אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
10-7-98 ישיש םוימ

;"םילא עשפ לש תוברת" ,תונויצה לע
,קדצ לש תושירדל תבותכה םה אל" :םידרחה לעו
. הנידמה ןוחטבל תוירחאב ןויוושו תופתוש


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:ילוש טרפ הנה המצע הנידמה ,ןוכשי דדבל םע

ותוידומלגב - הריהזמה ותודידבב אקווד אוה ידוהיה םעה לש ומויק זרו וחצנ דוס"
.תגלפומה

ומצע ינפב םע תויהל הזב ודחייתנ םידוהיה . . . בשחתי אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע ןה
לש תינורקעהו תיסיסבה התועט . . . םתנידמ תא ונבי וילעש ץרא לבחל קקדזהל ילבמ
,םיובננט והיתתמ קחמי ) ".הב הרדגתהש תימואלה הבישחה דוסיב הנומט ,תינוליחה תודהיה
(3 'מע

:םינוויתמב המחלמ ,םימטושו םיבייוא

רשא ,םימטושו םיבייוא לש רוצמ תעבט תקדהתמו תכלוה ,הרותה םלוע לש ויתומוחל הביבסמ"
,םימטושו םינייוע םתוא םג . . . ואציי אל םינוויתמ ללכמ ,שממ םינווי םניא םא םג
,םהייוואמ שארב םיבצינ ,הרותה םלוע לוסיחו לארשי תד תריקע רשא ,םיחידמו םיתיסמ
לש המויק ןעמל ןוחטב תברזר םיעיצמ םה םגו ידמ בר ןוכיס םמצע לע תחקל םינכומ םניא
!יתובר המחלמ . . . הלילו םמוי אסריגמ קוספי אל םהיפ רשא םידימלת ךכו ךכ - המואה
הרותה תודהיל הל המחלמו ,ויאנושב לארשי םעל ול המחלמ !ונדגנל תללוחתמ הזע המחלמ
יכדרמ) ". . . !תיזחל ארקנ ברק עדוי לכ !לגדה לא םיארקנ בוטו רוחב לכ ,היאנושב
(3 'מע ,ץילרג

:תינוליח תינויצ תוברת

. . . םילאימחרי ץמוקמ רתוי לש םויה רדס לע םוקמ תספות הניא ןמזמ רבכ תונויצה"
םילא עשפ לש ,והערב שיא ברח לש תוברת ,ןיע תורצו בל עור לש תוברת ,ומיקהש תוברתה
". . . לגנו'גל תיבה תא םג םעפ אלו - בוחרה תא ךפוהה

:םידרחה לש םתונטחס לומ לא הב שמתשהל ךירצש תניינעמ הנעט

םניאש הרז ץראל םיאורק יתלב םיחרואכ ואב אל םה .הנידמה לע םמצע ופכ אל םידרחה "
רישכמכ ,הנידמה . . . הנידמה ינפל הברה ןאכ ויה םה .היתושירד תא לבקל םינכומ
לש תושירדל תבותכה םה אל .םידרחה לע המצע התפכש איה ,תינוליח הרטמ אשונכו ינוליח
(2'מע ,ףסומ ,איבל ףסוי) "הנידמה ןוחטיבל תוירחאב ןויווישו תופתוש קדצ

םידרחה תא בוזעל הכירצ הנידמה .הנקתל רשפאו ךירצש תועטו תירוטסיה תמא ךכב שי
.הנידממ תד דירפהל ,וטיגב םייאמצע םריתוהל ,רבד תתל אלו רבד םהילע תופכל אל ,םמצעל
ינויצה רומחה לעמ תדרל ,תופרהל םיצור םניא ,הנידמה תא "ופכ" םהילעש ולאש אלא
.חישמה תומיל םתוא אשונה

,דנב ולב ,סוארטש ,לועבט ,רבצ יטלס ,ארטלוא לאירא ,הלוק הקוק ,םילוטיט :םימסרפמ
.הבונת ,קבוד


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:השוב התואל יוא ,"ימואלניב קזב"

הדעסמ ,הדע תעבגב "ןולא ןודעומ"ב םידעוס םהשכ וספתנ ימואלניב קזב לש תוריכמ ישנא
(הפירט).דיצ רשבב תרדהתמה

לע הרבחה ל"כנמ הרוה ,הז גירח עוריא רבד עדוויה םע" :הבוגתב "ימואלניב קזב" תרבוד
תיעמשמ דחו הרורב המגמב תאז . . . תודעסמב חוריא אשונב הרבחה ידבועל םילהנ ןונעיר
"הדי תחת האציש הגגשה לע תלצנתמ הרבחה תלהנה . . . דיתעב םימוד םירקמ תונשיה עונמל
(1'מע ילארשי .ש)

?תידרח הרבח וז ? קזב

:הכלה תנידמ ,ךפהמה

,תודהיו םידוהי תאנש לש רתויב לודגה זכרמל הכפהנ לארשי תנידמש ,הארונה תואיצמה
לכל הבוח ינרות ךוניח קוח שורדיו םוקי קרב " :ךפהמ תבייחמ ,הירמושו הרותל האנש
םעב דלי לכל עירכמהו בייחמה ,ינללוכה דחאה סויגה תויהל ךירצש אוה . . . לארשי ידלי
"לארשי

:םמצע תא םיאור םה ךכ ,םידרח

ימו !תווצמהו הרותה םויק ביבס הדרח הניה תוידרח .תווצמו הרות םויק הנניא תוידרח"
רשפא יא . . . דרח וניא ,הב גהנתהל םידחפמ םינדחפהש הרוצב גהנתמש ימ ,דחפמ אלש
םיינזואה וא וארי םייניעה אמש דחפה הפיא ?הדרחה ןכיה .םוקמ לכב בבותסהלו דרח תויהל
(15 ףסומ ,ןמרגוי .ל) "?ועמשי

.לועבט ,הבונת ,ארטלוא לאירא ,קבוד ,םילוטיט ,דנבולב ,קבוד :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

מ"עב (1992)רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

.םידרחב עגופ קוחה ןוטלש :תישאר תרתוכ

(9 'מע)"ימרופר םידלי ןג תמקה ךרוצל הנבמ הקינעה ביבא לת תייריע :הירורעש"

:הלשממה שאר תוחכונב יערד כ"ח ירבד

תוחפ םילבקמ ,הלילו םמוי םידמול םיכרבאש ךיא םיאור ונאשכ ,התסה לש ולא םימיב"
ינוע ךותמ ,תישפוח הריחב ךותמ הרות םידמולו ,םויה קשמב הגוהנה םומינימ תרוכשממ
ונילע םירמוש םהש הז לע הרקוה תדועת םהל תתל הכירצ התייה לארשי תנידמ - קחודו
(20 'מע ,לאפר ןב 'א) "תולילב דחפמ

ידוהיה ,שיא תשא םע תישילשה ותשאב דגבש שיאה ,ספרתמה ומואנב בישמ לארשי תלשממ שאר
:זרוזמ ימרופר רויג הרבעש היוג התייה היינשה ותשאש

רמוא ינאו ,ידרחה רוביצה דגנ תקסופ יתלב התסה ,התסה לש דאמ תושק תומינ עמוש ינא"
תויהל לכ םדוק יתוא ודמל ילש תיבב םג . . . !דימתלו תחא ,הז םע קיספהל ךירצש םכל
אל ינא .ףסוי הידבוע ברה ןרמ לש דימלת תצק ינא םג םירחא םינבומבו הזה ןבומב .ידוהי
תיבל ךייש ינא םג . . . אימשד אתעייסל ךייש תויהל דאמ הצור ינא לבא ס"ש תעיסל ךייש
(20 'מע ,לאפר ןב 'א) !הזה שרדמה

וירבד ךותב . . . ינויצילאוקה םכסהה יפיעס לכ תא םייקאו תיתד יטנאה התסהב םחלא"
'מע ,עידומה ,"עידומה" רפוס) "הכלהה יפ לע קר היהי רויגש ךכ לע דמוע אוה יכ זירכה
(1

:ןוחטיבה רשו

" . . . ונילגרל רנ םה ותעדו ותמכח ,ותאריש ,א"טילש ףסוי הידבוע יבר ,יברו ירומ "

(20 'מע ,לאפר ןב 'א)

.ןוטלשה ישאר לש םהילגרל רנ םינברה ירבדש היטרקומדל יוא

:ינויצ יטנא ,ידרח םזילאירפמיא

היהי ימו תרושקת רש ימ הנשמ אלו . . . חצנת תמאה ,שושחל הממ שדוקה יצורעל ןיא "
הבוטה העצהה איה םיחותפ םיימשל העצההו רתוול רוסא שדוקה יצורע ןיינעב .הלשממ שאר
לע רבדמ בר םאו תוישפוחב לועפל םיכירצ שדוקה יצורע יכ רורב תויהל בייח . . . רתויב
רחא םעפ תאז רדשל ךירצ . . . המואו םע לבק חיכומו הרותה חוכ לעו הלשכש תונויצה
שדוקה יצורע םתוא תא ןממלו עייסל הכירצ הנידמה .םיצורעה תמקה תביס תאז יכ ,םעפ
".

(27'מע ,דדח המלש)

תלצונמ ימואל יתדה 7 ץורעו תוידרחה תונחתה לע תיתרטשמה הטישפה ,ןומיסאה לפנ וישכע
הטיחס חוכב בוש תאז .תיתלשממ ןומימ תרגסמל םסינכהלו םיצורעה תא רישכהל תנמ לע
.הרטשמה לש תירוקמה התנווכל דוגינבו יטילופ

הינגד ,הלוק הקוק ,ארטלוא לאירא ,הבונת ,םילוטיט ,ץרה ,סיפה לעפמ ,סוארטש :םימסרפמ
.ןוקיליס


םדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו