אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
28-8-98 ישיש םוימ

!תידרחה תונותיעב םסרפתמ "שפוח" גתומה
(:לראד דלאר'גל הדותו) תורחא תויחו םינוליח לע
!ביבא לת לע תובוט םילמ המכו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:היצזינומד

,םידרחה לש םהילגר תא קוחדל קר איה םתרטמ לכ יכ , תויוברת יתש ןיב קבאמ הז ןיא . "
םניאו תויה ,םייתניב . . . תואטיגב םתריגסל וא םתחרבהל איבהלו םאכדלו םליפשהל
תוחרוא תא שבשלו ונידעצ תא רצהל תורחא םיכרדב םיסנמ םה ,םממז תא עצבל םיחילצמ
םירחאה לכו ,היטילשו ץראה ינודא םה םיינוליחה היפל ,השדח המרונ ורצי םה ךכו .ונייח
.הזמ עורג אל םא ,בוטה הרקמב םימ יבאושו םיצע יבטוח לש ,'ג הגרדב םה ,םידרחה ירק
,םיתוחנה םיחרזאה דגנ קר הלעפהל דעוימ לארשי תנידמ לש "םיקוחה רפס" וז המרונ יפל
,דחמ יכ ,הנושמו ידרוסבא בצמ ןאכ רצונ . . . תפרוג תוניסחמ םינהנ ץראה ינודא דועב
ךדיאמו ,ללכ ונב ץפח וניא רשא ,תד אנוש ,ינוליח רוביצ לש ינקעצו ןטק ןיערג םייק
תא רמשלו ותונודא תא טילבהל ידכ ,לושמלו תודרל ימב ול היהי ןעמל ונמויקל קוקז אוה
(4 'מע ,ןמגולק םחנמ) "ןיכומיתו םיקוזיחל הקוקזה ,טילשה תשוחת

םינוינק םישקבמ הרומתב םידרפנ תורבק יתב ונל תתל םינכומ םה :הנידמהמ תדה תדרפה לע
ונתאמ תופרהל םינכומ ,םתומכש םימיסקמ ?תינוליחה תונקירה למס ?םינוינק .םהל םידרפנ
:.ונתומ רחאל

היתונכסו הבש תורומחה תוערגמה ךא וז הטישב יתדה רוביצל םג תונורתי רפסמ שי"
ץראמ ידוהי ןויבצ לכ קוחמל לולעה ,הז ןויער לכו לכמ תוחדל ונל תומרוגה ןה ,תובורמה
,ךדיאמו ,דחמ ,ילארשי ילוא ,ינענכ םע - םימע ינשל ןויצב בשויה םעה תא קלחלו ,לארשי
םויק לשמל ומכ ,םירדגומו םימיוסמ םירקמב הדרפהה ןויער יכ םירובס ונא . . .ידוהי םע
םעט ןיא ,תינוליח הרובק םישקבמה ולאלו תווצמו הרות ירמוש םידוהיל םידרפנ תורבק יתב
,ןומט תויהל , תווצמו הרות רמוש ידוהיל הביס ןיאש יאדובו ,יתד סקטב טסיאתא בייחל
רותחל שי ,הז ןויערל ךשמהב . . . ותשרומל רכנתמו רפוכ ידוהי דיל ,םירשעו האמ רחאל
םייגולוקא םיעגפמ םתוא לכמ םייקנ ויהיש ,יתדה רוביצל םייקנע הינק יזכרמ תמקהל
". . . םיינחורו

(4 'מע ,ןמגולק םחנמ)

יאווה ,תועיבנ ,הרט ,המלת :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:תורחא תויחו םינוליח :היצזינומד

".השמ תרותל תוניועה סלדרבמו תונרפכה בדמ ,תוינוליחה יראמ ליצהל ידכ . . . "
(3 'מע 2 ףסומ ,ןמדירפ לארשי)

:םשא ישגר

םהמ דבאנש תופרוט תויחל שממ וכפהו םיאלפ ודרי ךכ לכ םיינוליחהש וננמזב םיאור םא "
ונחנא ילוא יכ .הזב םשא ונניא אוהש הרות רמוש ידוהי לכ בושחי לא ,םיקולאה םלצ
. תובוט תודימבו הרותה תרימשב רתוי ההובג הגרדמב ונייה וליא חכ ,הזב םימשא אקווד
" . .

(11 'מע ףסומ ,טור קחצי)

!ונלש גתומל םניח תמוסרפ !ונילע

("םימסרפמל בתכמ"ל הבוגת)

םיירחסמ םיפוגל ארוק ,"שפוח" ארקנה ,שדח יטנטילימ ינוליח ףוג"
ףוג קר . . . תועדומ םרחה םיידרח םינותע לע םייאל םוסרפ ידרשמלו
. . . םיירחסמ םיפוגל עיצהל לוכי לארשיב תילכלכה היווההמ קתונמ
"טרפב ןמאנ דתיו ללכב תידרחה תונותיעה דגנ םרחב םייאלו םוקל

(15 'מע ףסומ ,יולה .מ)

.םילוטיט ,יאווה ,הבונת ,הרט ,הנקיטפוא ,םוקלס ,המלת :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

מ"עב (1992)רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:קרב ינב - ביבא לת

איה ביבא לת .תווצמ אלל ,הרות אלל רדרדהל ידוהיה םעה לוכי ןאל אמגוד איה ביבא לת"
אלו שדוקה ץראב ןאכ בצעל וסינש שדחה ילארשיה לש תוינוליחה לש טלחומ ןולשיכל אמגוד
יוניכל התכז וריעש הדבועהמ דדועמ אלש - אולימ ינור ריעה שארל . . .ה"ב םדיב התלע
םע - דחפ אלל םייח דציכ דומללו קרב ינבל עיגהל ץילמהל רשפא ,הקספה אלל דחפה ריע
(27 'מע דדח המלש) ".תלקולק תוברתב םיעקשומה םידראילמ ילב .ה"בקב ןוחטב

?המה ביבא לתמ אל תינרות/תידרח -תרחאה תוברתב םיעקשומה םידראילימהו

םוקלס ,יאווה ,סיפה לעפמ ,םסא ,הרט ,יאדנוי ,ונס :םימסרפמ


אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא