םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
16-10-98 ישיש םוימ

?םיצאנמ ואינה םהימ תעדי םאה
!ךל ריבסת תידרחה תונותיעה

!תויושרל תוריחבב עיבצהל ידרחה הנחמב האירקל בל ומיש
,60% -מ תוחפ םיינוליחה ברקב הריחבה זוחא היה תומדוק תוריחבב
!זוחא האממ הלעמל םידרחה ברקבו
!עיבצהל םכירכמ לכל וריכזה !עיבצהל וכל ,אנא
,תיתדה הייפכב קבאמה תא ןלגיד לע תוטרוחש תוגלפמה ימ ורכיז
!תידרחה תוטלתשהב קבאמה תאו

םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:הברק הנכס

,תבש םעט שיגרי ,ביבא לתב דליו רענ לכש ידכ , ץרמהו םילכה לכב לועפל ץלחינ "
תוריחבה הטמ לביקש תיזכרמה הטלחהה התיה וז .הנושארה תירבעה ריעה לע ףופחת התשודקו
הרהצה ,דימתמ רתוי ,םעפה תויהל הדעונ תוריחבה תכרעמ . . .ביבא לתב םקוהש תבשה ןעמל
אוה ,שדקל תבש ירמוש םישקבמ ותואש ,תבשה לש יזכרמה רסמה .ביבא לתב תבשה תוכלמ לע
ריעב ,אתכלמ תבש לש המעט תא שוחל תוכזל לכוי ,ביבא לתב דליו רענ לכ ,ידוהי לכ יכ
(2 'מע ,עידומה רפוס ) ".ביבא לת

:וזכש ךוניח תטיש ןמ יהוז ,ןורחאה תופרשה לגב םיהולא די

תא ול תולגל ידכ הרז שאה תא התיצה תינודזה דיה יכ עדיו ןיחבי ,תמאה תא שקבי םא"
"הנומאה רואל ונריזחהלו תמאה שאה

:תידרחה תודהיה לש "התוכז"ל ודמעי םלועל תונלדבו תונעזג תצקו

םיקהל ,םימעה לכמ בושו בוש ונלידבהל ידכ האב םלוע ימע תאנש יכ ,ונא םיעדוי תאז םג"
ונילעו ,לארשי תיב םימעה לככ אל יכ ,לילעב ונל חיכוהל ידכ ,םניבל ונניב הציחמ
הז םימואלו םימע םייח וב שדח ןוכית חרזמ רוציל לכונ אלו ,תדחוימה ונתוהמ לע רומשל
(3 'מע ,קורד הביקע השמ) ."הז םע

:םיהולא ונל ןתיי המלשה ץראה תא ,לכ תשדקמ רשא איה תבשה

,ןשייטנלפ-ייאוב הקירמא לש יטמולפידה החראה ןועמב םייקתי אל תישארב תבש לש שודיק"
םויב םייוגל םידוהי ןיב תוינידמ תוחיש לש ןמויק םצע לע חנאיהלו רעטצהל שי טלחהבו
םע אתחמ אדחבו אדח אתווצב החונמה םויב םיילארשיה םידוהיה ושעי המ . . . תבשה
דובכו הריתי הכרעה ועיבי םימלסומהו םירצונה םאה . . . ?םלסיאהו תורצנה ינימאמ
םה ףא ולזלזי ,ךכ םושמ אקוודש ,אקע עד ,ילואו .םתודהיב םילזלזמה םידוהיל דחוימ
. . וללה םידוהיב
אלו ,םלועה ארוב לש האלמה ודימ לבקנ וניתובא ץרא תא יכ ,םיחטובו םינימאמ ונא . . .
,ארונהו לודגה םויב ,אוהה םויב יכ ,םינימאמ ונא .ץוחמו תיבמ םיינידמ םינרגת ידימ
האלמ הלבק וניתובא תלחנ לכ תא לבקנ ,םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישישכ
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי) ".םולשה ימכסה לכ לע קחשנ קוחשו ,תימלועו

:ןויצ ינקז לש םילוקוטורפהו חלודבה ליל ,ןוכישה רש ןגס

לבא ירחאו ינפל םירחא םיבר םימורגופב ומכ םידוהי וחצר אל ,עודיכ ,חלודבה לילב"
תא חוצרל תוסנל ,הרות ירפס ללחל ,הזמ רומח השעמ עצבל ,תחא הרטמ התיה חלודבה לילל
ןאכש ןימאמ היה ימ . . .הרותה תא ףורשל ,ותושי לכ תא ,ותוהמ תא ,ידוהיה םעה תמשנ
תיבל םינוירב וסנכיי ,תוכוסה גח ברעב ,לארשי תנידמל םישימחה לבויב ,לארשי ץראב
ותיחשה ,הרות רפס ואיצוה ,שדוקה לכיה תא וצרפ ,םילשוריב בקעי הוונ תנוכשב תסנכ
ךכ רמאל יל רצ . . . ?ןימאמ היה ימ לאוש ינאו ותוא ולליחו רתויב הסגה הרוצב ותוא
בותכש המב םינימאמש םידוהי דגנ תקסופ יתלב התסה לש הרישי האצות יהוזש ,ןימאמ ינא
תידרחה תודהיה דגנ םירוצעמ ירסח עלב ירבד לש הרישי האצות וז יכ ,הרותה רפסב
ינקז לש םילוקוטורפה ירבחמ םתוא םע תורחתהל םג םילוכיש לאמשה ןיב שיש רמוא ינא
,שורפ ריאמ ברה) ". . . ?ונילע ורמא אל המ ?ונילע רבכ ולילעה אל ,םצעב ,המ יכ ןויצ
(4 'מע

לכב קיזחמה ןוכישה רש ןגס אוה שורפ ריאמ :הנידמהו םעה עדיל רודמה לש הנטקה ותמורתו
שורפ ברה לש ותנומא .והינתנ ןימינב אוה ראותב אשונה ןוכישה רש .רשה לש ויתויוכמס
לכב קיזחהל ול תרשפאמ ןכ וז הנומא ,תינויצ הלשממב רש לש ראותב תאשל ול תרשפאמ אל
.ינלדבה ולהק תבוטל ילארשיה רוביצה יפסכ קשועל הלצנל ידכ הרשמה הקינעמש תויוכמסה

:תוילפיצינומה תוריחבה תכרעמ תארקל :לודגה אטחה

אל םירופיכה םוי םגש דחא אטח לע לבא ,םירופיכה םוי רפכמ םיאטחהו תוריבעה לכ לע"
טולשי שדקמה ריע םילשורי ,שדוקה ריע םילשוריבש 'ה לולח לש לודגה אטחה והז ,רפכמ
(5 'מע ,שורפ םחנמ ברה) "ינוליח בור הלילח

קבוד ,לארשי תדוגא ילעופ קנב ,קזב ,המלת :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:םיצאנמ-ואינ ,םיחבונש םיבלכ ,תוימוקמ תוריחב

,תאז םע .ידוהיה םעה ילגלגב תולקמ םישל וסינש הלאכב אלמ הירוטסהה לש הפשאה חפ"
.ףסאמ ברק איה ,הילע הזירכה תיטנטלימה תוינוליחהש תוברתה תמחלמ .םיננאש ראשהל רוסא
תואצותה .הבגי ריחמ הזיאו ךרדב ולפי םיללח המכ קר הלאשה .םהירוחאמ רבכ םדיתעש ןוכנ
עירכהל הלוכי ,םיגשהה לש העפשהה .בצמה תנומת תא ועבקי ,תוימוקמה תויושרל תוריחבל
לש םלוק הלילח וא ,המרב דהדהי הרותה לוק םאה ?רבגי ימ .בטומל הלילח וא בוטל ףכה תא
,החוכ אולמה ץלחת הנמאנה תודהיה םא קר ?הרות ירפס יערופ ,םיצאנמ-ואנה םידדובה םתוא
ףא ,ךכ קר .הימכחו הנבי תא לבקל לכונ ,הזכ ןפואב קר .ןנכותמה חופיקה תא עונמל לכונ
.(3 'מע ףסומ ,ןמדירפ לארשי) "רובעל ךישמת חצנה תרייש ,וחבני םיבלכה םא

קבוד ,הנקיטפוא ,לארשי תדוגא ילעופ קנב ,קזב :םימסרפמםדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו