םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
19-6-98 ישיש םוימ

תועובש רפסמ לש השפוחל אצוי הזה רודמה
.םייתניב ,םכלש תובוגת עומשל חמשנ


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:יביטקלוק ןייפאמ אלא יפיצפס םדא אל ,םש אלל שיא ,רבנמ םוחנ

לש ןורחאה ורוקיב תעב רצענ . . . ןאריא ןעמל רומח לוגירב םיקסע שיא לש ותעשרה . ."
(2 'מע ,תכרעמה רמאמ) "לארשיב לגרמה
(2 'מע ,ןמגרב רשא םייח) "םינחנצב ןיצקכ תרשש ,ץוביק אצוי ילארשי . ."

וב יד ץוביקל וכויש אמש וא ןויסיח ךכ לע שי םאה ?ץוביק אצוי ,ילארשי ותוא לש ומשו
.וראתל ידכ

:םילשוריב םיגרוסהו עבש ראבב הרקתה לע

,דימ טלקנ זמרה היה ,היתוביבסב וא ריעב ,הנידמב השק ערואמ שחרתמ היה רשאכ . "
,םינומדק םימיב לארשיב וגהנש יפכ תיללכ הבושתל האירקה . . . רוביצ תינעת הזרכוהו
(3 'מע תילגרמ .א) "הנושארה הנקסמה יאדוב איה

:םימוטא םירדחו וטיגה תומוח ,יתיבה בשחמה ,םיערוצמה ונחנא

םיתבמ ,םיחופיט יללוע . . . םיינחור תונברוחו תונוסא רבכ ללוח יתיבה בשחמה . "
,תוצרפ ונא ץורפנ אל דוע לכ . . . יתיבה בשחמה יתומב לע ללח ולפנ ,םינייוצמ
הניגמה ,ונתוא הפיקמה ,הרוצבה "ןוכשי דדבל םע"ה תמוחב ,תונולחו םיבנשא ,םישפשיפ
יבוע אל. . . עורצהו עגונמה ,הלוחה ,ןוציחה םלועה לכמ ונתוא תדדובמהו ,ונילע
,לידבמה ךסמה . . . ןוקיתל הקוקז וז אקוודו !םתומיטא םא יכ עירכהל רומא תוריקה
תוירב ןומה ןיבל - הנומאו הארי לשו תווצמו הרות לש םידוהי ןיב ,לילכ ץוצחל רומאה
ןתוא תא לוענל ונילע . . . תומשוגמה ויתואנה ירחא הפידר לשו הזה םלועה רמוח לש
. . ןשרחלו םיינזא ןתוא תא רוקעל ,ןרוועלו םייניע ןתוא תא רקנל ,תויוצר יתלב תותלד
יכדרמ) "יואר םוטיא אלל ראשיי לבל שלופמ רתונ וניא לוענמה רוח וליפאש אדוול .
(3'מע ,ץילרג

: (ץ"גב) םילילא תדובע לע םיהולא ידבוע

תאזכ ומיקי ,םבבלב רקשהו הימרה ךא ,םנורגב שפוחה תוממורש םיעובצה שפנה יפי לכ . "
ינפב ךרב עורכל ןכומ וניאש ,רשה ןגס תא דימ רטפל ,תצרחנ העיבתב הרידא הקעז
יהולאה קדצל ףילחת ושמשי ןעמל ,ראופמה ןשה לכיהב ובצוהש ,םדא ידי ישעמ ,םילילאה
(4 'מע ןמגולק םחנמ) "טלחומה

:ןימיו לאמש לש תולאש - הינש המיעפ ,םלועב םידוהיה דיקפת לע

םהמ םיפצמ אל ,תוצע םהמ םישקבמ אלש ,ךכל םיעדומ אל , (ןימי) ולא ומכ (לאמש) ולא"
תודבועה תא תוארלו שחרתמה לע ןנובתהל :דחא רבדל קר םיפצמ םידוהימ .תולובחת עיצהל
ךרדה ,וזה תוננובתההמ . . . תויומכחתה ילבש יאדוב ,תורתוימ תויונשרפ ילב .ןהש יפכ
(1 'מע ףסומ לשא .א .ש) "המימת הנומאל :דבלב דחא רבדל הליבומ

:היטרקומד לע

ול עירפמ קוחה םאו .הצור אוהש המ לכ תושעל דחא לכל תרשפאמ ,לכל עודיכ ,היטרקומדה "
וא יתד וא - רמאנ ואוב ,הרושה ןמ םדא םתס אוה םא :יולת זא - ?הצור אוהש המ תושעל
,ינוליח ןלאמש אוה םא לבא .אלכל ץרחיי וניד ,זכרמל וא ןימיל המיאתמה הפקשה לעב
"ותוא דדועת םג תרושקתהו קוחה לע ףצפצל לוכי אוה ,יזנכשא םג יוצר
(14 'מע ףסומ ,ץרפ םייח)

:תוינוכמו תוינשמ ,םניבל וניניב

סני'גב הנבו םא ,תומלוע ינש ,ולא לומ ולא ונבשי תומא 'ד ןתואב ינוריע סובוטואב "
קחרמ ,בר הכ ינושהו םידלי ינש .תוינניחה ויתואפו ינב םע ינאו תוינועבצ תוצלוחו
. . אתיסוס וזו 98 ןאסינ הנהו הטויוט םשו קאיטנופ הנה אמא " :ברעממ חרזמ ,רוא תונש
ויפבו תוינשמ רפס םע ידלי בשוי ,תרחא הטנלפמ חוקל ומכ תוינוכמה תומש תחלק לומו ".
םיעסונ ונחנאו םיעסונ םהש ,ונקלח םש אלש םיענ המו בוט המ יוה . . . תרמדזמ הניגנמ
(36 'מע ףסומ לביוצ הריש) ".םלוע ייח לומ העש ייחל

הנקיטפוא ,ונס ,טרוקינ ,הלוק הקוק ,ןדע ימ :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:(ךילא םג ועיגה םה ,תירטש ריאמ) עזגה תרות תורשב םינוליח

אל ,םזילרולפל אל - תמאב םינווכתמ אל םה .םיזחתמ םתס םינוליחה םיאקיטילופה . . . "
ךסב ןה וללה תופיה תואמסיסה לכ .המודכו דחא סויג דחא םעל אלו ,תושימגל אל ,תודחאל
ארק תירטשש יפכ וא ,"הצוחה (םידרח)םידוהי" רמולכ ,"סואר ןדוי"ל ינרדומ יוטיב לכה
(2 'מע ףסומ ,בבוח .פ) "םידרח תא רוצעל הזל

םידרח ,רכיכב וחצרנש םיימואל םייתד ,םיקוחר םיעוריא ,חצרנה קחצי לע
:םידוהיל בוטה תא ןאכ וננוכו הלפאה ימימ םתוא וליצהש

,ןיבר קחצי תחיצר "עשפ תעינמ יא" ןוועב יפש רה תילגרמ לש התעשרה"
עגרל .םיקוחר-םיקוחר םיעוריאל םומע דה ,תרוכזת ןיעמ עובשה התייה
,רבה ,הנמלאה ,חצרנה קחצי .םימי םתוא ירוביג הנומתה זכרמל ורזח
. . .שפנ ןובשחו הטוש בשע העמד ,רבח םולש ,ןייסוח ,ןוטנילק ,סבש
תוירי שולש םע .רכיכב םכתא וריתוהו םייפכ ןויקנב ץוחרל ורהמ םלוכ
. . . םירקי םיחא םש ונייה ונחנא . . . הגירה אודיול םיפצמ . . .
רקובב רחמ םוקל . . . הלפא ימי םתואב הארונה תודידבה ןמ םכתא ונלצה
הנורחא ףרוח תנשמ הציקי ,םיקרועב םרוזו רזוח םדה ,תישארבמ ליחתהלו
סרפ ןיא ,הנמלא ןיאו חצרנ ןיא ,ןרקש ןיאו דגוב ןיא םואתפ ,. . .
תימואל המוק תופיקז םע ,ונלשמ ,רחבנ שדח הלשממ שארו ,ןילייב ןיאו
דרשמ :םשגה םג עיגה ךכ רחא ,הרק סנה .םידוהיל בוט םגו חוטב םולש םע
תורבח םגו ,םש הדעו תושאר ,הפ הרשמ ,הרובחתה דרשמ ,ךוניחה
(4 'מע ףסומ ,ץיבלדוי .ר) ". . . ןוירוטקרידב

טרוקינ ,הידמר ,ונס ,הלגוח ,הטיו :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:תוימשיטנא

םיחרזאו ,התסה יטלש םיאשונ םיסובוטוא .לארשי תובוחרב ללותשמ יתד יטנא יוסיש עסמ"
תעצה שיגהל םתנווכ לע ועידוה לאמשהמ תסנכ ירבחו תימשיטנא תומילאמ םיעגפנ םידרח
(1 'מע)."תדה שפוח דוסי קוח"

:תונעזג דועו

ןיא "רועיכה ןמ קחרה " ןידמ קרש םישנא ,אבה ינש םויב תסנכל איבהל תננכתמ ןייד כ"ח"
(1 'מע) "תסנכל םאיבהל

:לאידנומ

".התרבחב חיטבא יניערג ןפוחו תחאה ודיב הריב ,היזיולבמטה לומ ץירפ ומכ בשי רוחבה"
(26 'מע ,ולגזוב םייח)

:תבשה ןעמל הדעוה םעטמ תומרח

תמישרמ םוקמה אצוה ,םינינת תמא רוקיבה רתאב תבשה תרימש םוחתב םילוקלק תובקעב "
העדומ ) "ל"נה םשה תא תרבוחה ךותמ וקחמ אנא .ב.נ .םש רקבל ץלמומ ןיאו תבשה ירמוש
(8 'מע

העדומב עיפומה ןופלטה רפסמל רשקתהל יאדכ ,תורוחשו תונבל - תומישר ,ןכ םא ןנשי
.דגנכש תומרחב טוקנלו תומישרה תא שקבל ,(03-5791053)

.ונס ,למשחה תרבח ,טרוקינ ,הלוק :םימסרפמםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו