םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
30-10-98 ישיש םוימ

,ארונ יכה ןוסאה התיה אל האושה המל
,תידרחה עזגה תרותמ םינינפ
,ןיבר חצר לביטספמ סאמנ המל
!םיסמה םלשמ ןובשח לע תוגגוחה תומהבה לעו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:האופרו האוש

תושפנ רתוי הברה התבג ,םינורחאה תורודב לארשי םע לע הרבעש תינחורה האושה . . . "
לש םכרד יכישממ - םיחידמהו םיתיסמה ,םיינוליחה םיצירעה . . .תיסיפה האושה רשאמ
. . . "םינמיס"ה יחלגמ לשו תופירטה יליכאמ לש ,םידליה יפטוח לשו תורבעמה יטילש
לש ינלוחה הפוגב םיאירב םיאת תריציל ,אימשד אתעיסב תמרוג הבושתב הרזחה תעונת
.םהילגר תופכל תחתמ תטמשנ עקרקה יכ ,וללה םייתד יטנאה םיתיסמה ,םישח םה. . .המואה
יכדרמ) ".ונתושרל רבועו ךלוה - וילע ובאט הכ דע םהל היהש םהלש הכ דע היהש םלועה
(3 'מע ,ץילרג

:תידרחה עזגה תרות ,תוימשיטנא

אלא - ל"צז שריה ר"שה רמוא - ארפ םדא היהי אל אוה" .םיברעכ ארפ-םע םלועב דוע ןיא
".םילאעמשיה לש יתרבחה יפואה תא תנייצמ ארפ תחאה הלימה .םדאבש ארפה :םדא-ארפ

לע ,םהילע ךומסל רשפא יא .םימעה ןיב םיחיכשו םילבוקמכ ,םימכסה םהמע ךורעל רשפא יא
וז .םייפואבו םמדב םייארפ םיברע וראשנ םהיניבש םיטמולפידה םג .םתמיתח לע ,םתרביד
תא .םהיקרועב העובטה תירבדמ תויארפ אלא ,הל הלוכי המדקהו הלכההש תויביטימירפ הניא
וא םימלעתמ תאזמו ,םהיתורורגו םינקירמא ,םירז םייוג םיניבמ אלו םיעדוי אל תאז
(1 'מע ףסומ ,יזרא .מ.י) ".ילארשיה לאמשה םיריתסמ

קזב ,לארשי תדוגא ילעופ קנב :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:תוימשיטנא

ןיינעה תא גיצהל ,המישמ תויהל הכירצ ,םייפוא לעו םולשה ימכסה לע חוכיוה תרעסב "
,תומיעפהו םיזוחאהו םימכסהה יטרפב םיאצמתמ םניא יכ םא ,םינימאמהו .םינימאמ לש טבמב
וא המחלמל ,ןתמו אשמל רנטרפה לש ונקוידב ,םלוכמ רתוי - בטיה םיאצמתמ תאז תמועל םה
ןאכמו ."םדא ארפ היהי אוהו " :חצנה תרות ול תנתונש הדועתה תאצמנ םהידיב .םולשל
(3 'מע ףסומ ,ןמרגנוי .ל) ".תוסחייתהה תרזגנ

קזב ,לארשי תדוגא ילעופ קנב :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:ןיבר חצרל םינש שולש

ידיב חצרנש ןושארה ידוהיה אל אוה .םיבצעה לע יל הלוע רבכ ןיבר חצר ביבס םררטה םג"
,בעותמ שפנ הלוח אוה רימע לאגי םנמאו ,םולש ףדור ותויה לשב חבטנ אוהש ןוכנו ,ידוהי
(31 'מע ,ולגזוב םייח) " ?יתנש לבא לביטספל דעו ןאכמ לבא

:ןורטאית

קוחמל ךרוצ ןיא) תוימהב-המהוב-המבה ישנאו ,םוריע אוה ךלמה יכ קועצל זעמש םדא ןיא"
םיטלופ םהו ,םתסנרפל השק םילמעה םיסימה ימלשמ יפסכ לע גוגחל םיכישממ (רתוימה תא
םהרבא) ."םיסימה םלשמ ןובשח לע קתע תורוכשמ םילבקמו ,םיבעותמו םיינקיר לבז תוזחמ
(34 'מע ,היננח

:טרמלוא רמ לש תוריחב תעדומ ךותמ םיטסקט - םריע שאר תא םירחובה םימלשורילו

.ידרחה ךוניחל ופסונ םישדח םידלי ינגו דומיל תותיכ 462"
.רפסה יתבב ונקתוה בשחמ תודמע 920 ,וצפוש תותיכ תואמ
םיכישממ - הנמאנ תופתוש לש היצנדק דוע השורד תידרחה ךוניחה תכרעמב הכפהמה תמלשהל
."טרמלוא םע

.עבק ינבמל הרבעהו ץופיש ,ןונכת ,יוניבל ,תסנכ יתב 187 -ל ובצקוה םילקש ינוילמ"
תופתוש לש היצנדק דוע השורד תד ינבמב הכפהמה תמלשהל .ןונכתב 7 ,ונבנ 10 - תואווקמ
."טרמלוא םע םיכישממ - הנמאנ

דגא ,קזב ,לארשי תדוגא ילעופ קנב :םימסרפמםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו