אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
31-7-98 ישיש םוימ

,תונעזגב םיקרפ
,םיקינצוביק לע םידליל רופיס
!ג"ירת תיבכוכ הז המו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

: תונעזג לע

םיצמאמ ונא התואש תילאידיאה תומדה הניא - הטובו רקוד האגו ןצחש ילארשי לש ותומד"
םיכרעב קהבומ ינוליח יומיד ומצעל רצי ,ילארשיכ ךנוחו ןאכ לדגש ריעצה רודה .ונמצעל
םבורב םירמוש תאז תמועל ,חרזמה תודע ישנא .תובא תשרוממ קותינ לע ריהצמו ,םישדוקמ
םתויה לע תודוהל םינכומו םהמ םילודג יפ לע הענכהב םיגהונ ,תרוסמל ימינפ רשק לע
דיו םידרחב םפא הרח לומתא ,םיאקורמה לע ףצקה אצוי םויה . . . יח לוקב םינימאמ
(3 'מע ,קורד אביקע השמ) .היוטנ ןיידע םהלש העיגפה

לכמ אלו .תינוליחה תילארשיה הרבחה לש התמשנבו המדב העובט םיאקורמהו םיחרזמה תאנש"
אלו םיאקורמה אל . . . ונלחתה אל םיאקורמה - תחא הביסמ םא יכ - יפוא לש הביס
םיאקורמה םידוהיהש . . . םתוא םיאנוש ןכלו םייפואב םילארשי תויהל ומיכסה םידרחה
תרחא .תמא וזש םלוע ארובל הדותו .תמא וז ,םייפואב םילארשי םניאש םושמ םילבסנ םניא
תוימרופרה תועונתה ואצי םהמ םייאפוריאה םידוהיכ םיאקורמה םידוהיה ויה
העימטו תוללובתה לש הטקש האושב ידוהיה םעב תומש םישוע ןיידעו ושעש ,תויביטברסנוקהו
םימלשורי ןיב םג אלא ,םידרפסו םיזנכשא ןיב קר אל הנוש תוילטנמה . . . םייוגה ברקב
םילגנא ןיב ,םינמיתל םיאקורמ ןיב ,םינלופל םירגנוה ןיב ןכש לכו ,םיקרב ינבל
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי) "םיירפכל םיינוריע ןיב ,םייאקירמאל

:םיינוליח

תובא האר אל ,תדבאתמהו תשדחתמה לארשי יכרב לע ,לארשי ץראב ןאכ לדגש ריעצה רודה"
המ חכש ןבה ,תבש הז המ חכש אבסה ןאכמו ,תורז תודובע הז ול םיארמש המ ,םיבס האר אלו
(4 'מע ,דלפנייש םייח השמ) "ץרא הז המ חכש דכנהו ,שדוח הז

:הגורס הפיכ

םה ילוא .הפיכ ישבוח םינוליח טעמ אל ונל שי .תירבע ירבוד םייוג לע רביד רורדימע "
"םינוליחה תרבחב בוט רתוי םישיגרמ םה הפקשהב ךא ,םהל םיארנה םינחלופ םימייקמ

(2'מע ,ףסומ ,איבל ףסוי)

:ןטש השעמכ תיטרפה החגשהה - םיהולא די

ךרד ןיאש הארנ םלוכל ,תיטילופ הניחבמ השק יכה בצמב ,הגרדמה לפשב אצמנ הלשממ שאר"
. . ?אוה קיר רבד םולכ .רצימה ותוא םיצלחמ ויבירי אקווד ,םואתפ עתפלו - אצומ ןיאו
,ףסומ ,רדה .א) "םישידא ורתונ אל םיבוט םיכאלמ םניאש ימ םג ,תיטרפ החגשה התיה .
(4 'מע

.ונס ,הרט ,דנוב תוירגיס ,הידמר ,דנב ולב ,םסא :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:םצרא וז התיה ,םינויצה וא םילגנאה ,םיכרותה ןאכ וטלשש םג :םצראב םירז

שקבמ "רואנ"ה ינוליחה רוביצה .לגר ףכ סרדמ לכ לע .לעש לכ לע להנתמ םויה קבאמה"
תא םהל וריכזיש םידוהי םתוא ילב ."ןייר ןעדוי" ויהיש תואטג םיקהל םויה
ןאכ וטלשש םג .שדוקה ץראב תורז השח אל םלועמ ,הנמאנה תודהיה .(תונויצה)ןולשיכה
םלח הגיהנמש ,תינוליח תונויצ התוא . . . םצרא התיה וז ,םינויצה וא םילגנאה םיקרוטה
ידימ לארשי ץרא תא חכב הלזגש איה ,תידוהיה היעבה ןורתפל םיינומה דמש יסכט לע
תוהזה תא המרמו הייפכ יכרדב קוחמל שקיב ,אשנתמו רפוכ ירוטטקיד ןוטלש . . . הינימאמ
(15 'מע ףסומ ,טור קחצי) ". . . שדוקה ץראמ תידוהיה

תונויצה - רבעה ןושלל ךכמ רתוי ,ץראב רזה ןוטלשל תונויצה ןיבש תוהזל בל םישל יאדכ
.םילגנאהו םיקרוטה ומכ ,ןאכ תטלש הניא רבכ

:םלועב הנורחאל ושחרתהש עבטה תונוסא לע

םהב םילזלזמ ונאש םלועה תומוא יפלכ רתויבו דיאל החמש תושגרהל ונא םיבורק . . . "
תומוא לש םתרצב שיגרהל ונא םיבייח . . .וננבל תא חמשמ םתוצרו םתער תא םיפאושו
(2 'מע ,'ב ףסומ ,ןמדירפ לארשי) . . . אתיירואד םייח ילעב רעצ ףא אוהש ,םלועה

:םייתימאה םילייחה

:םתמועל םירמוא ונא ,תיזיפה הנגהל םימרות םהש המ לע תובישח יחפונמ םיבבותסמ םהשכ "
וליפא םילקלקמ םה ,הרותל ךכ לכ רכונמה ,םהלש םייחה חרואב ירה ,המורת םתמורת םא םג
תיסחי םיטעמה םה הלא - ,הארונ הריזג לכמ ונתוא ליצמש המו ,םינוב םה ובש טעמה תא
"לארשי ץרא לש שדוחמה יתימאה הנינבל לכה םימרותו הרותה דומילב םהייח תא םישדקמש
(4 'ע 'ב ףסומ ,לגיפש לארשי)

.םסא ,ץרה ,המלת ,ןופאלפ ,הרטלוא לאירא ,קבולגוז :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

מ"עב (1992)רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:(םידליל רופיס) קרב ינבל עלקנ 15-ה ןב קינצוביקה רמתיא :תומודק תועדל ךוניח

תוחפל וא םינבא רטממ ןנוגתהל ,ושאר תא ףפוכ ,םירוחש שובל שיא ודיל רבעש םעפ לכ"
ולאל ןווכתמ התא ?םירוה" :ותלאשל הנעמבו בוטה ברה תא שגופ אוה . . . םירק םיממ
םוי) ""םידליה תיבב תוחנאל יתוא ובזעו ץראה תא ובזע םה םייתנש ליגב ?יתוא ודליש
(8 'מע ריעצ םויל

! ג"ירת תיבכוכ :בל ומיש - םוקלס תרבח לש ןיינעמ שודיח הנהו
:העדומה ןכות ךותמ תצק

"םוקלס םע םיניינעב םיראשנ םינמזה ןיב "
"ג"ירת תיבכוכ בצמ לכב ,העש לכב ,םוקמ לכב "
ימויה דומילהו תבשה ,העשה ,םויה ינמז לע ינכדעו ףטוש ינויח עדימ ולבקת :613*"
".םכל םיבושחה

,םסא ,ןופאלפ ,הלוק הקוק ,הידמר ,הרטלוא לאירא ,בהז יווק ,ונס ,םוקלס :םימסרפמ
.טאה הציפ


אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא