םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
29-5-98 ישיש םוימ

.תונותיעה ןומימב םיעייסמה םילודגה םימסרפמה תמישר תפרוצמ םכתעידיל


ןמאנ דתי

ןהש לכ תורשפל וא מ"ומל םוקמ םוש ןיא .לארשי ללכ ו"ח ןיא תובישי אלל" :תישאר תרתוכ
"הז אשונב

םישקבמ ,הרותה תלבק לש הנכה לש הלא םישודק םימיב אקווד ,הנהו ..." :תכרעמה רמאמ
תובישיה ינבמ עונמלו הרותה ילכיהב ברח ץוענל לארשי ערזמ תירב יעישרמו לוע-יקרופ
םישקבמ םה התוא ,תובישיה ינב סויג תריזג תועצמאב ,הערפה אלל םתרותב תוגהל תושודקה
הרוצב המוחכ דומענ ...תואכרעל הריתע תועצמאבו ילארשיה טנמלרפב הקיקח תועצמאב םשייל
."הז לע שפנה רוסמל שי ןרמ ונל הרוהש יפכו ,הצריפ לכ דגנ


לש רואית והשזיא הז םלצא ,"תסנכה" וא "תסנכ" הזל םיארוק ונלצא - ילארשיה טנמלרפה
דוע תאזו ,"יטירבה טנמלרפה" וניתומוקמב םירמואש יפכ הרז הנידמ לש םיקקוחמ תיב
יטנאה לאמשה ידימ ןוטלשה תא וחקלש ולא ,תיבה ילעבכ םידרחה םמצע םיאור הב םימיב
:האבה העידיב הארנש יפכ יתד

- תומל וא הער תוברתל תאצל :תויורשפא יתש ונינפב םיאיבמ רשאכ" :6 'מע ,ןהאק לאלצב
םה . . . ןוטלשה תא םהל ונחקלש םהל רעוב ,םילייח ירה םהל רסח אל . . . תומל ףידע
רבד םיצור הלא . . . הרותה דגנ ןווכמ לכה םלצא . . . לוע קורפל ולכוי ןעמל םימחלנ
" . . . לארשימ הרות חיכשהל תנמ לע ןוטלשה תא - דיחיו דחא

. . . ונחנא הז םההש חכשנ אל ואוב

ועציב םיאניתשלפ יכ רמאנ הב העדוה םילשורי תרטשמ המסרפ הלילב םושלש" :4 'מע העידי
ותוא וצליח םוקמב ויהש הרטשמ לש םילודג תוחוכו וינפב לבחנ אוה .ידרח ידוהיב 'ץניל
ףקתוה ידרחה יכ רמאנ וב ןוקית הרטשמה המסרפ רצק ןמז רובעכ . . . תולאב שומיש תרזעב
".םוקמב ויהש וישכע םולשו לאמש ישנא י"ע

תוברעתה רחאל קר רשפאתה וצוליחו ידרחב 'ץניל ושעש לאמש ישנא לע ,הז לע םתעמש םתא
?םילשוריב ?הרטשמ לש םילודג תוחוכ


עובשה דתי - ףסומ

,באה םוי ,תואמצעה םוי ,ןורכיזה ימי תא םולשב םשה ךורב ונרבעש ירחא " :2 'מע בבוח
תואגח ינימ לכ דועו ,לירפאב דחא ,יאמב דחא ,תנצנצה םוי ,ריהבה םוי ,םאה םוי
םע ,םירכומ יתלב םישנרב .תובוחרב בבותסהל דחפ היה . . . החמשב םיזחופלו םידעומל
םינגראמ םיצוביקה . . . תוידרחה תונוכשה ךותב וצצ ,ןזואב ליגע ,תלוגלוגה בגב וקוק
העשב תועובשה גחב . . . םירוכיב םהיפב ארקנש סקט םע ,אבס ןיק תנוכתמב גח םהל
". . . תיבוחרה תויביטימירפה לע גלגלנ אל ,תונטקב וקסעי םינטק םישנאש


????לירפאב דחאו ןורכיזה םוי ?ןיקו םיצוביקה ?תנצנצו תואמצעה םוי

היה הדועי .התוא בבוסל המצע המיאתה אל תיקולאה חצנה תרות " : 20 'מע טור קחצי
,תוברתל רומג דוגינ הוויה ,הרותה לש התוהמ לכ. . . הרותל התוא בבוסה לכ תא םיאתהל
אל רבדו ופלח הנש 3310 . . . ותנומאל ,ויתוחרואל ,םלועה תסיפתל ,היפוסוליפל
בולישב ,תורקפהה שפוח תא ,לועה תקירפ תוברת-תת תא איצמה אוה יכ רובסש ימ .הנתשה
יריטקמ ,רועפ-לעב ידבוע ותוא ומידקה .הירוטסיה עדוי וניא . . . תווצמה ירמוש תפידר
הנותא ירגוב ,תיטסינילהה ףוגה תוברת ידהוא ,בובז לעבו ןוגד ידבוע ,ךלומל םהינב
. . .רחבומה עזגהמ םהישרויו ,היציזיווקניאה ימיקמ בלצה יאשונל דע ,הטרפסו
תוחתפתההו היצזינרדומה לגד יאשונל םיכפוה ,הלמחלו םימחרל םיקוקזה םיללמוא
" . . . ידוהיה תיבה תודוסי תא רערעל ולשמ םיכרד ןטשל. . . תיתוברתה

