םיטרס םעפ תיאר
הסנת ?"ותוא וסיעכה"ש ללגב תורקל הזל השרה םיהולא ?תועווזה
הרק המ ןיימדל הסנתו ךיניע תא םוצע .םלקדל אלו היינש בושחל
?וישכע בשוח התא המ .ךלש רבסהה לע בושחת ,זא קר ,זאו האושב

םיחצורש ןמזב םיאובחמ ?םיאובחמ ,הז המ ,"וינפ תא ריתסה" יבגלו
הז ?םידליב םיארונ םייוסינ םיכרוע ,תורה םישנב םיללעתמ ,תוקונית
?"םימחר אלמ לא" ,םוי לכ וילא ללפתמ התאש םיהולא

.השקבב ,בוט רתוי ריבסתש וא רחא רבסה לע בושחתש וא

:ילא
letter.האושה לע םיטרס ןומה יתיארו "םשו די"ב יתייה ןכא תישאר
ךירצ (חינמ ינא הככ) םלוע ארובב ןימאמ אלש ךומכ דחאש היעבה
.הקימעמ רתוי תצק הבושת
.ךתוא קפסתש הווקמ ינאש ,הבושת לע בושחל ןמז תצק יל ןת
תנעטש המ תא ןועטל לכות דימת לבקתש רבסה לכ לע ,הרקמ לכב
.ץמאתהל הווש םא עדוי אל ינאש הככ ,תעכ

:רורד
letterחותפ ינאש ךל חיטבמ ינא ,"ץמאתהל הווש םא עדוי אל ינא" יבגל
והשימש יוכיס םוש ןיא יתעדלש איה תמאה .תוינויגה תובושתל
האושהשו דחא דצמ דסח ברו ןונחו םוחר םיהולא שיש הז ךיא ריבסי
תא בייח התאש בשוח ינא לבא .ירשפא אל טושפ הז .ינש דצמ התרק
םיבבוס ךלש םייחה לכ ?אל ,ךמצעל אלא יל אל הזה רבסהה
ללפתמ התא ,םידוהיה לש םיהולא ארקנש הזה רבדה ביבס (הארנכ)
?תואמגוד) ותוא תוצרל ידכ םיינויגה אל םירבד ןוילימ השועו וילא
םויב םצ ,תבשב עסונ אל ,תבשב רוא קילדמ אל ,ספמירש לכוא אל
הזה םיהולאש ךתוא דירטמ אל .(... ,חספב םחל לכוא אל ,רופיכ
מל עדוי אל התאו האושל םרגה?

לע אלא ,"םלוע ארוב" לע ךתיא רבדמ אל ללכב ינא ,בגא ךרד
וילא ללפתהל ךירצש הז ,"םישוע ונחנא המ ול תפכיאש םלוע ארוב"
אלא ,ןימאמ אל ינאש קר אל הזה םלוע ארובב .ויתווצמ תא םייקלו
11 ,תבש םוי) וישכעש עדוי ינאש ומכ םייק אל אוהש עדוי ינא
אל ,םייתימא םיינוליח) םיינוליח הברה שי .תחרוז שמשה (רקובב
םוש ןיא לבא "םלועל ארוב" שיש םיבשוחש (תוזוזמ יקשנמ םיינוליח
ונחנא המ ול תפכיא אל שממו םייתדה לש םיהולאל וניב רשק
לע אורקל לוכי התא .םיטסיאד םיארוק הלאה םישנאל .םישוע
ארקנש ךדב ,"ישפוח רועיש" רודמב םיינוליחה לש םינושה םיגוסה
."שפוח ןולימ"

:ילא
letter,רמוא התאש יפכ "םייתדה לש אל אוהש" םלוע ארובש ךל הארנ
?םניחל םלועה תא ארב

רורד
letter;ילא םולש
המו לודגה ץפמה הרק קוידב ךיא - וב החמומ תוחפ ינאש אשונ הז
...הכחמ ינא .הבושת ילו ךמצעל בייח התא .ילע לודג .הז ינפל היה

:ילא
letterד"סב
: ונתחישל ךשמהב
איה האושה ללגב םיקולא תשחכה םצעש רמוא הליהת לאונמע ברה
םיראתמש םיקוספבש ןוויכ ,םיקולאה םויקל רתויב הבוטה היארה
הז תא ורבעש ולא ובשחי המ אבנמש קוספ םג שי האושה תוארונ תא
."יברקב יקולא ןיא יכ לע" רמוא קוספהו
םתנעט םצעב ןכלו םיקולא ןיאש הנקסמל םתוא איבת האושה רמולכ
ודיגי המ שארמ הזח קוספהש ןוויכ לאה םויק תא הפ םירשאמ םה וז
.האושה תובקעב

לכ תא בתכ םיקולאש םיבשוח םישנא המש רמא ל"ז ןגי ברה
.םהילא ןווכתהל ילב קוחצב הרותב תוללקה
הינמרגב הרומכהמ יצח ,םייקנע תוללובתה יזוחא ויה האושה ינפל
הז אוה .ומיע ללובתהל םידוהיה וסינש םע ותוא אקווד ,םידוהי ויה
.ךכ לכ תבאוכה הכמה תא םהל ןתנש

,הכרבב
.ילא

:רורד
letterהתרק האושהש רמוא התא .ונמצע לע רוזחל ונלחתהש יל הארנ ,בוט
הז המ תוארל ,םשו דיל תכלל ךל רמוא ינא .םישנא לש םיאטח ללגב
עשר ,חומ םומח טפוכיספ אוה ךלש םיהולאש ןיבהלו ,"האושה"
םיבוד איצוהש םיהולא הז .המדאה ינפ לע ותמגודכ היהי אלו ןיאש
,'ב םיכלמ) עשילא איבנל וגעלש ללגב םידלי 42 ותימיש ידכ רעיהמ
.(ד"כו ג"כ םיקוספ ,'ב קרפ
ינא המל ךל ריבסהל יתיסנ ינא תוחפל ,הז תא הז ונבהש בשוח ינא
ןימאמ התאש יל ריבסהל תחלצה התאו ,םיהולא ןיאש עדוי
(תוללובתהה ללגב רקיעב) םירחא וא הלא םיאטח ללגבש םיהולאב
.ונמע ינבמ ןוילימ השיש לש והומכ ןיאמ ירזכא חצרל םרג
.תוארתהל


Lettersףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא