Subject Secular Power Home

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
25.12.98 ישיש םוימ

,תונויצה לש התומל (הרות לש הלהואב) םיללפתמ
,םידרחה לש םיהולא לש ותועשר תואלפנמ דוע
!"ומייקנ אלו קוחה לע רובענ" :םגו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:םייפותישה םייחה דוסי = הנידמה םעטמ תואבצק לע םויק ,יאבצ תורשמ רוטפ

םויקה תיתשתו םייפותישה םייחה דוסי תא ץ"גב עקעיק "יקוח יתלב" : םילימ יתשב"
- הרותב םיקסוע ונינבו הרות םידמול ונאשכ . . . תילארשיה הרבחה לש בחרנה יחרזאה
ונא - תסנכה עבקת המו ץ"גב קספ המ ונתוא ןיינעמ אל .ויקוחמו םלועה לכמ םיקתונמ ונא
גהננ ךכו ,םייוגה ןיב ונגהנ ךכ ,ונלשב ונחנאו םהלשב םה !הרות קרו הרות דומלל ךישמנ
השעת תסנכה המ ללכ ןיינעתנ אל .םייוגבש םיעורגכ ונל םירכנתמ הלא םא ,םידוהי ןיב
קותינל קוחה תעצה ןוידל הלעות יתמ ונל תפכיא אהי אל ,צ"גב הל עבקש הנשה ךשמב
הקיקחמו צ"גב תעיבקמ ירמגל םלעתנ !אשונב ןיינע לכ הלגנ אל ,ארמגהמ תובישיה ידימלת
ופוגל יכ !הרות דמלנו ךישמנ ונאו - םיצור םהש המ םיילארשיה םיקקוחמה וקקוחי .תסנכב
רובענ ,לארשי תרותמ ינרות דימלת עורקל יקוח יתלב קוח תסנכב קקוחי םא םג ןיינע לש
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי) (רוקמב השגדהה) "!ומייקנ אלו קוחה לע

אלא "ולבקי אל ונתי אל ,ולבקי ונתי " :הלשממה שאר לש ותמסיס תא ץמאמ יתייה ןאכל
.דאמ . . . םידרחהו היצילאוקב םניא םיאניתשלפהש

והז ,הלאה תורושה תא םיארוקה םתא ,םייתדה ונידידי ,תמאב ונ) םיהולאה הזכש עשר
:(?תונמוזמ םיתעל וילא םיללפתמ םתאש םיהולא

,ילארשי סוטממ הרונה ליט רשאכ ,רטמ דירוהל םיברסמו ,תונשקעב םירצענ םימשה רשאכ "
לע םא לש ,עיווזמ לטק הב עורזלו ,תינונבל החפשמ לש יחרזא תיבב אקווד עוגפל בייח
רשאכ ,םידבתמ ,תילארשיה הלכלכל רשקב תוימיטפואה תויזחתה לכ רשאכ . . . הידלי תשש
ןכא תבייח - ,רוחס-רוחס הנידמה תא םיפיקמ ,ילאנויצנבנוק אל קשנ לש םיררמצמ םימויא
הככ 'ה השע המ לע" :שפנ ןובשחו תוננובתה לש ןמז קספ והשוזיא ,הקספה יהשוזיא אובל
(3 'מע ,ץילרג יכדרמ) ?"תאזה ץראל

:תופוע ,תויח ,םידבע = םיינוליח

,םתויה םצעב םינכוסמ - רודיש ילכב טרפבו ינוליח לש ןושל בינ לכו יוטיב לכ םויכ "
,םירקפומ תופועו תויח תחיש ,םידבע חיש אוה ,תודהי יטנא אוה ןושל הנעמ לכו יוטיב לכ
(4 'מע ,דלפנייש בקעי) ".תופועו תויח תחישב העידי הנתינ םדא לכל אלו

רברג ,סיגאה ילותיח ,הטירב ימ ,הלוזמ הנירגרמ ,י"אפ קנב ,יחרזמ קנב :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:הבישי ינב סויג ןיינעב צ"גב תקיספ לע

,םידוהיה ברקב הדוליה תא עונמל םיירזכא םיעצמא ש"מי םיצאנה וטקנ רשאכש ,רפוסמ "
הבותכ אלש הכמ " איה תאזה הריזגהש ,ל"צז יקסנימרגופ יכדרמ יבר אלפומה ןואגה רמא
םלועה תומואש ןמז לכ ."םילכ םניא לארשי םעב םהו םילכ יצח" :בותכ הרותב יכ ."הרותב
םויקל תועגונש תוכמ לבא ,חילצהל םילולע םה ,לארשי םע םויקל תועגונ ןניאש תוכמ םיכמ
לכו ילח לכ םג" : החכותה ףוסב הרותה הזמר ןהילעו ,הרותה רדגמ תואצוי ןה לארשי םע
!םתליפנ תליחת וז הברדאו ,וחילצי אל תאזה הכמבו "הזה הרותה רפסב הבותכ אל רשא הכמ
'מע ,ףסומ ,ןמרגנוי .ל ) "('וכו תונויצה ןמו צ"גבה ןמ) .עשוי הנממו (תונויצה לש)
(11

:תונויצה לש התומל םיללפתמ הנידמה ןומימבו הרות לש הלהואב

ינפל ,ארחא ארטסה . . . ידוהיה םעה שפנ לע ןברוח םתאבה ךא ,הנידמ םתינב ,תמא "
,האנש לש לובמ ותוא לכ .ונתמחנ וז ,המויק לע תקבאנו עקרקב הינרפצ תצעונ - הנוילכ
םיאשונ זא דעו .אחישמד אתבקעל תואה אוה ,תווצמו הרות ירמוש יפלכ םיפודיגו תופרח
זאו תמאה ךרד וריכת םכלוכו תורוויע םייניע חקפי ךרבתי ארובהש הליפתב וניניע ונא
(8 'מע ,ףסומ ,םולבסייו ירוא יבר) "ונימיב הרהמב תיתימאה הלואגל הכזנ

סיגאה ילותיח ,הנקיטפוא ,י"אפ קנב ,הטירב ימ ,הנרטמ :םימסרפמ
Subject Secular Power Home