םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


! בישקיש ימ ןיא ינש דצמ ,רבדל דחא דצמ - ןופאלפ

pelephone helps the haredi buy an attorney

המסרפתהש יפכ ןופאלפ תרבח לש תמוסרפ יהוז
םינותיעל הביח םש) םינודרח השולשב
.11.9.98 םויב (םיידרח


:תורצק תורעה יתש

רודיס והשזיא ןאכ שיש הארנ ,לכ םדוק
לצא תמכסמה רופיכ םוי תשיגפב ד"וע תגשהל
הז ילב םירדתסמ ,והשכיא ,ונחנא .םיהולא
(?הנשה לכ םיאטוח אל ונחנאש ללגב ילוא)

לאגי רמ ,ןופאלפ ל"כנמל תונפומ םילמ המכו
םוסריפל די ןתונ תייה םאה : ףסוי רב
?השיאל היוג אשונ לש ומד תא ריתמש ןותיעב
ריהצמש ןותיעב םוסריפל די ןתונ תייה םאה
םאה ?התימ אוה ינלוגל סייגתמ לש ושנועש
ארוקש ןותיעב םוסריפל די ןתונ תייה
ןבומכ הלא ?"םילא עשפ לש תוברת" תונויצל
תורשע אצמת ןהומכש תודדוב תואמגוד קר
.ונלש רתאב
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא