םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
18-9-98 ישיש םוימ

:םינוליחה לע תומח םילמ המכ
,שפנ טאש ,סואימ ,הייחד ,לעוג ,םילוליגו םיצוקיש
. . לחלחמ סרא ,הבעות ,יחס ,םיתחשומו שונא ילדח


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:ךרד ירסח םירווע ,םיאנקתמה ונילע

וראשנ םה .דיתע אלו רבע אל ,םהל ןיאש םייח לעו ךלהש םלוע לע םיהובו םיהות םה"
םעל םתוא רשקמ המ ןיבהל ילבו - םייחב םעט לכ אללו לכמ םיקתונמ ,רבדמב םירערעכ
םיסנמ ,םירבשנ תוראב בוצחל וכלהו םייח םימ תורוקמ וחנזש םימשאנה ,םה . . . ידוהיה
,םהייחב םמלוע םיאורש הלאב ןיע תורצ םיטילבמו םיאנקתמ וליאכ ,לוקב םימישאמל ךפההל
הלא .'ה תוכלמב ןוקית תאירקל םירוסילו תואלתל לבסל תועמשמו ןכות ,םעט םישיגרמש הלא
םרוגכ עזגו ןושל ,ץראב םיקפתסמ םניאש הלא .ידוהי הז ימו תודהי וז המ םיעדויה
דח - ה"בקו אתיירוא לארשי" .םעכ ודוחייו לארשי םע לש ותודחא תא םיאור אלא .םדחאמה
םתא סנכהל ונתוא םישקבמ אלא ,םירוסאה תיבמ םמצע ריתהל םילוכי םניא לשמ ,"אוה
יניע חוקפל ,הבושתל תוררועתהל תדמתמ האירקל םוקמ שי . . .םש םתבישי תא םהל םיענהלו
(3 'מע ,קורד אביקע השמ) ""ךרד םיעות דמללו םירווע

:הל ביבס תבש ,םילשורי

וא תיאזירפ ,תיאניו היהת איהו ,םילשורי ילוא היהת תבש ילבש ומצע תא הלשיש ימ םג"
טושפ איה ,תונוביר הפילחה םילשוריש קר אל ,תבשה ילב יכ .העוט - אטוז קרוי וינ
(4 'מע רביירש .ב) "!םילשורי רתוי ןיא ,הברחנ

:בותככ םידוהיה ונחנא תאז לכב ילוא

הניה ,םירחאמ םתוא דחיימו םתוא ןייפאמש המ .םייתרגש םייח םניא ידוהי לש וייח"
,היהש המ לע וק חותמל תורשפאה .דיתעה תא תא רפשלו רבעה תא ןקתל תלוכיה ."תושדחתה"ה
(1 'מע ףסומ לשא .א.ש) "היהיש המל לחיילו ללפתהל

אבס תיב לש וז םג ,תודהיהמ םיקחרתמ ,תושדחתהל םידגנתמה יכ תרזגנה העיבקל חמשנ

:הכלהה תנידמו צ"גב

וזה השוחתה םא םג .יוארכ םמע גהונ וניא ץ"גבש םירובסש ,ץראב םירזגמו םירוביצ שי"
התיה אל תנקותמ הרבח .סיסב תרסח איהש חיכוהלו התיא דדומתהל םיכירצ ,סיסב תלוטנ
םהלש תיטופישה תכרעמה לא וזכ הרוצב םיסחייתמש ךכ לכ םיבר הכותב וכלהיש החינמ
וניטפוש הבישה" ונא םיללפתמ ,זועו תאש רתיב ולא םימיבו הנשה לכב ךכ ,ונתניחבמ
המילשה הלואגה תרושבב רשבתנו הכזנ םהב םימיבו ."הליחתבכ וניצעויו הנושארבכ
וריכיו ועדיי - לבת ימע לכ םע םצעבו לארשי םע לכ םע דחי - צ"גב יטפוש םג ,תיתימאהו
(36 'מע ,ץרפ םייח) "הכולמה 'דל יכ"

:תמאה לע המחלמה

ךכ לכ אל ,ידרחה רובצה דגנ שממ לש הכרעמ תונורחאה םינשב להנמ ילארשיה לאמשה "
םידוהי תאנשב םיביטקא תויהל וכפה םה .תוגהנתהה סופד יונישב רבודמ לבא ,םישיגרמ
םיבאשמ תלילשל עיגהל שקבמו תומילא תונגפהב רומאכ ליחתמ הז .תווצמו הרות ירמוש
,םיביצקתב קר םייולת טייקשידייו הרותש ,הבשחמ לאמשב והשימל שי .םויק יעצמאו
,םיגרטקמה לכ לש םתמח לעו םפא לע .ריעצה רודהמ תמאה תא ריתסהל היהי ןתינ םהידעלבש
תודסומ דוע ,תושרדמ יתב דוע ,תסנכ יתב דוע ,רפס יתב דוע הראפל ה"יא וססונתיו ומוקי
,רואבל ןורהא) ".הרידאהלו הרות לידגהל :תחא הרטמב םלוכו - דסחו הקדצ ,ךוניח ,הרות
(29 'מע 2 ףסומ

,ופמט ,סיפה לעפמ ,קזב ,תימואל ח"פוק ,בהז יווק ,םוקלס ,לגייב תא לגייב :םימסרפמ
טייגלוק ,םסא ,טנוקסיד ,הנקיטפוא ,יבכמ ח"פוק ,המלת ,באלק הדוס


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:םייחרזא םיאושינ

העדיש רתויב םיגעלנה םיעפומה דחא ביבא לתב םייקתה ,תוחילסה עובש ינפלש עובשב"
סקט ךרענ ,םיריעצ םינצילל םיימשר םינציל ןיב הלועפ ףותישב :תילארשיה תוירוביצה
(8 'מע ףסומ דירפ .ש) ".קטמניסה תבחרב יביטנרטלא םיאושינ

:םילילאה ידבוע םינוליחל םתבהאב םיהולא ידבוע -ךומכ ךערל תבהאו

תא םתיאר .םילילא ידבוע ןיב םתיהשו םתבבותסה תואיצמב ,םכנוצרל דוגינב הז היה םג"
,םילילא תדובע םידבוע םתוא םתיאר רשאכ הליחתב .תירסומה םתותיחש תא .םהיתובעות לכ
םכשפנב םתשח .םתיאר רשא לכמ לילעב םתדלס .םילוליגו םיצוקישב רבודמ יכ שוחל םתלכשה
ןיב היהשה םצע יכ םיבשוח םתא םאה .ולא םילילאמ שפנ טאש ,סואימ ,הייחד ,לעוג תשוחת
םכדיב איה תועט ?םכשפנב םושיר הריתוה אל ,םיתחשומו שונא ילדח ,ולא םילילא ידבוע
םיברה תושרב ויתובעות תצפהו ,וקוח םחל םה סואימו יחסב תושלפתהה רשא ,לפש הכ רודב
תמחלמ קר . . .רתויב דבכ תינסרהה העפשהה ינפמ ששחה ,םייח חרואו היגולואידיאל הכפה
(34 'מע ףסומ ,טור קחצי) " .לחלחמה סראה תא םולבל התלוכיב ,תורשפ תרסח המרוח

,באלק הדוס ,יבכמ ,םוקלס ,טייגלוק ,יאדנוי ,סיפה לעפמ ,קזב ,הידמר ,המלת :םימסרפמ
הנקיטפוא ,יחרזמ למרכ ,ופמט ,םסא ,טנוקסיד ,תימואל ח"פוק


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:ןוסא

תרתוכ) "תונברה תארוהל דוגינב תבשב םידוהי םיקיסעמ ןולמ יתב :הרומח העפות "
(2 'מע ,תיתושדח

:םידלי לש םירנויסמ

םהיבאל םידוהיה לכ תא בישהל - ונרוד לש וידיקפתמ דחא והז יכ םישיגדמ לארשי ילודג"
ינומהש ה"ב וניכז .רוהטה ידוהיה ךוניחה איה תוטלובה תודוקנה תחא . . .םימשבש
תא קר אל ליצמ רבדהו ,ינרותה ךוניחה תודסומל םהינב תא םיחלוש םיקוחר םידוהי
תודסומל םהידלי תא חולשל םירוה לע העפשה .הקוחרהו הבורקה הביבסה לכ תא אלא םהיאצאצ
(38 'מע ,לאירבג יכדרמ) "!םיאלפנ תוריפ האיצומו ,דאמ הלק הניה םיינרות

:םישולתו םיירטנצוגא לבה ירבד םתס

לככ .הרותה ידמול תוכזב איה הנידמבו םלועב עפשה לכ ,לארשי םעב יולת םלועב עפשה לכ"
ךכ הרותה ידמולב עוגפל וסניש לככ .הקזחו הביצי הלכלכ היהת ךכ ,הרות ידמול ובריש
(38 'מע ,דדח המלש) "יחד לא יחדמ ךלנ ל"חרו תונבצעב ביגת הסרובה ,בצמה רימחי ל"חר

הדוס ,המלת ,םסא ,ופמט ,קזב ,ןופאלפ ,טייגלוק ,םוקלס ,הידמר ,יחרזמ קנב :םימסרפמ
יאדנוי ,תימואל ח"פוק ,יבכמ ח"פוק ,טנוקסיד ,באלקםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו