םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
22-5-98 ישיש םוימ

תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטיב - םויל םוי

חסונה תא רוכזל ץלמומ ; הרט תרבח לש הרהבה תעדומ םסרפמ ןותיעה
.בלחה ירצומ לש ררקמה דיל דחוימב ,תוינקל רפוסל םישגינשכ

:העדומה חסונ והזו

םייקתמה בלחה לביטספל תוסח תניתנ לע ונימעטמ םסרופ ןורחאה עובשב"
םוש אללו העידי רסוחמ הנתינ תוסחל ונתמכסה .בורקה תועובשה גחב
רוביצה תא הנמאנ תתרשמה ונתרבח........................ןודז תנווכ
לביטספמ תוסחה תרסה לע עידוהל ןוכנל האור........., ידרחהו יתדה
להק םעו .תרזוח םלועל תועטו . גחב ומויק בקע בלחה
".החילסה ןמאנה וניתוחוקל

"תודהיב העיגפכ ולוכ םלועב תשרפתמ יערדב העיגפה" : 6 'מע תרתוכ

הקהלהמ םישגרתמ אלו , ןיבר קחציב העיגפהמ םישגרתמ ךכ לכ םתא עודמ": 8 'מע תרתוכ
" ידוהי לכל שודקהו רקיה לכב העגפש

.םילימ ןיא

,ץרפ רימע ,םסא ,הבונת ,רייא רוואט ,הרט , ןדע ימ :םימסרפמ
.הידמר ,סוארטש


( הרות לגד לש הנותיע ) 22/5/98 ןמאנ דתי

תכרעמה רמאמ
ךירצו אבצל תכלל רומג רוסיאש ועדת ייתובר" :ךש ברה יפמ טוטיצ
"אבצל וינב תא חולשל רומג רוסיא יכ ,וידלי לע חיגשהלו רומשל ךירצ אבא לכ

ןיא . וחילצי אלו וליעוי אל תדה ירקוע לש םהיתומיזמ לכ , ןכא " :תכרעמה תבוגת
יטפוש לש םעורז תחנ אל ףאו תיתרושקת התסה אל , םייטילופ םיצחל אל - םלועבש חוכ
שפנה רוסמל היהת אל היה םכחור לע הלועה ................................. תואכרעה
.הז לע

הקוק י"ע קוושמ) ןדע ימ , הידמר , םסא -ל םלש דומע : םימסרפמ
.הבונתו (הלוק

םהל - הידמר לש איה יתימא ירחסמ קודיצ הב שי ילואש הדיחיה תמוסרפה
. םידלי ןומה שי ירה

ינבא םיליבומה םינוסחה םירבגה תא ןבומכ ואצמת אל ןדע ימ לש םוסרפב
,הפיכ ,ינידנולב - בוט דלי אלא תיטוזקא הייפהפי לש היניע דגנל חרק
(רוקמב ךכ) תישארב ימ לש יקובקב ינש אשונה ,תויציצ

? קווש לע רבודמ אל עודמ
,הייסולכואה ןמ זוחא 15 -כ -ל םידעוימ םלוכ םיידרחה םינותיעה לכ
- ךכמ הרתי .ונממ הקוחר תיברעמה הכירצה תוברתש םוי השק ,ינע חלפ
תאו הרותל קר םירמוש תירבעה תא ,ללכ םינותיע םיארוק םניא םהמ םיבר
. שידיאב םילהנמ םוי - םויה ייח


יתדה רוביצל ןותיעה - יששה םוי

:לגד ךכב םיאור םייתדה םג ,וילע קבאיהל םוקמ ןה תודעסמה ןכאש יתיליג יתעתפהל

:24 'מע רצונ השמ יפמ רמאמ
בעותמה לספה תא םירכוז ?ינחצרה עוגיפה עריא ובש ביבא לתב ופורפא הפק תא םירכוז"
המוציעב הדעסמה לש תשדוחמה התחיתפ תאו, המוהה ןוירוג ןב בוחר תיזחב וילעב וביצהש
היפכ"...ב המחלמה לש לגדה תאשונ תויהל התיה הרומאש ימ .הנתשה לכה עובשהמ ?תבשה לש
" .םילייח אלל ראשנ אולימ .הרשכל הכפהו תבשב הרגס לספה תא הריסה (רוקמב ךכ) "תיתדה
תא וריכה הלא . רועפ הפב םיבר םיחרוא הריתומ ןיידע תורשכה תדועת ...........
.תבשה תרימשו תורשכה דצמ קר אל ,םיקפקופמ םישנאל שגפמ םוקמכ הדעסמה
םינש ךשמב לגרוהש ימ , הדעסמה תלהנמ תרמוא לק ךכ לכ הזש בושחת לא...........
איהש לודגה גונעתה המו תבש איה המ ןיבהל ידכ בטיה ומצע תא ךנחל ךירצ תבש לוליחב
טוטיצ ףוס..........."הירמושל הליחנמ

: 44 'מע ןודסרזלג והיתתמ ברה
תא תלמסמה שדוקה ריעב ,תואמצעה םויב (774) עבש תב תקהל לש הבעותהו האמוטה יעפומ "
ויה םאש ,לארשימ םיברמ תוירע תאמוט תבעות וענמ , ולטובש (774) םילשורי חצנ
םימרוג תוירע יאטח יכ ,לארשי ץרא לע םיפסונ םירותיו םיפיסומ ויה קפס אלל ,םימייקתמ
". ךכל

לומ-יד זכרמ , הידמר ,ונס ,הבונת ,יקוזוס :םימסרפמ

,הינש הגיסנ עצבל םילוכי םניא עודמו ינוציקה ןימיל םידרחה ןיבש רשקה לע ןאכמ
התא ?!יכדרמ קחצי ,עמוש התא ?!והינתנ ןימינב עמוש התא) תוירע תאמוט לע דיעי העוציב
(?!ינלהק רודגיבא עמוש


:אבה עובשה לש תונותיעה הנה ?הבהא ךכ לכב םיינוליחל םיסחייתמ םידרחהש םתנמאהםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו