םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
25-9-98 ישיש םוימ

,סרא יפטונ לארשי ירכוע
,אטוחה יביב
!? םיינוליחל הבצקה ןוילימ 6 לעו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:תימהב הוואת

הוואתה תדמחו תפידר לש ,תעד תולק לש חור ,םוקמ לכב ,תינוליחה הביבסהו בוחרה "
תורדג לכ תא הצרפש וזה הביבסה .הירק תובוחר לע תטלתשמ - םירוצעמ לכ אלל תימהבה
השמ) "הזה רודה תויהתו תויעת לכ תא תנייפאמ ,תיכונא תוירמוחב היורשו םינושארה
(3 'מע ,קורד אביקע

:חינז טועימ

לש םידדוב םיפלא וא תואמ המכ רתויה לכל הנומה ,ינוליחה רוביצה םע קסע שי ונל "
,תודהיב לגודה רוביצה תא - םיינוליח םיארוק וננה םהל ,סרא יפטונ לארשי ירכוע
םוש ודגנ ונלהינ אלו ,וזה הארונה יאנגה תלימב םלועמ וניניכ אל ,תרוסמבו תורשכב
(3 'מע ץילרג יכדרמ) "הזה םויה םצע דע הכרעמ

:םידעומו םיגחב הליפתב ומוי תא הלבמ וניא הלשממה שאר :המשא

,םימחרהו ןידה ימיב ,תסנכה יתב תא שדוג ,ומצע לע רבגתמ לארשי םעשכ ולא םימיב אקוד"
םייח השמ) ".םע לכמ ונמשא אל םאה ,גחה ימי םצעב ינידמ ןויד םייק הלשממה שארש רסמנ
(4 'מע ,דלפניש

ונס ,םסא ,הנקיטפוא ,קבוד ,קזב ,הידמר :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:תרעוכמ היצלופינמל תורעבה תלצונמ דציכ וא היצרופורפ

:1 'מע תרתוכ

"!םיינוליחל לקש דראילימ"

תא םיחיכומ םירפסמה .1997 תנשל תובצקהה ילבקמ תמישר תא םסריפ ךוניחה דרשמ " :טסקט
עויסמ םיינוליחה םינהנ ,תוינרות תותומע םילבקמש םיירעזימ םימוכס לומ :הרורבה תמאה
תיב ןודעומ לע םתעמש םאה .תיספא םתמורתש םיינויקיק םיפוג ללוכ ,םילקש ינוילמ ךסב
םישדקומ םיבאשמה תיברמ יכ םיחיכומה םימוצעה םימוכסה לומ ?(לקש ןוילמ 6) ןיסיל
המו םידמגתמ םיינרותה םינוגראל םיביצקתה ירה ,םינושמו םינוש םיינוליח םינוגראל
"תורחא תויצרופורפ תעכ לבקמ תולודג תובצקהכ רוביצל גצומש

םש םיעדוי ,םידוהי םניא םג םקלח ,םידרח םניא לארשי יחרזאמ זוחא 92 -ש הדבועה תאו
םרט תאז לכ .םמלוע תנומת תא םיתוועמ ,םיארוקל תאז רפסל םיצור אל לבא ! ןכ ?ס"שב
.הליהקל הדידמה םתמורתו םתוכייש ,םהלש תיתרבחה תופתתשהה תדימב ונד

:ונרוגי רשא לכ

,שחרתמה תא םיניבמ םייתימאה םילבוקמהו םייתימאה לארשי ימכחש לארשי םע האור עתפל"
לכ הרות ודמלש תסנכ ירבח :הדבוע .תרחא הגלפמ לכמ רתוי תימינפה הקיטילופב םיאיקב
יכ .'ה שודיקל םיאיבמה םיגיצנל עתפל םיכפוה הלשממה שאר אוה ימ ועדי ישוקבו םהייח
רבד ןיבמה ןובנו םכח שיאל ידוהיה תא ךפוהו תועוצקמה לכב עדי איבמ הרותב קוסיעה
20 ,םינש 10 םלש םע תומרל רשפא .השודקה הרותה לש תמא ,תחא איה תמאה . . .רבד ךותמ
.הנש 50 לש םילוקלקה תא ןקתל הסנמו חקפתמו ךלוה םעה .חצנל אל לבא הנש

,וליג תורמל ,א"טטילש ירודכ קחצי ימר צ"הרה םילבוקמה ןקז דציכ ןיבהל םיחילצמ אל םה
בלה קמועמ תואצויה תוטושפ תוכרב י"ע םיאקיטילופ לע םיינחור םיניינעב עיפשהל חילצמ
ךומתל םעה לע עיפשהל םילגוסמ אל תוריחב תלומעתב םילקש ינוילמ לש תואצוה תורמל םהו
םהידיב אצמנ לוכיבכ לכהש הגסיפה םורב םיאצמנש הווהבו רבעב תולשממ ישאר . . .םהב
. . .םילושכמה לכ לע רבגתהל יוכיס םהל שי 'ה תרזעב קרו םישלחו םינטק םה יכ םיניבמ
שי רשאכ ,היעב שי רשאכ הנידמ שי רשאכש הלשממה שאר תאו הלשממה תא ,םעה תא הכניח ס"ש
.תאז ריתסהל ילבבו שייבתהל ילב - ברל םיכלוה תילרוג הלאש שי רשאכ ,היעב

לש םתוכזו רבגיו ךלי קר םייתימאה םינברה לש יתימאה םחוכ אבה רושעב יכ קפס ןיא
הקיטילופהמ דרפנ יתלב קלח היהי קרפה לע דמועה אשונ לכב העד עיבהלו קוספל םינברה
(23 'מע ,דדח המלש)"לארשי םעב

ןופאלפ ,םסא ,םוקלס ,לגייב תא לגייב ,קזב :םימסרפמםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו