םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
12-6-98 ישיש םוימ


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:דיתעב תורקת תוטטומתה ענמנ דציכו ,עבש ראבב ןוסאה לע

תא ןקתל בייח רפסה תיב .םהישעמב שפשפל ךוניחב םיקסועה תא בייחמ הז יגארט ערואמ"
(2 'מע תכרעמה רמאמ) "הרשיה ךרדב םכירדהלו םידליה תא ךנחמ אוה םהבש ךוניחה יכרד

לש איה תילאנויצנבנוקה המחלמה ,יניערגה קשנל ונתבושת םה תובישיה ידימלת - שודיח
:יניערגה םויאה לומ לא הדותעה םנה הבישיה ינב ,םינוליחה ילייח

דמגתמ ולומל יכ תישאר : םירבד ינש (ונחנא) חומה ימוטאו בלה ילרע תא םוטאה דמילו "
אבו ,וזה ץראה לע תיתימאה ןגמה תמוח םתרותו םה הבישיה ינב . . . ספאל וכרעו אבצה
ונדמיל תינשו .םילייח תובבר הווש ורדחב ןופס דיחיו ,אוה ךכ ןכא יכ הארהו םוטאה
'מע דלפנייש בקעי) .םלועה םויק לש םיאמקה תודוסיה תא קרפמ הרותב עגונה יכ םוטאה
(4

:רודישה תושרב טלושה ינוליחה לאמשה - תנכוסמ תוחפ אל תיניערג הצצפ דועו

אולמ תא סנכיו (תרופ) םיאתמה שיאה אוביש ,הנידמה יבשות בור וניתמהו וכיח בר ןמז "
ךסמה תמהוזו תיביטקאוידרה הנכסה תא תיחפהל ידכ ,הזה תוערצה ןקב המצועהו תוכמסה
חותפל אוה הז בצממ בייחתמה . . . םתעדמ םייופשה הנידמה יבשות תא םיאיצומה
תודמעמ קלסלו ,הניפ לכמ םיתיחשמהו םיתחשומה תא רעבל ידכ ,תותיזחה לכב הביסנפואב
(4 'מע ןמגולק םחנמ) ".ישימח סייג תויהל םיבורקה ולא תא חתפמ

:ינרותה עדמה ,הדימלו ךוניח לע

ןויגהה יפל תונקסמ קיסהל וא ,הז קפס רותפל שפחת לא ,אוהש לכ קפס ךדיב שי רשאכ "
אצמת םש קר ,רשויהו קדצה תא אצמת םש קר ,השודקה ונתרות לא טבהו ךניע אש ,ךלש לדה
ןהו ללכל ןה ,רתויב לודגה קזנה רוקמ וה השודקה ונתרות תעד ךפיהו ,ליעומהו בוטה תא
תוכתוח תוחכוה יפלאב ךל וחיכויו עדמ ישנאו םירוספורפ ןוילמ ואובי םא םג .טרפל
,ףסומ ,ךוניחה הדשב - רנרל ןושמש) ".תוזולנה םהיתוטישלו םהל זב אהת ,תקדוצ םתעדש
(33

: ינוליחה ךוניחה לע

ופיסוה םירוההו ,ךכל "הכז" דליהש ירה ,ושינעה םאו דליה לש אנוש וניא ךנחמה . "
השגרהב יח דליהו ,וירוהמ יוביג דמלמה לבקמ םירוההמ קלח לצא םויהו ,ושינעהלו ורסייל
תאש ,םינוליחה םייגוגדפהמ אל םאה ?וז הטיש וחקל ןכיהמ .קדוצ דימת אוהש ,המויא
יכרוצ לש רוד ולדיג ,תומוקעה םהיתוטישבו ,םוי םוי לילעב םיאור תיכוניחה םתחלצה
הדשב - רנרל ןושמש) ".םהיניעב בשחיי ראפכ סואמהו יתסה לכ רשא ,הוואת ילעב ,םימס
(33 ,ףסומ ,ךוניחה

,ןדע ימ ,הלוק הקוק ,הידמר ,םיקונפט ,דרלט ,למשחה תרבח ,ןירפלה הקיטפוא :םימסרפמ
.ןוקיליס הינגד ,סוארטש ,קבוד ,בהז יווק

: תומולח תדילגל סוארטש לש תמוסרפה ךותמ "םיילארשי" תומש תצקו

,ןאקפ לינו ה'להרש ,םיקומיצ םע םור וקוש ה'להיח ולש םעטה תא שי החפשמב דחא לכל"
. . . לינו תות טרוגוי ריאמ לארשי ,הננב תות יקנעי


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:אל םהש שיו םידוהי לש תורנ םנשי

םג םויקה תפומ אוהו ,יחצנה ידוהיה רנה אוהש רוא הרותו הוצמ רנ ,תבשה רנ " :תא שי
".ונא ונרודב

הלא ,"תורנה רעונ" לע תובר רבוד הנורחאה הפוקתבו ,םיווש תורנה לכ אל" : תא שיו
וללה תורנב שי םאה .ןיבר קחצי חצר רחאל ,םירעה תורכב ןורכיז תורנ םהינומהב וקילדהש
ךרע שיה ?העבהו יוטיב לש תלוכי רסוחו תונקיר תשוחתמ תעבונה תינומה היהנל רבעמ והשמ
ונניא ןורכז רנ . . . ?הכונחה רנבו תבשה רנב היוצמה המשנה אלל ,דבלב ןורכז לש רנל
רנ םוקמב ןורכז רנ יכ ,רורב ןפוא לכב .ףוסה תא למסמ אוה םימעפל .ןורכיז דימת למסמ
(ףסומ 2 'מע לגיפש לארשי) "םיידוהיה םייחה לש םויסה תא קר למסמ תבש

:ןושלל תינמיה הימדקאה

ותוא יפ לע ,םילחנמה ץורע ינרדש רובע םינוכנ םיחנומ ןולימ ןוכנומ חתיפ לגס יגח "
" ןיבר הלשממה שאר לש וחצור ,רימע לאגי :אלא "רימע לאגי חצורה" רמול ןיא ןולימ
(12 ףסומ)

:ישפוח םע תויהל

ןיב לדבהה תא םיניבמ ונחנא .הרותב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא יכ ונא םיעדוי
םייח ילעב . . . תווצמ רמוש ןיבל . . . ויתוואתלו וירציל דבע אוהש ,"ישפוח" ותוא
,איה ותוהמ לכ םדאה .םרצוי םהב עבטש ,יעבטה ףחדה - טקניטסניא ותואל ,םעבטל םיפופכ
ולא יכ (ונחנא) םה םירובס ,םתורכש ךותמ . . . םהילע טולשל ,וירצי תא עינכהל ותלוכי
םה םה ,םדא רצויל ררחשמה דובעישה תא םמצע לע ולטנו םירציל דובעישהמ וררחתשהש
(12 'מע ףסומ ,טור קחצי) .םידבעה

היהנ אל ואוב ,רשכ טאלגל רוצייה וק תכיפהב ןוה ועיקשהש הדילג ינרצי ינש םכתעידיל
: העקשהה ינמממ ונחנא

(3 'מע).םי תבמ "ונלימ הדילג" ו אבס רפכמ "הניטל הדילג"

.דגא ,הנקיטפוא ,הידמר ,קבוד ,בהז יווק :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:רבעמ תונחמ

תינוליחה תכרעמל ונסחייתה םויה דע םא !םינוליחל םיינרות ךוניח תודסומ - העשה וצ"
םידלי ןוילימ יכ ונל רבתסמ םויהש ירה - לארשי עמש ורמא אל םידלי ןוילמש ללגב באכב
תוירמוחו ,תויגשה ,עדי תיינקהב תקסוע תכרעמה . . . ךוניח לכ השעמל םילבקמ אל
. . . ידוהיה םעה לש םויקה םצע תא םינכסמה ,םישואב תוריפ ןאכ ולדוג . . . תואצותהו
הלוהב המזויב טוקנל בייחמ רבדה . . . ידרח ךוניח ופידעי םיברש ךכל ךרעיהל ונילע
רחאל . . . םירוהה לש תויציצב קודבל ילב - רוביצה ללכל םידרח ס"יתב רתלאל םיקהלו
(23 'מע ,דדח המלש) "תורגסמ דחאל רשפא בקעמו הקידב

:רפסה םע

קר .םילויטו לושיב ירפס רקיעב עודיכ םירכמנ ,(ירבעמ לידבהל) ילארשיה רפסה עובשב"
(38 'מע ןהכ .מ) ".רפסה םע לש םירפסה תשרומל ןמאנ רתונ ,ידרחה רוביצה

הטיו ,םיקונפת ,דגא ,ןדע ימ ,הלוק הקוק :םימסרפמםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו