םדוק ףד ?תושעל המ התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
5-6-98 ישיש םוימ

.תונותיעה ןומימב םיעייסמה םילודגה םימסרפמה תמישר תפרוצמ םכתעידיל


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

,דגא ,הידמר ,ןארידת ,םיקונפט ,קבוד ,הלוק הקוק :ןמאנ דתיב םימסרפמ
.למשחה תרבח

לאגיו ןיבר לע ןלהל בתכנש המ אורקל הלאה תורבחה ישארל םיארוק ונחנא
הארמב םמצעל טיבהלו ,תונויצה תרטמ לע ,המחלמל האירקה לע ,רימע
(םהילא וחלשו הלאה םיפדה תא וסיפדה אנא ,וניארוקלו)

םינקסע רפסמל . . . 9 ןב ידרח דלי לש ויתואיפ תא עורזה חוכב וכתחו הפיכ ודירוה"
"ינוליחל וכפוהלו דלי בונגל תינוליח המיזמב רבודמ יכ ,עדונ אשונב םילפטמה םיבושח
(3 'מע ןהאקו ץיבוניבר)

?אל ,רכומ עמשנ

.ונחוכ תא ריבגהל םיבייחש ,תוארל השק אל םויכ :ץיבר ברה - וניתולכל ונילע םימק"
לטומ ונילעו וניתולכל ונילע םימק דציכ ילאמשה דצהמ דחוימבו םידדצה לכמ םיאור ונא
"םויק לש אלא היגוגמד לש הלאש הניא רבכ וז .םדימ לצניהל

?ילוא םירצמ תוכמ םע ליחתנ

:הנידמה ןוחטיבו קלמעב המחלמ ,תונויצה תרטמ

םע המחלמ אל .המחלמ תריוא םייח ונא הנורחאה הפוקתב - ( ונחנא ) קלמעב המחלמ"
םהלש יוטיבב שמתשנ םא . . . הרותה דגנו ה"בקה דגנ םישנא ץמוק תמחלמ אלא ,םיברעה
לש תויוכזמ םינהנה םידיקפכ ,םיאנותיעכ אבצב םיתרשמ םיטיזרפהש ירה ,"םיטיזרפ"
אלא ,הנידמ אל - תונויצה תרטמ . . . שממ תורש םישוע םניא ךא דיתעבו הווהב םילייח
לש ןלוטיבש ונל רורב . . .וז הרטמ תמשגהל יעצמא אלא הניא הנידמה .הרותה תריקע
"הנידמה ןוחטיבב רתויב הלודגה העיגפה וז ,תובישיה

:םינפהל ליחתהלו רוצעל יאדכ הפו

יכ ,'ד השעמ הז ןיא ,םתד לע לארשי ריבעהל התילכתו תושפנה לע איה הריזגה םא . . . "
,ןטשה חוכ שילחהל ידכו .ןטש השעמ םא
".שממ המחלמב ,הגירהל ןמצע ורסמי לארשיש שורד
רנימסה להנמ אוה ותוא םישפחמ םא) - 16 'מע א"טילש ףלוו באז ברה )
((קרב ינבב ל"צז ףלוו ברה ש"ע

:ןיבר תשרומל רימע לאגי לש ותמורת לע

הלשממ שארמ ותוא הכפה ,שקנתמ ידי לע ,שארב דמועה לש ותחיצר קר"
בוחר לכ תניפב החיצנהל שיש תממורמ לע-תומדל ,תוירחא רסחו לשוכ
" לארשי תנידמב

:תוגורסה תופיכה לש םאטח לע

לא תונפל םה םיפידעמ ,תימואל תיתד הווצמו ךרע יאבצה תורשב תוארל וכנוחש ןויכמ "
(19 'מע יולה .מ) " ללכ הרות דומיל אלל ,םלשומו אלמ יאבצ תורש
תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:ונילע

םהבו םיבולע "רוא-ירחוש" וליא יא זיגרמ ,םיבר םירצומ לע עיפומה המוד ות הנה"
וענמיי ילג שירב וריהצה ףא הז ןוגראמ םידחא . . . "ישפוח םע" יוניכב םירדהתמה
ברקמ יכ עודיו יולג ירהו. . . הרט לש בלחה ירצומ ןוגכ ,הז גוסמ םירצומ תכירצמ
יכמ ,םינוירב םתוא לכ םיאצוי ,"םירואנ" ,םיינוציק םינלאמש םתוא ,וללה "רואה ישנא"
". . . םינברב םיבלכ הסשמ ,תואיפ יזזוג ,תובישי ינב

? ןיי םישוע ונחנא הממו

.הידמר ,טרוקינ ,םיפרוצה ,תורדתסהה ,הלוק הקוק :םימסרפמ


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:הרובגו שפנ ףוריח ,םינוכיס לע

.רציה דגנ תומחלמב תח אלל יושעה רעונל ,הטעמה ןושלב חנה םוקמה וניא ריע לש הבוחר"
יאולחת דגנכ הדימעה חוכ תא הפרמ . . . ריעצ לכל עודי - תחא הרוסא היאר
,רציה לע המחלמל ,שפנה לע ברקל האיציכ הומכ בוחרל האיציה . . . תחאכ שפנהו ףוגה
רובגל ץמאמב תובייחתמ חור תומוצעת המכו ,יצייקה יווהה ךותב ףולחל . . . השק המכו
(3 'מע םיובננט והיתתמ קחצי) ".לעשו דעצ לכ לעש תולשכמהו םינוכיסה לע

:הרוטטקיד

התתיפל דגנ הנידמב םיחרזאה רוביצ לש תרוקבו רומרמ תונעט םיאלמ םיררה . . ."
תאשנתמה התוברעתה דגנו ,היטרקומדה לש הראווצב תילארשיה טפשמה תכרעמ לש תירוטטקידה
. . . . יטילופ וא ישגר ,ינוחטב ,ינידמ ,ינורקע - אשונ לכב ,תלבסנ יתלבהו תצחתשמה
רשע השימח - ץ"גב לע . . . םימועז םינלאמש לש םועז זוחא דבלמ הנידמה יחרזא תיברמ
ץילרג יכדרמ ) ".לארשי תנידמב ןוטלשה תסיפתל הטקש הכיפה ועציבו ואב שיא רשע השיש
( 3 'מע

:היטרקומדל ((יוטיבה)שפוח) הנכסה לע

לע לילכ טעמכ הטלתשה רשא תידדצ דחהו תניועה תרושקתה ןמזמ הסרה רבכ היטרקומדה תא"
קדצלו היטרקומדל הנכסה רקיע תא רבעב וויהש הלא םה . . . הנידמה תוכרעמ לכ
'מע ןמגולק םחנמ ) "וז הנכס רקיעו רוקמ תויהל הווהב םג םיכישממש הלא םהו ,יתרבחה
(4

:ישפוח םע לע ,ימואלה ןונמהה לע ,תונויצה לש רקשה לע ,ונילע

לש הווהב םיססובתמו םלוע ייחמ ותרכייש הז םע םימילשמ ( םיינוליחה ונחנא ) םה"
יכ ותשו ולכא ,ןיי תותשו רשב לוכא ,ןאצ טוחשו רקב גורה ,החמשו ןושש הנהו" :הלילזה
בזכהו רבע הסכי רקשה הבש ( תונויצה ) וזכ תינבת םהל ונב הליחתכלמ . . . " תומנ רחמ
וליאכ ,ינויצה ןונמהה רמואש יפכ ,"םייפלא תונש הווקתה" ,לשמל ,ומכ ,דיתע הנבי
,תיטרקומד , תינוליח הנידמ"ל התייה ,הנש םייפלא ךשמב םיפדרנ םידוהי לש םתווקת
קר ראשנ הז ירחא . . . הטילאה יגוח םיזירכמש יפכ - "הרואנו היופש ,תיטסינאמוה
וצרש רבדה והז יכ ,תונויצה לש םינווכמה תנווכ וז ,תמאה וז ןהו ,"ישפוח םע תויהל"
קר תאז םיצור םהש איה תמאה לבא ,הנידמ לע םירבדמ םה . . . וללועש המ םג הזו וב
ירקשה לולכמה -תונויצה . . . "ישפוח םע" ,רמולכ ,םעה תומד יוניש לש הרטמה ןעמל
(3 'מע ףסומ לגיפש לארשי) ". . . הכורא הכ הפוקת םלש םע םיליבומ ובש יקנעה

?ונב עתעתמ וננוימדש וא ?ונלש ןוכישה רש ןגס ?היצילאוק תגלפמ לש ןותיע הז

"הדובעהו ,ץ"גב ,צ"רמ תדה יאינשמ ידי לע תשעורו תשעוג ץראהו"
(20 'מע ףסומ ץראוש .ש .ח )

.הנקיטפוא ,הידמר ,קבוד ,ונאס ,הטיו ,ןארידת ,הלוק הקוק ,דרלט : םימסרפמםדוק ףד ?תושעל רשפא המ BookMark ףיסוהל םג רשפאו