.םיצאנה לש םכרד יכישממ םיינוליחה לש םתויה לע ,רחאה לש היצזינומדה לע
?ןטשה .דיחפמו לפא ,קוחר עמשנ ?רועפ לעב ?בובז לעב

תיב ינומה תא ריבעהל ךיא יעצמא אלא הרטמ הנידמה ןיא. . . :רטור ןורהא יבר ןואגה
". . . םתד לע לארשי

,ןדע ימ ,דגא ,בהז יווק ,ןארידת ןטהנמ ,הידמר :ןיינעמ והשמ שי םג הפו ,םימסרפמ
םסרפמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,לארשי תנידמ לש םלש דומע ,תרתוכה תלוגו ,םסא ,הטיו
המישרב רפסה יתבמ זוחא 90 ,ץראה יבחרב רפסה יתבב תויונפה לוהינה תורשמ תמישר תא
רחא ושפחב ךוניחה רש הנופ ימל .דחא ידרח רפס תיב ולו המישרב ןיא ,םייתכלממ םנה
? רפסה יתבל םילהנמ

תא תסנכב וריבעי יתמ ?א"ת זכרמב ינוליחה רפסה תיב להנמ תויהל דמוע ברש תויהל לוכי
.םימלוחכ ונייה ?םייאמדקאכ םינברב ריכהל קוחה תעצה


םויל םוי

: 1 'מע ןייד םהרבא

תלפטמ איה רשאכ קוחה תא ףוכאל תטעממו תעד תולקבו שאר תולקב תגהונ לארשי תרטשמ"
"םייתדו םיינרות םיפוג וא םידרח םיחרזא םה םיעגפנה םהב םירקמ תרקוחו

לע תיאנק הרימשלו רחאה לש היצזינומדל הלוגה זאמ ושמיש םידרח יפלכ הילפאה ירופיס
.וטגה תולובג

"הלשוב ,הריפצב םינבא וקרזש םידרח לע הבתכה םג " : 1 'מע תרתוכ

"רחא םוימ ואיבה הריפצה לש לוקה תאו דחא םויב וקרז םינבא" :השמ-ןב םחנמ

"ס"ש לש הלודיג עונמל דעונ הרישיה הריחבה קוח לוטיב" : 2 'מע תרתוכ

"! המשא תינוליחה ךוניחה תכרעמ " :15 'מע תרתוכ

איה ,לארשי ץרא יחטש םע תורכהו םילויטל האיצי םיתיבשמש םירומה לש תירסומה םתמר"
"תיזיפ תומילאב שומישל םידימלתה תא תכנחמ רשא

ל"חר ץראה ,ינוליח םייח חרוא םייקל ןאכל ונאבש בשוח והשימ םא " :30 'מע דדח המלש
. . לארשי תרות פ"ע קר לארשי םעל איה לארשי ץראש דמלנש דע ונתוא איקהל בוש הלוכי
םא . . . ם"ואה תטלחה פ"ע אלו לארשי תרות פ"ע ונל תכייש ץראה יכ ןיבהל םיכירצ
אלו הלשממה שארב אל .ונב קר יולת הז הלודג הנידמ םיצור םאו םיברעה םע םולש םיצור
תרזחה עונמל םחוכב היהי תווצמבו הרותב תוקזחתה קר .רחא וא הז ץרא לבח לע רותיווב
.םולש איבהלו םיחטש

הרות ידמול יפלא לכל תודות הז ,ןוסא אלל ,עוגיפ אלל לארשי ץראב ןאכ רבועש םוי לכ
".םולש שיו טקש שי תווצמ שי הרות שי .תוחכומ םייח תודבוע הלא .תושודקה תובישיב

,הליפתב םיחכונה הבישיה ידימלת רפסמ לע חווד םילבקמ םוי לש ורקובב סאמחהמ הלא
םחוכ והמ הנשמ אל ןונבלב הללאבזיחל .םיעוגיפ םיעצבמ םניא םה ההובג תוחכונ הנשישכ
.תובישיב םידימלתה רפסמ פ"ע םהידעצ תא םילכלכמ םה בורקה בצומב ל"הצ ילייח לש
?תטיישה ןוסאו ?הייבכמה ןוסאו ?םיקוסמה ןוסאו .ךופה סחיב אצמנ אקווד אוה ?םולשהו
?בוחרדמהו ?הדוהי הנחמו ?ופורפאו

לש םנוזמל תגאוד ) הרותה דומילב התופתתשה ,השיאה דיקפת לע ,59 'מע החפשמל רודמ
יקסעב םישנה תודורט ללכ ךרדב" :הרובד יפמ תידרחה השיאה לש תימצעה המשגהה ,(םידמולה
דבכנ דועיי הבהאב תואלממ ןהו ןמוי רדס לכ תא אלממ ויבשויבו תיבב לופיטה .םוי-םויה
,"הרות"ל "חמק"ה תא ומרתש ךכב ,הרותה דומלב קלח לוטל ושקבש םישנ ויה . . . .הז
.תועובש ליל ןוקית וכרעש ולאל

ךשמב םידמולה רובע היתשו לק דוביכ םוי דועבמ ןיכהל הנש לכב ודימתהש םישנ ןתוא ולא
םביל תא וביטיה םידמולה .םישנה תחא הניכהש הלק תבורקת העיגמ התייה םעפ ידמ .הלילה
"רקובה תועש דע םדומלתב וכישמהו

.הטיו ,םסא ,ץרפ רימע ,הידמר ,םיקונפת ,ןדע ימ ,בהז יפד ,הלוק הקוק :םימסרפמ

םידרחה דגנ התסהה תא הלגיד לע התרח אולימ לש השדחה ותגלפמ" :19 'מע אולימ ינור לע
תאנש אוה הסיסב לכשכ המקש הגלפמ לארשי תנידמ לש הירוטסיהב התייה אל דוע . . .
םורממ להנתמ לכה יכ םינימאמ ונא . . . ללכ ונל םענת אל ולש הגלפמה . . . םידרח
"ללכב תיטילופה הריזהמ םלעי אוהו אולימ לש תוילשאה לכ וצפנתי הרהמבש םיווקמו

?םלעיי ךיא


םידליל ףסומה ריעצ םוי

םילבחמו הליפתב םיקסועה םידרח ןיבש םיסחיב קסוע ,ירוחאה רעשב ,םיכשמהב חתמה רופיס
?הנידמה לש הירוטסיהה בותכשב ולחה .תומיזמ ישרוח םימלסומ


29-5-98 יששה םוי

םיכפוה םייוגה םע דחי םינוליחה ובש בצמל דאמ רהמ עיגנ . . . " :14 'מע רבוצק לארשי
טפשמה תכרעממ בהלתהל ךירצ שיא ןיא . . . תודהיל רשק לכ תרסח הנידמל ונצרא תא
תכרעמ אל הז .ידוהי וניא היקוח סיסבש הנידמב המוד תכרעמ לכ ומכ תדבועה תילארשיה
ךיטפוש הבישאו"ל םוי לכ םימעפ המכ ללפתהל םיכישממ ונאו ,היהתש םיצור ונייהש טפשמה
. . . "הנושארבכ

.תודהיל םירושק ץראב ןאכ ונתוא רומשת רשא איה יברש םויב שארה לע וזה לעושה תוורפ
(גהנמה רוקמ םש ,ריביס לש)

םיקסועה בורל דוגינב . . . " : 18 'מע ןהכ י"שרגה הפיח לש ישארה הבר יפמ םירבד
התסהה לשו תודגנתהה לש תורבגתההש בשוח ינא . . . ימיטפוא אקווד ינא ,בצמ תוכרעהב
חוכה ילב םצעבשו רבגתמו ךלוה הז רוביצש השוחת שיש החיכומ - יתדו ידרח רוביצ דגנ
לכו חצנת תמאה רבד לש ופוסב .לארשי ץראל ידוהי דיתע ןיא ידרחהו יתדה
הפשה ,ףילחתכ אבש ובשחש המ לכו ,תינוליחה תונויצה תא תוללוכה תורחאה תויגולואידיאה
". . . ןחבמב דמוע וניאש חיכוה הז לכ - םזינמוהה תוברתה ןושלה

תורבידה תרשעמ ןגפומב םלעתמ ןושש יטומ הייריעה שאר .םילספל תדגוס ןולוח" :23 'מע
".לספ ערוז ןנער ץע לכ תחתו רכיכ לכו יניס רה לע ונתינש

- ידרח ה"במסח רופיס ןימ לש זט קרפב רבכ ונחנא םיכשמהב רופיס ונשי יאנפה רודמב
ואשיי םהיתוליפתש םירוביג וכותבו שדוקה ץראל וכרדב יאקירמא סוטמ םיפטוח םילבחמ
(?ונרמא רבכ םייוג ) םיערה תא ושינעי םהיהולאו

ףחש ,ןארידת ןטהנמ ,בהז יווק ,ןירפלה הקיטפוא ,םיפרוצה ,יח לוק וידר :םימסרפמ
.ןוזמ ירצומםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו