םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
26-6-98 ישיש םוימ

,םדא תויח לע ,"דייוג" הז המ
.יוג וא ינוליח םע החיש לעו תינוליח תומילא לע


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:בל תמושתל
(1 'מע העדומ ) רשכ טאלג - ביבא לת למנ ,הריסה ידרויב יזווא הדוהי תדעסמ
(4 'מע העידי ) ןירדהמה ירצומ םוחתב התוברועמ ריבגהל תכרענ "קבולגוז"

:םידוהי לומ םילארשי -תואיצמה תשיפת

לש ארפה תייחמצב םירדהנה םינשושה םה ,תילארשיה הרבחה לש יפויה ייא םה םידרחה "
ויהשכ היתובא ילגר ודמע וב םוקמב תבצינה תידוהי הליהק תמייק . . . לארשי תנידמ
,התומכמ המכ יפ ,תיתלומעתו תינשער - הלודג אל ,תילארשי הליהק תמייק הדגנמו ,םעל
זוחממ ירמגל םידגונמו םירתוס םינוויכל תכשומו - הדיבש תיתרושקתה המצועה תוכזב
( 3 'מע םיובננט והיתתמ קחצי) ".התדלוה

:ןומימ לע תצקו

םפסכב םינממ ,הנידמה לש דיתעה רוד תא םילדגה ,לארשיב תוחפשמ ילעב ,םידרח םידוהי"
לש ןורטאיתה תוגצה תא ,םיעבשה םיינוליחה לש לגרודכה יקחשמ תא ,םהיללוע תויפמ ךסחנה
. . . םידרחה דגנ התיסמה תבעתנהו המועזה תרושקתה תא ,גנועה ינשודמ םיינוליחה
(3 'מע ץילרג יכדרמ)

:"דייוג" רומא התעמ ,םש םג ונל שיו

ןושל עבטמב תובר םימעפ ל"צז זנאצמ ר"ומדא ק"הגה רידגה םתואש םיינוליחה םה ."
םה םאה ,רכינ הביט ןיאו ידוהיה רבדמל יוגה רבדמה ןיב תעצוממ הירב רמולכ ,"דייוג"
תוחרוא) שובלב ושבלתהש םידוהי םה וא ,םידוהי לש (יגולויב) שובלב ושבלתהש םייוג
בקעי ברה) "םייוגל םידוהי ןיב םיעצוממה םה וללה דייוגה ךכ וא ךכ ,םייוג לש (םייח
(4 'מע רשיפ

.סוארטש ,םילוטיט ,ןדע ימ ,רבצ יטלס ,הלוק RC ,הלוק הקוק ,תואמצעה קנב :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:םדא תויח לע

תגשה תארקל המידק לודג דעצ תושונאה תא דיעצהל ותרטמ - םדקתמ יטסילרולפ םזינמוה"
(2 'מע ,ףסומ בבוח.פ ) "םירואנה םייחה ילעבל ינרדומה םדאה ןיב טלחומ ןויווש

סטייל ףלוגו ,ןדע ימ ,םילוטיט ,םיקונפט ,רבצ יטלס ,הלוק RC ,הנקיטפוא :םימסרפמ
.םימכח יתפשל הירגיסה


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:םידרחל דגא תעינכ דגנ ןופצ תבכרב םיניגפמה לע

תוממורש ולא ,םיכחוגמ המכ . . . םילפשו םיבולע המכ . . . םיזובמ המכ ,םיגעלנ המכ"
(23 'מע ריפצ ןועמש) "םהידיב תומילאה תובעותו םהיפב היטרקומדה

:דחא םע

"רעונה ינבל אל יאדובו םדא ףאל תצלמומ הניא יוג וא ינוליח םדא םע החיש םתס םג "
(33 'מע ןויחוא ףסוי)

םילוטיט ,םיקונפת ,ןדע ימ ,הלוק RC ,הלוק הקוק ,דגא :םימסרפמםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו