םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
17-7-98 ישיש םוימ

:השאל היוג אשונה לש וניד אוה ףדור ןיד
!ןיד תיבב ךרוצ ןיא
!ינלוגל סייגתמה לש ארונה ושנוע לע ,םגו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:םוניה-ןב-איג ,תומהבה םלוע

ןמ העמק שרופ ,רשבה תעיגי תא ןמז קרפל חנוז ,שפוחל לודגה ירמוחה םלועה ול אצוי"
,רשב ינב לש םבבלב תננקמ הלודג הדרח . . . םלועב רזוחה לגלגה ירחא לודגה ץורימה
ירחא תורשפ רסח ףדרמ ותוא ידכ ךות ,םהלש רפאו רפעה ףוגל ,הלילח ,ול עלובי אמש
ןיחבמו הארמב יאמצע/ריכש רחוס/ןתשרח/לעופ ותוא הפא ול ןנובתמ .הזה םלועה ינינק
. . המינפ והזחב הזע המולהמ שח אוה ,וינפ וא וחצמב םש יא ,ףסונ וא ןושאר ,לק טמקב
תמועל ותמועל . . . "!אב ינא הנא !דלאווייג !ילש רקיה ףוגה !ילש ףוגה ,יוו יוא " .
רהוט לש הביבסב יחה ,ידוהי םכמצעל וראת . . . ידוהיה ול בצינ ולוכ ימהבה םלועה
ומצע אצומ - רסומ לש הנוכשב ,תודיסח לש הירקב ,הרות לש ריעב ,השודק לש הריוואב
,םלועה וא ץראה תוצק לכמ םירייתב ףקומ תוריית לש םוניה ןב יגב םש יא ,םואתפ עתפל
"?ותמשנל זא הרוק המ ,םיחוחה ןיב הנשושכ ,םתוניב יורש אוהו ,םינוש םילכמ םילכ
(3 'מע ,ץילרג יכדרמ)

עסונל תדחוימ הקלחמ הנממו ץראל םהיתוסיטב וצקה TOWER AIR -ו BRITISH AIRWAYS
(7'מע ,ץחש ימוסרפ תעינמל תיצראה הדעוה) םיטרס םינירקמ אל הב הקלחמ ,ידרחה

,ארטלוא לאירא ,הבונת ,ןופאלפ ,דנב-ולב ,קבולגוז ,ונס ,ןירפלה הקיטפוא :םימסרפמ
.הידמר ,הלוק הקוק ,הרט


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר


:תוגורסה תופיכה לש םשנוע לע ,"ילש ינלוג"

תושדחל טבמב םג ליחתמ הז .םינינעב תויהל ידכ התיבה םיסנכנה ברעה ינותיעב ליחתמ הז"
,תרופסתב ,שובלה ןונגסב אטבתמ הז . . . וירחאלשו ,וינפל ינפלשו ,וינפלש המבו
תוילארשיה תבילב םיעלבנו םידמה תא םישבולשכ רקי הז לע םימלשמ . . . רובידה ןונגסב
עקופ המשנב והשמו "ילש ינלוג" הגולפה לכ םע רחינ ןורגב םירששכ םימלשמ .אבצה -
המב ,םוקישב ,תוכנב ,ןוימב ,םיעוצפב :ןמוזמב םימלשמ באוכ םימלשמ ."ינלוג"ל ךפוהו
,החצנהב ,תויוולב ,ןדבואב ,לוכשב :ונממ רקי ןיאש ריחמב םימלשמ .היהי אל בוש היהש
,תומדקתהל רבועה יכ רוכזל שי ,םייולת ונא םילודג תעדב. . . הפרמ וניאש ןורכיזב
(4 'מע ףסומ ,ץיבלדוי .ר) ".םולשתה תשירד עיגת - הגהנה תודמעל

:רועפ לעב ,היטרקומד ,םלועה

ולוכ םלועה םויה ירה .באומ תוברעב ימוקמ לילא היה "רועפ לעב" זא לש םלועב םא "
הרקוה ,דובכ לש ךרע לכמ תטלחומ תוקרפתה איה ותדובעש לילא ותוא .אוה קנע "רועפ לעב"
,םיגייס ןיא ,םיכרע ןיא .ולוכ םלועב הליבומה היגולואידיאה םויכ אוה .תובישח וא
ותכישממ איה ,ונימי לש תיברעמה היטרקומדה . . . וחור לע הלועה לככ תושעל לוכי םדאה
שח אוה ךכ ,םייחה ילעב לש םתוברת תמר לא םדא ברקש לככ .רועפ לעב לש תיגולואידיאה
(15 'מע ףסומ ,טור קחצי) ".רואנו םדקתמ ומצע

:ךוניח

לע תורובח אל ,םימס ינשעמ אל ,םדא ינב םהמ ואצייש .םידרח רפס יתבל םתוא וחלשת"
(23 'מע ,ףסומ ינורבח .מ) "םילזרב

:ןהידליו תוחפשה ןוטלש

ףאוש םיעותו םיעוט םידוהי לש ןוטלש ובש השקה ןויסנב םיסנתמ ונא ונלש וניתורודב"
והז .םימעה לכמ ול רחב רשא םעה לש ודיתעו ותייווה תא עבוקה יקולאה קוחה דגנ תכלל
ןהידלי תאו תוחפשה תא םשיו " :א"רגה תאז ראתמכ. . . תונויסנה לכמ השקה ןויסנה
"המלש הדירחמה הנומתה התיהו - הגהנהה שארב זא דומעיש ,בר ברעה והז - "הנושאר
(4 'מע ףסומ ,לגיפש לארשי)

,םשה תא ללקמה - הדש טפשמ ,םדה תרתה :אב הז הנה ?םירכוז ,ףדור ןיד
:התימ םניד ,השיאל היוג אשונה

שפחל ףידעהו ומע קיחב ושקובמ תא אצמ אלש ידוהי . . . הלעמ יפלכ םיוסמ זמרב ללקמה"
םע תשודקב טלחומ לוזלז ןיגפמ אוה .שודקה םעה ינפב יבמופב קרוי אוה ירה ,רכנ לא תב
. לארשי רוצ תא ןיפיקעב אלו תורישי הזבמ אוה ךכב .תומואל לארשי ןיבש לדבהבו לארשי
תא ללחמש םדא גורהל . . . הקיתשב רובעל הזה ארונה השעמל רשפאל אלש איה הרטמה . .
םייח וללה םירשכה .וישעמ תא החנמו הכירדמ 'ה דובכ תאנקש ימ קר לוכי ,איסהרפב םשה
לש ונידכ ןיד םהילע לח .םשפנ רופיצב העיגפכ איה ודובכב העיגפה .אוה ךורב שודקה םע
שי םירשכ םישנא םתואל .ןיד תיבב ךרוצ ןיא .ופדור תא גורהלו בבותסהל ול רתומש ,ףדרנ
וליצי םהו .םימש דובכ רחא הארונה הפידרה תא רוצעל "םה ןיחבושמו ןיזירז" ףאו רתיה
(7 'מע ףסומ ,תכרעמ דומע) "ףדורה לש ושפנב םשה תשודק תא

:תובישי ינב סויגל ארוקה לארשי םע ,ונילע

היתובישי - הרותה םוקמ תא שובכל םיממוזה ,לארשיל רצהל םיסנמש םירובשו םיקיר םילכ"
תאז וסינ ימורו ןווי ,ונל ערהלו רצהל וחילצת אל .המואמ םכדיב הלעי אל . . . הינבו
(8 'מע ףסומ ,ןפג הירא ברה ) ". . . הירוטסהה ןשע קפואמ ומלענ םה ןמזמ ,ולשכו רבעב

.קבוד ,ןופאלפ ,הרט ,לועבט ,הבונת :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:הלטבאב המחלמ

יכ ,ישי ילא ר"רה החוורהו הדובעה רש רמא םיינרות תודסומו תובישי ישאר לש סוניכב"
תודסומל ןתוושהל הארוה ןתנ אוה ,תוינרותה תוימינפב הכימתה תא םצמצל תושקב תורמל
םיציפמה תודסומב הכימתב אוה דרשמה לש החלצהה דוס" .םייקה חופיקה תא ןקתלו םירחאה
(20 'מע)ישי רשה רמא "הרותה תא

.םיינרצי אל תודסומל םיפסכה תרבעה תיזחב םחולה אוה הדובעה רש :ךכ תאז רמאנ

ותוא יתלשממה דרשמה לש םיסרטניאל דוגינב תדמוע ,רשה לש היגולואידיאה וליאכ עמשנ
!?גציימ אוה

:םלועה םויקל הנכס

תנכוסמ רתוי - ונוצרל דוגינב דחא הבישי ןב סויגמ םלועלו הנידמל תימויקה הנכסה"
הלשממ שאר תויהל םלוחו ל"הצ ל"כטמר היהש ימ איבהל לולע ןברוח .שממ לש המחלממ
. . םלועה םויק תאו הנידמה םויק תא ןכסמ טושפ ךכבו - תובישי ינב סויגל העצה ואיבהב
אל םא .םייולג הכ םיסינב תמייתסמ התייה אל םימיה תשש תמחלמ הרות ידמול אל םא .
(39 'מע ,דדח המלש) ". . . התיה םירופיכה םוי תמחלמ הרות ידמול

:לבויה תוגיגח

(:הזכ טפשמ דגנכ םמוקתהל םילוכי ונייה ,הנידמב ןוטלשל הפתוש םעפ יא התיה ס"ש םא)

היתודסומו הנידמה תא ומיקהש ולא תא רידאהל ןתרטמו תויטסבמוב ןה ולא תוגיגח"
םג ןבומכ ,ולא םיעוריאמ םהילגר םירידמ םידרח םישנא .המויק תונש ךשמ התוא וקיזחהו
'מע ,ילאירבג יכדרמ) "ללכו ללכ םהל םיכייש םניאש ינפמ םג ךא ,םהבש רועיכה ללגב
(39

?עבש תב תקהלמ םיצור םתא המ זאםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו