םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


1998 תנשמ תונותיע יעטק - תידרח תונותיע

:25.12.98 -המ תידרח תונותיע
,םידרחה לש םיהולא לש ותועשר תואלפנמ דוע ,תונויצה לש התומל (הרות לש הלהואב) םיללפתמ
!"ומייקנ אלו קוחה לע רובענ" :םגו


:11.12.98 -המ תידרח תונותיע
וכרד יכישממ םיינוליחה לעו ,תובישיל הבוח סויג לע ,םימשגל רשקב טילחה אל ןיידע םיהולא
!סוכויטנא . . .לש


:27.11.98 -המ תידרח תונותיע
!םימרופרה ללגב ןונבלב םיהולא השועש המ לע

:13.11.98 -המ תידרח תונותיע
!םולשל םידרחה תבהא לע םילמ הברהו ,םיבעותמ םיצרש לע םילמ המכ ,היטרקומדה לע הלימ

:30.10.98 -המ תידרח תונותיע
לביטספמ סאמנ המל ,תידרחה עזגה תרותמ םינינפ ,ארונ יכה ןוסאה התיה אל האושה המל
!םיסמה םלשמ ןובשח לע תוגגוחה תומהבה לע םגו ,ןיבר חצר


:16.10.98 -המ תידרח תונותיע
!ךל ריבסת תידרחה תונותיעה ?םיצאנמ-ואינה םהימ תעדי םאה

:2.10.98 -המ תידרח תונותיע
?ןודז תלשממ ימ לעו ,המהוזו ץוב לש הקיבד הסיע :רמאנ ימ לע

:25.9.98 -המ תידרח תונותיע
!םינוליחל הבצקה ןוילימ 6 לעו ,אטוחה יביב לע ,סרא יפטונ לארשי ירכוע

:18.9.98 -המ תידרח תונותיע
. . . יחס ,סואימ ,הייחד ,לעוג ,םילוליגו םיצוקיש :רופיכ םוי דובכל םינוליחה לע תומח םילמ המכ

! בישקיש ימ ןיא ינש דצמ ,רבדל דחא דצמ - ןופאלפ :11.9.98 -המ תידרח תונותיע

:11.9.98 -המ תידרח תונותיע
,תיסמה ירזינב לעו ,תונויצה יעשפ לע ,בצמה לע העד םיווחמ היצלטסניאל םיחמומ
(םישדחה) וינודא תא תוצרל ןויסינב


םניח םוסריפל הכוז "שפוח" :4.9.98 -המ תידרח תונותיע

:4.9.98 -המ תידרח תונותיע
,הסרובה יקסעל םיהולא תסינכ לע ,אוה ארונו םויא שפוחה המל
(!?םידרחה לש) תונעזג לע רפסמ ס"ש לש ןותיעהו


:28.8.98 -המ תידרח תונותיע
,(לראד דלאר'גל הדותו) תורחא תויחו םינוליח לע !תידרחה תונותיעב םסרפתמ "שפוח" גתומה
!ביבא לת לע תובוט םילמ המכו


:14.8.98 -המ תידרח תונותיע
(האושבש הלודגה המחנה) האושה לש ידרחה יעדמה רבסהה !ףוס ףוס

:7.8.98 -המ תידרח תונותיע
!םיינש לע ךלוה םייח לעב והימו ,תונעזג םעפ דוע ,תומרחב רועיש

:31.7.98 -המ תידרח תונותיע
!ג"ירת תיבכוכ הז המו ,םיקינצוביק לע םידליל רופיס ,תונעזגב םיקרפ

:24.7.98 -המ תידרח תונותיע
;"הרט" תרבח לש - ידרחה רוביצל רתויב לודגה םיסרפה עצבמ לע
;ידוהי-אל ל"הצ לייח לש ויבורקל תוחרזא ןתמ לע םיבשוח המ
.לאמשו ןימי לע םילמ המכ םגו ;םייוג-םידוהי ןוזמה תרשרש לע


:17.7.98 -המ תידרח תונותיע
!ןיד תיבב ךרוצ ןיא :השאל היוג אשונה לש וניד אוה ףדור ןיד
!ינלוגל סייגתמה לש ארונה ושנוע לע ,םגו


:10.7.98 -המ תידרח תונותיע
,קדצ לש תושירדל תבותכה םה אל" :םידרחה לעו ;"םילא עשפ לש תוברת" ,תונויצה לע
. הנידמה ןוחטבל תוירחאב ןויוושו תופתוש


:4.7.98 -המ תידרח תונותיע
לעו (לארשי תנידמב) תולגב םייחה לע ,השיאה דיקפת לע ,"סכמהמ חירבהל" רתומ המל
!חוקימה חוכ אלל םידרחה ייח לע םגו ,תאזה תולגה לוצינ


:26.6.98 -המ תידרח תונותיע
.יוג וא ינוליח םע החיש לעו תינוליח תומילא לע ,םדא תויח לע ,"דייוג" הז המ

:19.6.98 -המ תידרח תונותיע
,"ןוכשיי דדבל םעה" תמוח תובישח לעו ,עורצהו עגונמה ,הלוחה ,ןוציחה םלועה לע
.ןיבר לע יעובשה קרפה םג ןבומכו ,"סואר ןדוי" הז המ


,עבש ראבמ םידלי םיהולא שינעמ ךיא לע :12.6.98 -המ תידרח תונותיע
(ןבומכ) רימע לאגי לע יעובשה קרפהו

"הווקתה"ו תונויצה לע ,ןיבר תשרומל רימע לאגי לש ותמורת לע :5.6.98 -המ תידרח תונותיע

!תנצנצה םויו ןורכיזה םוי לע :29.5.98 -המ תידרח תונותיע

"הרט" לש תולצנתה תעדומ :22.5.98 -המ תידרח תונותיע
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא