םדוק ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
13-11-98 ישיש םוימ

,היטרקומדה לע הלימ
םיבעותמ םיצרש לע םילמ המכ
!םולשל םידרחה תבהא לע םילמ הברהו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:היטרקומד

."האבה תוריחבה תכרעמ לש השנועמ רטפינו חישמה תומי ועיגיש םילחיימו םיללפתמ ונלוכ"
(3 'מע םואבננט והיתתמ קחצי)

ךכב ורשפאו ועיבצה אלש םירחא םינוליח לעו םיינדגובה םיצרשה ,םייסראה םישחנה לע
הז הפיאמ ועדי אלו םעפ אל ושכוה וניניבש םיינמיה) תונושה תויושרב םידרחה לש היילע
:(אב

םניא םה םג !םייסרא םישחנ םע תחא הפיפכב רודל םינכומ םניא םה םג !םידוהי םה םג יכ"
לע וטלתשי ,המואמ םיעדוי םניא חובנלו ךושנלמ דבלמ רשא ,םיבעותמ םיצרשש ,ךכל םינכומ
תא םיבעתמ םה םג ,תודהיה יאנושמ םידלוס םה םג !םהיניעב בוטכ הב ושעיו הנידמה
החידמהו התיסמה תינלאמשה תרושקתה תא בלה קמועמ םינייוע םה םג ,םינלאמשה םיתיסמה
לש םיינוציקה םיילושה לכ . . .תרחא הטנלפ לע ,קחרה - קחרה םתוא תוארל םיצורו
םילודגה רצויה יתב - םיניתשלפ ורפה םילארשיל דעו םייטסינומוקה םיברעה ןמל ,לאמשה
. . . רומרימהו הביאה ,האנשה לכ . . . םיילארשי יטנאה םילגרמהו םיימואלה םידגובה לש
לש הדיגבה וצל ענכיהל ,ףקות לכב תברסמה הנמאנה תודהיה רבע לא התעמ םינפומ
(3 'מע ץילרג יכדרמ) "לארשי תשרומל רקיהו שודקה לכ דגנ ,"תונויצ"ה

ונס ,םוקלס ,קבוד ,קזב ,הדוגא ילעופ קנב :םימסרפמ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

"הנמאנה תודהי"ה תא רמשתש איה תורעבה :תודהיה ביואכ בשחמה :םינבר לש תעד יוליג
.(רתאב םירמאמה ףדב - הזה אשונב רמאמ)

יתבב אלו לארשי יתבב אל אצמי אלו הארי אלו - הסנרפ ךרוצל וליפא רוסא טנרטניאה "
םיבר םיתב וסרהנו וברחנ רבכ ,ןובושי אל היאב לכ רשא תיממ לער ליכמ אוהו ,רחסמה
- תושונאה בירחמ לע לארשי ילודג לכ וזירכהש םלוע םרח - רומחה םרחה . . .לארשימ
לכ . . . היזיוולטב הייפצ לש תורשפא וב שיש בשחמה לע ופקות לכב לח ,היזיוולטה
,הקיפרגו תונומת ףסוא ,תוידפולקיצנא ,תוידומיל ,תויעדמ תונכות ללוכ - םירוטילקתה
ינינעו תוצירפ לש תונומת םיליכמ םה יכ שידיאב םה וליפאו הארונ הנכס םיווהמ םה םג
(2 'מע ) "והיירזיבאו םימד תוכיפש ,הריפכ ,ז"ע

:תונשרפ וז םג

וחקל אל םה ,המ םושמ ,תחא תורשפא קר .ובשח םה לכה לע ,םינשרפה םיעדוי םה לכה תא"
תוגלפמהש יפואב םיניינועמ םה םג םכות ךותבש םושמ עיבצהל ואב אל םיינוליחהש :ןובשחב
םילשוריב םיברה תושרש םיצור םהינומהב םיינוליחה םג .שדוקה ריעל תתל תושקבמ תוידרחה
תוינפל רתעיהל שקיעה םבוריס תועצמאב ,שרופמב הז תא ועיבה םה .רתוי השודק היהת
(2 'מע ףסומ ,בבוח .פ ) ".םתוא התיסהש תיתד יטנאה הנוקסעה

:הרות לש הלהואב םולשה ירחוש

םיניינועמ אל ונחנא .שדח ןוכית חרזמ לש םולשב הצפח הניא תידרחה תודהיה ,תמאה"
תוללובתהה תורצב ונל יד ,תובבל בורקב ךרוצ ונל ןיא .םתפיאשכ ,"הבקעב סומוח תליכא"ב
לש וירבד םה םיעודי ירה .תאבוימ תוללובתה םג ףסוותתש ןוצר לכ ונל ןיא .תיב תרצותמ
תוינחורה תונכסה לע עירתה דימת .םולשה תודוא ,א"טילש ךש מ"ארגה ןרמ הבישיה שאר
הדימלהו םייוגל תוברקתהה .םימעה ןיב בוריק לש ןבומב םולש אל .ךילהתב תומולגה
'מע ,ףסומ ,ןמדירפ לארשי) "הירוטסיהה יכרד ךרואל חור יללח הברה הריתוה ,םהישעממ
(2

.קבוד ,םוקלס ,קזב ,לארשי תדוגא ילעופ קנב :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:קשוע

תפוק תא םיקשועה םילשוכו םירתוימ "תוברת" יעוריאו יעפומ - תינוליחה תוברתה "
,אטח וילע םיפיסומ םהש ירה - הז עשפב םהל יד אל םאו .םילקש ינוילימ תואמב הנידמה
הנידמה תפוק תטיחסב םידרחה תא םימישאמה ישארמ םה ,םיבוטה םהירבחו םינמואה רשאכ
(23 'מע ,ינרמע לאומש) "הנידמה ביצקתבש םיילכלכה תונוערגה לכבו

.םוקלס ,קזב ,לארשי תדוגא ילעופ קנב :םימסרפמ
םדוק ףד !ינוליחה חוכה BookMark ףיסוהל םג רשפאו