םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ןוכנ אלה חוכיוה
וא
םישרוש לש הלאש

הנבל דדוע תאמ

רתוי הבושח הנוכנה הלאשה"
".הנוכנ אלה הלאשל הנוכנה הבושתהמ
(רלפוט ןיולא)

ןיד ןיבר לע לח םאה :הנוכנ אלה הלאשב חוכיו תיתדה הליהקב ררועתה ןיבר חצר רחאל
יכ וקספ תרושקתה ילכב ואטבתה רשא םינברה לכו ,רהמ ערכוה חוכיוה .רסומ ןיד / ףדור
רימע לאגי ,תיתכלה הניחבמש ,התיה הנקסמה .הלאה םינידה ינשמ דחא ףא ןיבר לע לח אל
.העט

רמולו ,לשכ וכוניחש םדא רימע לאגיב תוארל ימואל יתדה ךוניחה ישארל הרשפיא וז הנקסמ
.חצר ידכל םיעיגמ ויה אל ,רתוי חלצ םכוניח רשא ,םרזה לש םירחא םיכינחש

היהת ימואל יתדה ךוניחה יבגל .הזה ןועיטה תא אלא ימואל יתדה ךוניחה תא ףקות ינניא
יכוניח ןולשכ הנניא תעד לוקישב האיגש :רתויב שרופמה ןפואב רמול שי .הלאש יל
םג .דחא לכל הרוקש רבד איה תעד לוקישב האיגש .יוקל ךוניחמ תעבונ הנניאו
.ןייטשנייאל

יצחק רבין

:הבושחה הלאשה לע בוסל היה ךירצ חוכיווה

תושר ל"כנמ וא ,ןיבר ילוא אוה םדאה .רסומ ןידו ףדור ןיד םדא לע םילחש דיגנ
וא (ארונד אסלופ הנש לכ םידרחהמ לבקמ ודיקפתל סנכנש זאמ רשא) ירורד רימא תוקיתעה
.םדאה ותוא תא חוצרל ךירצ םאה .תבשב עסונ רשא ,התא

?ותוא חצרתו םוקת םאה .והשימ חוצרל שי הכלהה יפלש חיננ :תרחא הרוצב הלאשה תא חסנא

ןופצמהמ ,םישרושהמ ,בלהמ - םינפבמ עבונ ךלש רסומה םאה :איה וזה הלאשה לש תובישחה
.םיבותכמ ,ברהמ ,הכלההמ - ץוחבמ עבונ אוהש וא

חנומל הזה שומישהש עדוי ינא .ברה ול רמאי המ איה תחאו ,חצרי אל םישרש לעב םדא
הברק םיאור תוחפל וא ,םיהזמ םה :ימואל יתדה ךוניחה ישנאל רזומ תוארהל לולע םישרוש
.הכלהו םישרוש םיחנומה ןיב ,דאמ הבר


םייקתמ הזה םזינכמהש תורשפא הלוע ."ברעתמה יפתכ לא לטנה תקתעה" ארקנה םזינכמ שי
.ןאכ

ךורכ ינגרואה ןורתפה .יקלח ינגרוא ןורתפ הל שיו היעב שי רשאכ תשחרתמ לטנה תקתעה
.היעבל ןגרואמ ןורתפ איבמ ץוחבמ והשימ .הרשכהו םיגהנמבו תוברתב ,תויתרבח תורגסמב
הדילוהש תיתרבחהו תיתוברתה תרגסמה םג םימלענ ותיאו ,ינגרואה ןורתפה םלענ ןמזה ךשמב
.רתוי רורב אוה ןגרואמה ןורתפה ללכ ךרדב .םיגהנמהו וב תוכורכה תויונמוימה ,ותוא
.דימת אל ךא ,רתוי בוט ןמוממ וא רתוי לק םג אוה םיתיעל

ויה םילהנמה םעפ .םידבועה םע היעב תיתיישעת הרבחל שי :איה לטנה תקתעהל תחא אמגוד
ורתפ םיחמומה .םדא חכל םיחמומ איבהל וטילחה םייוסמ בלשב .ולאה תויעבב םידדומתמ
תונמוימו ןויסנ ושכר אל םילהנמה .םיחמומה לע ןעשיהל וכישמה זאמ .היעבה תא
םיחמומב רתויו רתוי םייולתל םיכפוה םה .םידבועה םע תויעבב תודדומתהב
.םיינוציחה

םידומע ,רטמ תאצוה ,י'גנס .מ רטיפ תאמ ,"דמולה ןוגראה" רפסב לטנה תקתעה לע דוע)
.(113-122

.ירסומ טופיש אוה ןאכ לטנה

םילשכנש םיבר םירקמ שיו םומע רבד הז .תימינפ רסומ תכרעמ חותיפ אוה ינגרואה ןורתפה
תיינב לש ןולשכל אמגוד םהו ,םיירסומ תומוקמב וחמצ רשא םיינוליח םיניירבע שי .ךכב
.תימינפ רסומ תכרעמ

אלא טופשל ךירצ םדאה ןיא ךכ .הכלההמ טופישה תא לבקל אוה ,יפילחה ,ןגרואמה ןורתפה
.רתוי לק אקוד ואל םא םג ,רתוי רורב ןורתפ הז .דומלל

:החנזוהש הבושחה הלאשה לע רוזחל הצור ינא ,םויסל

?ותוא חצרתו םוקת םאה .והשימ חוצרל שי הכלהה יפלש חיננ
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא