םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
4-9-98 ישיש םוימ

,אוה ארונו םויא שפוחה המל
,הסרובה יקסעל םיהולא תסינכ לע
(!?םידרחה לש) תונעזג לע רפסמ ס"ש לש ןותיעהו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:הריבעל הריבעמ ,םירומה תתיבש

לק רופיש דעב םיקבאנ םה .ינתנהנו ינרמוח םלוע לא םתכרעה תא םיניגפמ הלא םירומ"
יכוניח לפש .ךוניחבו עדיב ,דומילב םידימלת תקסעה ןובשח לע תאז םישועו ,םייח יאנתב
ןפואב םיאור םניא םיבר םירוה יכ ,ןכתי .ונעגה וילא ,ירסומה לפשה תא בטיה ףקשמ הז
תואצמהה אמשו ,רתויב לודג וניא יכוניחה דספהה יכ םעדיב ,תיבב םהידלי תוראשה תא השק
,קורד הביקע השמ ) "הריבעל הריבעמ תוררגיהו ,ףסונ יכוניח לפשל םורגל הלולע ס"היבב
(3 'מע

:שפוחל האנשו הדרח

. . םידומילה תנש איה המויאהו הארונה ,םלצא - ארונהו םויאה אוה "שפוח"ה ,ונלצא "
ךיאה ,תוצע םיסכטמו הכודמה לע הנשב הנש ידמ םיבשוי רודו רוד לכבש תומזויה ילעב
לכ ירחא בקוע ותוללכב רוביצה וליאו ,יונשה שפוחה לש ארונה וכרואמ ץצקל ןתינ דציכו
(3 'מע ,ץילרג יכדרמ) "שפוחה לש ןכוסמה ודוח תא תוהקהל תלגוסמה השדח עדימ תסיפ

:תוירטנצוגא

,ויקוטב ,קרוי וינב .וכותב הנטקה ונצראו ,החקרמכ ולוכ םלועה "
ולע ,תוסרובה ושעג םלועה יבחרב םירע דועו ביבא לת ,זיראפ ,הבקסומ
תא ודקפש םיעוזעזהש ,םינעוט בורה . . . הדיחפמו הדח הרוצב ודריו
תויזכרמה תוסרובה לש תוביציה רסוחו תודחה תודונתה לש האצות םה ,לארשיב הסרובה
תא עבוקש לארשי אוהו לארשיב שחרתמהמ עפשומ ולוכ םלועה ,אוה ךכ אל . . . םלועב
,ןפואבו הרוצב ומלוע תא רצי םלועה ארוב .ךפיהל אלו ולוכ םוקיה לש ותוגהנתה
"ץראל לעמו םימשל תחתמ - םלוע יבחרב שחרתמה לכ לע העיפשמ ,רחבנה םעה לש ותוגהנתהש
(4 'מע ,ןמגולק םחנמ)

ונס ,סנומיס ,הנקיטפוא ,םילוטיט ,יחרזמ למרכ ,םוקלס ,םסא ,הלוק הקוק :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:חנ תבית

םוקמל ךפה ,תווצמו הרות רמוש לש ודידל ,בוחרה .ער יכב תילארשיצראה איסהרפה בצמ"
םלוע - חנ תבית קר .ץראה תא ףוטשל םימייאמ ,תונריתמהו הריפכה לובמ .ריבע יתלב
םייתעבש קזח ינוציחה ערה רצי . . . הפוקתה לש םירעוסה םילגה לע תטיישמ ,תובישיה
ומצע תא סינכיש ימ . . . ונממ סונל אוה דיחיה ןורתפה ,ועינכהל ןתינ אל .ימינפהמ
הרות םירמוש םניאש הלא םע תונכשל םג . . . קזניי אלש רשפא יא ,הביבסה תעפשה תחת
הייוטיבל הפישחהו תילארשיצרא תונכשב תוררוגתהה .תרדוחו תינסרה העפשה ,תווצמו
הדש ךותל סנכהל ,שרדמה תיב ךותמ הרכנ אלש רבד םושל תתל רוסא . . . תוחפ אל תנכוסמ
רבדמ קר אל קחרתהל ,איסהרפה לא םינופה תונולחה לכ תא םוטאל ונילע . . . הייארה
(2 'מע ףסומ ,ןמדירפ לארשי) ".ונל םיכייש םניאש םירתומ םירבדמ םג ,רוסא

:המהב

םג ןיא םיקולאל תועדומ ןיאש םוקמב ,םדאה תוהמב הריפכב דימת הוולמ הרותב הריפכה"
היונב תינרדומה היגולוכיספה .הרצק ךרדה תטלחומ העינכ דעו ןאכמ .םיקולא םלצל תועדומ
תוברתמ דרפנ יתלב קלח והז .םייואמ םע תודדומתה תלוכי לוטנ המהבכ םדאש השיגה לע
(5 'מע ףסומ ,השרפב םינויע) "ונקוידבו ךלמב םירפוכ .הריפכה

יחרזמ למרכ ,ונס ,םילוטיט ,םסא ,יאדנוי :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:תיטננמיא תונעזג

ךא החתפנ רבכ םידומילה תנש . . . תודסומל ץוחמ ורתונ תוידרפס תודימלת תורשע "
ורתונ תובר תודימלת ךכמ האצותכו ,תכשמנ תוידרפסה תונבה יפלכ "תיתרוסמה הילפאה"
. .ךשמנ םירנימסל הלבקב חרזמה תודע תונב לש עוושמה חופיקה .םידומילה תנש תחיתפב םתיבב
,םימלוה םינבמ ילעבו םיססובמ םיזנכשא םירנימסב תונבה תא םיטלוק אל דחמ
"תודימלתה תא טולקל ידכ םינבמ לבקל םיידרפסה םירנימסל רשפאל םינכומ אל ךדיאמו
(1 דומע העידי )

:(לארשי תנידמ יקוח יפ לע םוסרפל הרוסא) :םישורד תעדומ :ינש דצמו

(2 'מע) "02-5829005 .לט דבלב תחפטמ תשבוח - חרזמה תודעמ תננג השורד "

יחרזמ למרכ ,המלת ,םסא ,ןירפלה הקיטפוא ,םילוטיט ,הלוק הקוק ,בהז יווק :םימסרפמ


לכ - הבישי ידימלתל תוידוחייו תוגילפמ תוחנה שי ןירפלה הקיטפואבו הנקיטפואב :הרעה
שילשכב םייפקשמ לבקלו דמול התא הב הבישיה לש ימשר רושיא איבהל אוה תושעל ךילעש
. . ב הנקנ אל - םידרחל תוחנה ןממנ אל ונא . . . תשקבתמ הנקסמ .ריחמהםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו