תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


ןטסינגפאב ההדוב ילספ סרה
לט ימולש תאמ


:םימלסומ םינוציק ידיב ההדוב ילספ סרה לע ,11.3.2001 ,הלאוו תושדח

תרצע הארק לומתא .ההדוב לש םיקיתעה םילספה ינש ןיטולחל םויה וסרהנ ,םלועב תואחמה ףא לע"
,רמאנ ם"ואה תרצע המסריפש העדוהב .המוחתב תונמואה ידירש סרה תא קיספהל ןבילאטה רטשמל ם"ואה
ןבילאטל וארקש ,תונידמ האממ רתוי וז הטלחהב וכמת .תישונאה תוברתל השק הדבא אוה םילספה סרה יכ
ץפנ רמוחב וצתינו םילספה סרהב ולחה רבכ ןבילאטה יליעפ .תונמואה תוריציו םילספה סרה תא קיספהל
םימיב שגפיי אוה יכ לומתא רשיא ןבילאטה תעונתב ימשר םרוג .עלסב םיבוצחה ההדוב לש םילספ ינש
.אשונב ןוידל ,ןאנע יפוק ,ם"ואה ל"כזמ םע םיבורקה

הרוה ףא רבעש עובשבו ,םיקיתעה ההדובה ילספ ינש תא סורהל וטילחה ןטסינגפאב ןבילאטה תויושר
תמוא תא ,םתרדגהכ ,םיקהל ןוגראה יצמאממ קלחכ ,הנידמב ההדובה ילספ לכ סרה לע ןבילאטה גיהנמ
,הבחר תימואלניב תודגנתה הררוע ההדובה ילספ תא סורהל הטלחהה .םלועב רתויב הרוהטה םאלסיאה
".הכ דע הנממ ומלעתה ןטסיניגפאב תויושרהש


:22 'מע ,9.3.2001 ,תבשל ףסומה ,תונורחא תועידי

םה" :ורמואב ,רמוע דמחומ הלומה ,ןבילאטה לש תושומחה תויצילימה שאר ביגה ברעמב תרוקיבה לע
תסיפת לש ןיינע לכה ךסב ."הפ לעב ןארוקה תא םלקדל עדוי וניאש ימ קר אוה רוב ?תורוב לע םירבדמ
.םלוע

םכמצע ואצמתו "ןארוקה" הלימה תא ופילחה ?רכומ םכל עמשנ אל ?והשמ םכל ריכזמ אל
םירוספורפל םיארוק םידרחה תא םיעמוש ונא וז תינאגפא חורב !בורק בורק םילכתסמ
ידיב בתכנש טסקט םלקדל םיעדוי םניאש םושמ קר "ץראה ימע" -ו "םירוב" הטיסרבינואב
.הנש 2500 ינפל (םדגנ והשמ יל שיש אלו) רקב ילדגמו ןאצ יעור


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא