םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


17.11.98

The Danger of the Evil, of the Mean, Computer!!

- הסנרפל וליפא רוסא טנרטניאה

"ןמאנ דתי"ב המסרפתנש העדומב הרותה לגד ינבר םיעבוק ךכ

;םיתנכתמכ הדובעל םידרח תרשכה לש המגמה תקספהמ קטייהה יניישעת ברקב ששח
הכלהה קספ לע ביגמ ידרח אוהש "זופת" שופיחה עונמ לעב

רשגל ונלש םיצמאמה לכ תא לאל םש הכלהה קספ .םייניבה ימיל רדרדתת לארשי :רוש םרימע
.םידדצה ינש תחוורל תוחומבו םיידיב ונלש רוסחמל ידרחה רזגמב הלטבאה ןיב

.הלפאב תויהל ףידעמש ימל עירפמש רבד הז רוא :לפאסיז רהוז

יקסבוזילב יבא תאמ

םעפ לכ םידסבסמ ונחנאש ןיד תיב ותוא) םילשוריב תידרחה הדעה לש קדצ ןיד תיב ישאר
םסרופש דחוימב ףירח הכלה קספ ,רבמבונב 13 ,ישיש םויב ואיצוה (לוכרמל םיסנכנ ונחנאש
הנומט םיבשחמב יכ םינברה יריכבמ העבש םיארוק הכלהה קספב .ןמאנ דתי העיסה ןואטבב
.םהלש קסעה יתבמ וליפאו םתיבמ םאיצוהל םידרחה לכ לע יכו הנכס

ןימינב ,רשיפ בקעי לארשי :הרותה לגד לש ןידה תיבמ םינבר העבש םימותח הכלהה קספ לע
,רעפראדסדנארב ריאמ ,םאטדרבלה השמ ,ךובנרטש השמ ,ץיוורוה דוד םהרבא ,ץיוואניבאר
.יקסנישוד השמ לארשי ןידה תיב באו

Computers in Gimatria = 674. Poison in Gimatria = 674!

ערה רציהו וניתובא םורעיש אלש םישדח םיתיחשמ ושדחתה הנורחאל" :םיבתוכ םה רתיה ןיב
לכ תא בירחהל םיאמה תיממ לער - בשחמה תועצמאב - תירוחא תלדב וניתבל סינכהל אב
לכ תושעל דחאו דחא לכ תבוחמו - ונידלי דיתע תאו ונידיתע תא .ידוהיה תיבה תשודק
":תויארונ תונכס המכ וכותב ללוכ בשחמה יכ .ונברקמ הז עגנ רעבל ותלוכיבש

יתבב אלו לארשי יתבב אצמי אלו הארי אלו - הסנרפ ךרוצל וליפא רוסא טנרטניאה .א"
ומצע סינכמ וב שמתשמה לכו ,ןובושי אל היאב לכ רשא תיממ לער ליכמ אוהו ,רחסמ
םיתב וסרהנו וברחנ רבכו ,ץחש תוארמב לשכיהל רשפא הנווכב אלש םגו ,םימוצע תונויסנל
".ןויסנב ודמע אלו ,רחסמ יכרצל טנרטניאה וסינכהש י"ע לארשימ םיבר

,היזיוולטה - תושונאה בירחמ לע לארשי ילודג לכ וזירכהש - םלוע םרח -רומחה םרחה .ב"
".היזיוולטב היפצ לש תורשפא וב תנקתומש בשחמה לע םג ופקות לכב לח

םיטרס לע ופקות לכב לח לארשי ילודג לכ ורסאש ואדיווה לע רומחה רוסיאה ןכ ומכו .ג"
לע הבוחו ,בשחמב םירוטילקתב םיאורש (םירזנוצמו םירקובמ וליפא) םיטרס יעטק וא
.סואימ תמחמ הצקומו הפירט אוה (שידיאב וליפא) אוהש טרס לכש רידחהל םיכנחמהו םירוהה

תונומת ףסוא ,תוידפולקיצנא ,תוידומיל ,תויעדמ תונכות ללוכ - םירוטילקתה לכ .ד
הדובע ינייניעו ,תוצירפ לש תונומת םיליכמ םה יכ .הארונ הנכס םיווהמ םה םג ,הקיפרגו
".םימד תוכיפש ,הריפכ ,הרז

םישנאש םגהו ,שא תרעבתכ םיפרושו םיקיזמה םיבר םירבד םנשי - םיבר בשחמ יקחשמב .ה"
,תורעוכמ תונומת םהב ואצמנ - םירקובמ וא םירזנוצמ םהש םהילע ודיעה תידרח אלטציאב
.לארשי יתבב םסינכהל רוסא ןכלו - םירחא םיעורג םירבדו תומילא ,םיטרס יעטק

תורכמתהל ואיבה - םיילילש םירבד םהב ויה אלש םייקנ בשחמ יקחשמ םגש חיכוה ןויסנה
ןכ לעו םילוספ םירוטילקתו םיקחשמל חתפ םהש דבלמ ,יכוניח סרהל ומרגו ,חומה םוטמטו
".בשחמב םיקחשמש תיבל סנכיהל רוסאש םריהזהלו םהידלי לע דואמ חיגשהל םירוהה תבוח

ותיב ינבו ומצע תא ךכב ליצי ,ותיבל בשחמ ללכ סינכהל אלש ותלוכיבש ימ ןכ לעו"
תארילו הרותל וידלי תא לדגל ול עייסי םגו ,םירומח םילושכממו םייותיפמ ,תונויסנמ
".שדוקה תרהט לע םימש

Internet Asoor!

תורדשמה תוידרח וידר תונחת יתש תוברל ,םיבר םידרח םירתא םנשי טנרטניאב יכ ןייצל שי
,םייחה רואו רפוש ומכ הבושתב הרזחהל תודסומ ,(2000 וידרו 10 וידר) םייח םירודיש
תילאוטריוה םילשורי ,טנ-הרות םהבו טנרטניא ירתא תלעפהמ םיסנרפתמה םידרח םנשי ןכו
?רומחה הכלהה קספ תובקעב לועפל וקיספי ולא םירתא םאה .םידרח םה זופת ילעב ףאו

רתא ,"ללה" תדוגא רתא םהבו הלאשל הרזחל םיארוקה םירתא םג טנרטניאב שי ,ינש דצמ
.שידיאב הסרג וליפא שי ללה רתאב - םידרחה םיששוח םהמ םגש ,דועו שפוח


םיבוט םישנא ינימ לכ" :רמוא ,םיניישעתה תודחאתהב הנכותה יתב ןוגרא ר"וי ,רוש םרימע
תובישיה ידימלת תא בסהל ידכ םיצמאמ תושעל םויה םיסנמ ינוליחה דצב םגו יתדה דצב םג
םיידיה תא וב םירסח ונחנאש חיטבמ עוצקמ ותואל םדיב היוצמ אל םתסנרפש הלא תאו
םושמ ,הזה ןויערה לכל תוומ תכמ ןתונ םירמוא םהש המ .םיבשוחה תוחומה תאו תודבועה
תואבה םינשב השענ ונחנאש המ לכ לע טלתשהל םצעב תכלוהש תמדקתמ יכה היגולונכטה םצעבש
אל ונחנא היצזילבולג לש ךילהתב וב ונחנאש םלועבש ללכב ראתל רשפא יא .טנרטניאה היהת
קתונמ דדוב יאל לארשי תנידמ תא השעי תמאב אוה זא יכ הזה םוחתב בלתשנ אלו חתפנ
וזש הווקמ דואמ ינא ,ףסונ רבד .לרוג ירה םה תוילכלכהו תויתרבחה ויתוכלשהש ,םלועהמ
אלו תיארחא אל הרימא תאזש וריהבי הרות ילודגו םינברש הווקמ ינאו ,דחא גלפ לש העד
".לארשי םע לש הלכלכהו הרבחה תבוט אלו ,ןוזח אלו ףועמ אל התיא ןיאש ,תיניצר

טנרטניאה המכ דע עדוי ינאש ירחאו םילדתשמו םישוע ונחנאש המ לכ ירחאש יתוא עזעזמ"
רמוא והשימש המ הזש ,םלועב הליבומ לארשי תנידמ םג הבש היגולונכט תויהל ךפוה םויה
ךישמהל תורשפאה תא ונל תתל אל וליפא ילואו ,תינרוחא ונתוא ריזחהל ידכ םויה
ץלחיש ידכ יביטקפא דואמ הרבסה עצבמב אצנ ונחנא .םהילא רומשלו םיגשה גישהל ,םדקתהלו
םושמ ,םמצע לש לגרב הירי לכ םדוק וז .תואיצמב הזיחא םהל ןיאש ולאכ תורימאמ ונתוא
תושעל ךישמנו יתדה םרזה ילב תויגולונכטהו םירצומה תיברמ תא ונרציי םויה דע ונחנאש
םלועלש חיטבמ אל דחא ףא .םמצע םה ויהי ולא לודגה דיספמה היהיש ימו ,םהידעלב תאז
לוכי הז .ףסכה תא רצויהו דבועה רוביצהמ לבקלו ,דובעל ילב היסולכוא יקלח תבשל ולכוי
ולדגיו וכליי יכה ואלב םהב םייורש םהש תוילכלכה תוקוצמהש ,םהל ץעורל תויהל דחא םוי
".םייקתהל תורשפא םהל היהת אלש הדימ התוא ידכל דע

NO!

:הקינורטקלאה תורבח תודחאתה ר"וי ,לפאסיז רהוז

אשונ לע םילודג םיחוכיו תולהנמ תוינוליחה תוגלפמה יתשש היעבהמ דרטומ דואמ ינא"
ונחנא מ"ומה תא יכ ,ירמגל םיילוש םה םש םיחוכיוה לכש הארנ ילשכ ,םולשה ךילהת
ורבעי םיביצקתש הזל םימרוג אלא םיחינזמ קר אל םייתניבו ,רחאה דצה םע םילהנמ
תוגלפמ ידי לע םילבומש םירחא םימוחת םהשזיאל חותפהו יעדמהו ןוכנה ךוניחהמ
,ינרדומה םלועהמ ונתוא םיקיחרמש רבעה יכרעל הרזחבו תוינוניבב רקיעב םינייטצמו
.תמדקתמ הנידמל לארשי תא ךופהל תונמדזההמ ,היגולונכטהמ ,המדיקהמ

אלשו ,חותפו ילרביל ,יתכלממ היהי ךוניחהש הנידמה תא ומיקהש םויב רמא ןמציו םייח
ןימיהמ תויגולואידיא תוגלפמ ידי לע לבומ היהש ךוניח ונבזע .תוגלפמ ידי לע לבוי
.תונמאבו םיעדמב םדקתהלו םלועה תא ריכהל ונתוא דמלמש יתכלממ ךוניחל ונרבעו לאמשהמו
רתוי הברה םיכרע םע אקוודו תוגלפמ ובש ךילהתל ונלש החנזהה ללגב עגרכ םירזוח ונחנא
אל תיתכלממה תכרעמהש קר רמוא הזו לארשיב ךוניחה תא גיהנהל תוליחתמ םיכושחו םינשוימ
רבד הז רוא יכ ,םהלש הכושחהו הכומנה טבמה תדוקנמ בר ןויגה שי םהלש הבוגתב .תדקפתמ
".הלפאב תויהל ףידעמש ימל עירפמש

רודמל לפאסיז רמ תא תונפהל לוכי והשימ :שפוח רתא תרעה)
המדיק וזיא םע עדוי אל תמאב אוה ?רתאב "תידרחה תונותיעה"
.(קסע ול שי לארשי תבהאו

NO!

רמוא ,תידרחה תונותיעה תא תועיבקב ארוקה ,יקצירפ יסוי ד"וע ,ישפוח םע תעונת ר"וי
תא ריבגהל םיסנמ םידרחה יכו ,הכ דע הארש םיקספה לכמ רומח אוה הז הכלה קספ יכ
עדמל ,תורזנוצמ אל תושדחל ופשחיי םתליהק ירבחש םיששוח םהו ,םתיערמ ןאצ לע הטילשה
םהב םייולת תויהל וכישמיו ודבעי אל םהש םיניינועמ םה ,תאזמ הרתי .תישפוח הבשחמלו
.תילכלכ הניחבמ


תא השעמל ףקשמה הז הכלה קספ ינזואב הומת :ן'זיוטנ לש קווישה ל"כנמס ,לא-סנ בקעי
אל הז הכלה קספ יאיצומ יכ הארנ .ןיבהלו רוקחל תולגל תעדל ישונאה ךרוצהמ רומגה ךפהה
ןהו םדא ינבכ ןה טנרטניאה םלועבש תוברה תויורשפאב םולגה םסקה תא םלועמ ושח
,תודהי לש םיאשונב םיבר םירתא םג שי םינווגמו םינוש סקס ירתא דצל .םידוהיכ
ליבגהלו ןנסל תועדויש קושב תובר תונכות םויכ שי .'בויכו היגולואיכרא ,עבט ,הירוטסה
הז ןורתפ ,השילגה ןמז ךשמ תא ןהו םימיוסמ םירתאל הסינכ תעינמב ןה - םישומישה תא
.ולאכ תונכותב םישמתשמ םהמ םיברו םידרחה תא קפסל לוכי


זופתו (םירתא בוציעב החמתמה) טנרטניאל בנשא תורבחה ילעבמו ,בלסרב דיסח ,ןיסיג רפוע
הכלה קספמ רומח הז הכלה קספ יכ רמוא (ןושארה ירבעה שופיחה עונמו טנרטניאל רעש)
תסנכה לע ורסאו ,הסנרפ יכרצל טנרטניאב שומיש וריתה ובש ב"הראב םינבר ואיצוהש םדוק
ומרגש םירבד המכ ורק םדוקה הכלהה קספ זאמ שכרנש ןויסינהמש ןכתי" :םיתבל םיבשחמ
".הסנרפב עוגפל אלש םילדתשמ םהש םושמ ,רימחהל םינברל


ן'זיוטנ י"ע השכרנ הידמטנש רחאל םויכו) הידמטנ ל"כנמ רבעב ,הרונמ םולש רמוא ותמועל
אל ימואל-יתדה םרזה לש םינברהש חוטב אוה ל"דפמ שיאכ יכ ,(ן'זיוטנב תוינמ לעב אוה
םיכמתסמה םישנאל גואדל םידרח םינבר לש םתוכזב ריכמ אוה יכ םא ,הסנרפב העיגפ ורשפאי
הרונמ םג ".םינותיע ינכודב היפרגונרופב לקתהל םילוכי בוחרב םיכלוהשכ םג" .םהילע
שופיח יכרצל קר טנרטניאב השילג רשפאמ אוה וידלילו ,הסנרפ ריתהש הכלה קספ יפל לעופ
סנרפתהל וקיספי םידרחה םא םגש ךירעמ הרונמ .תיב ירועיש תנכה ךרוצל יפיצפס רמוח
שי" - הבושתב הרזחהל יותיפל רוניצכ וב שמתשהל וקיספי םהש רמוא אל הז ,טנרטניאהמ
תבש יאצומ לכ רדשמ ףסוי הידבוע ברה תאז לכבו ,היזיוולטה לע םרח הנש 20 רבכ םהל
".ןייולב
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא