םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
7-8-98 ישיש םוימ

,תונעזג םעפ דוע
,תומרחב רועיש
!םיינש לע ךלוה םייח לעב והימו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:תיסמ ןוטלש תגלפמ - לארשי תדוגא לש ימשירה רפושה יפמ התסה

ןידה יכרוע ,ןוטלשה תוכיאל העונתה ,צ"רמ-הדובעה יכ"ח - התדו תודהיה יבייוא. "
הליהקה ייחב ברה לש תרערועמ יתלבה ותוכמסו םרה ודמעמ . . . םהינימל םינלאמשה
םייתד יטנא םיטילש לש םלוכסתל יחצנ רוקמ וויה ,ולוכ ידוהיה םעה ייחבו תידוהיה
(3 'מע ,ץילרג יכדרמ )". . . םידוהי יטנאו

:ןטש ישעמב םשה ידי

תא וחתפ םימשמ ןכלו ,רהוז והירה לאמשמ ויבירי לומ לבא ,קידצ תויהלמ קוחר והינתנ"
םיינוליחה וירבח לכ בבלבו ובבלב רשא תא ,ןויגה לכל דוגינב רמאל רוא ירוא לש ויפ
וכפה ,ןוטלשל ו"ח רוזחי לאמשהש הלודג הנכס התיהש העשב אקודו .םיילאמש םיינופצ
ימענממ קוניל לאמשה ךישמי ןעמל ,היפ לע הרעקה תא והותה םלועמ רוא ידי לע ,םורממ
(4 'מע,דלפניש בקעי) ".היציזופואה

:תונעזג לע םינעזג

,םיינופצה םינבלה תרהט לע םעפ ויהש תורשמה בור ,ץראב םוקמ רבכ שי דרפס תודהיל םג "
(4 'מע,דלפניש בקעי) "חרזמה תודע לש די גשיהב רבכ םה םויה

:תומרח

תמיא לכ ,הנמאנה תודהיה לש אמסיסה תויהל הכירצ וז - ?תבש םירמוש םתא ,החילס "
ינפלו ,רחא וא הז רצומ תיינק לע םיבשוח םרטב ,המ רבד שוכרל ידכ תונחל םיסנכנש
םיבבותסמ תילילש הבושתה םא . . . ינומלא וא ינולפ םוקמב לויט וא רוקיב םילקושש
'מע ףסומ ,ריבד .י )"היסמורו תבשה יללחמ ידיב םיעייסמ םניא יעיבש ישדקמ .רוחאל
(3

?הישדקמ ידיב ועייסי המהה ?תבשה יללחמו

יכ עצבמה לע םתעמש אל -תרומשא םוקלס עצבמ) םוקלס ,יאווה ,םסוא ,הבונת :םימסרפמ
קבוד ,(םידרח םכניא


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

םיינש לע יכלוה רקיעב

:ןולימ

דחוימב םייח ילעבש ,ןגלב קקוש ירחסמ רתא ,תדוכלמ - היצקרטא"
ףסומ ,בבוח .פ) ".האלמ הרכהב וילא םיכשמנ - םיינש לע יכלוה
(2 'מע

:הכלה תנידמ

.החילס שקבל תבייח ,בורה תייגוגמדו הייפכה חוכב ץראה לע הטלתשהש תינוליחה הגהנהה "
.םע ןאכ היהי אל תאז אלל .הלזג רשא הלזגה תא בישהל תבייח איה רקיעב

דגנכ ,םהיציח תא ונווכ םה .םהיפלכ רקיעב יכ םא ,חרזמה תודע דגנ קר ןווכמ היה אל הז
תא םהמ ולטנ םה .היפכב תאז ושע םה . . . דובכה תא םהל וחקל םה .הרותה ירמוש ללכ
(2,2ףסומ,ןמדירפ לארשי) ".לארשי םעל םתוכייש

קבוד ,קבולגוז ,יאווה ןובס ,דנוב תוירגיס ,דנב-ולב ,םסא ,הרט ,ןופאלפ :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:היטרקומדה יכרע ןולימ

ינוליח טועימהשכ טועימה ןוטלשו ינוליח בורהשכ בורה ןוטלש = היטרקומד "
יוסישה שפוח = יוטיבה שפוח
תינלבוס יתלב תילקידר תוינוליח = תונלבוס ,םזילרולפ , םזילרביל ,תורואנ
(54 'מע ,ידיוד .ש ) "םלוע תפקשה לש הרוטטקיד = קוחה ןוטלש

,םסוא ,ןירפלה הקיטפוא ,יאווה ןובס ,קבולגוז ,הבונת ,בהז יווק ,טאה הציפ :םימסרפמ
.עפש המלת ,הרט ,ןופאלפםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו