םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


,תידרחה תונותיעב םניח םוסריפל הכוז "שפוח"
!הכשחב ןיידע םייורשל רואה תרושב תא איבהל ךרדה תא ול שבוכו

!"םימירחמ םידרחה ,םימייאמ םינוליחה" :וא

תידרחה תונותיעב םיירקיעה םימסרפמל בתכמ ונחלש ןמזמ אל ,םכל ונרפיס רבכש ומכ
הזל םיארוק םידרחה) הלאה םינותיעב םימסרפתמש הצאנה ירבדל םביל תמושת תא ונינפהו
ןייוצמ רמאמ : "האנשה לע" ךרע י/ןייע ,"םדא תאנש" הזל םיארוק ונחנא ,"תוימשיטנא"
.("ריעה" ןותיעב עיפוהש רפל דידק תאמ

הבתכ העיפוה ,( 28.8.98 -המ תידרח תונותיע ) ונבתכ רבכ הז לע םגו ,ןכמ רחאל רצק ןמז
הבוט ייופכ לבא ,םינוליח םנמוא ונחנאש ןוויכ .הזה בתכמל הסחייתהש "ןמאנ דתי"ב
!הזה רמאמהמ םירחבנ םיעטק םסרפלו ,הבוט תחת הבוט ןמאנ דתיל לומגל ונטלחה ,אל ונחנא
המ לע .םוסרפל ונלשמ םירמאמ םג רחבי "ןמאנ דתי"ש הווקתב תאז םישוע ונחנא
לארשי חורב םזיניבוש" תא רשפא , "תושפנה ידייצ" מ םיעטק רשפא ?דחוימב םיצילממ ונחנא
.קשחתמש המ לכ ,רוציקב ."אבס

:ונניינעל

:הבתכה תרתוכ ,לכ םדוק

ןמאנ דתיב הבתכה תרתוכ

:ויארוקל ןותיעה רפסמ זאו

טנרטניאה לע תיאנותיע תרוקיבב ןמאנ דתי

תונותיעה לש העודיה קופיאה חורב understatement הז "תרקבמ תידרחה תונותיעה" ,בוט
םירבדה" ו "הרומח תילולימ תומילא" ומכ םייוטיבב ונשמתשה ונלש בתכמב .ןבומכ ,תידרחה
.(ונעבטמ םיקפואמ דאמ ונחנאו) "םימסרפמ םהש םיארונה

:ומכ םירבדל ,הארנכ ,ןמאנ דתי סחייתמ "תרקבמ תידרחה תונותיעה"ב

ןיד םהילע לח . . . רכנ לא תב שפחל ףידעהו ומע קיחב ושקובמ תא אצמ אלש ידוהי" -
(17.7.98 ןמאנ דתי) "...ופדור תא גורהלו בבותסהל ול רתומש ףדרנ לש ונידכ

םימלשמ . . . "ילש ינלוג" רחינ ןורגב םירששכ םימלשמ" :ינלוגב םיתרשמה לש םשנוע לע -
". . . תויוולב ,ןדבואב ,לוכשב . . . תוכנב ,ןוימב ,םיעוצפב :ןמוזמב םימלשמו באוכ
(17.7.98 ןמאנ דתי)

.( "תידרחה תונותיעה" רודמ לש םינמאנ םיארוקכ ,םיעדוי ירה םתא) 'וכו 'וכו 'וכו

הזה לדוגב העדומ הלוע המכ םיעדוי םתא) !ונלש וגולה תא םסרפמו "ןמאנ דתי" ךישממ ןאכ
:הארנ הז הככ !הדות (!?"תועידי"ב

:ןמאנ דתיב ונלש וגולה הארנ ךכ

:"םימירחמ םידרחהו םימייאמ םינוליחה"ש הדבועל רקיעב תסחייתמ הבתכה תיראש

םימירחמ םידרחהו םימייאמ םינוליחה

הז :"היגולואידיא" יהשוזיאמ עבונ אל רבדה .(: הרוק הז םג) "ןמאנ דתי" העוט ןאכ
תלבגומ ולש תיאמצעה הבישחהש רוביצ אוה ,טרפב ידרחהו ללכב יתדה רוביצהש ךכה עבונ
בר שי ידרח/יתדה םדאל :(רתאב ונמסריפ "ןוכנ אלה חוכיוה" םשב ,הזה ןיינעב רמאמ)
הזה רוביצהש ךכל תוביסה תחאו ,ינוליחה רוביצה לש וחוכ .םיבושחה םיניינעב םילאוש ותואש
רמאי אל דחא ףאש הדבועב :ולש תוילאודיבידניאה איה ,תורעבנ תוצרא ןניאש תוצראב חצנמ
. . . תושעל המ ול

םא הרקי המ :ותוא ולאש .םידרח םע ול התיהש החיש לע רפיסש והשימ לש האצרה םעפ יתעמש
:והשימ ותוא םהל רמא ?ונומכ ידרח תויהל ךופהת םאה .םיהולא עיפומ ,ךינפל ,ןאכ
לע ,ןאכ השוע אוהש תויוטשה לכ לע ויבא יבאב ול סינכא ינא !םואתפ המ ?ידרחל ךופהל
ףאש ןכומ אל עצוממה ינוליחה - רוציקב .לאמש לעו ןימי לע םרוג אוהש ארונה לוועה לכ
(: ןוליש ןד וליפא וא) םיהולא ומצעל ארוק דחא ותוא םא אל וליפא ,תושעל המ ול רמאי דחא

לע רומשל רשפא :רקיעה .רקיעה תא חכושו םירבד ינימ לכב רכזנ ינא ,ליגרכ
,ירשפא הז דימת אל .צ"דבמ חירמש המ לכ םירחהל רשפא ןמזב ובו ,ונלש תוילאודיבידניאה
"ןמאנ דתי" סחייתמ וילאש ,בצמה תא תונשל רשפא .טלחהב ירשפא הז םירקמה בורב לבא
:הבתכב

םיאמוסריפה םירמוא המ

רצומה תא אצומו הקד דוע עיקשמ ,רפוסב הנוק ינא יכ ?תונשל רשפאש עדוי ינא הפיאמ
,ןיא יידילוה תונולמ תאו ביבא תמר ןוינק תא םירחמ ינא יכ .צ"דבב םתחומ וניאש
תצק קפאתמ ינא זא ,םינייוצמ םיטרס םימעפל םש שיש ןוכנ) "בל" עונלוק יתב תא וליפאו
אל םתא םא רקבו ףוע לוכאל רשפא םש םג) הרשכ אלה הדעסמה תא שפחמ ינא .(ואדיול הכחמו
ףד תא וסיפדה ?םכתא המ .'וכו 'וכו 'וכו ,הרשכ אלה הירציפב הנוקו ,(ריזח םיבהוא
.רפוסה דיל תועדומה חול לע םגו ררקמה לע ותוא ולתו (הספדהל דחוימ ףד ונכה) םירצומה
ןיאמ בושח רבד הז לבא ,תידרחה תוטלתשהב םחליהל לק אל .דחא דוע ולתת ?םשמ ותוא ושלת
!והומכ

!הפישחה לע "ןמאנ דתי"ל הדות ,בושו

."שפוח" רתא לש (-: ה םישנאה ,הדותב
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא