םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
02-10-98 ישיש םוימ

(!זמר ילב) ?המהוזו ץוב לש הקיבד הסיע :רמאנ ימ לע
("ב"ב ליחתמ ,זמר) ?ןודז תלשממ :רמאנ ימ לש ותלשממ לע
("א"ב ליחתמ :זמר) ?והודבעי םהירוהש ידכ תוטועפ תיממש והימוםילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא:תינוליחה ךוניחה תכרעמ ,תוזוזמל וקיזהש םינפיח םירענ לע

עבצאה ,חרופ קבאל המדי ולכשש ימ לע ,העד ירסח לע המשאה לדוג לכ תא ליטהל ןיא"
ץוב לש הקיבד הסיעל והוכפהו םלכש תא ותווע רשא ולא ,םהיכנחמל תינפומ המישאמה
תומשנ תא ושביי רשא ,הריפכהו תוסרוקיפאה רשא םיכנחמהו םירומה . . .המהוזו
".ושע רשא לכ לע םלשל םהילע - לארשי תיב םרכמ םתוא ורקעו םהידימלת

.ל"ז ןיבר חצר רחאל םיאטבתמ ויה ךכו וננתי ימ

:ןבומכ ןורתפהו

,התיכ לכב תודהי תועש שורדל ,רפסה יתבב יונישב ליחתהל ךירצש אוה ךוניחה דרשמ"
"ותרותו םמע תא תעדל םתוא ודמלי רשא םיצרמו םינבר םע שגפיהל ולכוי ןעמל

,יביב עמוש התא) ץראה ןמ ,תאזה הלשממה תא םג ריבעהל הצורה החכותהו םעזה איבנו
:(?חישמה לש ןרותה רומחה


,הז תמועל הז ,שדוקה יליוגב שאה תא תיצהל העשרה לובג לא האמוטה העיגהש ומכו"
הלכת ןשעכ הלוכ העשרה לכו ,לילכ העמוטה תא ףורשל ,הפילקה לש הזכרמב שאה טהלת
".ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ
(3 'מע ,דלפניש בקעי)


לגייב תא לגייב ,םוקלס ,םסא ,יאדנוי :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:ירודכ ברה לש ותלודג

לש הנושארה תרומשאב םקש רחאל חנ אוה םש ורדחמ אציי ברהש דע ונתמה ןמז טעמ "
,ורדחל תכלל ודבל םקו הלוגע העשב רועינ ודבל .ותחונמב ותוארל היה םיהדמ .רקובה
(4 'מע ,ןוזבקעי יבצ) "וידי ץוחרל ןכל םדוקו

:םימעה רבח תונידממ היילעה לע

לכש תעדל ונילעו ,החישמד אתבקיע תפוקתב םיאצמנ ונא .לארשי חצנב םינימאמ ונחנא"
ינפל הנידמה יגיהנמ ידיב הלע אלש ומכ .הלואגה תארקל ,תונויסנ קר הז ץראב הרוקש המ
אלמל ,הטילקה דרשמו תונכוסה ידיב הלעי אל ךכ - תקהבומ תינוליח הנידמ דסייל הנש 50
.תויארונו תולודג ןה תונכסה . . .םידרחה תא רוצעל ידכ - םידוהי קפס םילועב ץראה תא
תעדל םיאבה תורודל ידוהי תיבכ ותחפשמו ותיב לע רומשל הצורש ימ לכ תא בייחמה רבד
"ידוהי אבה רודה תא ריאשי םיידוהי םייח לוהינ קר ,תווצמו הרות לע הרימש קר יכ ןיבהלו
(34 'מע דדח המלש)

(ואולמב אבומ הזה ידרוסבאה טסקטה ) :תוישעמו םיסינ ירופיס

לש הרופיס גצוה ,ץראה זכרמב םיבר תסנכ יתבב יעובש ןולעב םסרפתהש רושקיתב"
ירחא הדלונ תקוניתה .הירוה םע הרשקת רשא ,םישדוח השולש תב חומ תעוגפ תקונית
.ל"חר הנש רחא הנש ורטפנ היתויחא יתשש
החפשמב תורצה לכ רשפ המ תקוניתה תא לואשל ושקיב םירוהה
"!םכרד תא םינשמ םניא ירוה לבא תישילשה םעפב ןאכל תרזוח ינא" :"הבישה" תקוניתה
חמ תעוגפ תקונית תוכזב ,הבושתב ורזח םירוההו םייוסמ ברל הירוה תא החלש תקוניתה
(14 דומע ) "םישדוח השולש תב

?והודבעי םהירוהש תנמ לע תוטועפ תיממה עורה והזיא :םת תלאש לאוש רודמהו

קזב ,לארשי תדוגא ילעופ קנב ,באלק הדוס ,םסא :םימסרפמםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו